Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 3.11. 1997
 
 
Usnesení RaMěst č.515/97  z 3.11. 1997
Služební cesta ředitele TSmCh do Francie
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
služební cestu p. Jaroslava Hladíka, ředitele TSmCh, do Francie ve dnech 1. 12. - 5. 12. 1997 na pozvání SSŽ Karlovy Vary.


 
 
Usnesení RaMěst č.516/97  z 3.11. 1997
Služební cesta do Bernburgu
---------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
služební cestu do Bernburgu, SRN pro členy MR MUDr. Oto Hilšera a mgr. Josefa Mouleho.
Ostatním osobám, které se zúčastní služební cesty, bude poskytnut příspěvek ve výši kapesného dle předpisu o cestovních náhradách.


 
 
Usnesení RaMěst č.517/97  z 3.11. 1997
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
způsob plnění usn. č. 152/97, 432/97, 457/97, 505/97, 506/97,
o d k l á d á
plnění usn. č. 451/97 do schůze MR 17. 11. 1997
a dále
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o plnění usn. č. 408/97 a 409/97 o kontrole hospodaření v MÚSS Písečná, Chomutov a DD Mládežnická ul., Jirkov za 1. pololetí roku 1997.


 
 
Usnesení RaMěst č.518/97  z 3.11. 1997
Návrhy vycházející z jednání BK dne 17. 10. 1997
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze dne 17. 10. 1997 s těmito připomínkami:
- bod 2.1. - MR schvaluje přidělení přístřeší pro p. MUDr. Martina Řáhu na dobu určitou 1 roku
- bod 2.2. MR odkládá
(Revokováno usn. č. 641/97 bod 5.1.,5.3.,5.8. ze dne 8.12.1997)
 
 
Usnesení RaMěst č.519/97  z 3.11. 1997
Rozpočtová změna č. 76
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jednotky 2 (OSMM), oddpa 6171, položka 2322 (přijaté pojistné náhrady) o částku 204.733,- Kč
- zvýšení výdajů org. jednotky 18, oddpa 3612, org. 002 (Chepa s.r.o.), položka 5213 (příspěvek na činnost) o částku 90.503,- Kč
- zvýšení výdajů org. jednotky 18, oddpa 3612, org. 003 (Qark s.r.o.), položka 5213 o částku 114.270,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.520/97  z 3.11. 1997
Rozpočtová změna č. 80
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů org. jednotky 1 (OE), oddpa 6409, položka 5901 (rezerva) o částku 680.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jednotky 18, oddpa 3612, org. 001, položka 5213 o částku 680.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.521/97  z 3.11. 1997
Rozpočtová změna č. 81
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů org. jednotky 1 (OE), oddpa 6409, položka 5901 (rezerva) o částku 300.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jednotky 18, oddpa 3612, org. 003, položka 5213 o částku 300.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.522/97  z 3.11. 1997
Náklady na správu NP (usn. č. 504/97)
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
stanovení odměny pro mandátní společnosti za správu nebytových prostor fixní částkou 270,- Kč za 1 NP měsíčně a
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
vypracovat v souladu s usnesením dodatky k mandátním smlouvám a
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
----------------------------
podpisem těchto dodatků.


 
 
Usnesení RaMěst č.523/97  z 3.11. 1997
Prezentace města v časopisu Antique
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
prezentaci Města Chomutova v časopisu Antique.


 
 
Usnesení RaMěst č.524/97  z 3.11. 1997
Prominutí poplatku ze vstupného při tanečních kursech
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
prominutí poplatku ze vstupného při tanečních kursech.


 
 
Usnesení RaMěst č.525/97  z 3.11. 1997
Rozpočtová změna č. 74
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jedn. 1 odd§ 6399 pol. 2321 o částku 11.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3111 pol. dle důvodové zprávy o částku 11.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.526/97  z 3.11. 1997
Rozpočtová změna č. 69
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jedn. 1, org. 235 - 101, odd§ 6171, pol. 2329 o částku 476.700,30 Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07, odd§ 3111, pol. 5152 o částku 180.000,- Kč a pol. 5153 o částku 296.700,30 Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.527/97  z 3.11. 1997
Nájemní smlouva Pedagogicko-psychologické poradny
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu čp. 4808 ul. Březenecká, CV o vým. 988,67 m2 za cenu 100,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou Školskému úřadu v Chomutově za účelem provozu Pedagogicko-psychologické poradny.

 
 
Usnesení RaMěst č.528/97  z 3.11. 1997
Odměny ředitelům MSK a KaSS
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny ředitelům MSK a KaSS dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.529/97  z 3.11. 1997
Rozpočtová změna č. 75
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 1 (OE), položka 4122 o částku 141.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 16 oddíl 53 § 21 (požární ochrana),
položka 5132 o částku 74.510,40 Kč
položka 5137 o částku 50.000,- Kč
položka 5171 o částku 16.489,60 Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.530/97  z 3.11. 1997
Zásady řízení a organizace PPVPT
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložený návrh zásad organizace a řízení Podkrušnohorských podnikatelských výstavních a prodejních trhů včetně změn uvedených v zápise MR a
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MěŽÚ
------------------------------
doplnit předložený návrh o připomínky členů MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.531/97  z 3.11. 1997
Návrh odměn pro ředitele TSmCh za 3. čtvrtletí 1997
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Gothardové, vedoucí OHaS
----------------------------
zajistit vyplacení odměn v nejbližším výplatním termínu.


 
 
Usnesení RaMěst č.532/97  z 3.11. 1997
Stanovisko k názoru SPT Telecom - poplatky při stavbě telekom. vedení
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou důvodovou zprávu oddělení právního a přestupkového,
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
Oddělení právnímu a přestupkovému
---------------------------------
dopracování zprávy se zahrnutím stanoviska správce komunikace.

 
 
Usnesení RaMěst č.533/97  z 3.11. 1997
Návrh na revokaci usnesení MěRa č. 427/95
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou důvodovou zprávou oddělení právního a přestupkového a
s c h v a l u j e
revokaci usnesení MěRa č. 427/95 ze dne 12. 7. 1995 bod 5) a
d o p o r u č u j e MZ
schválit dohody o splátkách dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.534/97  z 3.11. 1997
Pohledávka dopravního podniku u firmy IHL Transport
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Pavlisovi, řediteli ČAD-DP s.p.
---------------------------------
pokračovat ve vymáhání celé pohledávky za firmu IHL Transport Jílové u Prahy ve výši 109.958,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.535/97  z 3.11. 1997
1.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nových NS na pronájem NP v domě čp. 4596 ul. Kundratická, CV s:
a) p. Annou Horáčkovou, bytem CV, Hutnická 5297 na pronájem NP v domě
čp. 4596 ul. Kundratická, CV ve 4. patře o celk. vým. 20,20 m2 k provozování investorsko - inženýrské a projektové činnosti, na dobu neurčitou, za cenu ročního nájmu 7.070,- Kč (tzn. 350,- Kč/m2/rok).
NS bude uzavřena s platností od 1. 12. 1997.
b) p. Milanem Elznicem, bytem CV, Zborovská 1524 na pronájem NP v domě
čp. 4596 ul. Kundratická, CV v 6. patře o celk. vým. 20,20 m2 k provozování radiodispečinku taxi služby, na dobu neurčitou, za cenu ročního nájmu 7.070,- Kč (tzn. 350,- Kč/m2/rok). NS bude uzavřena s platností od 1. 12. 1997.
c) p. ing. Robertem Andrlem, bytem CV, Kundratická 4596 na pronájem NP
v domě čp. 4596 ul. Kundratická, CV v 6. patře (atelier č. 13) o celk. vým. 23,43 k provozování kancelářské činnosti, na dobu neurčitou, za cenu ročního nájmu 8.200,50 Kč (tzn. 350,- Kč/m2/rok). NS bude uzavřena s platností od 1. 12. 1997.
d) p. Janou Šikutovou, bytem CV, Kundratická 4596 na pronájem NP v
přízemí domu čp. 4596 ul. Kundratická, CV o celk. vým. 73,77 m2 k provozování prodejny potravin, na dobu neurčitou, za cenu ročního nájmu 25.819,50 Kč (tzn. 350,- Kč/m2/rok). NS bude uzavřena s platností od 1. 12. 1997.


2.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu čp. 4834 "Krystal" sídl. Březenecká, CV o celk. vým. 135,98 m2 společnosti Servis Hasící techniky s r.o., se sídlem CV, Luční ul. 4779, zastoupenou jednateli Bedřichem Boháčem, bytem Kadaň, Na Podlesí 1474 a Miroslavem Hobíkem, bytem CV, Jirkovská 5074 za účelem zřízení vzorkovny a velkoprodejny čistících a pracích prostředků na dobu neurčitou, za cenu ročního nájmu 60.000,- Kč (tzn. cca 441,- Kč/m2/rok).

3.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění se záměrem změny - rozšíření nájemního vztahu v bodě nájemce na společnice p. Ingeborg Haunerovou, bytem CV, Svahová 4961 a p. Ivu Svobodovou, bytem Jirkov, SNP 1633 v NP v přízemí objektu "Severka" čp. 4092 ul. Blatenská o celk. vým. 43 m2 se zachováním prodeje stávajícího sortimentu.

4.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod.
Zpráva bude doplněna o další informace do MR dne 10. 11. 1997.

5.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
a) pronájem NP v budově NsP čp. 1185 ul. Kochova, CV v 1. nadzemním
podlaží, č. dveří 4 111 o celk. vým. 11,5 m2 p. Naděždě Porkertové, bytem CV, Hutnická 5302, za účelem provozování prodejny s parukami, na dobu neurčitou s platností od 1. 11. 1997, za cenu 480,- Kč/m2/rok mimo záloh na služby a energie
b) pronájem NP v budově NsP čp. 1185 ul. Kochova, CV v 2. nadzemním
podlaží, sekce E, č. dveří 213 - 215 o celk. vým. 44,7 m2 firmě Kamiš, podlahářské práce - zastoupenou Jiřím Kamišem, bytem Jirkov, Studentská 1255, za účelem zřízení kanceláře a vzorkovny pro firmu, na dobu neurčitou s platností od 1. 11. 1997, za cenu 480,- Kč/m2/rok mimo záloh na služby a energie.
c) pronájem NP v budově NsP čp. 1185 ul. Kochova, CV v 4. nadzemním
podlaží, sekce C, č. dveří 409 o celk. vým. 16,28 m2 MUDr. Ludmile Kotenové, bytem CV, Meisnerova 4321, za účelem zřízení soukromé zubní ordinace, na dobu neurčitou s platností od 1. 11. 1997, za cenu 480,- Kč/m2/rok mimo záloh na služby a energie.

6.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
OSMM
----
prověřit podmínky zapsání darovacích smluv do katastru nemovitostí.
T: MR 10. 11. 97


7.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP - restaurace "Za brankou" o celk. vým. 123 m2 v areálu Zimního stadionu v Chomutově, Tolstého čp. 4094 společníkům p. Miluši Vítkové - VILA, bytem CV, Moravská čp. 2721/15 a p. Romanu Laukovi - VILA, bytem CV, Jezerní 23 za nabídnuté roční nájemné ve výši 123.000,- Kč za účelem využití ke zřízení specializované prodejny s hokejovou výstrojí a výzbrojí včetně všech doplňků k tomuto sportu a rychlého občerstvení převážně v době zápasů a veřejného bruslení, případně i dalších sportovních akcí na zimním stadionu na dobu neurčitou.

8.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
neschválit odprodej části ppč. 274 a ppč. 275 obě v k.ú. CV II, které jsou vedeny v KN jako zahrady p. Jiřímu Švancarovi, bytem CV, Husova 2885/5 a
u k l á d á
OSMM
----
prověřit možnost využití daného pozemku ke stavbě obytného domu.
T: MR 17. 11. 97


9.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje parcel ppč. 2222/2 o vým. 3364 m2, ppč. 2222/4 o vým. 16 m2, ppč. 2222/5 o vým. 107 m2, ppč. 2222/6 o vým. 37 m2, ppč. 2222/7 o vým. 117 m2, ppč. 2222/8 o vým. 120 m2, ppč. 2222/9 o vým. 8 m2 a ppč. 2222/10 o vým. 8 m2, všechny vedeny v KN jako zastavěná plocha v k.ú. Chomutov 1 s tím, že předmětné parcely budou prodány za smluvní cenu rovnající se ceně odhadní, navýšené o částku 30.000,- Kč .

10.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění odprodeje ppč. 2753 vedené v KN jako zastavěná plocha - občanská vybavenost v k.ú. CV II.

11.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit výběrové řízení na odprodej ppč. 2274 o vým. 517 m2 vedené v KN jako zahrada, v k.ú. CV I za účelem výstavby rodinného domu.

12.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění odprodeje ppč. 4358 vedené v KN jako zahrada, v k.ú. CV I.

13.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
OSMM
----
doložit stanovisko OŽPaÚP.
T: MR 10. 11. 97


14.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod.


15.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 73/2, 80, 72/2 v k.ú. CV II pro 1. severozápadní teplárenskou společnost Komořany.16.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění majetkoprávního vypořádání s majiteli tří demolovaných garáží v rámci výstavby nového autobusového nádraží.

 
 
Usnesení RaMěst č.536/97  z 3.11. 1997
Rozpočtová změna č. 79
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů org. jednotky 1 (OE), oddpa 6409, položka 5901 (rezerva) o částku 1.052.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jednotky 2 (OSMM), oddpa 3612, položka 6121 o částku 1.052.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.537/97  z 3.11. 1997
Pomoc obci postižené povodněmi
------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit finanční pomoc obci Bochoř, okres Přerov postižené povodněmi ve výši 200.000,- Kč a této obci věnovat také 50.000,- Kč věnovaných Sdružením podnikatelů vietnamské národnosti.


 
 
Usnesení RaMěst č.538/97  z 3.11. 1997
Zveřejnění výzvy tisku
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
zveřejnění výzvy v tisku dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.539/97  z 3.11. 1997
Odměny členům HIK
-----------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
návrh odměn členům Hlavní inventarizační komise dle důvodové zprávy.