Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 1.7. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.S947/91  z 1.7. 1991
MHD Jirkov - Chomutov
---------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s e   d o h o d l y
na spoelčném řešení a postupu problematiky městské hromadné dopravy na bázi trolejbusu. 
Za město Chomutov byli jednáním
p o v ě ř e n i :
p. Mrázek, starosta města
-------------------------
MUDr. Kuba, p. Šobáň, členové městské rady
------------------------------------------
Za město Jirkov byli jendáním
p o v ě ř e n i :
Ing. Škapa, starosta města
--------------------------
p. Beneš, ředitel Technických služeb
------------------------------------
p. Hutr, zástupce starosty
--------------------------
Technickou přípravu bude i nadále zajišťovat stavební úřad města Chomutova - Ing. Chytra.
Tato trolejbusová doprava bude provozována v rámci společného podniku, jehož sestavení bude předmětem dalších jednání.

 
 
Usnesení RaMěst č.S948/91  z 1.7. 1991
Založení skládky tuhého domovního odpadu
----------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s e   d o h o d l y
na společném postupu při sběru tuhého domovního odpadu na bázi třídění pomocí kontejnerů (výrobce Slušovice). Ekonomické odbory provedou spolu s řediteli TS finanční rozvahu v návaznosti na rozpočty měst.
T: 31.8.1991
Městské rady Chomutova a Jirkova
p o v ě ř u j í
p. Hladíka, ředitele Technických služeb města Chomutova
-------------------------------------------------------
p. Beneše, ředitele Technických služeb města Jirkova
----------------------------------------------------
přípravou podkladů pro třídění a ukládání domovního odpadu v rámci obou měst. Návrhy doporučují konzultovat s ředitelem Technických služeb Vejprty.
T: 31.8.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.S949/91  z 1.7. 1991
Delimitace OPBH Chomutov
------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s e   d o h o d l y
ustanovit komise, které předloží alternativy dělení OPBH Chomutov.
Dále byl stanoven termín rozdělení OPBH Chomutov k 1. 1. 1992.
T: 1.10.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.S950/91  z 1.7. 1991
Kabelová televize - vysílání OK3, pronájem 43. kanálu Jedlová Hora
------------------------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s e   d o h o d l y
na společném řešení kabelové televize za podmínek stejného kabelového systému s tím, že obě města budou ekonomicky zainteresovány u kabelové společnosti, která bude tento projekt realizovat.
Otázkou zajištění 10 W vysílače Jedlá Hora
p o v ě ř u j í 
Ing. Škapu, starostu města Jirkova.
----------------------------------
 
 
Usnesení RaMěst č.S951/91  z 1.7. 1991
Ceny tepla
----------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s e   d o h o d l y,
že v současné době zatím neexistuje legislativa, která by umožňovala vymáhat z dlužníků nájemné. Dále se rady dohodly, že neexistuje možnost pokrýt z rozpočtů měst potřeby pro instalaci měření tepla v jednotlivých bytech ani výměníkových stanicích a z těchto důvodů bez příslušných dotací z centrálních míst nebude zajištěno měření tepla tak, jak je uloženo do roku 1995 vládním usnesením. Z toho vyplývá, že zástupci měst a obcí budou uplatňovat požadavky na řešení této otázky prostřednictvím svazu měst a obcí a poslanců.