Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 1.3. 1999
 
 
Usnesení RaMěst č.105/99  z 1.3. 1999
Kontrola plnění usn. č. 575/98
------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
vyvolat jednání s Okresním soudem, zda trvá požadavek skladovacích prostor pro exekutory.


 
 
Usnesení RaMěst č.106/99  z 1.3. 1999
Kontrola plnění usn. č. 38/98-N
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
t r v á
na svém usnesení č. 38/98-N ze dne 14. 12. 1998.


 
 
Usnesení RaMěst č.107/99  z 1.3. 1999
Kontrola plnění usn. č. 090/99
------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit oběh dokladů a způsob financování mezi správci bytového fondu a městem a
u k l á d á
p. Jeřábkovi, zástupci starosty
-------------------------------
připravit tento materiál do MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.108/99  z 1.3. 1999
Zajištění finančních prostředků na havárie
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uvolnění prostředků na opravy havárií dle interního sdělení OBH ze dne 26. 2. 1999 a
u k l á d á
1) ing. Sojkovi, vedoucímu OE
--------------------------
najít prostředky pro řešení této situace
2) p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
zajistit, aby správci byt. fondu pro akce nad 100 tis. vybírali firmy obesláním více zájemců.


 
 
Usnesení RaMěst č.109/99  z 1.3. 1999
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení ze dne 1. 3. 99.


 
 
Usnesení RaMěst č.110/99  z 1.3. 1999
1.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 22. 2. 1999)
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
povolování umístění antén k provozování amatérských vysílaček na panelových domech v majetku města za poplatek 200,- Kč/měsíc a
s o u h l a s í
s tím, že povolení bude udělovat příslušný správce objektu, formou uzavření smlouvy.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 22. 2. 1999)
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
spol. AQUA s.r.o. Městské lázně, Mánesova 4757, CV umoření částky ve výši 50.431,50 Kč za měsíc prosinec 1998 formou odepsání jedné splátky za provedení nové výdřevy v sauně v budově Městských lázní.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 22. 2. 1999)
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
část svého usn. č. 540/98/2 ze dne 12. 10. 1998 týkající se výše nájemného za m2/rok a
s t a n o v u j e
nájemné u objektu pod garážemi na částku 50,- Kč a u objektu stará kolna na částku 10,- Kč.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 22. 2. 1999)
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
p. Blance Kubištové - BYDO, Revoluční 52, CV - nájemci NP v čp. 12 na nám. 1. máje v CV - prodejna oděvů - snížení ročního nájemného z původní výše 360.000,- Kč na 240.000,- Kč s platností od 1. 1. 1999
a dále
s c h v a l u j e
p. Blance Kubištové prominutí nájemného za měsíc 08 a 09/1998 v celkové výši 40.000,- Kč, kdy prokazatelně nemohla předmětné NP z technických důvodů v souvislosti s probíhající rekonstrukcí využívat.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 22. 2. 1999)
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
pronájem NP v domě čp. 3426 Čechova ul. v CV pro p. Vlastimila Hanku bytem CV, Palackého 4258
u k l á d á
OSMM
----
vyhlásit nové VŘ na pronájem těchto NP.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 22. 2. 1999)
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 5320 o vým. 598 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada, p. Jaroslavu Drábovi, bytem CV, Březenecká 4689 k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 598,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 1999 na dobu neurčitou.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 22. 2. 1999)
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 3052 o vým. 233 m2 v k.ú. CV II, vedené v KN jako zahrada, p. Zdeně Štolové, bytem CV, Husova 2904, k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 233,- Kč/ročně, s účinností od
1. 1. 1999 na dobu neurčitou.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 22. 2. 1999)
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 3543/10 o vým. 12 m2 v k.ú. CV I do vlastnictví ing. Miloše Bělíka, bytem CV, Čechova 3823 za cenu 5.400,- Kč (tj. 200,- Kč/m2 + cena za vypracování GP) a
schválit zveřejnění záměru zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy přes ppč. 3543/1 v k.ú. CV I.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 22. 2. 1999)
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odkoupení spoluvlastnického podílu p. Scherbera k ppč. 4745 a 4751 v k.ú. CV I do vlastnictví Města.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 22. 2. 1999)
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit provedení změny katastrální hranice Chomutov I a Březenec tak, že do k.ú. CV I budou přičleněny tyto pozemkové parcely: 681/2, 681/3, 681/4, 681/5, 682/3, 682/4, 682/5, 682/6, 682/7, 682/8, 682/9, 682/14, 682/15, 682/16, 682/17 z k.ú. Březenec o celk. vým. 1652 m2
a současně
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění majetkoprávního vypořádání pozemků mezi Městem Chomutov a Jirkov.


 
 
Usnesení RaMěst č.111/99  z 1.3. 1999
1.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 1. 3. 1999)
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit bezúplatný převod ppč. 2155/6 v k.ú. CV II o vým. 912 m2 (komunikace) z Doly Nástup Tušimice s.p. v likvidaci na Město Chomutov.



2.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 1. 3. 1999)
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje 1/5 podílu z ppč. 839/2 a 840 v k.ú. CV I do vlastnictví p. Syrové, p. Hájkové, p. Zemana Vl. a p. Zemana M..

3.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 1. 3. 1999)
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 4701/23 vedené v KN jako ostatní plocha - manipulační plocha v k.ú. CV I.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 1. 3. 1999)
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit směnu ppč. 5333 o vým. 791 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV I ve vlastnictví Města Chomutov za ppč. 2103 o vým. 928 m2 vedenou v KN jako zahrada v k.ú. CV II, která je ve vlastnictví p. Miroslava Bauera, bytem CV, Ve stráni 1944, a to bez finančního vyrovnání.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 1. 3. 1999)
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit směnu ppč. 4331/9 o vým. 1169 m2, 4306/4 o vým. 26 m2, 4305/36 o vým. 464 m2, 4331/10 o vým. 36 m2, 4328/4 o vým. 8 m2 a 4305/37 o vým. 44 m2 (celkem 1747 m2) v k.ú. CV I, které jsou ve vlastnictví Města Chomutov protihodnotou za ppč. 4305/35 o vým. 105 m2, 4305/38 o vým. 310 m2 a 4305/39 o vým. 164 m2 v k.ú. CV I, které jsou ve vlastnictví firmy Hoppe s.r.o., sídlem Chomutov, Pražská 5377, a to s doplatkem 92.975,- Kč a dále
schválit zřízení bezúplatného věcného břemene práva chůze a jízdy přes ppč. 4305/27 a 4305/29 v k.ú. CV I, které jsou ve vlastnictví Hoppe s.r.o. pro Město Chomutov.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 1. 3. 1999)
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
projednat s nájemníky možnost prodeje domů čp. 929 a 930 v Poděbradově ul. jako celku.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 1. 3. 1999)
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
projednat s nájemníky možnost prodeje domů čp. 2200 a 2189 v Lidické ul. jako celku.


8.
Prodej a pronájem nemovitostí (materiál z 1. 3. 1999)
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (směna nemovitostí).


 
 
Usnesení RaMěst č.112/99  z 1.3. 1999
Žádost o prominutí nájemného z veřejných ploch při realizaci akce "Okružní křižovatka Chomutov" a "Autobusové nádraží Chomutov"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
prominutí nájemného z veřejných ploch.


 
 
Usnesení RaMěst č.113/99  z 1.3. 1999
Návrhy vycházející z jednání BK dle zápisu ze dne 12. 2. 1999
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze dne 12. 2. 1999 kromě bodů:
- 2.3., kde schvaluje přednostní přidělení bytu o velikosti 1+2 MUDr.
Řáhovi
- 4.1., který se vypouští
- 4.2., kde doporučuje MZ schválit prominutí penále ve výši 12.320,-
Kč p. Janu Hákovi
- 4.3., kde schvaluje vystavení nové NS na byt na p. Kováče Ludevíta
a p. Kováče Josefa
a dále
b e r e n a v ě d o m í
- zprávu o vyřešení pořadníku na svépomoc
- zprávu o vyřešení pořadníku na II. pololetí 1998

REVOKOVÁNO usn. č. 148/99 ze dne 15. 3. 1999 (bod 3.1.)

 
 
Usnesení RaMěst č.114/99  z 1.3. 1999
Návrh rozpočtu na rok 1999
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh výdajové stránky rozpočtu na rok 1999 a
u k l á d á
ing. Sojkovi, vedoucímu OE
--------------------------
a) upravit výdajové položky OŠaK, OVESI, OVIS, OSMM a TSmCh s cílem
dosáhnout vyrovnaného rozpočtu

b) znovu přehodnotit příjmovou stránku rozpočtu, především v těchto
položkách: - příjmy z prodeje nemovitostí
      - příjmy z provozování VHP
      - příjmy z daně z nemovitostí


 
 
Usnesení RaMěst č.115/99  z 1.3. 1999
Žádost mladých sociálních demokratů
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s účastí mladých sociálních demokratů v komisích ŽP, bezpečnostní, VVS, SVaZ a HSaD s hlasem poradním.


 
 
Usnesení RaMěst č.116/99  z 1.3. 1999
Použití znaku města
-------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
použití znaku města na plakátech určených pro Mistrovské utkání České fotbalové ligy.


 
 
Usnesení RaMěst č.117/99  z 1.3. 1999
Zastupování Města v Euroregionu Krušnohoří
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
p. Nováka, starostu města
-------------------------
zastupováním Města Chomutova v Euroregionu Krušnohoří.