Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 2.11. 1998
 
 
Usnesení RaMěst č.575/98  z 2.11. 1998
Jednání se zástupci Okr. st. zastupitelství, Okr. soudu a Policie ČR
--------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
1) OSMM
  ----
  vytipovat ve spolupráci s Okresním soudem v Chomutově vhodné skladovací
  prostory pro skladování věcí zabavených exekutory
                               T: 30. 11. 98
2) p. Voříškovi, tajemníkovi MěÚ
  -----------------------------
  prověřit kontrolní činnost odborů ve vztahu k vyhláškám Města.
                               T: 30. 12. 98


 
 
Usnesení RaMěst č.576/98  z 2.11. 1998
Žádost Basketbalového klubu Chomutov
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
situaci Basketbalového klubu Chomutov,
d o p o r u č u j e
ing. Bocianovi, starostovi města
--------------------------------
svolat mimořádné jednání MZ dne 11. 11. od 15,00 hod. 
a
u k l á d á
OE
--
zpracovat návrh na výši daru BK Chomutov na činnost v sezóně 1998-99.


 
 
Usnesení RaMěst č.577/98  z 2.11. 1998
Kontrola plnění usn. č. 538/98
------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
navrženou smlouvu mezi TSmCh a nájemcem parkovišť ve městě firmou Parex, s.r.o. ve znění předloženém v materiálu Kontrola plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.578/98  z 2.11. 1998
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložená plnění usnesení bez připomínek kromě:
a) bodu 539/98, který se odkládá do schůze MR dne 9. 11. 98
b) navržené smlouvy mezi Městem a týdeníkem Nástup - odkládá se do schůze MR dne 9. 11. 98.


 
 
Usnesení RaMěst č.579/98  z 2.11. 1998
Kontrola plnění usn. č. 156/98
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a v ě d o m í
plnění úkolu v odpadovém hospodářství a
u k l á d á
p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
----------------------------
uzavřít smlouvu č. 98/018 V se Severočeskou energetikou, a.s.


 
 
Usnesení RaMěst č.580/98  z 2.11. 1998
Návrhy vycházející z jednání byt. komise dle zápisu ze dne 16. 10. 98
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze 16. 10. 98 se změnou v bodě 2.1. a 2.3. dle zápisu a
r e v o k u j e
usn. MěRa č. 467/98, bod 3.3. ze dne 14. 9. 1998 (zápis BK ze dne 16. 10. 98 bod 3.1.).


 
 
Usnesení RaMěst č.581/98  z 2.11. 1998
Rozpočtová změna č. 75
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jedn. 18, oddpa 3612, položka 2132/51 o částku 969.231,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 18, oddpa 3612, org. 01 (Squadra s.r.o.), položka 5213 o částku 679.775,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 18, oddpa 3612, org. 02 (Chepa s.r.o.), položka 5213 o částku 289.456,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.582/98  z 2.11. 1998
Rozpočtová změna č. 76
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jedn. 18, oddpa 3612, položka 2132/51 o částku 1.050.408,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 18, oddpa 3612, org. 03 (Qark s.r.o.), položka 5213 o částku 251.221,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 18, oddpa 3612, org. 04 (Dospra s.r.o.), položka 5213 o částku 799.187,- Kč 
 
Usnesení RaMěst č.583/98  z 2.11. 1998
Problematika domu v ul. V. Nezvala čp. 3922
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
zajistit okamžité zahájení prací firmou Geoindustria Proboštov v ul. V. Nezvala, čp. 3922, CV.


 
 
Usnesení RaMěst č.584/98  z 2.11. 1998
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (problematika odprodeje domu čp. 2266 ul. Rooseweltova, CV).

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu ke garáži na pč. 1797/3 v souvislosti s odprodejem domu čp. 1231 A v ul. Kpt. Jaroše v k.ú. CV I.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění a následný odprodej domu čp. 950 se st. pč. 3103 o vým. 385 m2 a částí sousedící pč. 3037 v Beethovenově ul. v k.ú. CV I v souladu s pravidly pro prodej nemovitostí z majetku Města Chomutov.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej ppč. 564/3 o vým. 20 m2 vedené v KN jako zastavěná plocha v k.ú. CV I do vlastnictví manž. Procházkových, bytem CV, Stavbařská 4518.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej ppč. 3698/5 o vým. 488 m2 vedené v KN jako ost. plocha a ppč. 3698/6 o vým. 107 m2 vedené v KN jako ost. plocha v k.ú. CV II do vlastnictví manž. Hlavatých, bytem CV, 17. listopadu 4608.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej části ppč. 2555 o vým. cca 20 m2 vedené v KN jako zast. plocha v k.ú. CV I do vlastnictví manž. Bartošových, bytem CV, 28. října 3652.7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej části ppč. 2870/1 o vým. cca 110 m2 vedené v KN jako ost. plocha - ost. komunikace v k.ú. CV I do vlastnictví manž. Kvasnovských a manž. Škrábových, bytem CV, Čechova 3115/48.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 4450 o vým. 3315 m2 vedené v KN jako zast. plocha - bez stavby a ppč. 4451 o vým. 13300 m2 vedené v KN jako ost. plocha v k.ú. CV I firmě A. Kayser automotive systems CZ s.r.o., se sídlem v Praze 2, Čermákova 7, zast. jednatelem p. Albertem Thormannem za cenu 4.153.750,- Kč 
(tj. 250,- Kč/m2)
a dále
převést zisk z odprodeje výše uvedeného pozemku na investiční akci, z které bude zajišťováno zkvalitnění infrastruktury a zlepšení podmínek pro další investory v daném území.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru zřídit věcné břemeno pro umístění horkovodní přípojky přes ppč. 4705/12, 4705/13, 4705/1 a 1991/1, všechny v k.ú. CV I.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 2009/1 o vým. cca 180 m2 vedené v KN jako ost. plocha - zeleň v zástavbě a ppč. 2009/84 o vým. 198 m2 vedené v KN jako ost. plocha - manip. plocha, obě v k.ú. CV I.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 521 o vým. cca 80 m2 v k.ú. CV I vlastníkovi domu čp. 4112.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 2690 o vým. cca 330 m2 vedené v KN jako ost. plocha - svah, skála v k.ú. CV I.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění prodeje formou výběrového řízení ppč. 2333/1 v k.ú. CV I v ul. Na Bělidle o vým. 915 m2 za účelem výstavby rodinného domku dle schválených pravidel na prodej těchto pozemků.14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. CV I, a to ppč. 1687/2 o vým. 97 m2 ve vlastnictví Města za ppč. 1686/3 o vým. 58 m2 ve vlastnictví p. V. Kolové a ing. S. Kolové, bytem CV, Přemyslova 1759.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit žádost p. Kittlera na směnu pozemků.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. CV I a II s vlastníky p. Pýchou a spol. formou vzájemného uznání vlastnictví a darování k pozemkům dle důvodové zprávy.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit soudní určení vlastníka (problematika vlastnictví ppč. 4176/3 v k.ú. 
CV II.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru majetkoprávního vypořádání stavby "Areál Kamenný vrch" s jednotlivými vlastníky.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit majetkoprávní vypořádání pč. 431/6 v k.ú. CV II formou notářského prohlášení o uznání vlastnictví Města.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 267/98/3 ze dne 11. 5. 1998 a
d o p o r u č u j e  MZ
- zamítnou žádost p. Rudolfa Růžičky na majetkoprávní vypořádání pozemků dle důvodové zprávy
- uložit právnímu oddělení MěÚ podání určovací žaloby u soudu.

REVOKOVÁNO usn. č. 606/98/24 ze dne 9. 11. 1998

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zřízení věcného břemene v objektech čp. 5290, 5291, 5294, 5273, 5274, 5275, 5276, 5135, 5136, 5162, 5167, 5168, 5219, 5220, 5240, 5241, 5258, 5259, 5257, 5260, 5261 na trvalé umístění rozvodů charakteru sekundérnéch rozvodů a trpění přístupu do této nemovitosti za účelem provozování a oprav tohoto zařízení.22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit majetkoprávní vypořádání mezi Městem Chomutov a Železárnami a.s. Chomutov dle důvodové zprávy.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 521/98/20 ze dne 5. 10. 1998 a
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 mezi Městem Chomutov a firmou Daruma Plzeň o přemístění orientačních plánů města na ul. Palackého (autobusová zastávka) ppč. 2407/2 a prostranství před OD Alfa na ppč. 240/18, jejichž vlastníky je Město Chomutov na dobu určitou, tj. do 3. 1. 2006 za podmínky, že firma provede změny na vlastní náklady.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
spol. s r.o. ELIS PLUS se sídlem v CV, Nádražní ul., zast. jednatelkou p. Alenou Drbohlavovou umoření finančních prostředků v nájemném ve výši 303.711,- Kč proinvestovaných na stavebních úpravách NP - specializovaná prodejna se sortimentem alkohol, tabák, nealko, cukrovinky, káva, čaj v domě čp. 3150 na Zborovské ul. v CV.

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
Chomutovskému soukromému gymnáziu s.r.o. se sídlem na Husově nám. čp. 104, zast. ředitelem p. Pavlem Cibulkou, ve smyslu usn. MR č. 383/98/23 ze dne 20. 7. 1998 umoření finanční částky ve výši 94.906,- Kč proinvestované na stavebních úpravách sociálního zařízení ve 2. poschodí výše uvedeného objektu.

26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
spol. s r.o. ACTION CZ se sídlem v CV, Legionářská 4571, zast. jednatelem p. Romanem Polem, umoření finančních prostředků ve výši 897.930,- Kč proinvestovaných na II. etapě stavebních úprav v NP - prodejna značkové elektroniky a bílého zboží v čp. 4447 - 4449 na Palackého ul. v CV.

27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s jednorázovým snížením nájemného za měsíc září 1998 ve výši 10.000,- Kč v NP - restaurace Hradčany u nájemců NP - Jindřicha a Heleny Beňových, bytem CV, Na Spravedlnosti 1478 jako náhradu způsobených škod.
28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 453/98/5 ze dne 7. 9. 1998,
n e s c h v a l u j e
p. Blance Kubištové - BYDO, CV, Revoluční 52 prominutí nájemného za dobu od 31. 7. 1998 do 30. 9. 1998 za pronájem NP - prodejna oděvů na nám. 1. máje v CV a pokud shora jmenovaná neuhradí dlužné nájemné za NP v termínu nejpozději do 31. 12. 1998
u k l á d á
OSMM
----
ukončit nájemní vztah se shora jmenovanou v souladu s platnou NS.

29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na pronájem výkladní skříně v domě čp. 3961 na Palackého ul. v CV s firmou FC Chomutov s.r.o. se sídlem v CV, Kosmova 3154 za stávající roční nájemné ve výši 1.088,- Kč.

30.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu "Luna" čp. 4426 ul. Jiráskova, CV o celk, vým. 100,49 m2 Klubu sportovců, zastoupenému p. Karlem Čermákem, bytem CV, Kostnická 4081, za účelem zřízení klubu sportovců s audiovizuálním provozem a s občerstvením, za nájemné ve výši 10.000,- Kč/měsíc (tzn. 120.000,- Kč/rok) na dobu neurčitou.

31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (pronájem olejárny ul. Dolní, CV) do příští schůze MR.

32.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření podnájemních smluv na pronájem NP v objektu Městských lázní čp. 4757 ul. Mánesova, CV mezi nájemcem spol. AQUA - městské lázně s r.o. a celkem 11 podnájemníky tak, jak je uvedeno v textu zprávy.

33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 3379/3 o vým. 26 m2 vedené v KN jako zastavěná plocha - garáž a dílu a) o vým. 27 m2 odděleného z ppč. 3378/5 a přisloučeného do ppč. 3378/3 v k.ú. CV I do vlastnictví manž. Ludmily a Romana Perglových, bytem CV, Beethovenova 4680 za cenu 12.000,- Kč (tj. odhadní cena + cena za vyprac. ZP a GP).

34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 6089/15 o vým. 32 m2, vedené v KN jako ost. plocha - staveniště v k.ú. CV I do vlastnictví manž. MVDr. Václava a Aloisie Soukupových, bytem CV, Jiráskova 4168 za cenu 3.520,- Kč (tj. 110,- Kč/m2).

35.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 1654/4 o vým. 58 m2 vedené v KN jako zahrada, v k.ú. CV I do vlastnictví p. Vratislava Peška, bytem CV, Maroldova 4413 za cenu 6.380,- Kč (tj. 110,- Kč/m2).

36.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 3265 o vým. 357 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV I do vlastnictví manž. Karla a Anny Schröterových, bytem CV, V přírodě 15/3356 za cenu 39.270,- Kč (tj. 110,- Kč/m2).

37.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru zřízení věcného břemene přes ppč. 601/1, 608/1, 608/13, 608/26, 609/2, 610, 5790, 5750/2, 5754/2 vč. vybudování cyklistické stezky v souvislosti se stavbou "Opatření pro provoz cyklistů - propojení Chomutov - Jirkov" v k.ú. Otvice a CV I s dotčenými vlastníky nemovitostí.


 
 
Usnesení RaMěst č.585/98  z 2.11. 1998
VŘ - dokončení rekonstrukce čp. 1510 Zborovská ul., CV
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Dokončení rekonstrukce obyt. domu čp. 1510, Zborovská, Chomutov" dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.586/98  z 2.11. 1998
VŘ - pronájem pavilonů čp. Cihlářská ul.
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu čp. 4132 ul. Cihlářská, CV dle varianty č. 1 důvodové zprávy materiálu čj. MR/OSMM/99/98.


 
 
Usnesení RaMěst č.587/98  z 2.11. 1998
Rozdělení finančních příspěvků na pořádání kulturních akcí
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
s c h v a l u j e
poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy s touto úpravou:
bod č. 3: Beauty Faces Chomutov - příspěvek ve výši 5.000,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.588/98  z 2.11. 1998
Humanitární pomoc obcím postiženým povodněmi
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
návrh na udělení daru ve výši 200.000,- Kč dle usn. MZ č. 099/98 ze dne 26. 8. 1998 obci Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou.


 
 
Usnesení RaMěst č.589/98  z 2.11. 1998
Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o rozšíření MKDS ve městě CV v roce 1998,
s o u h l a s í
se zadáním zakázky jednomu dodavateli v souladu se zák. č. 229/1996 Sb., § 50 odst. 1 písm. d), a to firmě BESY v.o.s. Praha a
u k l á d á
1) ing. Bocianovi, starostovi města
  --------------------------------
  podepsat za objednatele dodatek č. 3
2) p. Olišarovi, řediteli MěPo
  ---------------------------
  vytvořit podmínky pro realizaci rozšíření MKDS v souladu s dodatkem č. 3.


 
 
Usnesení RaMěst č.590/98  z 2.11. 1998
Odměny uvolněným funkcionářům
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádné odměny uvolněným funkcionářům obecního zastupitelstva v intencích důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.591/98  z 2.11. 1998
Odměny tajemníkovi MěÚ
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu tajemníkovi MěÚ dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.592/98  z 2.11. 1998
Informační zpráva o stavbě na pozemku města
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
aby za Město jako vlastník vystupoval ředitel MěLe ing. Vohralík. 
 
Usnesení RaMěst č.593/98  z 2.11. 1998
Prodej dřeva z pokácených stromů
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
prodej dřeva z pokácených lip v Blatenské ul. p. Janstovi za cenu uvedenou v důvodové zprávě.