Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 3.2. 1997
 
 
Usnesení RaMěst č.041/97  z 3.2. 1997
Dohoda o změně společenské smlouvy spol. KTCHJ s.r.o.
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o současném stavu a
s c h v a l u j e
podepsání změny smlouvy KTCHJ s.r.o.


 
 
Usnesení RaMěst č.042/97  z 3.2. 1997
Dílčí zpráva o kontrole MěLe
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
1) ing. Vohralíkovi, řediteli MěLe
-------------------------------
- zajistit dodržování zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví
- zajistit dodržování stanovených smluv o dodávce zvěřiny
- zajistit dodržování stanovených ceníků při prodeji zvěřiny
2) ing. Müllerovi, vedoucímu OE
----------------------------
- zařadit do svého plánu kontrol organizace MěLe pro rok 1997 i
namátkovou kontrolu prodeje zvěřiny
3) PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaÚP
---------------------------------
seznámit s výsledkem kontroly příslušné pracovníky OkÚ a dohodnout s nimi případná další nápravná opatření


 
 
Usnesení RaMěst č.043/97  z 3.2. 1997
Problematika MÚSS Chomutov
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
problematiku MÚSS a
u k l á d á
p. Doležalovi, řediteli MÚSS
----------------------------
1) zpracovat návrh vnitřní směrnice na využívání služebních vozidel
2) zajistit odstranění nedostatků zjištěných kontrolou
3) předložit organizační schéma ředitelství MÚSS včetně pracovních
náplní jednotlivých pracovníků
T: do 31. 3. 97


 
 
Usnesení RaMěst č.044/97  z 3.2. 1997
Návrhy vycházející z jednání BK dle zápisu ze dne 17. 1. 1997
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
- návrh řešení žádostí občanů o přednostní řešení dle bodu 2) zápisu BK s dodatkem bodu 2/19, kde MR schvaluje přístřeší p. Marii Sýkorové
- návrh řešení žádostí občanů o schválení výměny bytů dle bodu 3) zápisu BK
- návrh řešení žádostí občanů dle bodu 4) zápisu BK


 
 
Usnesení RaMěst č.045/97  z 3.2. 1997
Plnění usn. č. 289/95 - opatření ke zvýšení platební kázně nájemníků
--------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
1) mandátním společnostem spravujícím byt. fond
--------------------------------------------
- nadále pokračovat v souladu s výše uvedeným usnesením MěRa
2) p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
- informovat MR o plnění usnesení 1x za pololetí


 
 
Usnesení RaMěst č.046/97  z 3.2. 1997
Žádost manželů Kejakových o prominutí poplatků z prodlení
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e v y h o v u j e
žádosti manželů Kejakových o prominutí poplatků z prodlení ve výši 4.701,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.047/97  z 3.2. 1997
Vyplácení odměn řediteli TSmCh v roce 1997
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
návrh na vyplácení odměn v roce 1997 řediteli TSmCh dle důvodové zprávy s úpravami uvedenými v zápise.


 
 
Usnesení RaMěst č.048/97  z 3.2. 1997
Návrh platu a způsob odměňování ředitelů MěLe a PZOO
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
návrh platu a způsob udělování odměn pro ředitele MěLe a PZOO dle důvodové zprávy s úpravami uvedenými v zápise.


 
 
Usnesení RaMěst č.049/97  z 3.2. 1997
Platové výměry ředitelů PO - KaSS a MSK
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
platové výměry ředitelů KaSS a MSK dle důvodové zprávy s úpravami uvedenými v zápise.


 
 
Usnesení RaMěst č.050/97  z 3.2. 1997
Platová úprava dle zákona pro ředitele MÚSS p. Doležala
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
platový výměr p. Milana Doležala, ředitele MÚSS dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.051/97  z 3.2. 1997
Informativní zpráva o příjmech z poplatků a pokut za rok 1996
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a 
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu o příjmech z poplatků a pokut za rok 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.052/97  z 3.2. 1997
Informace o postupu vymáhání náhrad škod na lesích
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
u k l á d á
p. Vohralíkovi, řediteli MěLe
-----------------------------
poskytnout dostupné podklady soudnímu znalci tak, aby žádost škody byla co nejdříve vyřízena a
s c h v a l u j e
uvolnit z rozpočtu města půjčku pro MěLe na úhradu nákladů spojených se žádostí o náhradu škody.
(Revokováno usn. č. 303/97 ze dne 9.6.1997)


 
 
Usnesení RaMěst č.053/97  z 3.2. 1997
1.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS se Sborem Apoštolské církve v Chomutově, zastoupeným vikářem p. Stanislavem Bubíkem, bytem Jirkov, ul. SNP 1624 na pronájem NP - 2 kanceláří o celk. vým. 35,10 m2 ve 2. poschodí domu čp. 140 v ul. Jak. ze Stříbra, CV, za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem využívání pro potřeby činnosti církve a nadace Nehemia v oblasti činnosti křesťanské pomoci potřebným.

2.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
d o p l ň u j e
své usnesení č. 673/96/5 ze dne 4. 12. 1996 a
s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy na NP v domě čp. 112, 113 v ul. Jak. ze Stříbra, CV mezi Teplem s.r.o. a Drogerií IK a.s.
a současně
s o u h l a s í
s uzavřením NS na dobu určitou 7 let.

3.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
uzavření nové NS a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
vypovědět NS p. Doubravovi z důvodu porušení podmínek smlouvy a vypsat nové výběrové řízení na pronájem uvedených prostor.

4.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost p. Zuzany Novákové, bytem CV, Zd. Štěpánka 3974 o posouzení své zamítnuté žádosti o odprodej části ppč. 2564/1 v k.ú. CV I, vedené v KN jako ostatní plocha - zeleň v zástavbě, pro výstavbu garáže a
d o p o r u č u j e MZ
trvat na svém usn. č. 110/96/5 ze dne 25. 9. 1996, kterým tuto žádost zamítá.

5.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem p.č. 5231 v k.ú. CV I o vým. 853 m2 k zahrádkářským účelům pro p. Andělu Jiráskovou, bytem CV, Vrchlického 4028 a
s o u h l a s í
s uzavřením NS na dobu neurčitou, za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

6.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod pronájmu p.č. 5051 v k.ú. CV I o vým. 1185 m2 na dobu neurčitou, za pronájem 1,- Kč/m2/rok s tím, že na pozemku nebudou povolovány žádné nové stavby.

7.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod pronájmu ppč. 5355 v k.ú. CV I o vým. 758 m2 k zahrádkářským účelům pro p. Mitkovou Radku, bytem CV, Lipenská 10 a
s o u h l a s í
s uzavřením NS na dobu neurčitou, za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

8.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 2819 v k.ú. CV I p. Tomáši Taraškovi, bytem CV, Poděbradova 899.

9.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části p.č. 4865/1 v k.ú. CV I o vým. 20 m2 k umístění prodejního stánku (prodej novin, časopisů, tabáku a cigaret) pro p. Františka Matýška, bytem CV, 17. listopadu 4774 a
s o u h l a s í
s uzavřením NS na dobu 1 roku za nájemné 20.000,- Kč/rok.

10.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
posunutí platby nájemného z původního termínu 15. 1. 1997 na 15. 12. 1997 s tím, že po ukončení stavby (nejpozději však do 15. 12. 1997) si pronájemce nechá zpracovat geometrický plán se skutečným zaměřením stavby, na základě kterého bude vypracován dodatek NS se specifikací výměry dle geometrického oddělovacího plánu.


 
 
Usnesení RaMěst č.054/97  z 3.2. 1997
Pojištění majetku města
-----------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
zajistit VŘ na pojištění majetku města.


 
 
Usnesení RaMěst č.055/97  z 3.2. 1997
Umoření nákladů za opravu AVIE
------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento materiál.