Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 2.6. 1994
 
 
Usnesení RaMěst č.290/94  z 2.6. 1994
Kontrola plnění usn. č. 52/94
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
předložit do MR 16. 6. 1994 návrh na konečné řešení problematiky s firmou Falcon.


 
 
Usnesení RaMěst č.291/94  z 2.6. 1994
Kontrola plnění usn. č. 102/94
------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Kotíkovi, řediteli PBH
-------------------------
na každém jednání MR informovat o stavu realizace instalace MR až do ukončení akce.
Termín: od 16. 6. 94


 
 
Usnesení RaMěst č.292/94  z 2.6. 1994
Kontrola plnění usn. č. 41/94
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
vzhledem k tomu, že nájemce trvá na zachování oplocení projednat s ním zajištění bezpečnosti občanů tím, že bude udržovat oplocení v
řádném stavu.

 
 
Usnesení RaMěst č.293/94  z 2.6. 1994
Kontrola plnění usn. č. 167/94
------------------------------
Městská rada v Chomutově
k o n s t a t u j e,
že úkol plynoucí z usn. MR č. 167/94 je zpracován zcela nedostatečně a
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO (garant)
---------------------------------------
p. Kotíkovi, řediteli PBH
-------------------------
tento úkol dopracovat s termínem do jednání MR 16. 6. 94.
Při zpracování úkolu postupovat ve smyslu usn. MZ 91/94 tím, že bude MR předložen konkrétní návrh na postup likvidace s.p. PBH Chomutov s tím, aby likvidace začala probíhat nejpozději od 1. 7. 94


 
 
Usnesení RaMěst č.294/94  z 2.6. 1994
Kontrola plnění usn. č. 229/94
------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
seznam investičních akcí zařazených do rozpočtu 1994 a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE
------------------------------
informovat 1 x měsíčně MR o způsobu finančního zajištění investičních
akcí.


 
 
Usnesení RaMěst č.295/94  z 2.6. 1994
Kontrola plnění usn. č. 246/94
------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
-------------------------------
při projednávání problematiky chování psů v bytech postupovat podle Vyhlášky o místních poplatcích města CV a vyzvat majitele bytů k tomu, aby plnili své povinnosti tím, že ohlásí všechny majitele psů, kteří je chovají ve svých bytech.


 
 
Usnesení RaMěst č.296/94  z 2.6. 1994
Kontrola plnění usn. č. 277/94
------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
plnění usnesení č. 277/94.
 
 
Usnesení RaMěst č.297/94  z 2.6. 1994
Problematika PBH
----------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Kotíkovi, řediteli PBH
-------------------------
vypracovat návrh dodatku k uzavřené kupní smlouvě č. 94075
v němž budou zakotveny podmínky bezplatného poskytování výměnného způsobu servisu vodoměrů Enbra - Lorenz ve smyslu dopisu firmy ze dne 25. 5. 94
Termín: do 10. 6. 94

Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh zastupitele p. Jaroslava Říhy a
r o z h o d l a
stanovit termín ukončení pověření p. Kotíka funkcí ředitele PBH dnem
30. 6. 94.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Voříškovi, vedoucímu OK
----------------------------
zpracovat kontrolní akci "vodoměry" a výsledky předložit MR k projednání v termínu do 14.7.1994. Výsledky kontroly financování bytového fondu města Chomutova zpracovat a předložit MR k projednání v termínu do 11. 8. 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.298/94  z 2.6. 1994
Výběrové řízení na funkci tajemníka
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu výběrové komise na obsazení funkce tajemníka MěÚ Chomutov a
j m e n u j e
do této funkce ing. Petra Cakla k termínu vydání souhlasného stanoviska přednosty OkÚ Chomutov. Současně jej s platností od 3.6.1994 do vydání stanoviska přednosty OkÚ pověřuje vedením úřadu.
 
 
Usnesení RaMěst č.299/94  z 2.6. 1994
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
t r v á
na svém usn. č. 181/94/4 ue dne 7. 4. 94 a
u k l á d á
MPO
---
po uplynutí termínu nutného ke zveřejnění sepsat NS s p. Hellerovou na NP čp. 3668 o vým. 41 m2 v ul. Karolíny Světlé, CV se záměrem zřídit v NP prodejnu použitého ošacení.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy části prodejní jednotky v domě čp. 4426 v ul. Jiráskova - areál LUNA mezi p. Zbyňkem Průchou a p. Ilonou Dvořákovou, bytem CV, Březenecká 4461 na dobu shodnou s NS p. Průchy, tj. do 1. 5. 1997 pouze v případě okamžitého uhrazení dluhů p. Průchy (částka 12.439,- Kč).

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 515/91 ze dne 24. 1. 91 a
s c h v a l u j e
vyklizení NP v objektu čp. 571 na Blatenské ul. Chomutov, dosud užívaných vojáky
a dále
s c h v a l u j e
přidělení těchto prostor MÚSS, Písečná 5062, CV.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP čp. 35 ul. Revoluční Chomutov (3 místnosti o vým. 55 m2) p. Ladislavu Macurovi, Ervěnická 1146 Jirkov za účelem prodeje obuvi, kožené galanterie a doplňků za roční nájem 110.200,- Kč.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v čp. 4471 sídl. Březenecká (bývalá prádelna - 11 m2 a mandlovna - 10 m2)p. Crhákové Lence, Březenecká 4471, CV za účelem zřízení burzy obnošeného šatstva, obuvi a použitého zboží pro domácnost.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové nájemní smlouvy s p. Josefem Mašínem na NP v domě čp. 4456 Březenecká (prodejna Vera - J. Mašín) na dobu 5ti let od vydražení provozní jednotky, tj. do roku 1996 a
u k l á d á
MPO
---
vyrozumět žadatele, že po uplynutí NS bude jednáno o prodloužení na dobu určitou.


7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (pronájem NP v přízemí domu čp. 18 Nerudova ul.) a
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
prověřit veškeré nájemní a podnájemní vztahy k objektu č.p. 18, ul. Nerudova, Chomutov a předložit do jednání MR dne 16.6.1994 komplexní a konkrétní návrh na řešení celého objektu.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s pronájmem NP v 2. patře (3 místnosti o vým. 64 m2 + soc. zařízení) firmě zahrádkářské služby Karel Beneš za účelem skladování zboží za cenu 190,- Kč/m2.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s přidělením NP prádelny a mandlu v ul. Blatenská čp. 3982 v CV pro účely provozování soukromých služeb praní a mandlování prádla pro firmu Narep - Naďa Repčíková, bytem Jirkovská 5011 CV.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
rozvázání nájemní smlouvy s p. Milanem Bendlem, bytem Zahradní 5179 Chomutov na provozovnu rychlého občerstvení v objektu Severka čp. 4092, Blatenská ul. CV a
u k l á d á
MPO
---
po uvolnění prostoru zveřejnit pronájem tohoto NP.

Revokováno usn.č 334/94/2 - D ze 16.6. 1994.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části pozemku č. 1971 o vým. 394 m2 a části pozemku č. 1964 o vým. 506 m2 (celkem 900 m2) v k.ú. CV II se záměrem k zahrádkářským účelům a s podmínkou, že s pronájmem pozemku lze počítat pouze do zahájení výstavby Domu pečovatelské služby. Bez nároku na náhradu.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění se záměrem pronájmu parcely č. 571 o vým. 771 m2 v k.ú. CV II pro p. Vondrovou - majitelku zahradní chatky k zahrádkářským účelům
13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části parcely č. 240/18 v k.ú. CV I v místech tří průchodů do prostoru staveniště Kulturního domu ze zadního traktu v ul. Palackého za účelem umístění stánků dle požadavků StÚ (zásobování, úprava zeleně, typ stánku, NS na dobu určitou na 2 roky) takto:
- p. Solař Jaroslav, Spořická 3808 CV se sortimentem prodej novin (místo první od OD Alfa)
- firmě COMPRESS - Sady Zelená Málkov s.r.o. se sortimentem ovoce a zeleniny (dvě místa)
Cena za umístění stánku 30.000,- Kč/rok.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje pozemků č. 2099, 2100, 2101, 2102, 2110, 2111 a 2112 v k.ú. CV II v ul. Lipská se záměrem pro výstavbu dle podmínek ÚMA a StÚ a
u k l á d á
MPO
----
zveřejnit tento záměr v tisku Nástup, CV týden, SD.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
prodej parcely č. 3222/2 o vým. 1732 m2 p. Jiřímu Houdkovi, současnému nájemci, neboť se jedná o parcelu, která je územní rezervou.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části parcely č. 4515 v k.ú. CV I v ul. Dukelská o vým. 267 m2 p. Bohuslavu Rybkovi, bytem Šafaříkova 4195 Chomutov za účelem zřízení zahrádky za cenu 1,- Kč/m2.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej parc. č. 1850/2 v k.ú. CV II v ul. Dostojevského o vým. 24 m2, na které je postavena garáž p. Huttlovi Karlu, bytem Fibichova 3716 CV za cenu 150,- Kč/m2 po předchozím zveřejnění se záměrem.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části parcely č. 237/2 v k.ú. CV I před OD ALFA k umístění prodejního stánku typu Hexa max. 9 m2 p. Markovové Daně, bytem CV Blatenská 4888 za cenu 90.000,- Kč ročně s tím, že zásobování nebude řešeno nákladními vozidly na rozptylové ploše a
u k l á d á
p. Hladíkovi, řediteli TSmCH
----------------------------
provést oddělení rozptylové plochy od komunikace např. ozdobnými květináči.


Revokováno usn.č. 547/94/29 z 22.9. 1994.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s doplněním dodatku smlouvy na pronájem pozemku č. 1247/1 v k.ú. CV II o vým. 432 m2 o Otu Hammera (syna uživatelky), bytem Kadaňská 2227 v CV.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s prodejem budov umístěných na pozemcích v majetku města a neschvaluje prodej parcel, nýbrž pronájem parcel č. 2217 o vým. 215 m2, č. 2218 o vým. 1 543 m2, č. 2220 o vým. 120 m2 a č. 2222/2 o vým. 3 285 m2 v k.ú. CV I společnosti VOČ a.s. p.o. box 180 Chomutov, po předchozím zveřejnění.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
ukončení NS na parcelu č. 2335 v k.ú. CV II o vým. 330 m2 s p. Veverkou a zveřejnění pronájmu parcely.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
zrušit předkupní právo na dům čp. 1585 se stp. 2252 v ul. Dukelská za předpokladu, že žadatel nemá žádné závazky vůči městu.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zařazení do prodeje domu čp. 2246 v ul. Kukaňova, CV pro rok 1994 z důvodu špatného technického stavu.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit prodej domu čp. 950/42 v ul. Beethowenova v Chomutově.

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem pozemků ppč. 308/2,1 a 3, 1937/1, 1942/1, 4069/1, 307/4, 5, 6 pro SK VT Valzap za cenu 1,- Kč/m2 ročně a pronájem podzemního krytu pod parkovištěm u Sportovní haly za částku 190,- Kč/m2 ročně SK VT Valzap.

26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
MPO
---
podat na firmu W. HOK soudní žalobu o zaplacení dlužné částky


27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
1. d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozšíření vyhlášky o cenové regulaci z NP v čl. 1 o tyto lokality: nákupní střediska na sídl. Písečná, Zahradní, Kamenná a Březenecká včetně Krystalu a obchodů v přízemí domů na ul. Březenecké, obchodní střediska Jitřenka, Severka, Luna, Monika, Horský hotel Partyzán, I., II., III. mlýn a Blatenskou až ke křižovatce s ul. Moravskou včetně.

2. u k l á d á
MPO (garant ing. Šlenc)
-----------------------
komisi SMM
----------
předkládat MR ke schválení návrhy výše nájemného a smluvních podmínek u jednotlivých pronájmů za NP v atraktivních částech města dle obecně závazné vyhlášky a zpracovat cca tři návrhy pevných variant pro uzavírání NS se zvýšeným nájemným do MR 16.7.1994.
D1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem domů č.p. 3100 a č.p. 1744 Okresnímu úřadu v Chomutově za částku 100 000,- Kč za rok s tím, že OkÚ bude na vlastní náklady provádět veškeré potřebné opravy a údržbu objektů potřebné k zajištění jejich dobrého stavu a využitelnosti.

D2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
prodloužení činnosti stávající likvidační komise pro řešení neupotřebitelného majetku města.

D3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r o z h o d l a
doplnit smlouvu s firmou TOTAL o pronájmu pozemku k výstavbě čerpací stanice takto:
1. město zajistí kopané sondy za účelem zjištění, zda u pozemku nedošlo v minulosti ke znečištění - sondy budou provedeny na účet nájemce
2. čerpací stanice bude do majetku města převzata po ukončení činnosti NS pouze pokud o to město požádá
3. město obecně podpoří stavbu čerpací stanice, ale nebude přímo spolupracovat při přípravě akce a souvisejících řízeních.
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
předložit konečný návrh nájemní smlouvy do jednání MR dne 16.6.1994.
 
 
Usnesení RaMěst č.300/94  z 2.6. 1994
Realizace vodoměrů
------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
ve věci smlouvy o dílo uzavírané mezi PBH a jednotlivými
dodavateli
ing. Táborského, ing. Hlaváčkovou a p. Janovského
---------------------------------------------------
dojednat s PBH veškeré náležitosti ohledně smlouvy, včetně
stanovení ceny za dílo.


 
 
Usnesení RaMěst č.301/94  z 2.6. 1994
Doplnění usnesení MR č. 203/94
------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p l ň u j e
své usnesení č.203/94 ze dne 21.4.1994 (pronájem NP čp. 3150 a 3202 na Blatenské ul. pro firmu 3 SKAT) o délku pronájmu na dobu 5 let od
podpisu nové nájemní smlouvy.


 
 
Usnesení RaMěst č.302/94  z 2.6. 1994
Projednání žádostí občanů města dle zápisu z bytové komise
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu včetně bodu 2) zápisu BK a
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
prověření možnosti vyřazení p. Šedivého z pořadníku s ohledem na platnou vyhlášku města Chomutova, přistoupit neprodlenně k realizaci a podat MR zprávu.
O řešení problému p. Šedivého neprodlenně informovat soud a majitele současného bytu p. Šedivého
a dále
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
- řešení žádosti p. Žigy Tibora dle bodu 1) zápisu BK
- vyřídit žádosti občanů dle bodu 3) zápisu BK dle návrhu BK
- sepsat NS na půdní vestavbu v Rokycanově ul. čp. 1664 s MUDr. Jiráskem Ernestem dle bodu 4) zápisu BK
- obsadit dům čp. 1623 v Dukelské ul. dle sestaveného seznamu, jakje uvedeno v bodu 5) zápisu BK

 
 
Usnesení RaMěst č.303/94  z 2.6. 1994
Parkování na nám. 1. máje
-------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s o u h l a s í
s předloženou zprávou a
u k l á d á
1. Technicky zabezpečit parkování vozidel podnikatelů na výjimku při pravé straně komunikace před provozovnami za úhradu paušálně 500,- Kč/měsíc/vozidlo.
Pokud nebude DI odsouhlasena výjimka, technicky pro podnikatele zabezpečit parkovací místa "pod radnicí, u morového sloupu, pod
věží".
Pro vozidla TAXI projednat a technicky zabezpečit parkování vozidel
v prostoru kina Praha za úhradu.
Termín: 1.7.1994
Zodpov: ing. Bilinec

2. TSmCH (zodpovídá p. Hladík)
---------------------------
a) technicky zabezpečit parkování vozidel na nám. 1. máje pro
podnikatele.
Termín: 30.6.1994
b) Zajistit výběr stanovených poplatků za parkování. Uskutečňovat namátkovou kontrolu výběrčích, aby nedocházelo k upřednostňování automobilů cizích států.
Termín: průběžně

3. Ekonomický přínos a zkušenosti z parkování na náměstí vyhodnotit za uvedené období k 31.12.1994.
Termín: 15.1.1995
Zodpov: řed. TS p. Hladík 
 
Usnesení RaMěst č.304/94  z 2.6. 1994
Parkování na náměstí 1. máje
----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
na zkušební dobu do 31.12.1994 technicky zabezpečit parkování vozidel pasantů na oválu náměstí za úhradu 20,-Kč/hod
a dále
u k l á d á
TSmCH
------
technicky zabezpečit parkování pro pasanty na nám. 1. máje.
Termín: průběžně 
 
Usnesení RaMěst č.305/94  z 2.6. 1994
Stav pohřebnictví ve městě Chomutově
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o současném stavu pohřebnictví ve městě Chomutově a o navrhovaném řešení vztahů mezi TSmCH a ostatními subjekty v oboru pohřebnictví ve městě Chomutově a s navrhovaným řešením
s o u h l a s í.
Každému dalšímu subjektu budou účtovány jen takové služby, které si objedná.


 
 
Usnesení RaMěst č.306/94  z 2.6. 1994
Postih vedoucích odborů
-----------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
tajemníkovi MěÚ
---------------
snižovat příslušné osobní ohodnocení ve výši, kterou navrhne MR, max. do výše 10% v případě, že bude do MR dodán materiál nedostatečný nebo chybný.
 
 
Usnesení RaMěst č.307/94  z 2.6. 1994
Instalace vodoměrů
------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
zajišťovat protokolární předání vodoměrů ze skladu zásob firmám vybraným na realizaci akce "montáže vodoměrů" v nezbytném množství. 
 
Usnesení RaMěst č.308/94  z 2.6. 1994
Pronájem kiosku u ZS
--------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
-----------------------------
zapracovat do návrhu na nájemní smlouvu o pronájmu kiosku u ZS stanovení ceny za pronájem pozemku a cenu za pronájem stánku na něm stojícím, který slouží jako sklad a zároveň 45 m2 sloužících jako předzahrádka, tak, aby tento návrh byl v souladu s vyhláškami města.