Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 2.2. 1998
 
 
Usnesení RaMěst č.046/98  z 2.2. 1998
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o v e d l a
kontrolu plnění usnesení a
s c h v a l u j e
plnění předložených bodů.


 
 
Usnesení RaMěst č.047/98  z 2.2. 1998
Zpráva o činnosti MÚSS za rok 1997
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti MÚSS Chomutov za rok 1997.


 
 
Usnesení RaMěst č.048/98  z 2.2. 1998
Rozbor hospodaření MÚSS za rok 1997
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a
b e r e  n a  v ě d o m í
rozbor hospodaření MÚSS Chomutov za rok 1997.


 
 
Usnesení RaMěst č.049/98  z 2.2. 1998
Hodnocení činnosti OSVaZ za rok 1997
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o činnosti OSVaZ za rok 1997.


 
 
Usnesení RaMěst č.050/98  z 2.2. 1998
Žádost OV Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a 
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu OSVaZ k žádosti Okresního výboru Sdružení po pomoc mentálně postiženým ČR.


 
 
Usnesení RaMěst č.051/98  z 2.2. 1998
Rozpočtová změna č. 1
---------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů na klub důchodců kap. 04-4319-5169 o částku 80.000,- Kč
- zvýšení výdajů MÚSS o částku 80.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.052/98  z 2.2. 1998
Chomutovské slavnosti 1998 - přehled plánovaných akcí
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.053/98  z 2.2. 1998
Finanční příspěvek
------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
poskytnutí částky 5.000,- Kč pro Obchodní akademii Chomutov na úhradu části nákladů spojených s účastí studentů v celostátním projektu Pražský model Spojených národů, jehož pořádáním je pověřena nezisková nevládní organizace Česká Asociace pro Rozvoj Mezinárodní Spolupráce.


 
 
Usnesení RaMěst č.054/98  z 2.2. 1998
Problematika zveřejnění dlužníků v tisku
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
ve spolupráci s právním oddělením formulovat a zveřejnit omluvný článek všem nájemníkům uvedeným ve výzvě k zaplacení dlužného nájemného, pokud v tomto seznamu byli uvedeni neoprávněně, tzn. pokud do 31. 12. 1997 zaplatili celou dlužnou částku.
T: neprodleně

 
 
Usnesení RaMěst č.055/98  z 2.2. 1998
Harmonogram KBČ na rok 1998
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
předložený harmonogram blokového čištění a
u k l á d á
1) p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
----------------------------
zajistit KBČ a úkoly s tím spojené dle zpracovaného časového harmonogramu
2) p. Olišarovi, řediteli MěPo
---------------------------
- zajistit účast strážníků MěPo při KBČ
- vést přesnou evidenci odtažených vozidel ve spolupráci s Obvodním
oddělením Policie ČR Chomutov
3) p. Gothardové vedoucí OHaS
--------------------------
- informovat veřejnost prostřednictví místního tisku a výlepové
služby
- projednat odtah vozidel s Automotoklubem invalidů Chomutov


 
 
Usnesení RaMěst č.056/98  z 2.2. 1998
Pronájem NP v objektu MěÚ - výměníková stanice
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
uzavření NS se společností Teplo s r.o., se sídlem CV, Jakoubka ze Stříbra čp. 112, 113, zastoupenou jednatelem společnosti p. Františkem Malovanyjem na pronájem NP o vým. 32,10 m2 v objektu MěÚ čp. 4602, Zborovská ul., CV za roční nájemné ve výši 3.600,- Kč na dobu neurčitou a dále
s c h v a l u j e
umoření proinvestované částky ve výši 36.231,30 Kč včetně DPH zhodnocující majetek města.


 
 
Usnesení RaMěst č.057/98  z 2.2. 1998
Organizační doplnění bezpečnostní komise
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
organizační doplnění bezpečnostní komise v souladu se zprávou a
u k l á d á
předsedovi bezpečnostní komise (garant p. Olišar)
-------------------------------------------------
zabezpečit doplnění jednacího řádu bezpečnostní komise v souladu se schválenými organizačními změnami a doplnit statut komise o problematiku dopravní bezpečnosti.


 
 
Usnesení RaMěst č.058/98  z 2.2. 1998
Zpráva o příjmech z poplatků a pokut uložených OŽPaÚP za rok 1997
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení uložených poplatků a pokut za rok 1997.


 
 
Usnesení RaMěst č.059/98  z 2.2. 1998
Souhlas s nakládáním s odpadem pro TSmCh dle zák. č. 125/97
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
vydat souhlas TSmCh pro nakládání s komunálním odpadem na území Města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.060/98  z 2.2. 1998
Uplatňování nároku na náhradu škody na lesích
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
postup při uplatňování náhrad škod na lesích dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
-----------------------------
podpisem smlouvy.


 
 
Usnesení RaMěst č.061/98  z 2.2. 1998
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu NP o vým. 42,10 m2 v suterénu domu čp. 3191 na Čelakovského ul. v CV - rozšíření stávající NS uzavřené s p. Pavlem Sládkem, bytem CV, Čelakovského 4736 a p. Miloslavem Bělohlávkem, bytem CV, Jirkovská 5005 se záměrem o společníka p. Josefa Pechmana, bytem CV, Svahová 4960 za stejných podmínek a se zachování stejného způsobu využití.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP - býv. prádelny o vým. 15,96 m2 na střeše budovy domu čp. 3961 na Palackého ul. v CV a.s. RadioMobil Oblast Západní Čechy, Karlovarská 125, Plzeň za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok za účelem umístění základnové stanice sítě Paegas, na dobu neurčitou.3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
p. Karlu Heydukovi, bytem Nová Ves čp. 13 rozšíření účelu využití u smlouvy na pronájem NP o vým. 54,30 m2 - provozování občerstvení a dispečinku osobní dopravy v přízemí domu čp. 396 Na příkopech v CV o prodej zdrojů vytápění - solárních systémů apod. a rybářských potřeb.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s o u h l a s í
s vrácením nevyužívaných NP ve II. a III. nadzemním podlaží domu čp. 15 na nám. 1. máje v CV nájemcem Carmen Fashion zpět Městu CV.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění nájmu NS v objektu čp. 4170 "Jitřenka" ul. Jiráskova, CV o celk. vým. 323,15 m2 se záměrem.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
revokaci části usn. MR č. 474/97 ze dne 6. 10. 1997 týkající se celkové výměry NP.
NP v čp. 5030 na sídl. Písečná, CV pronajaté p. Marii Germekové - MAJA, bytem CV, Zahradní 5181 a p. Dušanu Germekovi, bytem CV, Kamenná 5121 mají celk. vým. 111,35 m2. Oprava výměry NP bude provedena formou dodatku.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
revokaci části usn. MR č. 253/97/1b ze dne 2. 6. 1997 stanovující výši nájemného za m2/rok nájemcům NP v přízemí domu čp. 2167 Blatenská ul. CV o celk. vým. 27 m2 na částku 300,- Kč/m2/rok.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (snížení sazby nájemného za m2 v NP čp. 4092 "Severka").

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
a) pronájem NP v budově NsP čp. 1185 ul. Kochova, CV ve 2. nadzemním podlaží, sekce A, č. dveří 209 o celk. vým. 21,95 m2 Klubu onkologických pacientů Kapka, zastoupené p. Marcelou Vorosovou, bytem CV, Macharova 1387 k užívání jako klubovny pro onkologické pacienty na dobu neurčitou, do bezplatného užívání s tím, že zálohy za služby a energie si bude hradit nájemce
b) pronájem NP v budově NsP čp. 1185 ul. Kochova, CV v 2. nadzemním podlaží, sekce A, č. dveří 211 o celk. vým. 22,35 m2 HOME CARE - domácí péče p. Lochařové Jaroslavě, bytem CV, Kochova 18 za účelem zřízení zázemí pro jejich činnosti, na dobu neurčitou, za cenu 480,- Kč/m2/rok mimo záloh na služby a energie.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění se záměrem pronájmu NP v domě čp. 152 ul. Mánesova, CV o celk. vým. 226,85 m2 pro Správu sportovních zařízení Chomutov s.r.o., Mánesova 4980, za účelem zřízení kancelářských prostor.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v přízemí panelového domu čp. 5182 na sídl. Zahradní, CV o celk. vým. 25,20 m2 p. Karlu Brettovi, bytem Jirkov, Krušnohorská 1651, za účelem zřízení provozovny čalounictví (opravy, restaurování, výroba), na dobu neurčitou, za cenu ročního nájmu ve výši 6.300,- Kč (tzn. 250,- Kč/m2/rok).

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v přízemí panelového domu čp. 5189 na sídl. Zahradní, CV o celk. vým. 16,10 m2 p. Jakubu Horáčkovi - PANDA, bytem CV, Zahradní 5189 za účelem zřízení prodejny na dobu neurčitou, za cenu ročního nájmu ve výši 4.830,- Kč (tzn. 300,- Kč/m2/rok).

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod práv a povinností ze spol. DARUMA Plzeň s.r.o., Zelinářská 10 na společnost OUTDOOR reklamní media s.r.o., Hradební 3, Praha 1, zastoupenou p. Dr. Kateřinou Hlavatou podpisem Dohody o převodu práv a povinností z NS.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
prodloužení doby pronájmu části ppč. 5772/1 o vým. 36 m2 v k.ú. CV I p. Miroslavu Šmondrkovi, bytem CV, Pod břízami 5239 a p. Štefanovi Patúcovi, bytem CV, Pod břízami 5239 za účelem umístění prodejního stánku ovoce a zeleniny, za roční nájemné 21.760,- Kč na dobu 3 let, tzn. do 31. 12. 2000.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
snížení ročního nájemného za pronajaté nemovitosti uvedené v čl. II NS č. MPO/Ko/94/96 ze dne 18. 7. 1994 na částku ve výši 38.578,- Kč s účinností od 1. 1. 1998.16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (odkoupení objektu čerpací stanice kalů v Jirkově).

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (odkoupení objektu Merkur čp. 4512) a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
dále jednat o nabídce.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zřízení věcného břemene práva průchodu a jízdy přes pozemek p.č. 195 k nemovitosti na p.č. 197 pro vlastníky této nemovitosti, t.j. Mravec Ján st. a Mravec Jan ml., oba bytem CV, Puchmayerova 132, za cenu 40.000,- Kč.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
a) d o p o r u č u j e MZ
schválit prodej ppč. 9/4 o vým. 114 m2 majitelce hotelu Český dům p. Jaroslavě Králové, bytem CV, Lipská 2097 za cenu 6O.000,- Kč
b) s c h v a l u j e
pronájem ppč. 9/1 o vým. 882 m2 majitelce hotelu Český dům p. Jaroslavě Králové, bytem CV, Lipská 2097 za cenu 6,- Kč/m2/rok k užívání na zahradu na dobu neurčitou.


20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit odprodej ppč. 5310/45 o vým. 174 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV I p. Věře Lebduškové, bytem CV, Pod lesem 4927 za cenu smluvní 20.880,- Kč (t.j. 120,- Kč/m2).

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit odkoupení ppč. 1911/31 o vým. 237 m2 vedené v KN jako ostatní plochy - ostatní komunikace v k.ú. CV II od Dolů Hlubina s.p. Litvínov za cenu zjištěnou znalcem, t.j. 1.190,- Kč (předběžný souhlas Dolů Hlubina s.p. Litvínov s odprodejem za odhadní cenu byl vysloven v dopise ze dne 16. 5. 1997).

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit odprodej ppč. 450 o vým. 132 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako ostatní plochy firmě Tiskárna AKORD s.r.o. Chomutov, se sídlem CV, Na Příkopech 901/3 za cenu smluvní 26.400,- Kč (t.j. 200,- Kč/m2).


23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit odprodej ppč. 4358 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV I manželům Zdeňku a Gabriele Gruberovým, bytem CV, Žerotínova 1846/2 za cenu smluvní 20.800,- Kč (t.j. 200,- Kč/m2).

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit odprodej ppč. 2274 o vým. 517 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV I dle zásad prodeje pro výstavbu RD ing. Radku Novotnému, bytem CV, Čechova 1958/40 za cenu smluvní 250.745,- Kč (t.j. 485,- Kč/m2).

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit odprodej ppč. 2896/3 o vým. 10 m2 v k.ú. CV I do vlastnictví:
- 1/2 p. Ivoně Vosáhlové, bytem CV, Čechova 1994
- 1/2 manž. Josefu a Zuzaně Skavroňovým, bytem Dvůr Králové, Legionářská 2828 (BSM)
za cenu 1500,- Kč (t.j. 150,- Kč/m2).

26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zřízení úplatného věcného břemene práva průchodu a průjezdu ke garáži a domu čp. 1069 k ppč. 2597/1 v k.ú. CV I pro Borovičkovou Markétu, bytem CV, Palackého 4262 (ke garáži) za cenu 27.451,- Kč a pro Bothovou Jaroslavu, bytem CV, 28. října 1069 (k domu čp. 1069) za cenu 27.451,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.062/98  z 2.2. 1998
VŘ - pronájem NP v objektu "LUNA" čp. 4426 ul. Jiráskova, CV
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu "LUNA" čp. 4426 ul. Jiráskova, CV o celk. vým. cca 642 m2 mgr. Petru Andrtovi - Animex SEVAN, CV, Barákova 1539/10 za účelem zřízení prodejny potravin a drogistického zboží, na dobu neurčitou za cenu 282.400,- Kč/rok a dále
s c h v a l u j e
jednoho náhradníka, kterým je p. Josef Zavadil "ZAVA", bytem Perštejn, Hlavní ul. 95, za účelem provozování samoobslužné prodejny a pultového prodeje masa, masných výrobků, uzenin a lahůdek za cenu 300.000,- Kč/rok.

 
 
Usnesení RaMěst č.063/98  z 2.2. 1998
VŘ - pronájem NP v čp. 5333 ul. Lipská + bet. plocha pč. 26,27,28, CV
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
vypsat nové VŘ na pronájem NP v objektu čp. 5333 ul. Lipská, CV za stejných podmínek s tím, že záměr bude zveřejněn v místním tisku.


 
 
Usnesení RaMěst č.064/98  z 2.2. 1998
VŘ - pronájem CO krytu - 31 na sídl. Kamenná, CV
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v krytu CO - 31 na sídl. Kamenná, CV o celk. vým. 666 m2 p. Lence Bergerové, bytem CV, Kundratická 4596/33, za účelem zřízení prodejního skladu nábytku, na dobu neurčitou, za cenu 290.000,- Kč/rok (tzn. cca 435,- Kč/m2/rok) a dále
s c h v a l u j e
jednoho náhradníka - Nelson MB spol. s r.o., zastoupenou p. Olgou Berezniak, bytem CV, Kosmonautů 4829 za účelem zřízení skladových prostor skla a porcelánu, na dobu neurčitou, za cenu 250.000,- Kč/rok (tzn. cca 375,- Kč/m2/rok).


 
 
Usnesení RaMěst č.065/98  z 2.2. 1998
Rozpočtová změna č. 2
---------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů o.j. 02 oddpa 6409 pol. 6901 o 671.825,- Kč
- zvýšení výdajů o.j. 02 oddpa 3741 pol. 6121 org. 9614 o 671.825,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.066/98  z 2.2. 1998
Budova čp. 4106, Cihlářská Chomutov - zajištění staveb
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
na podkladě výsledků komise posouzení a hodnocení nabídek na zadání veřejné zakázky "Stavební úpravy a změna užívání budovy čp. 4106 Cihlářská, Chomutov", aby o realizaci byla požádána fa. Pextra stav. spol. s.r.o. Chomutov, Jiráskova ul. 2935 a v případě neakceptování nabídky stav. spol. TOSTAV Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.067/98  z 2.2. 1998
Rozpočtová změna č. 3
---------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu k zabezpečení finančních prostředků na realizaci Cihlářské ul. čp. 4106, CV:
- snížení výdajů o.j. 02 oddpa 6409 pol. 6901 o 746.256,- Kč
- zvýšení výdajů o.j. O2 oddpa 6409 pol. 6121 org. 9801 o 746.256,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.068/98  z 2.2. 1998
Žádost o prominutí poplatku za sportovní halu
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
žádost o prominutí poplatků za pronájem Sportovní haly pro thai-boxing dne 20. 3. 1998 a předává záležitost k vyřízení SSZ Chomutov s.r.o..


 
 
Usnesení RaMěst č.069/98  z 2.2. 1998
Průběžná zpráva o průběhu likvidace sp. PBH v likvidaci
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a 
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o průběhu likvidace s.p. PBH v likvidaci.


 
 
Usnesení RaMěst č.070/98  z 2.2. 1998
Návrhy plánů práce komisí MR na rok 1998 a koordinace jejich zasedání
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
návrhy plánů práce komisí OŠaK, kontrolní, bezpečnostní, bytové, životního prostředí a komise vzdělávání, výchovy a sportu a
b e r e  n a  v ě d o m í
termíny jednání těchto komisí.


 
 
Usnesení RaMěst č.071/98  z 2.2. 1998
Řešení bytové situace p. Hlaváčka
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
poskytnutí bytu o vel. O+1, uvedeného v důvodové zprávě, mimo pořadník s tím, že opravy v tomto bytě provede p. Hlaváček na vlastní náklady.

 
 
Usnesení RaMěst č.072/98  z 2.2. 1998
Obsahová náplň stránek informačního systému města CV na síti Internet
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
s předloženým návrhem obsahu stránek a se zveřejněním jmen členů rady města Chomutov na stránkách Internetu firmy Procyon CZ s.r.o.


 
 
Usnesení RaMěst č.073/98  z 2.2. 1998
Použití znaku města pro Chomutovskou ligu sálového fotbalu
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
bezúplatné použití znaku města na propagačních vlaječkách Chomutovské ligy sálového fotbalu.


 
 
Usnesení RaMěst č.074/98  z 2.2. 1998
Použití znaku města na reklamním a informačním plakátu města CV
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
bezúplatné použití znaku města na reklamním a informačním plakátu města Chomutov.