Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 2.10. 1996
 
 
Usnesení RaMěst č.510/96  z 2.10. 1996
Vyrovnání s firmou Agrekos s.r.o. ( čp. 18, Nerudova ul. v CV)
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Müllerovi, vedoucímu OE
----------------------------
pokračovat v jednáních s firmou Agrekos s.r.o. s cílem upřesnit rozsah investice, kterou původní nájemce do této nemovitosti vložil.


 
 
Usnesení RaMěst č.511/96  z 2.10. 1996
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložené body kontroly usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.512/96  z 2.10. 1996
Návrhy vycházející z jednání BK 20. 9. 1996
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
- návrh na řešení žádostí občanů o přednostní řešení dle bodu 2) zápisu BK
- návrh řešení žádostí občanů o poskytnutí bytu s následným vrácením bytu stávajícího dle bodu 3) zápisu BK
- návrh řešení žádostí občanů o schválení výměny bytů dle bodu 4) zápisu BK
- návrh řešení žádostí občanů dle bodu 5) zápisu BK
a dále
v r a c í
bod č. 6.1. OBH k dopracování.
T: MR 16. 10. 96


 
 
Usnesení RaMěst č.513/96  z 2.10. 1996
Rozpočtová změna č. 94
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 740 odd. 45 § 06 položka 5101 o částku 1.000.000,- Kč - ÚZ 011
- zvýšení výdajů kap. 739 odd. 45 § 20 položka 5909 org. 003 o částku 1.000.000,- Kč 
 
Usnesení RaMěst č.514/96  z 2.10. 1996
Zřízení speciální třídy pro sluchově postižení při MŠ
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
zřízení speciální třídy pro sluchově postižené při mateřské škole v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.515/96  z 2.10. 1996
Rozpočtová změna č. 91
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 702/47-03/5314 o částku 27.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 714/40-29/5314 o částku 27.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.516/96  z 2.10. 1996
Plnění podmínek NS Kamenný vrch
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
o d k l á d á jí.


 
 
Usnesení RaMěst č.517/96  z 2.10. 1996
Využití bývalé plochy ČAD - DP u autoškoly
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
dočasné využití plochy ČAD-DP tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě s výjimkou výše parkovného, které bude 5,- Kč za 2 hodiny
a dále
u k l á d á
p. Gothardové, vedoucí OHaS
----------------------------
předložit definitivní řešení


 
 
Usnesení RaMěst č.518/96  z 2.10. 1996
Odprodej nevyužitelných dopravních prostředků DPCHJ a.s.
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
odprodej nevyužitých dopravních prostředků a
u k l á d á
OHaS
----
předložit tuto zprávu ke schválení do nejbližšího zasedání MZ.

 
 
Usnesení RaMěst č.519/96  z 2.10. 1996
Pronájem plochy u ČSPH Total (pěší lávka)
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
pronájem plochy na pěší lávce u příjezdu do Chomutova od Mostu u benzínové stanice Total firmě NORDEKO, Volf - Pospíšil spol. s r.o. Most tak, jak je obsaženo v NS, která je v příloze č. 2 důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.520/96  z 2.10. 1996
Smlouva o sdružení k realizaci a provozu plynové přípojky
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
navržené znění Smlouvy o sdružení tak, jak je zahrnuto v příloze č. 1 důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
p. Hladíka, ředitele TSmCh
--------------------------
k podpisu Smlouvy o sdružení dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.521/96  z 2.10. 1996
Ceny za odvoz odpadu
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
1) ceny za odvoz odpadu ve velkoobjemových kontejnerech a postup při
jejich změnách tak, jak je v důvodové zprávě uvedeno
2) ceny za uložení odpadu na skládce JZ pole Chomutov a ceny za
uložení technologické zeminy a inertního technologického materiálu na uzavření skládky JZ pole Chomutov a postup v případě změn tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.522/96  z 2.10. 1996
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
a) Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem p.č. 5229 v k.ú. CV I o vým. 749 m2 k zahrádkářským účelům a
s o u h l a s í
s uzavřením NS s manželi Karlem a Janou Boháčkovými, bytem CV, Kmochova 2592 na dobu neurčitou, za nájemné 1,- Kč/m2úrok, s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou.

b) Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převedení pronájmu části p.č. 1627/1 v k.ú. CV I o vým. 780 m2 na p. Alenu Eichelmanovou, bytem CV, Zahradní 5195 a
s o u h l a s í
s uzavřením NS k zahrádkářským účelům na dobu určitou 3 let za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

c) Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převedení pronájmu části p.č. 5291/1 v k.ú. CV I o vým. 550 m2 na p. Karla Podmanického, bytem CV, Holešická 4748 a
s o u h l a s í
s uzavřením NS k zahrádkářským účelům na dobu určitou 3 let za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

d) Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části p.č. 4970 v k.ú. CV I o vým. 523 m2 pro manžele Petra a Evu Reinerových, bytem CV, Pod břízami 5233, k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok a
s o u h l a s í
s uzavřením NS na dobu určitou 3 let.

e) Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části p.č. 3953/2 v k.ú. CV II o vým. 403 m2 p. Stanislavu Riliahovi, bytem CV, M. Kopeckého 4826, za účelem zřízení včelařského místa a
s o u h l a s í
s uzavřením NS na dobu 2 let za cenu 1,- Kč/m2/rok s tím, že v případě veřejného zájmu se nájemce zaváže uvolnit pozemek ve 3 měsíční výpovědní lhůtě.

f) Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem p.č. 3267 v k.ú. CV II o vým. 862 m2 nájemníkům domu čp. 2294 v Bezručově ul. takto:
díl 1 o vým. 280 m2 - p. Janu Klicmanovi, CV, Bezručova 2294
díl 2 o vým. 472 m2 - p. Radmile Buluškové, CV, Bezručova 2294
díl 3 o vým. 110 m2 - ing. Tomáši Kropáčkovi, CV, Bezručova 2294 a
s o u h l a s í
s uzavřením NS na dobu určitou 3 let za nájemné 1,- Kč/m2/rok s tím, že se nájemce dílu č. 2 zaváže umožnit přístup nájemci dílu č. 1.

Revokováno usn. č. 472/97/2 ze dne 6.10.1997

g) Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převedení 1/2 pp.č. 1713/2 v k.ú. CV I o vým. 180,5 m2 na manžele Bořivoje a Dagmar Václavovi, bytem CV, T. ze Štítného 3790 a
s c h v a l u j e
uzavření NS na dobu neurčitou za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

h) Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části p.č. 4587 v k.ú. CV I o vým. 500 m2 manželům Váňovým, bytem CV, Stavbařská 4520 a
s o u h l a s í
s uzavřením NS na dobu neurčitou za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usn. č. 272/93/5 ze dne 6. 5. 1993 a
s c h v a l u j e
uzavření dodatku k NS s manželi ing. Jaroslavem a ing. Evou Martákovými, bytem CV, Třebízského 4993, ve věci úpravy výše nájemného za pronájem části p.č. 4699/3, 4699/5 a 4699/6 v k.ú. CV I na částku 26.045,- Kč/rok.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (vydání nemovitosti čp. 1078 ul. 28. října CV) a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
předložit do MR 16. 10. 1996 komplexní právní rozbor ohledně domu čp. 1078 v ul. 28. října v CV.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 367/96/11 ze dne 10. 7. 1996 a
s c h v a l u j e
uzavření NS se spol. s r.o. CARMEN FASHION se sídlem v Teplicích, Alejní čp. 14 na pronájem NP v domě čp. 15 na nám. 1. máje v CV dle předloženého návrhu NS (příloha č. 1) s těmito změnami:
- čl. III, bod č. 2 zcela vypustit druhou část bodu ("Účastníci ...)
- čl. III, bod č. 5 změna smluvní pokuty z 1 % na 0,1 %
- čl. III, bod č. 6 vypustit
- čl. V, změna sankce z 1 % na 0,1 %
a dále
p o d m i ň u j e
uzavření nájemní smlouvy do termínu 31. 10. 1996.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP - 4 místností o celk. vým. 70,40 m2 v 1. poschodí (tří vzájemně propojených vpravo a jedné vlevo) + poměrné části společně užívaných ploch (schodiště, chodba, WC, kuchyňka) domu čp. 5379 Riegrova ul. v CV spol. s r.o. Prevence PO spol. s r.o. - požární servis Chomutov, Školní čp. 56 za nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok u kanceláří s vým. 52,80 m2, 420,- Kč/m2/rok u skladov. prostor s vým. 17,60 m2 a 300,- Kč/m2/rok u poměrné části spol. užívaných ploch (výměra bude upřesněna před zpracování NS) na dobu neurčitou za účelem využití pro kanceláře a sklad.


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP býv. prodejny potravin o celk. vým. 32,50 m2 v domě čp. 4712 ul. Stromovka v CV p. Danuši Nývltové, bytem CV, Dostojevského 3925 za účelem zřízení prodeje průmyslových krmiv a potřeb pro chovatele drobného zvířectva a jiných drobných průmyslových výrobků za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok u prodejny s vým. 20,20 m2 a 125,- Kč/m2/rok u ost. ploch (chodbička a umývárna) s vým. 12,30 m2 na dobu neurčitou.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu 20. MŠ ve 2. nadzemním podlaží v ul. Dřínovská na sídl. Březenecká, CV o celk. vým. 220 m2 (místnosti č. 23 - 36) p. Lubomíru Kopeckému - LUKO, bytem CV, Gerstnerova 4130, za účelem zřízení velkoobchodu a maloobchodu s exkluzivním zbožím v oblasti lesní a zahradní mechanizace, na dobu neurčitou, za cenu 400,- Kč/m2/rok (hlavní prostory), 280,- Kč/m2/rok (vedlejší prostory) a 200,- Kč/m2/rok (prostory soc. zařízení, chodby).

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
změnu v dodatku č. 1 k NS č.j. 169/MPO/95/Ře (Lucerna v.o.s.)

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (změna dodatku č. 1 k NS č.j. 37/MPO/95/Ře - Lípa výr. družstvo)


10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e u d ě l u j e
souhlas firmě Technik Partner - zastoupené p. J. Novotným, Lázeňská 102, Údlice s pronájmem NP bývalé kočárkárny v ul. Písečná 5069, CV další osobě.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
přidělení budovy čp. 155 - I. poschodí Chelčického ul. CV pro potřeby Městské policie a
u k l á d á
OSMM
----
zajistit projektovou dokumentaci vč. realizace rekonstrukce v roce 1996 - 1997.
Přízemí čp. 99 a 155 využít ke zprovoznění Info-centra a ve zbylé části zřídit jeden až dva NP, které by byly nabídnuty uchazečům v novém VŘ
a dále
n e v y b r a l a
žádného z přihlášených uchazečů.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
změnit texty nájemních smluv takto:
- "... a výpověď lze učinit pouze písemně s 3-měs. výpovědní lhůtou"
- vypouští se článek týkající se zástavního práva.


 
 
Usnesení RaMěst č.523/96  z 2.10. 1996
Problematika vlastnických vztahu autoškoly
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
předložit do příští MR výsledek šetření ve věci oznámení ing. Hassmanna o vlastnických vztazích "autoškoly".
T: MR 16. 10. 96


 
 
Usnesení RaMěst č.524/96  z 2.10. 1996
Obnova městské památkové zóny - I. etapa - nám. 1. máje
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.525/96  z 2.10. 1996
Rozpočtová změna č. 92
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 92.


 
 
Usnesení RaMěst č.526/96  z 2.10. 1996
Psí útulek
----------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r o z h o d l a
o umístění psího útulku v lokalitě ul. Beethovenova" a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
- zadat zpracování projektové dokumentace
- zajistit potřebná správní rozhodnutí
- na podkladě studie provést výběr dodavatele na realizaci stavby v rozsahu jednoho objektu


 
 
Usnesení RaMěst č.527/96  z 2.10. 1996
Vyhodnocení investičních akcí realizovaných v roce 1996
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.528/96  z 2.10. 1996
VŘ na pronájem NP v domě čp. 396 ul. Na příkopech v Chomutově
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP - býv. herny a baru o celk. vým. 71,60 m2 v přízemí domu čp. 396 ul. Na příkopech v CV p. Milanu Ftáčkovi, bytem CV, Stavbařská 4528, za účelem zřízení prodejny:
- zčásti trafiky
- zčásti použité elektroniky a potřeb pro radioamatéry
za roční nájemné ve výši 60.000,- Kč na dobu neurčitou za podmínky, že při zásobování prodejny je nutné respektovat instalované dopravní značení.


 
 
Usnesení RaMěst č.529/96  z 2.10. 1996
Informace o invest. akcích, soudních řízeních a pozastavení usn. MR
-------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
ústní informace o:
- VŘ na 40 byt. jednotek Kamencové jezero
- soudním řízení ve věci nájmů NP p. Wünschem a p. Polívkovou
- pozastavení usnesení MR č. 367/96/7


 
 
Usnesení RaMěst č.530/96  z 2.10. 1996
Rozpočtová změna č. 90
----------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
ing. Bocianové, vedoucí OVVS
----------------------------
přepracovat tuto zprávu do MR 16. 10. 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.531/96  z 2.10. 1996
Rozpočtová změna č. 93
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení výdajů kap. 709 odd. 11 § 09 položka 5902 o částku 250.000,- Kč
- zvýšení příjmů kap. 739 odd. 41 § 04 položka 1589 o částku 250.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.532/96  z 2.10. 1996
Rozpočtová změna č. 100
-----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 741 odd. 77 § 77 položka 5406 ÚZ 012 (všeob. pokl. spr.) o částku 161.360,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 716 odd. 42 § 29 položka 5101 ÚZ 012 (kultura) o částku 161.360,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.533/96  z 2.10. 1996
Rozpočtová změna č. 101
-----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 741 odd. 77 § 77 položka 5406 ÚZ 012 (všeob. pokl. spr.) o částku 60.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 702 odd. 47 § 03 položka 5902 ÚZ 012 (PZOO) o částku 60.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.534/96  z 2.10. 1996
Návrh odměn členům MěRa za III. čtvrtletí 1996
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny v navržené výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.535/96  z 2.10. 1996
Návrh odměn předsedům komisí MěRa za III. čtvrtletí 1996
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny předsedům komisí v navržené výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.536/96  z 2.10. 1996
Schválení věcného daru pro starostu
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zakoupení věcného daru starostovi města ing. Bocianovi dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.537/96  z 2.10. 1996
Návrh odměn pro starostu a zástupce starosty
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
mimořádné odměny pro starostu a zástupce starosty dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.538/96  z 2.10. 1996
Informativní zpráva o povoleném skládkování
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e   n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
1) PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaÚP
---------------------------------
informovat veřejnost o odpadech, které je možné skládkovat na skládce města
2) ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
požádat stavební úřad o změnu stavby pro skládku s pravomocným povolením nejpozději do 1. 12. 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.539/96  z 2.10. 1996
Žádost o finanční dotaci (Viva La Musica)
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Müllerovi, vedoucímu OE
----------------------------
prověřit rozpočet Vánočního festivalu Hudební mládeže v jeho příjmové i výdajové části a vypracovat návrh na finanční spoluúčast města.
Po projednání ve finanční komisi návrh předložit do MR.
T: 6. 11. 96


 
 
Usnesení RaMěst č.540/96  z 2.10. 1996
Dopis p. Doležala
-----------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
poskytování studijního volna řediteli MÚSS p. Doležalovi ke studiu na Pedagogicko - sociální fakultě, technické univerzity v Liberci v rozsahu daném platnou vyhláškou. 
 
Usnesení RaMěst č.541/96  z 2.10. 1996
Program rozvoje města
---------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
1) ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
předložit do MR 6. 11. 96 návrh programu rozvoje města
2) ing. Bocianovi, starostovi města
--------------------------------
zařadit tento bod na jednání MZ v listopadu.


 
 
Usnesení RaMěst č.542/96  z 2.10. 1996
Dopis p. Loduhy
---------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis p. Loduhy ze dne 18. 9. 1996 a odpověď p. Voříška, tajemníka MěÚ p. Loduhovi ze dne 30. 9. 1996.