Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 1.10. 1992
 
 
Usnesení RaMěst č.575/92  z 1.10. 1992
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení a
u k l á d á
p. Štayrovi, vedoucímu odboru SMM ve spolupráci s odborem kontroly
------------------------------------------------------------------
předložit do jednání MR 15. 10. 92 kontrolu plnění usn. č. 512/92 s návrhem na řešení jako samostatný bod.
Gesce: ing. Hlaváčková

Dále u k l á d á
p. Štayrovi, vedoucímu odboru SMM
---------------------------------
předložit do jednání MR 15.10. 92 plnění usnesení č. 516/92 taktéž jako samostatný bod.

 
 
Usnesení RaMěst č.576/92  z 1.10. 1992
Jednání s podnik. ředitelem SčVaK ing. Švermou
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Kopřivovi, řediteli PBH
--------------------------
informovat o reakci civilně správního úseku Min. vnitra ČR a o jednání s
ing. Švermou, ředitelem SčVaK. Tuto informaci předložit ústně do jednání
MR 15. 10. 1992 včetně návrhu na řešení dané situace.

 
 
Usnesení RaMěst č.577/92  z 1.10. 1992
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
2) zveřejnění pronájmu nebytového prostoru o 12 m2 v domě č.p. 5063 na sídl. Písečná bez záměru

3) zveřejnění pronájmu přízemní prodejny č.p. 12 na nám. 1. máje se záměrem prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4) zveřejnění pronájmu I. podzemního podlaží radnice se záměrem pro restauraci, vinárnu a kavárnu

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Kopřivovi, řediteli PBH
--------------------------
předložit návrh na využití krytu v podzemních prostorách Husova nám. /původní klub U divocha/.
Termín: do konce října

5) pronájem pozemku č. 1869 o rozloze 136 m2 v k.ú. Chomutov II. p. J. Šímovi

6) zveřejnění pronájmu pozemku č. 936 o výměře 447 m2 a parcely č. 935/1 o výměře 903 m2 v k.ú. Chomutov se záměrem

7) zveřejnění parcely č. 4574 v Chomutově

8) smlouvu o zápůjčce mezi městem Chomutovem a Podkrušnohorským zooparkem.
Jedná se o dům č.p. 5075 /dříve č.p.192/ s parcelou č. 222 - zastavěná plocha o výměře 224 m2 a parcelou č. 752/2 - zahrada o výměře 322 m2,
k.ú. Otvice.

9) smlouvu o zápůjčce mezi městem Chomutov a Stavebním bytovým družstvem - garáže Chomutov. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 4901/4 o výměře
285 m2 v k.ú. Chomutov I.

10) návrh na vymezení majetku, k němuž má organizace TSmCh právo hospodaření

13) zveřejnění odprodeje pozemku č. 2804 v k.ú. Chomutov II. o výměře 150 m2

Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s dražbou pronájmu ul. Palackého čp. 3997 mezi chomutovskými žadateli

Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usn. č. 529/92 bod č. 14 a
s o u h l a s í
s pronájmem pozemku č. 3160/1 v Resslově ul. p. Romanu Kašparovi a p. Františku Dosedělovi


 
 
Usnesení RaMěst č.578/92  z 1.10. 1992
Plnění usnesení č. 454/92
-------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usn. č. 1/92 o pronájmu nebyt. prostor,
s o u h l a s í
s předloženým materiálem a
s c h v a l u j e 
zásady pronájmu nebytových prostor. (viz.příloha usnesení)

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
a) ekonomickému odboru
----------------------
předložit do 31. 10. 92 seznam neplatičů z nebyt. prostor, dále tento aktualizovaný seznam předkládat pravidelně každé čtvrtletí

b) odboru SMM
-------------
předložit MR vzor smlouvy na pronájem nebyt. prostor, v němž budou uvedeny i důsledky vyplývající z neplnění této smlouvy pro nájemce.
Termín: 31. 10. 1992

 
 
Usnesení RaMěst č.579/92  z 1.10. 1992
Zápis do kroniky města Chomutova za rok l99l
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zápis,
s c h v a l u j e
jej s výhradami,
k o n s t a t u j e,
že v tomto zápisu chybí mnohé důležité údaje a
u k l á d á
pí. Mikovcové, vedoucí odboru ŠaK
---------------------------------
zaslat potvrzení okr. muzeu včetně zajištění zápisu tohoto usnesení do kroniky.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Ptáčkovi, členu MR
---------------------
zajistit doplněk a opravu nejzásadnějších chyb v kronice a
p o v ě ř u j e
jej dalším vedením kroniky od r. 1993.


 
 
Usnesení RaMěst č.580/92  z 1.10. 1992
Právní subjektivita ZŠ
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
1) udělení právní subjektivity základním školám města Chomutova od 1. 1. l993
2) udělení právní subjektivity zvláštním školám za předpokladu souhlasu Ministerstva školství ČR s převzetím postavení zřizovatele městem Chomutovem a
a dále
u k l á d á
p. Mikovcové, vedoucí odboru školství a kultury
-----------------------------------------------
připravit návrh o udělení právní subjektivity základním školám a zvláštním školám do jednání MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.581/92  z 1.10. 1992
Pomocná škola
-------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zřízení pomocné školy v Chomutově a
u k l á d á
a) pí. Mikovcové, vedoucí odboru ŠaK
------------------------------------
- projednat s ředitelem Školského úřadu v Chomutově ing. Kohoutem personální zabezpečení pomocné školy
- připravit návrh na zřízení pomocné školy do jednání MZ

b) p. Štayrovi, vedoucímu odboru SMM ve spolupráci s odborem ŠaK
-----------------------------------------------------------------
připravit vhodný objekt pro zřízení pomocné školy v Chomutově


 
 
Usnesení RaMěst č.582/92  z 1.10. 1992
Pračky vzduchu
--------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
pí Mikovcové, vedoucí odboru ŠaK
--------------------------------
zabezpečit nákup praček vzduchu od firmy Bionaire Able Electric, Liberec
na základě vyjádření Ústavu hygieny 1. lékařské fakulty UK v Praze.
Termín - 31. 12. 92


 
 
Usnesení RaMěst č.583/92  z 1.10. 1992
Zabezpečovací zařízení
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
realizaci zabezpečovacích zařízení na objektech ve správě odboru školství a kultury MěÚ a
u k l á d á
1) ing. Štěpánkovi, vedoucímu ekonomického odboru
--------------------------------------------------
posílit kapitolu 714 o finanční prostředky ve výši 840 tis. Kčs na r. 1992.

2) pí Mikovcové, vedoucí odboru ŠaK
-----------------------------------
realizaci zabezpečovacích zařízení postupně instalovat do prosince l994.


 
 
Usnesení RaMěst č.584/92  z 1.10. 1992
A klub
------
Městská rada v Chomutově
n e s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy s A klubem tak, jak uložilo MZ a
u k l á d á
a) Mgr. Kačicové, právničce úřadu
---------------------------------
zpracovat podklad pro zdůvodnění neuzavření této smluvy
Termín: do porady vedení 5. lO. 92

b) ing. Štěpánkovi, vedoucímu ekonomického odboru
-------------------------------------------------
vymáhat veškeré dlužné částky na A klubu.


 
 
Usnesení RaMěst č.585/92  z 1.10. 1992
Přenos pravomocí v ukládání pokut na odbor ŽP
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
odbor životního prostředí
-------------------------
projednáváním přestupků na tomto úseku v rámci působnosti uvedené v § 48 a 50 zák. 410 Sb.


 
 
Usnesení RaMěst č.586/92  z 1.10. 1992
Stížnost p. Burketa
-------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MěÚ
-----------------------------
1) zajistit důsledné dodržování obecně závazných vyhlášek schválených MZ
2) za porušení obecně závazné vyhlášky vytknout p. Ďatkovi nesprávný postup a zvážit další postih
3) vyžádat provedení odborné expertizy na oprávněnost vynaložených nákladů na rekonstrukci domuč. 950 v Beethovenově ulici


 
 
Usnesení RaMěst č.587/92  z 1.10. 1992
Organizační zabezpečení jednání MZ
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  ji  n a  v ě d o m í.


 
 
Usnesení RaMěst č.588/92  z 1.10. 1992
Stav činnosti Technických služeb
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o stavu činnosti TS, na základě předcházejících zkušeností
k o n s t a t u j e
závady v koncepční práci a
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu odboru MHDO
-------------------------------------
vypsat výběrové řízení na místo ředitele TS za účelem nové koncepce provozu TS v tržních podmínkách.


 
 
Usnesení RaMěst č.589/92  z 1.10. 1992
Ručení soukromým podnikatelům
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
ručení
A) firmě "Středisko praktického vyučování - Sedlák" ručení na poskytnutí bankovního úvěru ve výši 200.000,- Kčs.
B) firmě "Sdružení - Hájek, Bureš, Fojtík" ručení pro poskytnutí bankového úvěru ve výši 3.200.000,- Kčs.


 
 
Usnesení RaMěst č.590/92  z 1.10. 1992
Závazný postup při poskytování ručitelství
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s předloženým návrhem a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, městskému manažerovi
------------------------------------
- zpracovat závěrečné znění zásad pro ručitelství včetně zpracování závazného postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí ručitelství
Termín: do 15.10. 92
- veškerá svá rozhodnutí ve věci ručení předem konzultovat s ekonomem, právníkem a popř. dalšími zainteresovanými odborníky.
 
 
Usnesení RaMěst č.591/92  z 1.10. 1992
Návrh na stanovení dalších oddávajících při uzavírání manželství před MěÚ v Chomutově
-------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
p o v ě ř u j e
výkonem funkce oddávající před Městským úřadem v Chomutově
1) p. Evu Padyšákovou, nar. 24. 12. 1956, bytem Chomutov, M. Pujmanové 394O, zaměstnankyni Městského úřadu v Chomutově ve funkci samostatné referentky odboru kontroly

2) JUDr.Dagmar Spitzerovou, nar. 29. 3. l953, bytem Chomutov, Křižíkova 1105/12, vedoucí odboru k projednávání přestupků, a
s o u h l a s í
s tím, aby 31. 12. 1992 byl stanoven pro uzavírání manželství náhradou za dvě následující soboty v měsíci prosinci, které jsou uznány za dny pracovního klidu (25. 12. a 2. 1.)

 
 
Usnesení RaMěst č.592/92  z 1.10. 1992
Žádost AMK o zakoupení nového odtahové vozu
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
z a m í t á
žádost o dotaci,
d o p o r u č u j e
žadateli vzetí úvěru s případnou možností garance města a
u k l á d á
p. Hladíkovi, řediteli TS
-------------------------
posoudit doporučení ing. Bilince zakoupit uvedenou techniku a ponechat ji v majetku města.

 
 
Usnesení RaMěst č.593/92  z 1.10. 1992
Žádost p. Šimkové
-----------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
žádost a
p ř e d á v á
ji odboru SMM k vyřízení.


 
 
Usnesení RaMěst č.594/92  z 1.10. 1992
Ustanovení dozorčí rady v PBH
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s o u h l a s í
s ní a
u s t a v u j e
dozorčí radu ve státním podniku PBH Chomutov, jehož je město Chomutov zakladatelem takto :
1) Počet členů rady: 10
2) z toho za město Chomutov: 5
ing. Věra Hlaváčková, zástupkyně starosty
ing. Jaroslav Štěpánek, vedoucí odboru ekonomiky
p. Josef Štayr, vedoucí odboru SMM
p. René Ďatko, vedoucí odboru HsB
p. Karel Mrázek, starosta
3) za PBH st.p. Chomutov bude zvoleno pracovním kolektivem PBH 5 dalších členů rady do 21. 10. 92.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Ďatkovi, vedoucímu odboru HsB
--------------------------------
svolat jednání dozorčí rady PBH do 31. 10. 92.


 
 
Usnesení RaMěst č.595/92  z 1.10. 1992
Ustavení dozorčí rady v ČAD
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh,
u s t a v u j e
dozorčí radu st. p. ČAD takto :
1/ Počet členů dozorčí rady: 9

2/ z toho za MěÚ a MZ:
ing. Miroslav Táborský, zástupce starosty
ing. Jaroslav Štěpánek, vedoucí ekonomického odboru
p. Otto Hercík, člen MZ
ing. Mojmír Mojzík, člen MZ
pí.Jaroslava Gothardová, referentka MHDO pro dopravu

3/ 4 zaměstnanci st.p. ČAD Chomutov

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
pí Jaroslavě Gothardové, referentce odboru MHDO
-----------------------------------------------
svolat první zasedání dozorčí rady na čtvrtek 8. 10. 1992 v 9,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.


 
 
Usnesení RaMěst č.596/92  z 1.10. 1992
Projekt Overture
----------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
se zapojením města do projektu Overture a
p o v ě ř u j e
p. Mrázka, starostu a
-------------------
ing. Pěchotu, městského manažera
--------------------------------
vedením dalších jednání a
u k l á d á
jim průběžně podávat informace MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.597/92  z 1.10. 1992
Počet členů MR
--------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
ukončení členství v MR p. Evy Padyšákové a MUDr. Víta Kuby,
k o n s t a t u j e,
že i nadále má MR zasedat v počtu 13 členů a
ž á d á  MZ
o doplnění členů MR na počet 13 členů.


 
 
Usnesení RaMěst č.598/92  z 1.10. 1992
Rozpočtové změny
----------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
bod rozpočtové změny do příštího jednání MR do hlavních zpráv.


 
 
Usnesení RaMěst č.599/92  z 1.10. 1992
Žádost o povolení nákladní regionální dopravy přes území města Chomutov - nad stanovený počet 60 vozidel - přepravce fa Transport speciál Janů a syn, Mládežnická 1042, Jirkov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou žádost a
n e s o u h l a s í
z důvodu vyčerpání stanovené kvóty 6O vozidel přes území města Chomutova


 
 
Usnesení RaMěst č.600/92  z 1.10. 1992
Regionální doprava
------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
odboru MHDO
-----------
nechat převedení kamionové dopravy na železnici s překladištěm v Křímově
prověřit okresním hygienikem, příp. dalšími orgány. Gestor p. Janovský


 
 
Usnesení RaMěst č.601/92  z 1.10. 1992
Žádost o dotaci - taneční škola STARDANCE
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost o dotaci a
r o z h o d l a
se tuto dotaci neposkytnout.


 
 
Usnesení RaMěst č.602/92  z 1.10. 1992
Žádost o slevu pronájmu z pozemku
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost p. J. Prešla o poskytnutí slevy z pronájmu pozemku a s poskytnutím slevy
n e s o u h l a s í .

 
 
Usnesení RaMěst č.603/92  z 1.10. 1992
Žádost o dotaci pro pí. Zejdovou
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s poskytnutím dotace pí. Zejdové a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit částku 20.000,- Kčs.


 
 
Usnesení RaMěst č.604/92  z 1.10. 1992
Žádost pí. Fršlínkové a pí. Kadavé o příspěvek na plynofikaci
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
k o n s t a t u j e,
že nemůže poskytnout dotaci na plynofikaci z důvodu titulu vlastníka domu a
p ř e d á v á
tuto žádost řediteli PBH ke kladnému vyřízení.


 
 
Usnesení RaMěst č.605/92  z 1.10. 1992
Dopis Oblastní správy telekomunikací Ústí n. L.
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e   n a  v ě d o m í
dopis.


 
 
Usnesení RaMěst č.606/92  z 1.10. 1992
Žádost Gymnázia o pomoc při zajištění provozu a rekostrukce staré budovy
------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
žádost a
p o v ě ř u j e
ing. Táborského, zástupce starosty
----------------------------------
dalším jednáním v předmětné záležitosti.


 
 
Usnesení RaMěst č.607/92  z 1.10. 1992
Smlouva o dílo - trolejbusová doprava
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
podepsání smlouvy o dílo - trolejbusová doprava Chomutov - Jirkov.


 
 
Usnesení RaMěst č.608/92  z 1.10. 1992
Výzva zákonodárným orgánům
--------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
se zněním výzvy k otázce bezpečnostní situace v našich městech a
p o v ě ř u j e
p. Mrázka starostu
------------------
zajistit podpis starosty města Jirkova a prostřednictvím servisu pro MZ rozeslat poslancům ČNR a předsednictvu ČNR.