Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 1.4. 1993
 
 
Usnesení RaMěst č.210/93  z 1.4. 1993
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a a s c h v a l u j e
prodej a pronájem nemovitostí :
1) Pronájem pozemku č. 3469/1 v k.ú. Chomutov II o výměře 1 ha 20
a 06 m2 uzavřením nájemní smlouvy pro zahrádkářskou kolonii VESNA na dobu 10 let.
2) Pronájem pozemku č. 421O/1 v k.ú. Chomutov 2 v prostoru Cihelny o velikosti 3Ox3Om p. Pavlovi Najmanovi, Luční 4616, Chomutov za předpokladu splnění podmínek Stavebního úřadu.
3) Pronájem pozemku č. 2009/23 v k.ú. Chomutov I o výměře cca 15 m2
nebo č. 4701/23 v k.ú. Chomutov I o výměře cca 15 m2
p. Evě Gorolové, Skalková 5206 za účelem umístění stánku s tabákem a novinami dle určení stavebního úřadu
4) Pronájem pozemku za účelem zřízení provizorní čerpací stanice
pohonných hmot po dobu odstavení ČSHP na Pražské na dobu cca
6 měsíců na parcele č. 3964/11 c k.ú. Chomutov I o výměře cca 2500 m2 firmě Zlaťák zast. Vlastimilem Součkem za předpokladu respektování ekologických požadavků MěÚ. Výměra pozemku bude upřesněna ing. Chytrou při územním řízení.
5) Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. arch. Pachnerovi, ved. ÚMA
-------------------------------
ing. Piklovi, ved. STÚ
----------------------
zpracovat návrh vhodného architektonického řešení stánků do prostoru před obchodním domem Alfa.
Termín :do 6. 5. l993
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
do doby vyřešení s prodloužením nájemní smlouvy se současnými nájemci.
6) Pronájem pozemku č. 2782 v k.ú. Chomutov I o výměře 18O m2 panu Evženu Křikavovi, Rokycanova 9, Chomutov.
8) Odprodej objektu trafostanice v ul. Lužická na pozemku č. 1278 a část pozemku č. 1274/l v Chomutově k využívání jako dvougaráž a odprodej přilehlého pozemku k trafostanici tak, aby dvougaráž odpovídala platným předpisům v šíři 1,4 m na jihovýchodní straně a 1,35 m na severovýchodní straně panu ing. Piklovi a M. Mattisovi ul. Cihlářská Chomutov.
9) Zveřejnění pronájmu parcely č. 1626 v k.ú. Chomutov I o výměře 9O5 m2 se záměrem.
10) Zveřejnění pronájmu části parcely č. 4418 v k.ú. Chomutov I o výměře 286 m2.
11) Zveřejnění zbývající části pozemku č. 4342 v k.ú. Chomutov I
o výměře 120x60m2 bez záměru.
12) Zveřejnění odprodeje pozemku č. 2802 v k.ú. Chomutov I o výměře 92 m2 se záměrem zřízení skladu.
13) Městská rada v Chomutově
u k l á d á
komisi pro SMM
--------------
prověřit vazby na společné komunikační prostory k pronájmu pozemku
č. 3511/9 v k.ú. Chomutov I , pod objektem Smíchovské pivnice
14) Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku č. 1471 firmě ABC o rozloze cca 629 m2 s podmínkou zachování průjezdu k pozemku p.Šnábla a části pozemku č. 1471 panu Šnáblovi o rozloze cca 546 m2 .
15) Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
odečíst od výše nájemného 240 tis. Kč část doložených nákladů ve výši l00 tis. Kč p. Čepákovi vynaloženou na opravu objektu v čp. 12 na nám.1. máje v Chomutově.
16) Bezplatný pronájem prostor videopůjčovny a hracích automatů na Husově náměstí č.p. 37 v Chomutově Městské správě kin Chomutov.
17) Městská rada v Chomutově
u k l á d á
komisi pro SMM
--------------
zdůvodnit své doporučení bezúplatného převodu domu čp. 2294 na
Městské lesy Chomutov.
Městská rada v Chomutově
ž á d á
upřesnění záměru využití domu čp. 1033 v ul. 28. října .
18) Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, manažerovi MÚ
------------------------------
p. Dvořákovi, pracovníkovi OŠaK
-------------------------------
ing. arch. Pachnerovi, ved. ÚMA
------------------------------- ing. Chytrovi, ved. TIO
-----------------------
prověřit stav a vhodnost nabízeného objektu k odprodeji do
majetku města, v obci Radvenice v Podkrkonoší a o výsledku
informovat komisi SMM a MR.
termín: 6.5.93
19) Pronájem nebytových prostor v čp. 936/11 ul. Pražská firmě Ekometal a firmě Waldemar HOK a
d o p o r u č u j e
uzavření smlouvy.
20) Zveřejnění pronájmu nebytových prostor v přízemí radnice se záměrem zřízení restaurační, obchodní, kancelářské a reprezentační činnos
 
 
Usnesení RaMěst č.211/93  z 1.4. 1993
Kontrola plnění usnesení č. 136/93
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zakoupení vozidla Škoda Forman GLX pro potřeby městského úřadu.


 
 
Usnesení RaMěst č.212/93  z 1.4. 1993
Kontrola plnění usnesení č. 138/93
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  ji  n a  v ě d o m í a
u k l á d á
ing. arch. Pachnerovi, ved. ÚMA
-------------------------------
předložit návrh řešení nám. l. máje, včetně harmonogramu stavebních
prací a finančních nároků na jednotlivé etapy.
termín : do MR 10. 6. 1993

 
 
Usnesení RaMěst č.213/93  z 1.4. 1993
Kontrola plnění usnesení č. 169/93
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Kopřivovi, řediteli PBH
---------------------------
jedenkrát měsíčně informovat Městskou radu o dokončování jednotlivých staveb modernizace bytového fondu.

 
 
Usnesení RaMěst č.214/93  z 1.4. 1993
Kontrola plnění usnesení č. 66/93
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing.Táborskému, zástupci starosty,
----------------------------------
aby odpověděl p. Dvořákovi o způsobu výběrového řízení koncepce Technických služeb v Chomutově.
termín: do 7. 4. 1993

 
 
Usnesení RaMěst č.215/93  z 1.4. 1993
Prověření možnosti automatického monitorování stavu ovzduší
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
komisi životního prostředí
----------------------------
prověřit možnost automatického monitorování stavu ovzduší na území města Chomutova.
termín: do 2O. 5.1993

 
 
Usnesení RaMěst č.216/93  z 1.4. 1993
Projednání úklidu na území města Chomutova
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
k o n s t a t u j e,
že část vozovek, zvláště v postranních ulicích, není dostatečně doposud uklizena a
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
--------------------------------
projednat s p. Hladíkem, ředitelem TSmCh a vlastní projednání
o d k l á d á
na jednání rady 15. 4. 1993.

 
 
Usnesení RaMěst č.217/92  z 1.4. 1993
Základní umělecká škola
-----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
informaci zástupkyně ZUŠ v Chomutově a
u k l á d á
pí. Mikovcové, ved. OŠaK
ve spolupráci s ing. arch. Pachnerem, ved. ÚMA
----------------------------------------------
posoudit a navrhnout způsob spolupráce města se ZUŠ včetně úpravy okolí školy a návrhu na jeho využití.
termín: MR 20.5.1993


Teplárenské závody Komořany - Dánsko
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
tematickou pracovní cestu člena MR p.Krále.


 
 
Usnesení RaMěst č.218/93  z 1.4. 1993
Informace MUDr. Nováka
----------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci MUDr. Nováka o útvaru tísňového plánu v areálu nemocnice a
u k l á d á
pí. Blábolilové, ved. SVaZ ve spolupráci s komisí zdravotní a OŽP
-----------------------------------------------------------------
zpracovat návrh na možnost využití tohoto útvaru pro spolupráci.

 
 
Usnesení RaMěst č.219/93  z 1.4. 1993
Dodatek a změna formulace názvu článků v obecně závazné vyhlášce "O podmínkách pro staveb. činnost - výkop. práce zasahující do veř. zeleně"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený dodatek a
p ř e d k l á d á
jej městskému zastupitelstvu ke schválení.

 
 
Usnesení RaMěst č.220/93  z 1.4. 1993
Zpráva o připravovaném pronájmu části městských lesů k výkonu práva myslivosti
------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e ji  n a  v ě d o m í.

 
 
Usnesení RaMěst č.221/93  z 1.4. 1993
Koncepce cenové kontroly
------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
zřízení oddělení cenové kontroly na MÚ v Chomutově a
u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MÚ
----------------------------
řešit koncepci cenové kontroly v rámci stávajících odborů MÚ.


 
 
Usnesení RaMěst č.222/93  z 1.4. 1993
Žádosti občanů o uzavření nájemních smluv na byty v majetku města
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu vč. zápisu z bytové komise a
s c h v a l u j e  ji.
Zároveň
u k l á d á
pí. Wottawové, ved. odd. HsB
----------------------------
- uzavřít nájemní smlouvy na konkrétní byty pro opravu svépomocí se žadateli dle bodu 1/ zápisu bytové komise
- uzavřít NS se žadateli, kteří požadují výměnu bytu /menší či větší/ a svůj stávající byt dají městu k dispozici dle bodu 2/ zápisu bytové komise
- uzavřít NS se žadateli o přidělení náhradních bytů dle bodu 3/ zápisu bytové komise
- uzavřít NS se žadateli o byty mimo pořadník dle bodu 4/ zápisu bytové komise
- provést doplnění pořadníku na I. pol. 1993 dle bodu 5/ zápisu bytové komise
- všem stěžovatelům písemně odpovědět, jak bude jejich záležitost řešena
- sepsat NS se žadateli o přidělení bytů v modernizaci na nám. Dr. Beneše


 
 
Usnesení RaMěst č.223/93  z 1.4. 1993
Ekonomická opatření na MHD v ČAD - DP Chomutov
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu
n e s o u h l a s í
s navrženými opatřeními před schválením rozpočtu OS a
u k l á d á
po schválení rozpočtu OS
a) ing. Bocianovi, starostovi města
-----------------------------------
projednat provoz dopravy MHD do přilehlých obcí s jejich starosty.

b) ing. Bilincovi, ved. MHDO
----------------------------
p. Pavlisovi, řediteli ČAD - DP
-------------------------------
projednat provoz dopravy MHD při návozu pracovníků do zaměstnání podniků v katastru města Chomutova.

Dále městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Pavlisovi, řediteli ČAD - DP
-------------------------------
a) vyhledat rezervy ve mzdových nákladech změnou organizační struktury v podniku ČAD - DP
b) zavést účinná opatření proti úniku tržeb na linkové i městské dopravě ČAD - DP


 
 
Usnesení RaMěst č.224/93  z 1.4. 1993
Schválení dohody o smluvní mzdě pro rok 1993 ředitele ČAD - DP
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh dohody o smluvní mzdě pro rok 1993 pro ředitele ČAD - DP st. podnik Chomutov p. Jaroslava Pavlise a tento návrh dohody s c h v a l u j e .

 
 
Usnesení RaMěst č.225/93  z 1.4. 1993
Prodej varhan
-------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
odstoupení p. Kopelenta Josefa od koupě el. varhan na základě doplnění usnesení MR č. 144/93 ze dne 4. 3. 1993. 
 
Usnesení RaMěst č.226/93  z 1.4. 1993
Mandátní smlouva
----------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s uzavřením mandátní smlouvy mezi ing. arch. Pachnerem a městem Chomutov a
u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MÚ
----------------------------
vypsat výběrové řízení na obsazení funkce městského architekta.


 
 
Usnesení RaMěst č.227/93  z 1.4. 1993
Mandátní smlouva
----------------
Městská rada v Chomutově
n e s o u h l a s í
s uzavřením mandátní smlouvy mezi ing. Pěchotou a městem Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.228/93  z 1.4. 1993
Pronájem parkoviště
-------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
projednání zprávy do jednání MR dne 15. 4. 1993 za účasti ing. Pěchoty a ing. Štěpánka.


 
 
Usnesení RaMěst č.229/93  z 1.4. 1993
Schválení stravovací jednotky dle vyhlášky č. 83/1993 Sb.
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
stravovací jednotku pro zařízení MÚSS a
u k l á d á
p. Doležalovi, řediteli MÚSS
----------------------------
zavést tuto stravovací jednotku do všech zařízení MÚSS od měsíce dubna 1993.


 
 
Usnesení RaMěst č.230/93  z 1.4. 1993
Jmenování členů komisí MR
-------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
projednání zprávy do jednání MR dne 15. 4. 1993 po doplnění seznamu stávajících členů komisí rady.


 
 
Usnesení RaMěst č.231/93  z 1.4. 1993
Snížení poplatku z místa za umístění sklápěcí garáže
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
se snížením poplatku pro všechny majitele sklápěcích garáží na území města Chomutova s platností od 1.1.1993 na částku 20,- Kč za měsíc.


 
 
Usnesení RaMěst č.232/93  z 1.4. 1993
Nájemné z nebytových prostor ve školách
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
maximální výši nájemného 100,- Kč za m2 ze všech NP určených pro školní výuku v budovách škol.


 
 
Usnesení RaMěst č.233/93  z 1.4. 1993
Žádosti o dotace
----------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
žádosti o dotace na sportovní činnost do schválení rozpočtu OS.


 
 
Usnesení RaMěst č.234/93  z 1.4. 1993
Žádost Okresní pedagogicko-psychologické poradny
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
žádost o dotaci do schválení rozpočtu OS.

 
 
Usnesení RaMěst č.235/93  z 1.4. 1993
Žádost Penzionu
---------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
žádost do řešení rozpočtu pro MÚSS.

 
 
Usnesení RaMěst č.236/93  z 1.4. 1993
Oznámení o svolání shromáždění občanů k 1. máji 1993
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e
oznámení na vědomí.


 
 
Usnesení RaMěst č.237/93  z 1.4. 1993
Žádost o prominutí poplatků z plesu ČAD - DP
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
prominutí poplatků z plesu ČAD - DP.


 
 
Usnesení RaMěst č.238/93  z 1.4. 1993
Žádost o cenu pro vítěze - kynologický klub
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
příspěvek ve výši 300,- Kč.

 
 
Usnesení RaMěst č.239/93  z 1.4. 1993
Stanovisko k prodeji rekreačního střediska v Kaplici
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
Mgr. Vlčkovou ve spolupráci s OŠak
----------------------------------
zjistit skutečnosti týkající se této problematiky.
termín: do MR 15.4.


 
 
Usnesení RaMěst č.240/93  z 1.4. 1993
Žádost p. Beneše o převzetí dluhu - Firma Falcon
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, manažerovi MÚ
-----------------------------
ing. Štěpánkovi, ved. EO
------------------------
prověřit platební schopnost firmy Falcon v souvislosti s převzetím dluhu Bezpečnostní služby CID.


 
 
Usnesení RaMěst č.241/93  z 1.4. 1993
Informace o projednání rozpočtu ve finanční komisi
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
projednání rozpočtu ve finanční komisi OS.


 
 
Usnesení RaMěst č.242/93  z 1.4. 1993
Euroregion Krušnohoří
---------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o ustanovení Euroregionu Krušnohoří.


 
 
Usnesení RaMěst č.243/93  z 1.4. 1993
Petice MZ
---------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
ing. Hlaváčkovou, zástupkyni starosty
-------------------------------------
ing. Černou, ved. OŽP
---------------------
přípravou podkladů pro zhodnocení Petice MZ ve věci nápravy poškozeného životního prostředí včetně návrhu na další postup.
termín: MR 15.4.1993