Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 2.9. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.385/02  z 2.9. 2002
Kontrola plnění usnesení + Dodatek č. 1
---------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.386/02  z 2.9. 2002
Zápis z jednání bytové komise, konané dne 15. 8. 2002 - Částečná REVOKACE!!!
----------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
- řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze konané dne 15. 8. 2002,
r e v o k u j e
- své usnesení č. 002/02 ze dne 7. 1. 2002 v bodě 4.9. a usn. č. 099/02 ze dne 4. 3. 2002 v bodě 4.3. ve věci zrušení žádosti o nájem bytu p. Redaie
- své usn. č. 246/02 ze dne 3. 6. 2002 v bodě 3.6. ve věci schválení přihlášky na elektřinu p. Zajka
a
d o p o r u č u j e  ZM
- schválit řešení bodu 4.15., 4.23. dle zápisu BK.


Částečná revokace:
- v bodě 4.8. - viz. usn. RM č. 02/02-N ze dne 25. 11. 2002
- v bodě 4.11. - viz. usn. RM č. 27/02-N ze dne 2. 12. 2002
- v bodě 4.20. - viz. usn. RM č. 27/02-N ze dne 2. 12. 2002


 
 
Usnesení RaMěst č.387/02  z 2.9. 2002
Plnění usnesení č. 312/02 - odměny dle Smluv o dílo
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
- předložený návrh odměn jednotlivým správcům bytového fondu za plnění předmětu Smluv o dílo, uzavřených dne 4. 7. 2002, a to pro měsíce říjen - prosince 2002, a text dodatku v této záležitosti
- ukončení Mandátní smlouvy mezi Městem Chomutov a spol. SQUADRA s.r.o., uzavřené dne 1. 1. 1996, a Smlouvy o dílo mezi Městem Chomutov a spol. SQUADRA s.r.o., uzavřené dne 4. 7. 2002, dohodou ke dni 31. 12. 2002,
u k l á d á
p. Skalické, ved. OBH
---------------------
- zajistit ukončení výše uvedených smluv a převod správy zbytkového bytového fondu z lokality spol. SQUADRA s.r.o. pod spol. QARK s.r.o.
- v měsíci lednu 2003 přehodnotit výši odměn v návaznosti na ukončení činnosti spol. SQUADRA s.r.o. a další postup privatizace bytového fondu a
p o v ě ř u j e
p. Alexandra Nováka, starostu města
-----------------------------------
podpisem dodatků ke Smlouvám o dílo dle přílohy č. 1.


 
 
Usnesení RaMěst č.388/02  z 2.9. 2002
Změna nájemní smlouvy na byty v domě čp. 4512 - MERKUR
------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
text nájemní smlouvy na byty v domě čp. 4512 - MERKUR, dům s pečovatelskou službou, dle předloženého návrhu.


 
 
Usnesení RaMěst č.389/02  z 2.9. 2002
Změna ceny tepla pro dům čp. 4512 - MERKUR
------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
stanovit cenu tepla pro dům čp. 4512 (MERKUR), ul. Bezručova v Chomutově stejným způsobem, jako je stanovena pro ostatní odběratele a ostatní nájemníky v bytech v majetku Města Chomutova, a to s účinností od 1. 1. 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.390/02  z 2.9. 2002
Stížnost p. Jiřího Láníka, bytem Chomutov, Partyzánská 3762
-----------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
stanovisko privatizační komise, odboru bytového hospodářství a odboru majetkoprávního v otázce provádění oprav v domě čp. 3762-3764 a postup odboru bytového hospodářství ve věci poskytnutí bytu sl. Rovenské.


 
 
Usnesení RaMěst č.391/02  z 2.9. 2002
Poskytnutí bytu manželům Ludmile Maškové a Jiřímu Slezáčkovi
------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
poskytnutí bytu č. 2 o vel. 1+2 na adrese Chomutov, Zborovská 1510, manželům Ludmile Maškové a Jiřímu Slezáčkovi mimo pořadník s tím, že Městu Chomutov vrátí byt č.2 o vel. 1+3 na adrese Chomutov, Kadaňská 3566. 
 
Usnesení RaMěst č.392/02  z 2.9. 2002
Změna právní formy Mateřské školy a pomocné školy Chomutov, Palachova 4881 - REVOKOVÁNO usn. č. 414/02 ze dne 9. 9. 2002!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
d o p o r u č u j e  ZM
a) zrušit organizační složku Mateřskou školu a pomocnou školu Chomutov, Palachova 4881, ke dni 31. 12. 2002

b) zřídit Pomocnou školu Chomutov, Palachova 4881, jako příspěvkovou organizaci s účinností od 1. 1. 2003, která přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se ke škole a předškolnímu zařízení dosud existujícím v právním postavení organizační složky

a

u k l á d á
a) ved. OŠaK
------------
zajistit veškeré kroky ke změně právní formy

b) ved. OE
----------
požádat místně příslušné pracoviště Českého statistického úřadu o přidělení IČO, projednat s nově vzniklou PO změnu vedení účetnictví

c) ved. OPR
-----------
nechat zveřejnit zřízení příspěvkové organizace v Ústředním věstníku ČR ve stanovené lhůtě.


 
 
Usnesení RaMěst č.393/02  z 2.9. 2002
Změna právní formy Speciální základní a mateřské školy při nemocnici Chomutov, Kochova 1185 - REVOKOVÁNO usn. č. 414/02 ze dne 9. 9. 2002!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
d o p o r u č u j e  ZM
a) zrušit organizační složku Speciální základní a mateřskou školu při nemocnici Chomutov, Kochova 1185, ke dni 31. 12. 2002

b) zřídit Speciální základní školu při nemocnici Chomutov, Kochova 1185, jako příspěvkovou organizaci s účinností od 1. 1. 2003, která přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se ke škole a předškolnímu zařízení dosud existujícím v právním postavení organizační složky

a

u k l á d á
a) ved. OŠaK
------------
zajistit veškeré kroky ke změně právní formy

b) ved. OE
----------
požádat místně příslušné pracoviště Českého statistického úřadu o přidělení IČO, projednat s nově vzniklou PO změnu vedení účetnictví

c) ved. OPR
-----------
nechat zveřejnit zřízení příspěvkové organizace v Ústředním věstníku ČR ve stanovené lhůtě.


 
 
Usnesení RaMěst č.394/02  z 2.9. 2002
Zřízení příspěvkové organizace ze stávajících organizačních složek - REVOKOVÁNO usn. č. 414/02 ze dne 9. 9. 2002!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
d o p o r u č u j e  ZM
a) zrušit organizační složky:
   - Mateřskou školu Chomutov, Alešova 2451
   - Mateřskou školu Chomutov, Blatenská 4879
   - Mateřskou školu Chomutov, Prokopova 3389
   - Mateřskou školu Chomutov, Třebízského 3084
   - Mateřskou školu Chomutov, B. Němcové 3838
   - Mateřskou školu Chomutov, Palackého 4057
   - Mateřskou školu Chomutov, Dostojevského 4154
   - Mateřskou školu Chomutov, Šafaříkova 4334, 4335
   - Mateřskou školu Chomutov, Dřínovská 4606
   - Mateřskou školu Chomutov, Kundratická 4622, 4623
   - Mateřskou školu Chomutov, Písečná 5072
   - Mateřskou školu Chomutov, 17. listopadu 4708
   - Mateřskou školu Chomutov, Zahradní 5185
   - Mateřskou školu Chomutov, Školní pěšina 5212
   - Mateřskou školu Chomutov, Růžová 5212
ke dni 31. 12. 2002

b) zřídit Předškolní zařízení Chomutov jako příspěvkovou organizaci s účinností od 1. 1. 2003, která přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k předškolním zařízením dosud existujícím v právním postavení organizačních složek

a

u k l á d á
a) ved. OŠaK
------------
zajistit veškeré kroky ke změně právní formy

b) ved. OE
----------
požádat místně příslušné pracoviště Českého statistického úřadu o přidělení IČO, projednat s nově vzniklou PO změnu vedení účetnictví

c) ved. OPR
-----------
nechat zveřejnit zřízení příspěvkové organizace v Ústředním věstníku ČR ve stanovené lhůtě. 
 
Usnesení RaMěst č.395/02  z 2.9. 2002
Nařízení města č. ..., o zákazu spalování rostlinných materiálů a stanovení režimu provozování spalovacích zařízení sloužících k účelům rekreace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
ing. Rathouskému, ved. OŽPDaS
-----------------------------
dopracovat tento materiál dle připomínek uvedených v zápisu. 
 
Usnesení RaMěst č.396/02  z 2.9. 2002
Smlouvy o pronájmu hrobových míst
---------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
uzavření smluv o nájmu hrobového místa v měsíci srpnu 2002, dle předloženého seznamu. 
 
Usnesení RaMěst č.397/02  z 2.9. 2002
OZV č. .../2002, o údržbě a ochraně veřejné zeleně
--------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usnesení č. 358/02 ze dne 5. 8. 2002 ve věci OZV č. .../2002, o údržbě a ochraně veřejné zeleně a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit "Obecně závaznou vyhlášku města Chomutova č. .../2002, o údržbě a ochraně veřejné zeleně". 
 
Usnesení RaMěst č.398/02  z 2.9. 2002
Odměna likvidátorce PBH s.p. v likvidaci
----------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměnu likvidátorce PBH s.p. v likvidaci dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.399/02  z 2.9. 2002
Bezbariérový byt
----------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
přidělení bezbariérového bytu p. Miluši Drozdové, bytem Chomutov, Borová 5141. 
 
Usnesení RaMěst č.400/02  z 2.9. 2002
Bezbariérový byt
----------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
přidělení bezbariérového bytu p. Miloslavu Vondráškovi a Jaroslavě Vondráškové, bytem Chomutov, Zahradní 5173. 
 
Usnesení RaMěst č.401/02  z 2.9. 2002
Bezbariérový byt
----------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
přidělení bezbariérového bytu p. Jarmile Havlínové, bytem Chomutov, Haškova 3801. 
 
Usnesení RaMěst č.402/02  z 2.9. 2002
Žádost DPCHJ, a.s., o finanční příspěvek
----------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč společnosti Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., na pořádání oslav 75. let hromadné dopravy na Chomutovsku s tím, že Město Chomutov bude uvedeno jako spolupořadatel akce.


 
 
Usnesení RaMěst č.403/02  z 2.9. 2002
Změna účelu poskytnuté dotace
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
1) převedení částky 12.880,- Kč z projektu "Slunce vychází na Východě" do projektu dílniček - žádost Přátel Dětského domova Chomutov - příloha č. 1
2) použití částky 10.000,- Kč ze schváleného projektu na uspořádání mezioddílového závodu v sezóně 2002-2003 - žádost Krasobruslařského klubu Chomutov - příloha č. 2.


 
 
Usnesení RaMěst č.404/02  z 2.9. 2002
Chomutovské noviny - nová koncepce vedoucí ke zlepšení informovanosti občanů města Chomutova
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
u k l á d á
ing. Sojkovi, ved. OE
---------------------
- zpracovat rozpočtovou realizaci nové koncepce Chomutovských novin od 1. 10. 2002
- při návrhu rozpočtu na rok 2003 zapracovat příjmy a výdaje plynoucí z nové koncepce Chomutovských novin.


 
 
Usnesení RaMěst č.405/02  z 2.9. 2002
Poskytování schématu hlavního výkresu územního plánu a publikace Energetického dokumentu města Chomutova občanům a dalším právním subjektům
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
d o p o r u č u j e  ZM
schválit poskytování dokumentů města dle důvodové zprávy a
u k l á d á
ing. Chytrovi, ved. ORaIM
-------------------------
zajistit písemný souhlas zpracovatelů dokumentů do jednání ZM dne 25. 9. 2002.


 
 
Usnesení RaMěst č.406/02  z 2.9. 2002
Rekonstrukce letního grilu, minigolfového hřiště, příjezdové komunikace a parkoviště
-------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky: "Rekonstrukce letního grilu, minigolfového hřiště, příjezdové komunikace a parkoviště", kterým bude firma: Jiří Kejř, Všestudy 19, Jirkov 431 11.


 
 
Usnesení RaMěst č.407/02  z 2.9. 2002
Lokalita Zátiší - ul. Winterova
-------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pouze realizaci bodu 1 důvodové zprávy a
u k l á d á
ing. Chytrovi, ved. ORaIM
-------------------------
předložit do jednání RM studii lokality s vyjádřením dotčených orgánů.


 
 
Usnesení RaMěst č.408/02  z 2.9. 2002
Návrh pravidel pro umístění seniorů do DPS MERKUR - Pravidla č. 1/2002 a Návrh úpravy úhrad za úkony pečovatelské služby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento materiál a
p o v ě ř u j e
p. Josefa Jeřábka, místostarostu města
--------------------------------------
svoláním jednání za účasti ředitele MÚSS a vedoucí OSVaZ za účelem vytvoření jednotných pravidel pro umístění občanů do DPS MERKUR s tím, že evidenci žadatelů povede OSVaZ při MěÚ.


 
 
Usnesení RaMěst č.409/02  z 2.9. 2002
Problematika dostavby DPS Chomutov (MERKUR) - II. etapa
-------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
možnost nabídnutí dokončovaných bytových jednotek v objektu DPS občanům postižených povodněmi z 08/2002 v konkrétní podobě dle aktuální potřeby a při splnění podmínek MMR ČR a
p o v ě ř u j e
p. Josefa Jeřábka, místostarostu města
--------------------------------------
ke všem jednáním a úkonům k dané problematice.


 
 
Usnesení RaMěst č.410/02  z 2.9. 2002
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor - jedné místnosti v areálu čp. 4132 Cihlářská, Chomutov, v pavilonu A ve II. NP o celkové výměře 29,73 m2 INFORM CENTRUM, se sídlem 17. listopadu 4728, Chomutov, zastoupené ředitelkou centra p. ing. Elenou Hanyšovou, k využívání výkonného pracoviště projektového a lektorského týmu INFORM Centra při realizaci schváleného projektu EU Phare NS II Severozápad "Perspektivní místo", na dobu neurčitou, za roční nájemné 9.000,- Kč (tzn. 300,- Kč/m2/rok) + zálohy za služby.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
p. Mgr. Olišarovi Jiřímu, bytem Chomutov, Výletní 5257, převod pronájmu nebytových prostor v objektu JITŘENKA čp. 4170 Jiráskova, Chomutov, o vým. 180 m2 k provozování bufetu a skladových prostor za cenu 71.720,- Kč/rok (tzn. cca 398,- Kč/m2/rok), na dobu neurčitou.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
převod nájmu nebytových prostor - garáže č. 4 v objektu čp. 4804 Březenecká, Chomutov, o vým. 18,35 m2 z p. Aleny Jelínkové, bytem Chomutov, 17. listopadu 4564, na p. Pavla Jelínka, bytem Chomutov, 17. listopadu 4564, s platností od 1. 9. 2002. Ostatní podmínky sjednané v nájemní smlouvě zůstanou zachovány.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
převedení nájmu garáže v areálu Letního kina v Chomutově, umístěné na parcele č. 1702/4 v k.ú. Chomutov I, na MUDr. Ernesta Jiráska, bytem Chomutov, Smetanova 1745, na dobu neurčitou za roční nájemné 3.600,- Kč.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 4604/1 o vým. 280,5 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako zahrada, p. Anně Fulierové, bytem Chomutov, Gorkého 1542, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 561,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 4979 o vým. 527 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako zahrada, p. MUDr. Františku Kezniklovi, bytem Chomutov, Smetanova 1748, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. 1.054,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 1939/3 o vým. 365 m2 vedené v KN jako zast. pl. - zbořeniště v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manž. Josefa a Jaroslavy Reiterovým, bytem Chomutov, Lipská 67/2398, za cenu 47.450,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 2735/2 o vým. 33 m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví Petra Staňka, bytem Chomutov, Školní 1742/33, za cenu 4.290,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).


9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit poz. parcely č. 283/37 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manž. Oldřicha a Bohumily Salabových, bytem Chomutov, Jiráskova 3381/23, za cenu 8.450,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).


10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 4276/1 o vým. 295 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví p. Lenky Zárubové, bytem Chomutov, Polní 4411, za cenu 38.350,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).


11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej:
- poz. parcely č. 1861/1 o vým. 23 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manž. Karla a Milady Psohlavcových, bytem Chomutov, Třebízského 4514, za cenu 2.990,- Kč (tj. 130,- Kč/m2)
- poz. parcely č. 1861/6 o vým. 2 m2, poz. parcely č. 1862/7 o vým. 26 m2 a poz. parcely č. 1862/8 o vým. 13 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manž. Romana a Lenky Kolaříkových, bytem Chomutov, Hraničářská 4486, za cenu 5.330,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).


12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 4308/1 o vým. 450 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví p. Romana Černého, bytem Chomutov, Osadní 4731, za cenu 58.500,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).


13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r e v o k u j e
své usn. č. 346/00/14 z 10. 7. 2000 a
d o p o r u č u j e  ZM
revokovat své usn. č. 082/00/36 z 30. 8. 2000 a schválit odprodej poz. parcely č. 5404/37 vedené v KN jako zastavěná plocha - občanská vybavenost a poz. parcely č. 4865/188, poz. parcely č. 4865/189, poz. parcely č. 4865/190, poz. parcely č. 4865/191, poz. parcely č. 4865/192, poz. parcely č. 4865/193, poz. parcely č. 4865/194 a poz. parcely č. 4865/195, všechny vedené v KN jako ost. plocha - manipulační plocha v k.ú. Chomutov I, sloužících jako přístupové a příjezdové rampy a schodiště, do vlastnictví p. ing. Josefa Bednáře - BOHEMIA, se sídlem Chomutov, Čechova 38, za cenu 843.250,- Kč (tj. 250,- Kč/m2) s tím, že v první fázi bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, která bude v délce 12 měsíčních splátek, a po splacení celé kupní ceny bude uzavřena smlouva kupní.


14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e d o p o r u č u j e  ZM
schválit zařazení bytových domů č.p. 3927 a 3928 v ulici Dostojevského v k.ú. Chomutov I k odprodeji na jednotlivé bytové jednotky.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e d o p o r u č u j e  ZM
schválit žádost stávajících nájemníků bytů v domě č.p. 3446 v Bělohorské ulici v k.ú. Chomutov I o ponechání domu v majetku Města a
d o p o r u č u j e  ZM
pokračovat v prodeji předmětného objektu v souladu s "Pravidly pro prodej nemovitostí", tj. v případě nezájmu stávajících uživatelů bytů v domě tento odprodat formou veřejné dražby.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
vzít na vědomí informaci o průběhu prodeje bytů.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- bod stažen

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej pozemku p.č. 3201/21 (vým. 135 m2) v k.ú. CV II manž. ing. Lubomírovi a JUDr. Martě Klenovským, bytem CV, Vršovců 991/14, za cenu 40.500,- Kč (tj. 300,- Kč/m2).


19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit "Dodatek č. 1" ke Zřizovací listině Technických služeb města Chomutova.


20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu ve věci pronájmu dvou měřičů tepla,
b e r e  j i  n a  v ě d o m í
a
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne 28. 12. 1995 mezi Městem Chomutov a Teplem Chomutov s.r.o.


21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
odkoupení veřejného osvětlení do majetku města za cenu dohodnutou ve výši 50.000,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.411/02  z 2.9. 2002
Žádost p. Zdeňka Matury
-----------------------
Rada města Chomutova
s o u h l a s í
s konáním akce pro děti v areálu ploché dráhy dne 14. září 2002, pořádané p. Zdeňkem Maturou, bytem Chomutov, K. Buriana 4639.