Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 2.3. 1998
 
 
Usnesení RaMěst č.106/98  z 2.3. 1998
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informativní zprávu o postupu přípravy pozemků k výstavbě RD.
a ukládá OSMM tyto předložit v maximální míře předkládat ke schválení
do MZ.
T: duben 1998

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 3325/1 o vým. 553 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada, p. Aleně Machačné, bytem CV, V přírodě 4229 k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 553,- Kč ročně, na dobu neurčitou
a dále
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru prodeje ppč. 3325/2 o vým. 107 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zastavěná plocha majitelce nemovitosti čp. 4229.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 1436 o vým. 383 m2 v k.ú. CV I p. Janě Voráčkové, bytem CV, Borová 5148 k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s podmínkou úhrady dluhu nájemného ve výši 1.146,- Kč před podpisem smlouvy
a dále
n e s c h v a l u j e
žádost p. Jany Šimkové, bytem CV, Heyrovského 4117.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem částí ppč. 1964 o vým. 506 m2 vedené v KN jako ostatní plochy a pč. 1971 o vým. 394 m2 vedené v KN jako zahrada, obě v k.ú. CV II, p. Josefu Bolardovi, bytem CV, Bezručova 4241 k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 900,- Kč ročně, na dobu určitou do 1.10.1999.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem částí ppč. 1972 v k.ú. CV II, vedené v KN jako ostatní plochy:
- p. Miroslavě Chládkové, bytem Jirkov, Jezerská 1537, část o vým. 450 m2
- p. Haně Švarcové, bytem CV, Březenecká 4689, část o vým. 450 m2
k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 3099 v k.ú. CV II.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit
zveřejnění záměru odprodeje ppč. 1449/1 v k.ú. CV II.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit odprodej části ppč. 1397/1 o vým. cca 75 m2 vedené v KN jako zahrada, v k.ú. CV II.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
neschválit odprodej ppč. 1323 v k.ú. CV II.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
b e r e  n a  v ě d o m í
situaci v případech pozemků ve vlastnictví fyzických osob zastavěných městem a
u k l á d á
OSMM
----
řešit tyto jednotlivě v rámci možností.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru majetkoprávního vypořádání pč. KN 431/6 o vým. 164 m2 v k.ú. CV II s vlastníkem p. V. Štrumlem.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru majetkoprávního vypořádání ppč. 2734/4 v k.ú. CV II s manželi Kejakovými, bytem CV, Fügnerova 2838.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru majetkoprávního vypořádání ppč. 482/3 a 511/5 v k.ú. CV II s p. Olgou Ručkovou, bytem CV, Husova 2603.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění majetkoprávního vypořádání pp.č dle PK č. 1980/6 sloučené do části pp.č. dle KN 1704 v k.ú. CV I s vlastníkem p. M. Charvátovou.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění zřízení věcného břemene na ppč. 2370/9 pro přístup a příjezd k nemovitostem na ppč. 2370/2, 2370/3, 2370/4, 2370/7, 2370/10, 2370/11 a 2370/12 v k.ú. CV I, které jsou ve vlastnictví ČEZ a.s. Praha.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 6125/187 a části ppč. 6125/202, obě v k.ú. CV I.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 3265 v k.ú. CV I.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 472/97/1 z 6. 10. 1997,
s c h v a l u j e
uzavření NS na ppč. 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 (zastavěné plochy) a ppč. 865, 864, 863 - část (ostatní plochy) o celk. vým. 9250 m2 s firmou Projektbau s.r.o., Krušnohorská 792, Ostrov n. Ohří, za celkové nájemné ve výši 200.000,- Kč/rok na dobu 30 let na výstavbu obchodního centra
a dále
d o p o r u č u j e MZ
schválit předkupní věcné právo na ppč. 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 (zastavěné plochy) a ppč. 865, 864, 863 - část (ostatní plochy) o celk. vým. 9250 m2.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
trvat na svém usnesení.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP - býv. prodejny exkluzivních oděvů o celk. vým. 75,41 m2 v 1. poschodí domu čp. 3961 na Palackého ul. v CV p. Marii Daňkové - DECH, bytem Žďár nad Sázavou, Na prutech 1005/23 za nabídnuté roční nájemné ve výši 45.000,- Kč na dobu neurčitou s tím, že si žadatelka po uzavření NS zajistí u OSS MěÚ změnu využití NP.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
Chomutovskému soukromému gymnáziu s. r.o. se sídlem v CV, Husovo nám. čp. 104, zast. ředitelem p. Pavlem Cibulkou, prominutí ročního nájemného na r. 1998 ve výši 231.695,- Kč.


22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP o celk. vým. 735,18 m2 v domě čp. 673/15 na Pražské ul. v CV Integrované střední škole energetické se sídlem v CV, Na Průhoně čp. 4800, zast. ředitelem p. mgr. Janem Marešem, za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod nájmu NP - prádelny a mandlovny prádla - o vým. 50 m2 v domě čp. 3918, Čechova ul. v CV z p. Ladislavy Biháriové, bytem CV, Havlíčkova 4158 na p. Ivanu Proškovou, bytem Otvice, U kolejí 159 a p. Josefa Proška, bytem CV, Bezručova 4265 s ročním nájemným ve výši 10.336,- Kč (207,- Kč/m2/rok) přehodnocovaným každoročně v závislosti na míře inflace.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod nájmu NP o celk. vým. 46,36 m2 v přízemí domu čp. 3580 na Mostecké ul. v CV se změnou užívání na kancelář, vzorkovnu nábytku, umělých květin a doplňků na p. Jiřího Tomáška, bytem CV, Komenského 4432 s ročním nájemným ve výši 24.102,- Kč (570,- , 495,- a 288,- Kč/m2/rok) s tím, že výše nájemného bude přehodnocována každoročně v závislosti na míře inflace a za podmínky, že si nájemce po uzavření NS zajistí u OSS MěÚ změnu využití NP.


 
 
Usnesení RaMěst č.107/98  z 2.3. 1998
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v přízemí panelového domu čp. 4562 ul. 17. listopadu, Chomutov o celkové výměře 14,62 m2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v přízemí panelového domu čp. 4562 ul. 17. listopadu, Chomutov o celkové výměře 14,62 m2 panu Petru Kozlovi, bytem Chomutov, Písečná 5032 za účelem zřízení prodejny hraček a papírnictví, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 5.000,- Kč/rok (tzn. cca 342,- Kč/m2/rok).


 
 
Usnesení RaMěst č.108/98  z 2.3. 1998
Zásady umořování investic z nájemného
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM přepracovat zásady, hlavně část pod bodem č. 2, a předložit MR k projednání.


 
 
Usnesení RaMěst č.109/98  z 2.3. 1998
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předložené body v kontrole plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.110/98  z 2.3. 1998
Návrh na vyřazení movitých věcí v majetku města
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu likvidační komise,
b e r e  j i  n a  v ě d o mí  a  s c h v a l u je
návrh na vyřazení, prodej a převod movitých věcí v majetku města, kromě inventárního čísla 5-402-000/133 (fax) a ukládá likvidační komisi v příštích zprávách u každé položky uvádět rok pořízení
a pověřuje komisi rozpracováním návrhu na organizaci prodeje vyřazeného majetku města.


 
 
Usnesení RaMěst č.111/98  z 2.3. 1998
Změna dopravního režimu v historickém centru města
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OHaS znovu zpracovat zprávu Změna dopravního režimu v historickém centru města v součinnosti s p. ing. Ladislavem Drlým a následně předložit do jednání MěRa.
T: 9. 3. 98


 
 
Usnesení RaMěst č.112/98  z 2.3. 1998
Parkoviště před OD PRIOR IK - vyjádření ke změně v projektové dokumentace
-------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
záměr vybudování parkoviště před OD PRIOR IK na náklady žadatele podle předložené studie se zúžením o část parkoviště (parkovací stání 1 a 14)
a u k l á d á
1) architektu města doplnit předložený záměr o závažné odborné připomínky
2) ing. Chytrovi předložit návrh na pronájem parcely OD PRIOR IK.
T: 9. 3. 1998

 
 
Usnesení RaMěst č.113/98  z 2.3. 1998
Návrhy vycházející z jednání bytové komise dle zápisu ze dne 13. 2. 1998
------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
- řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze dne 13. 2. 98, kromě bodu 6.2., kde MěRa schvaluje žádosti p. Jiřího Nedbálka vyhovět
- pořadník na svépomoc dle přílohy č. 1
- smlouvu o smlouvě budoucí dle přílohy č. 2,
revokuje
- usn. MěRa č. 12/98 v bodě 5.4.
- usn. MěRa č. 641/97 v bodě 4.6.
(Revokováno usnesením č. 196/98 ze dne 6.4.1998 v bodě 8)

 
 
Usnesení RaMěst č.114/98  z 2.3. 1998
Žádost p. Scheinera Martina o osvědčení přechodu nájmu
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v á l i la
opětovnou žádost p. Martina Scheinera o osvědčení přechodu nájmu.
(Revokováno usnesením č. 186/98 ze dne 30.3.1998)

 
 
Usnesení RaMěst č.115/98  z 2.3. 1998
Rozpočtová změna č. 8
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu a
u k l á d á
vedoucí OE zajistit rozpočtovou změnu - zvýšení výdajů org. jednotky 18, oddpa 3612, položka 5213, organizace 002 o částku 110.000,- Kč na odstranění havarijního stavu rozvodů studené vody na čp. 3819 v ul. Spořická.


 
 
Usnesení RaMěst č.116/98  z 2.3. 1998
Vyhodnocení akce na výběr dlužného nájemného - VÝZVA
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a 
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu. 
 
Usnesení RaMěst č.117/98  z 2.3. 1998
Žádost p. Dorňáka o prodloužení termínu oprav
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r e v o k u j e
usnesení MěRa č. 12/98 ze dne 12. 1. 1998, bod 6.3. a
s c h v al u j e
prodloužení termínu oprav bytu č. 4 na čp. 3150, ul. Zborovská v Chomutově do 31. 3. 1998, kdy se jedná o termín konečný.


 
 
Usnesení RaMěst č.118/98  z 2.3. 1998
Návrh nové smlouvy o pronájmu areálu v I. mlýně pro Duchcovskou společnost
--------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
návrh nájemní smlouvy s Duchcovskou obchodní společností s.r.o., Restaurace a penzion I. mlýn, se sídlem v Chomutově dle připomínek a na dobu uvedenou v důvodové zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.119/98  z 2.3. 1998
Návrh odměn ředitelům MěLe a PZOO
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
návrh mimořádných odměn pro ředitele MěLe a PZOO.

 
 
Usnesení RaMěst č.120/98  z 2.3. 1998
Náhrady škod projednané škodní komisí
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou důvodovou zprávu škodní komise, seznámila se s jejími doporučeními a
s c h v a l u j e :
1) proplacení pojistné události ve výši 3.417,- Kč
2) proplacení pojistné události ve váši 503,- Kč
3) revokaci usnesení MěRa č. 597/97/5 ze dne 24.11.1997 a schvaluje přiznání odškodnění ve výši 5.000,- Kč dle důvodové zprávy
4) potvrzení svého usnesení MěRa č. 597/97/6 ze dne 24.11.1997
a dále doporučuje MZ ke schválení
1) odepsání částky 7.500,- Kč dle důvodové zprávy
2) odepsání dlužné částky Hotelu ROYAL v celkové výši 2.882.344,- Kč po zemřelé Janě Polívkové dle důvodové zprávy.