USNESENÍ

ze 4. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 21.2.2011 od 9.00 hodin v zasedací místnosti na starobylé radnici, nám. 1. máje, Chomutov

 

 

Usnesení RaMěst č. 072/11 z 21.2.2011

Valná hromada společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

 

Rozhodnutí jediného společníka společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. přijaté ve smyslu ust. § 132 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění při výkonu působnosti valné hromady:

1) u r č u j e

řídícím jednáním Ing. Jana Řeháka.

 

Rozhodnutí jediného společníka společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. přijaté ve smyslu ust. § 132 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění při výkonu působnosti valné hromady:

2) s c h v a l u j e

předložený program jednání včetně jeho úpravy.

 

Rozhodnutí jediného společníka společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. přijaté ve smyslu ust. § 132 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění při výkonu působnosti valné hromady:

3) s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu: MUDr. Jiřího Bintera, Mgr. Milana Märce.

 

Rozhodnutí jediného společníka společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. přijaté ve smyslu ust. § 132 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění při výkonu působnosti valné hromady:

4) u r č u j e

jako zapisovatelku: Annu Benešovou

 

Rozhodnutí jediného společníka společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. přijaté ve smyslu ust. § 132 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění při výkonu působnosti valné hromady:

5) s c h v a l u j e

změnu společenské smlouvy.

Společenská smlouva společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. v úplném znění ze dne 4.10.2010 se mění: v článku IX. Orgány společnosti, část B. Dozorčí rada, v bodě 1, který po změně zní: Dozorčí rada společnosti má pět členů. Členové dozorčí rady mezi sebou volí svého předsedu.

 

Rozhodnutí jediného společníka společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. přijaté ve smyslu ust. § 132 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění při výkonu působnosti valné hromady:

6) o d v o l á v á

členy dozorčí rady.

Z funkce člena dozorčí rady společnosti se k dnešnímu dni, to je k 21.2.2011 (slovy dvacátému prvnímu únoru roku dva tisíce jedenáct) odvolává MUDr. Michal Kasl.

Z funkce člena dozorčí rady společnosti se k dnešnímu dni, to je k 21.2.2011 (slovy dvacátému prvnímu únoru roku dva tisíce jedenáct) odvolává Jindřich Petráček.

 

Rozhodnutí jediného společníka společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. přijaté ve smyslu ust. § 132 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění při výkonu působnosti valné hromady:

7a) j m e n u j e

členy dozorčí rady.

Do funkce člena dozorčí rady společnosti se k dnešnímu dni, to je k 21.2.2011 (slovy dvacátému prvnímu únoru roku dva tisíce jedenáct) jmenuje Marie Štáfková.

Do funkce člena dozorčí rady společnosti se k dnešnímu dni, to je k 21.2.2011 (slovy dvacátému prvnímu únoru roku dva tisíce jedenáct) jmenuje Mgr. Ing. Ivana Řápková.

Do funkce člena dozorčí rady společnosti se k dnešnímu dni, to je k 21.2.2011 (slovy dvacátému prvnímu únoru roku dva tisíce jedenáct) jmenuje Mgr. Milan Märc.

7b) s c h v a l u j e

výši odměny členům dozorčí rady dle návrhu.

 

Rozhodnutí jediného společníka společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. přijaté ve smyslu ust. § 132 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění při výkonu působnosti valné hromady:

8) s c h v a l u j e

a) dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce

b) dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce

 

 

Usnesení RaMěst č. 073/11 z 21.2.2011

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

pronájem nebytového prostoru č.p. 152 ul. Mánesova o výměře 39,40 m2  za cenu ročního nájmu 36.000,-Kč s tím, že náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru si nájemce bude hradit vlastními prostředky, za účelem zřízení provozovny pedikúry, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců Zdeňce Glonciové.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e   

pronájem nebytového prostoru v 1. patře č.p. 4606 ul. Dřínovská, Chomutov  o výměře 56,20 m2 za cenu 50,-Kč/m2/rok s tím, že náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru si nájemce bude hradit vlastními prostředky (spotřebu tepla a TUV bude  hradit pronajímatel), za účelem přemístění sídla pobočky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Chomutov, Cihlářská 4106, Chomutov.

 

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy dohodou se stávajícím nájemcem Q.V.– UNIMEX, s.r.o., Chomutov, 28. října 1068/13, PSČ: 431 11, na pronájem bývalého krytu CO C-1 o výměře 720 m2 sídl. Zahradní, Chomutov a dále

s c h v a l u j e  

pronájem nebytového prostoru – kryt CO C-1 o výměře 720 m2 na sídlišti Zahradní u čp. 5165, Chomutov na pozemku p.č. 5885/95, 5885/96, 5885/97, 5885/98, za cenu 350,-Kč/m2 tj. celkem 252.000,- Kč + DPH + služby spojené s užíváním nebytových prostor, za účelem provozování sport baru (jednoduché občerstvení) s kuchyňkou, taneční parket pro provozování hudebních produkcí a diskoték, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců společnosti LEEKU s.r.o., Spořice, Žižkova 308.

 

4.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e 

usnesení  RM č.  009/11/3 ze dne 17.01.2011 ve věci pronájmu pozemků  p.č. 440/38 o výměře 13366 m2 a p.č. 440/40 o výměře 17171 m2 v k.ú. Hrušovany u Chomutova a 

s c h v a l u j e  

pronájem pozemků  p.č. 440/38 o výměře 13366 m2 a p.č. 440/40 o výměře 17171 m2 v k.ú. Hrušovany u Chomutova za cenu 2.810,-- Kč/rok za účelem zemědělské činnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok končící ke dni 30.09. běžného roku pro Alenu Krulišovou.

 

5.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č 4071/2, o výměře 6048 m2 v k.ú. Chomutov I, pronájem pozemku p.č. 5524 o výměře 9262 m2 v k.ú. Chomutov I, za cenu 500,- Kč/ha tj. celkem 750,- Kč na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem sečení travin pro krmení hospodářských zvířat pro paní Helenu Mikšovicovou.

 

6.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č 3037/1, v k.ú. Chomutov I panu Luboši Slunéčkovi.

 

7.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  výpůjčku:

-  budovy s čp. 5773 na pozemku p.č. 4704/46 o výměře 5777 m2 včetně pozemku p.č. 4704/46 (zimní stadion) realizované dle stavebního povolení č.j. OÚSaŽP/S/4589/2007-FlaM) v k.ú. Chomutov I, za účelem užívání jako zimní stadion, tréninková hala a šatnovací blok, na dobu neurčitou pro společnost KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 552/32, Chomutov a

s o u h l a s í  s případným přenecháním předmětu výpůjčky třetím osobám a

 

u k l á d á

jednateli této společnosti

--------------------------------

postupovat dále v nakládání s vypůjčeným majetkem dle smlouvy o výpůjčce.

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

doplnění usnesení č. 009/11/1 ze dne 17. 1. 2011, kterým byla schválena výpůjčka tréninkové haly a šatnovacího bloku o souhlas s případným přenecháním předmětu výpůjčky třetím osobám.

 

 

Usnesení RaMěst č. 074/11 z 21.2.2011

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění vodovodní a elektro přípojky, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav  na částech pozemků p.č. 4688, 4689/5, 4710 a 4712 v k.ú. Chomutov I ve prospěch pozemku p.č. 5865/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví 1. Krušnohorského rybářského občanského sdružení, Sukova 2580, Chomutov, dle podmínek důvodové zprávy.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění vodovodní, kanalizační a NN přípojky, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav  na části pozemku p.č. 431/1 v k.ú. Chomutov II ve prospěch  pozemku p.č. 431/16 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví Ing. Mgr. Petra Kolárovského dle podmínek důvodové zprávy.

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění a provozování stavby plynovodu, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 21/1 a 21/2 v k.ú. Chomutov I ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, dle podmínek důvodové zprávy.

 

4.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 4762/15, 4762/16, 4767/7, 4767/21, 4767/22, 4766/2, 4766/1 a 5802/1 v k.ú. Chomutov I ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, dle podmínek důvodové zprávy.

 

 

5.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 4865/78, 4865/81 a 4868 v k.ú. Chomutov I ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, dle podmínek důvodové zprávy.

 

6.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 4226/2, 4233/3, 4234/1 a 4234/3 v k.ú. Chomutov I ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, dle podmínek důvodové zprávy.

 

7.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení kanalizační přípojky, společně s právem chůze a jízdy na  části pozemku p.č. 2441/1 v  k.ú. Chomutov II v rozsahu dle GP č. 2220-3/2011 ze dne 19.1.2011 ve prospěch nemovitosti čp. 2851 na pozemku p.č. 2436 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví Lenky Kudrnové a Vlasty Kudrnové, obě bytem Na Průhoně 2851, Chomutov za cenu 1.485,-Kč + DPH.

 

8.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování vedení veřejné komunikační sítě společně s právem přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, rekonstrukce a odstranění vedení na částech pozemků p.č. 1550/2, 1554/1, 1554/2, 1554/4, 1566/2, 1575/4, 4865/1, 4865/47, 4865/81, 4865/181 a 4865/235 v k.ú. Chomutov I v rozsahu dle GP č. 4244-19/2010 ze dne 29.12.2010 ve prospěch T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, za cenu 247.800,-Kč + DPH.

 

9.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje části pozemku  p.č. 483/14 v k.ú. Chomutov II.

 

10.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM 

s c h v á l i t

-          prodej pozemku p.č. 1113/9 o výměře 1460 m2 v k.ú. Chomutov II, u kterého schvaluje výjimku z cenové mapy, tj. 120,-Kč/m2 + náklady za zhotovení geometrického plánu ve výši 6000,- Kč, tj. celkem za 181.200,- Kč do vlastnictví:

-          Družstva pro výstavbu a správu garáží, Mostecká 39, 430 02 Chomutov v podílu 12/35 za cenu 62.129,- Kč

-          manželů Františka a Aleny Kačírkové, v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          manželů Karla a Heleny Rovenských,  v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          manželů Pavla a Marcely Očenášových,  v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          manželů Luděk a Erika Šámalovi, v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          paní Gertrudy Samolákové, 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          pana Otakara Stejskala, Chomutov, v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          manželů Zdeňka a Marie Zumrových, v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          manželů Antonína a Marty Pádivých, v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          manželů Lubomíra a Miroslavy Palusových,  v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          pana Miroslava Haška, v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          manželů Oldřicha a Marie Čermákových, v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          paní Blanky Rutové, v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          manželů Václava a Gertrudy Theumerových, v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          paní Elišky Vašutové, v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          paní Jany Novákové,  v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          manželů Ing. Jaromíra a Miroslavy Možných,  v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          manželů Antonína a Ludmily Světlíkových,  v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          paní Marie Želichovská, v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          pana Ladislava Hromádky,  v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          manželů Ladislava a Alžběty Charvátových,  v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          paní Alice Denkové,  v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          manželů Martina a Karolíny Soukupových,  v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

-          pana Pavla Buňaty,  v podílu 1/35 za cenu 5.177,- Kč

s tím, že při prodeji dojde ke zřízení věcného břemene práva umístění vedení veřejného osvětlení a práva chůze a jízdy za účelem oprav a údržby tohoto zařízení ve prospěch Statutárního města Chomutov a dále věcné břemeno práva chůze a jízdy ve prospěch vlastníka pozemků p.č. 1113/8, 1122/1, 1123, 1124/1, 1125 a 1126 v k.ú. Chomutov II.

 

11.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM  

s c h v á l i t  prodej pozemků p.č.st. 16/19 o výměře 662 m2, st.16/21 o výměře 48 m2, st.16/22 o výměře 165 m2, st.16/24 o výměře 426 m2, 510/30 o výměře 1776 m2, 510/32 o výměře 290 m2, 646/5 o výměře 105 m2, 646/40 o výměře 457 m2, 646/50 o výměře 1158 m2 v k.ú. Hrušovany u Chomutova za cenu 115.072,- Kč do vlastnictví Obce Hrušovany, Hrušovany 15, 431 43  Hrušovany.

 

12.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM  

s c h v á l i t  prodej pozemků p.č. 16/3 o výměře 18 m2, 16/13 o výměře 626 m2 a 16/14 o výměře 31 m2 v k.ú. Hrušovany u Chomutova za cenu 21.334,- Kč do vlastnictví manželů Vojtěcha a Etely Miklovičovým.

 

13.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM  

s c h v á l i t  prodej pozemků p.č. 646/18 o výměře 26 m2, 646/41 o výměře 1045 m2 a 667 o výměře 55 m2 v k.ú. Hrušovany u Chomutova za cenu 24.320,- Kč do vlastnictví panu Josefu Krulišovi.

 

14.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM 

s c h v á l i t  prodej pozemku p.č. 16/15 o výměře 746 m2 v k.ú. Hrušovany u Chomutova za cenu 23.388,- Kč do vlastnictví manželů Petra a Evy Šmídových.

 

15.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t  prodej pozemku p.č. 16/17 o výměře 225 m2 v k.ú. Hrušovany u Chomutova za cenu 8.311,- Kč do vlastnictví manželů Tomáše a Renaty Franců.

 

16.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  výkup pozemku p.č. 3505/2 o výměře 3 m2  v k.ú. Chomutov II za cenu dle znaleckého posudku 1.100,- Kč z vlastnictví Lubomíra Bureše a Růženy Sýkorové do vlastnictví Statutárního města Chomutov.

 

17.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t  výkup pozemků p.č. 3495/2 o výměře 355 m2, 3500/106 o výměře 17 m2 a 3501/4 o výměře 89 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu dle znaleckého posudku 76.990,- Kč z vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68  Nový Hradec Králové do vlastnictví Statutárního města Chomutov.

 

 

 

 

18.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje budovy bez č.p. na pozemku p.č. 4707/28 a pozemku p.č. 4707/28 o výměře 70 m2 v k.ú. Chomutov I.

 

 

Usnesení RaMěst č. 075/11 z 21.2.2011

Příkazní smlouva – Městské lesy

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření příkazní smlouvy na majetek dle aktualizované přílohy (ke dni 31.1.2011) uvedené v důvodové zprávě, s příspěvkovou organizací Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace, Hora Svatého Šebestiána, č.p. 90.

 

 

Usnesení RaMěst č. 076/11 z 21.2.2011

Příkazní smlouva - Technické služby města Chomutova – pozemky

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření příkazní smlouvy na pozemky, dle aktualizované přílohy (ke dni 31.1.2011) uvedené v důvodové zprávě, s příspěvkovou organizací Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, náměstí 1. máje 89, Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 077/11 z 21.2.2011

Příkazní smlouva - Podkrušnohorský zoopark Chomutov

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření příkazní smlouvy na majetek dle aktualizované přílohy (ke dni 31.1.2011) uvedené v důvodové zprávě, s příspěvkovou organizací Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace, Přemyslova 259, Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 078/11 z 21.2.2011

Návrh na odpis pohledávky a vyřazení z knihy faktur - N&N security s.r.o.

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

předložený materiál a

s c h v a l u j e  

odpis pohledávky vůči společnosti N&N security s.r.o., V Holešovičkách 3/97, 182 00 Praha 8, IČ 26432323 ve výši 480,00 Kč z důvodu její nedobytnosti pro nedostatečnost majetku společnosti k uspokojení věřitelů.

 

 


 

Usnesení RaMěst č. 079/11 z 21.2.2011

Finanční plány zřízených příspěvkových organizací pro rok 2011

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

finanční plány příspěvkových organizací pro rok 2011.

 

 

Usnesení RaMěst č. 080/11 z 21.2.2011

Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací pro rok 2011

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2011.

 

 

Usnesení RaMěst č. 081/11 z 21.2.2011

Souhrnný přehled agend registru vozidel, registru řidičů a souvisících činností za rok 2010

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í    

předloženou informativní zprávu odboru dopravních a správních činností, oddělení dopravních a přestupkových agend.

 

 

Usnesení RaMěst č. 082/11 z 21.2.2011

Souhrnný přehled agend oddělení správních činností za rok 2010

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í  

předloženou informativní zprávu odboru DaSČ, oddělení správních činností.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 083/11 z 21.2.2011

Žádosti o finanční příspěvky z prostředků RM

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

žádosti o finanční příspěvky z prostředků rady města a

a) n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků rady města pro paní Jiřinu Rothmeierovou, bytem Chomutov, Tomáše ze Štítného 4008, na vydání knihy "Čertovské pohádky"

b) n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků rady města pro Oblastní charitu Most, IČ 70828920, na provoz a sociální služby Centra "Rodina v tísni"

c) s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků rady města pro Občanské sdružení Světlo Kadaň, IČ 65650701, na provoz K-centra v Chomutově ve výši 25 000,-Kč

d) s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků rady města pro Občanské sdružení Světlo Kadaň, IČ 65650701, na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově ve výši 25 000,-Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 084/11 z 21.2.2011

Smlouva o pronájmu obchodu suvenýrů U Vlka v areálu PZOO

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

s o u h l a s í 

s uzavřením nájemní smlouvy obchodu suvenýrů U Vlka, dle hodnocení výběrové komise na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za měsíční nájemné ve výši 8.000,-Kč s nájemcem Šárkou Stachovou,  IČ: 86798243.

 

 

Usnesení RaMěst č. 085/11 z 21.2.2011

Souhlas s přijetím darů za 4. čtvrtletí 2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

s o u h l a s í 

s nabytím účelově určených darů na chov zvířat v hodnotě 166 367,62 Kč za období říjen - prosinec 2010, od dárců uvedených v příloze ve prospěch Podkrušnohorského zooparku Chomutov, příspěvková organizace.

 

 

Usnesení RaMěst č. 086/11 z 21.2.2011

Smlouvy o nájmu kiosků v areálu PZOO

 

1.

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o nájmu kiosku DZOO s nájemcem Ing. Janou Babáčkovou, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu 72.000,-Kč/rok bez DPH.

 

2.

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o nájmu kiosku U Jeřába s nájemcem Ladislavem Polákem, IČ: 10418041,  dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu 72.000,-Kč/rok bez DPH.

 

3.

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o nájmu kiosku U Medvědů s nájemcem Ladislavem Polákem, IČ: 10418041, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu 54.000,-Kč/rok bez DPH.

 

 

4.

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o nájmu kiosku U Opic s nájemcem Ladislavem Polákem, IČ: 10418041, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu 54.000,-Kč/rok bez DPH.

 

 

5.

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o nájmu kiosku U Oslíka s nájemcem Ladislavem Polákem, IČ: 10418041,  na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu 54.000,-Kč/rok bez DPH.  

 

 

6.

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o nájmu kiosku U Tuleňů s nájemcem Ladislavem Polákem, IČ: 10418041, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu 54.000,-Kč/rok bez DPH.

 

 

7.

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o nájmu kiosku U Vlka s nájemcem Ing. Janou Babáčkovou,  na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu 96.000,-Kč/rok bez DPH.

 

Usnesení RaMěst č. 087/11 z 21.2.2011

Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Regenerace rekreační zóny Bezručovo údolí – prodloužení cyklostezky a vybudování odstavného parkoviště“

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e   

1) podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na projekt  „Regenerace rekreační zóny Bezručovo údolí – prodloužení cyklostezky a vybudování odstavného parkoviště“

2) uzavření partnerských smluv v rámci projektu "Regenerace rekreační zóny Bezručovo údolí - prodloužení cyklostezky a vybudování odstavného parkoviště" a

p o v ě ř u j e

Mgr. Jana Mareše, primátora

-----------------------------------

k podpisu veškerých relevantních dokumentů nezbytných pro předložení žádosti a realizaci projektu a

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  zajištění financování projektu „Regenerace rekreační zóny Bezručovo údolí – prodloužení cyklostezky a vybudování odstavného parkoviště“ následovně:

- celkové náklady projektu 9.375.399,60 Kč (100%) z toho dotace 7.969.089,60 Kč (85%) z rozpočtu obce bude hrazeno 1.406.310,- Kč (15%).

 

Usnesení RaMěst č. 088/11 z 21.2.2011

Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Regenerace městské památkové zóny – infocentrum a veřejné WC“

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e   

1) podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na projekt „Regenerace městské památkové zóny - infocentrum a veřejné WC“

2) uzavření partnerských smluv v rámci projektu "Regenerace městské památkové zóny - infocentrum a veřejné WC" a

p o v ě ř u j e

Mgr. Jana Mareše, primátora

-----------------------------------

k podpisu veškerých relevantních dokumentů nezbytných pro předložení žádosti a realizaci projektu a

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t zajištění financování projektu „Regenerace městské památkové zóny - infocentrum a veřejné WC“ následovně: celkové náklady projektu 14 808 556 Kč (100%), z toho dotace 12 587 272 Kč (85%), z rozpočtu obce 2 221 284 Kč (15%).

 

Usnesení RaMěst č. 089/11 z 21.2.2011

Plán práce sociální komise

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený materiál a

s c h v a l u j e

plán práce sociální komise na rok 2011.

 

 

Usnesení RaMěst č. 090 /11 z 21.2.2011

Plán práce komise pro podporu občanských aktivit na 1. pololetí roku 2011

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

předložený plán práce komise pro podporu občanských aktivit na 1. pololetí roku 2011.

 

 

Usnesení RaMěst č. 091/11 z 21.2.2011

Schválení smlouvy o výpůjčce části nemovitosti od Společenství pro dům Kamenná č.p. 5118 až č.p. 5119 Chomutov

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou důvodovou zprávu a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovitosti od Společenství pro dům Kamenná č.p. 5118 až č.p. 5119 Chomutov na dobu neurčitou a bezúplatně  pro umístění kamerového terminálu MKDS Chomutov dle přílohy č.1.

 

 

Usnesení RaMěst č. 092 /11 z 21.2.2011

Rozpočtové opatření č. 03/2011

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    a    d o p o r u č u j e    ZM   

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 03/2011:

- zvýšení příjmů orj. 04 (OSVaZ),  položka 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů), ÚZ 400 o částku  1.230.000,- Kč   

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 3519 (ostatní ambulantní péče), položka 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám),  ÚZ 400 o částku  1.230.000,-  Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Jan Mareš                                                                   Ing. Jan Řehák

primátor města Chomutova                                                     1. náměstek primátora