Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 3.2. 2003
 
 
Usnesení RaMěst č.033/03  z 3.2. 2003
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.034/03  z 3.2. 2003
Zápis z jednání bytové komise, konané dne 16. 1. 2003- Částečná REVOKACE
------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze konané dne 16. 1. 2003, vyjma bodu 4.4. a 4.1.,
r e v o k u j e
usn. č. 324/02 ze dne 15. 7. 2002 v bodě 3.6. ve věci pronájmu nebytových půdních prostor a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit řešení bodu 4.13., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.21., 4.22., 4.26. dle zápisu BK.

- Částečne revokováno:
- v bodě 4.25. usn. 034/03 ze dne 3. 2. 2003 v bodě 4.22 ve věci prominutí penále - viz č. usn. 146/03 z 7. 4. 2003
 
 
Usnesení RaMěst č.035/03  z 3.2. 2003
Bezbariérový byt
----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
přidělení bezbariérového bytu pro p. Stibora Václava, bytem Chomutov, Školní 3635.


 
 
Usnesení RaMěst č.036/03  z 3.2. 2003
Bezbariérový byt
----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
přidělení bezbariérového bytu pro p. Lipertovou Jarmilu, bytem Chomutov, Školní 3635. 
 
Usnesení RaMěst č.037/03  z 3.2. 2003
Bezbariérový byt
----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
přidělení bezbariérového bytu 1+1 ul. Kadaňská 3404, Chomutov, pro manžele Sauerovi Jaroslava a Jiřinu, bytem CV, Kukaňova 2501. 
 
Usnesení RaMěst č.038/03  z 3.2. 2003
"Návrh změn v úhradách ústavních zařízení dle vyhlášky č. 82/1993 Sb." a "Návrh úpravy úhrad za úkony pečovatelské služby dle vyhlášky č. 182/1991 Sb."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený návrh změn v úhradách ústavních zařízení a za úkony pečovatelské služby a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit
1) návrh změn v úhradách ústavních zařízení dle vyhlášky č. 82/1993 Sb.
2) návrh úpravy úhrad za úkony pečovatelské služby dle vyhlášky č. 182/1991 Sb.
jak je v návrhu uvedeno. 
 
Usnesení RaMěst č.039/03  z 3.2. 2003
Návrh Organizačního řádu v MÚSS CV
----------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
řediteli MÚSS
-------------
dopracovat materiál dle připomínek uvedených v zápisu. 
 
Usnesení RaMěst č.040/03  z 3.2. 2003
Návrh pracovní doby v MÚSS CV
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod do jednání RM dne 10. 2. 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.041/03  z 3.2. 2003
Program prevence kriminality na rok 2003
----------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento materiál do jednání RM 10. 2. 2003. 
 
Usnesení RaMěst č.042/03  z 3.2. 2003
Žádost o schválení pronájmů v úkrytech CO
-----------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložené žádosti o pronájem úkrytů CO,
n e s c h v a l u j e
žádost p. Martina Anděla a
u k l á d á
spol. Teplo Chomutov, s.r.o.
----------------------------
doplnit žádost p. Zdeňka Tišlera. 
 
Usnesení RaMěst č.043/03  z 3.2. 2003
Finanční plány příspěvkových organizací na rok 2003
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
finanční plány příspěvkových organizací na rok 2003,
o d k l á d á
je do doby schválení rozpočtu města a
u k l á d á
pověřeným ředitelům TSmCh a MÚSS
--------------------------------
dopracovat použití příspěvku města na činnosti jednotlivých středisek. 
 
Usnesení RaMěst č.044/03  z 3.2. 2003
Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2003
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2003.

 
 
Usnesení RaMěst č.045/03  z 3.2. 2003
Odpis nedobytné pohledávky OSVaZ
--------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu k předloženým odpisům a
d o p o r u č u j e  ZM
odepsat podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pohledávku zemřelého Jána Bartoše na přeplatku dávek sociální péče, ve výši 37.175,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.046/03  z 3.2. 2003
Doplnění členů HIK a stanovení zástupce města do inventarizační komise TSmCh
-----------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit doplnění členů hlavní inventarizační komise a člena inventarizační komise TSmCh dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.047/03  z 3.2. 2003
Odvolání občanského sdružení Ekologický právní servis Tábor podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.048/03  z 3.2. 2003
Stanovení platů ředitelům pověřených vedením příspěvkových organizací města a řediteli pověřenému vedením městské policie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
platy ředitelů pověřených vedením organizací města ve stávající výši a pověřenému řediteli městské policie dle upravené důvodové zprávy.
 
 
Usnesení RaMěst č.049/03  z 3.2. 2003
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 1911/3 o výměře 96 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako ostatní plocha, p. Václavu Vaňkovi, bytem Chomutov, Lipská 2316/73, k rozšíření zahrady, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 192,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou, s povinností úhrady nájmu zpětně za 3 roky, tj. od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2002, celkem 576,- Kč.


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
částečně revokovat usnesení č. 216/02/26 ze dne 16. 10. 2002 týkající se prodeje p.č. 1470/68 a 1/6 podílu k p.č. 1470/65 v k.ú. CV II do vlastnictví manž. Cabadajových a schválit prodej p.č. 1470/68 o výměře 51 m2 za cenu 130,- Kč/m2, tj. 6.630,- Kč, a dále 1/6 podílu k p.č. 1470/65 o výměře 83 m2 za cenu 968,- Kč, vše v k.ú. CV II, do vlastnictví p. Mileny Tiché.


3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej p.č. 1470/71 o výměře 26 m2 v k.ú. CV II za cenu 130,- Kč/m2, tj. 3.380,- Kč, do spoluvlastnictví manž. Babáčkových, Dubických a Hrivňákových, a to dle důvodové zprávy.


4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a tuto
b e r e  n a  v ě d o m í.


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej domu č.p. 3630 se st.p.č. 2619 o výměře 147 m2 v ulici Karoliny Světlé v k.ú. Chomutov I do spoluvlastnictví manž. Miloslava a Martiny Matouškových, kupujících 1/2 výše uvedených nemovitostí za 280.429,- Kč, a p. Jiřího Gregora, kupujícího 1/2 výše uvedených nemovitostí za 280.429,- Kč, všichni bytem Chomutov, K. Světlé 3630, celkem za kupní cenu dohodnutou ve výši 560.858,- Kč.


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (žádost Apoštolské církve v Chomutově) dle zápisu.


7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r u š í
vyhlášené VVŘ na pronájem objektu čp. 5030 Písečná, Chomutov, a
u k l á d á
OSMM
----
vyhlásit nové VVŘ.


8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- bod stažen


9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (umoření hodnoty stavebních úprav realizovaných v části budovy čp. 2207 Lipská ulice v Chomutově - restaurace OKO).


10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
t r v á
na svých usneseních č. 133/02/17 ze dne 11. 3. 2002 a 184/02 ze dne 15. 4. 2002. 
 
Usnesení RaMěst č.050/03  z 3.2. 2003
Zrušení zásad na vyplácení ošatného
-----------------------------------
Rada města Chomutova
r u š í
s účinností od 1. 1. 2003 zásady na vyplácení ošatného, jak byly schváleny Městskou radou Chomutova č. usn. 348/97 ze 7. 7. 1997.