Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 3.12. 1992
 
 
Usnesení RaMěst č.698/92  z 3.12. 1992
Pohřební služba
---------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o výběrovém řízení pohřební služby včetně výsledků hlasování komise MR a
s o u h l a s í,
aby na základě výsledků hlasování se stali nájemcem pohřební služby:
- p. Luděk Pikal, soukr. podnikatel, bytem CV, Tomáše ze Štítného 4180
   Jaroslav Pikal, soukr. podnikatel, bytem tamtéž
   René Ďatko, bytem Jirkov, Máchova 1127

Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s náhradníkem na pronájem pohřební služby, a to s firmou KAPPA, zastoupenou ing. Vladimírem Jandou, bytem Moravská 47, Chomutov a
u k l á d á
p.Josefu Štayrovi, vedoucímu odboru SMM
---------------------------------------
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pohřební služby a vazárny květin v souladu s obecně platnými předpisy, s účinností od 1. ledna 1993.


 
 
Usnesení RaMěst č.699/92  z 3.12. 1992
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o kontrole plnění usnesení a
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu odboru MHDO
-------------------------------------
vést intenzivní jednání s VT Chomutov za účelem urychlení zřízení parkoviště pro nákladní vozidla v hygienickém pásmu VT.
termín: 31. 12. 1992

 
 
Usnesení RaMěst č.700/92  z 3.12. 1992
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
1) odprodej domu čp. 74 Ruská ul. p. Tenglmajerovi za odhadní cenu

2) odprodej domu čp. 77 Ruská ul. p. Lehnertovi za odhadní cenu

3) odprodej domu čp. 78 Ruská ul. manželům Snozovým za odhadní cenu s předkupním právem města na 15 let

4) odprodej domu čp. 1133 ul.ing. Meisnera p.Petráčovi za odhadní cenu s předkupním právem města na 15 let

5) odprodej domu čp.3064 Školní ul. p. Redaiovi za odhadní cenu s předkupním právem města na 15 let

6) odprodej domu čp.1697 Buchenwaldská ul.manželům Sojkovým za odhadní cenu s předkupním právem města na 15 let

7) pronájem nebytových prostor čp. 5219 Růžová ul. o ploše 16,10 m2 Agentuře Radio report ke zřízení videopůjčovny

8) pronájem nebytových prostor čp.1864 Kochova ul. o ploše 31,60 m2 Agentuře Akord za účelem rozšíření provozovny propagace

9) pronájem nebytových prostor čp.2459 Lipská ul. o ploše 48 m2 pí.Petrové a pí. Chmelové ke zřízení prodejny potravin se smíšeným zbožím

10) pronájem nebytových prostor čp. 5063 Písečná ul. o ploše 12 m2 p. Chylíkovi ke zřízení kanceláře a uskladnění materiálu

11) prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor čp.12 nám. 1. máje p.Čepákovi -firma BYDO na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou se stanovením ekonomického nájemného ve výši 24O OOO Kčs. V případě nesouhlasu s touto smlouvou nabídnout prostory do dražby mezi ostatními přihlášenými.

12) pronájem podzemního podlaží Radnice dražbou mezi přihlášenými a
u k l á d á
ing. arch. Pachnerovi, vedoucímu odboru ÚMA
-------------------------------------------
ing. Chytrovi, vedoucímu StÚ
----------------------------
p. Štayrovi, ved. odb. SMM
--------------------------
stanovit podmínky pro účastníky dražby
termín: 31. 12. 1992

13) pronájem nebytových prostor čp. 119 Puchmayerova ul. p. Höllovi ke zřízení prodejny železářství

14) přepsání nájemní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 4574 v k.ú. CV I z pí. Michalové na manžele Doušovi

15) pronájem pozemku č. 936 o výměře 447 m2 a zahrady p.č. 935/1 o výměře 903 m2 v k.ú. CV I Čelakovského ul. p. Drbohlavovi

16) odprodej pozemku č. 2804 o výměře 150 m2 p. Štíbrovi

17) zveřejnění odprodeje části parcely č.4342 v k.ú. CV I o výměře cca 200 m2 Benzině s.p. pro rekonstrukci čerpací stanice a zveřejnění
pronájmu zbývající části pozemku č.4342 se záměrem vybudování služeb pro stavební a příbuznou činnost
a  u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, vedoucímu odboru SMM
----------------------------------------
upřesnit výměru pozemku

18) odprodej domů čp. 3091 Dostojevského ul. MUDr. Hamouzovi, čp. 2465 Blatenská ul. MUDr.Konvalinkovi a čp.2307 Blatenská u. MUDr.Dvořákovi

19) odprodej domu čp. 1927 Stromovka MUDr. Šulcovi za odhadní cenu

20) odprodej domu čp. 230 Ruská ul. firmě Waldemar Hok za smluvní cenu a
u k l ád á
p. Josefu Štayrovi, vedoucímu odboru SMM
----------------------------------------
předložit do jednání MZ 17.12.1992 návrh smluvní ceny pro čp.23O

21) odprodej domu čp. 54 Revoluční ul. p. Vondráškovi za odhadní cenu

22) zveřejnění odprodeje domu čp. 52 Revoluční ul. do veřejné dražby

23) zařazení domu čp. 463 Hejdukova ul. do veřejné dražby

24) odkládá převod domovních přípojek do vlastnictví Severočeských plynáren k.p. k právnímu posouzení

25) zveřejnění pronájmu domu čp. 1065 ul. 28. října pro Nadaci F.J.Gerstnera
a u k l á d á
p. Štayrovi, vedoucímu odboru SMM
---------------------------------
předložit materiál ke schválení MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.701/92  z 3.12. 1992
Prodej KPDS
-----------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
pronájem zastavěného pozemku a prodej rozestavěného objektu kulturního domu firmě Stavby a pozemky K.Vary.

 
 
Usnesení RaMěst č.702/92  z 3.12. 1992
Kontrola plnění usnesení MR č. 611/92 - firma HOK
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh postupu dalšího využití majetku města v celém rozsahu objektů bývalé drobné provozovny a
u k l á d á
odboru SMM
----------
vypracovat návrh jiné alternativy než je navrhovaná včetně projednání v komisi a předložit do jednání MR 14. 1. 1993

 
 
Usnesení RaMěst č.703/92  z 3.12. 1992
Městské lesy Chomutov
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s o u h l a s í
se zřízením příspěvkové organizace ML Chomutov na základě ustanovení 36, odst. 1, písm. d/ zákona 367/90 Sb. v platném znění s účinností od 1. 1. 1993 a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit předloženou zprávu v plném znění a rovněž schválit v rámci rozpočtu MÚ na rok 1993 i rozpočet ML tj. krytí ztráty.


 
 
Usnesení RaMěst č.704/92  z 3.12. 1992
Trolejbusová doprava Chomutov - Jirkov
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Bilincovi, ved. odb. MHDO
------------------------------
ve spolupráci s ředitelem ČAD - DP p. Pavlisem
----------------------------------------------
připravit návrh na vznik společného dopravního podniku Chomutov - Jirkov v návaznosti na realizaci trolejbusové dopravy.
termín: MR 14.1.93


 
 
Usnesení RaMěst č.705/92  z 3.12. 1992
Žádosti občanů o uzavření nájemních smluv na byty v majetku města
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Ďatkovi, ved. odb. HsB
-------------------------
- uzavřít NS na konkrétní byty pro opravu svépomocí se žadateli dle bodu 1) zápisu bytové komise ze dne 17. 11. 1992
- uzavřít NS se žadateli, kteří požadují výměnu bytu (za menší či větší) a svůj stávající byt dají městu k dispozici dle bodu 2) zápisu komise
- uzavřít NS se žadateli o byty mimo pořadník dle bodu 3) zápisu bytové komise
- uzavřít NS na byty přechodně služebního charakteru dle bodu 4) zápisu bytové komise
- uzavřít NS na přidělení náhradních bytů dle bodu 6) zápisu bytové komise

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Ďatkovi, ved. odb. HsB
-------------------------
postupovat podle navržené varianty a) a vyvolat jednání s provozovatelem nebytového prostoru v domě č.p. 2203 Blatenská ul. Chomutov a v případě, že nebude dosaženo dohody, nabídnout tyto byty ke
sloučení na svépomoc některému ze žadatelů o byt na svépomoc dle bodu 5) zápisu bytové komise

Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usnesení č. 661/92 z 5. 11. 92 - žádost pí. Kadavé a pí. Fršlínkové o příspěvek na plynofikaci - - kompenzace v nájemném, protože dle zprávy bytové komise jsou náklady vynaložené nájemci na opravy bytů svépomocí kompenzovány neplacením nájemného po dobu až 1,5 roku a dále úlevou na nájemném podle kat. bytu po celou dobu nájmu předmětným nájemcem (k bodu 6) zápisu bytové komise)

Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh bytové komise na opravu domů č.p. 3545, 3546 a 3547 v ul. Kadaňská na byty se základním vybavením,
s o u h l a s í
s navrženým záměrem a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, ved. EO
-------------------------
s částkou potřebnou pro nezbytné opravy počítat v návrhu rozpočtu pro r. 1993.

Zároveň MR
u k l á d á
p. Kopřivovi, řediteli PBH
--------------------------
předložit do 31. 1. 1993 zdůvodněný rozpočet k realizaci záměru.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Štayrovi a ing. arch. Pachnerovi
-----------------------------------
posoudit dokumentaci zpracovanou PBH včetně ceny na opravu domů čp. 3619 a 3620 v ul. K. Světlé ve smyslu usn. MR č. 452/92 a předložit do jednání
MR 14. 1. 1993
a dále
u k l á d á
p. Kopřivovi,řediteli PBH
-------------------------
zajistit fin. prostředky na rekonstrukci domů čp. 3619 a 3620 v ul. K. Světlé, pro zajištění těchto fin. prostředků dát návrh na formu odprodeje
obytných panelových domů v majetku města tak, aby byla v souladu s platnými zákony. termín: 14. 1. 1993 
 
Usnesení RaMěst č.706/92  z 3.12. 1992
Doplněk obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
novelizaci vyhlášky o místních poplatcích a
d á v á
tuto zpět odboru MHDO k dopracování ve spolupráci s právním odd. tak, aby tato vyhláška zamezila nebo silně znevýhodnila umísťování nevhodných reklam v obci.


 
 
Usnesení RaMěst č.707/92  z 3.12. 1992
Návrh vyhlášky o stání vozidel, odstraňování autovraků a odtahování vozidel na území města
------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu, bere ji na vědomí a
p ř e d k l á d á
ji MZ ke schválení.

 
 
Usnesení RaMěst č.708/92  z 3.12. 1992
Obecně závazná vyhláška o výši koeficientu sazby daní z pozemků dle § 6
-----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
obecně závaznou vyhlášku schválit.


 
 
Usnesení RaMěst č.709/92  z 3.12. 1992
Návrh na řešení nám. l. máje
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. arch. Pachnerovi, ved. ÚMA
-------------------------------
ing. Chytrovi, ved. StÚ
-----------------------
p. Štayrovi, ved. odb. SMM
--------------------------
pokračovat v programu obnovy nám. 1. máje dle předloženého návrhu
a dále
u k l á d á
a) ing. arch. Pachnerovi, ved. ÚMA
----------------------------------
čtvrtletně předkládat informativní zprávu o stavu obnovy nám. l. máje, první informaci předložit do MR v březnu 1993

b) p. Kopřivovi, řediteli PBH
-----------------------------
předložit do 14.l. způsob opravy a využití domů čp. 93 a 94 nám. l. máje.

Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
JUDr. Koníčka, člena MR
------------------------
jednáním o majetkových náležitostech k domům čp. 91 a 92 a možnosti vynětí těchto objektů z privatizace.

Dále Městská rada v Chomutově
u k l á d á
odboru SMM
----------
stanovit podmínky pro výběrově řízení přestavby komplexu objektů čp. 12 - 16 hotelu Royal.
termín: 31.12.1992


 
 
Usnesení RaMěst č.710/92  z 3.12. 1992
Záměry těžby DNT
----------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. arch. Pachnerovi, ved. ÚMA
-------------------------------
předložit zprávu o společném jednání se starosty obcí Březno, Droužkovice, Spořice, Černovice a projednanou studii variant přeložek trati Chomutov - Žatec


 
 
Usnesení RaMěst č.711/92  z 3.12. 1992
Zpráva o rušení lokálních topenišť ve městě
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu, bere ji na vědomí a
p ř e d k l á d á
ji do jednání MZ.

 
 
Usnesení RaMěst č.712/92  z 3.12. 1992
JENKY
-----
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
a) p. Lebedovi, vedoucímu odboru kontroly
------------------------------------------
nechat právně posoudit celou záležitost

b) p. Štayrovi, ved. odb. SMM ve spolupráci s komisí SMM
--------------------------------------------------------
předložit návrh na řešení objektu Zborovská čp. 1510 v návaznosti na
zprávu kontrolního odboru o plnění usn. MR 512/92
termín: 14. 1. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.713/92  z 3.12. 1992
Plnění usnesení MZ - zlevněné jízdné
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informaci,
t r v á
na usnesení MZ a
u k l á d á
p. Pavlisovi, řediteli ČAD - DP
-------------------------------
od 1. 1. 1993 zavést jednolinkové a dvoulinkové trasové jízdenky.
ČAD zdokladuje zdržení distribuce těchto jízdenek.

 
 
Usnesení RaMěst č.714/92  z 3.12. 1992
Plán práce finanční komise na rok 1993
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložený návrh.

 
 
Usnesení RaMěst č.715/92  z 3.12. 1992
Plán práce komise SVaZ na rok 1993
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložený návrh.

 
 
Usnesení RaMěst č.716/92  z 3.12. 1992
Ručení soukromým podnikatelům - větrné elektrárny
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, manažerovi MÚ
-----------------------------
ing. Štěpánkovi, ved. EO
-------------------------
projednat ve finanční komisi mimořádné poskytnutí ve výši l5 mil. Kčs a předložit MZ ke schválení.

Dále
u k l á d á
ing. Pěchotovi, manažerovi MÚ
-----------------------------
získat podrobnou ekonomickou rozvahu peněžního ústavu a projednat celý záměr s městy Kadaň, Klášterec nad Ohří a Měděnec.

 
 
Usnesení RaMěst č.717/92  z 3.12. 1992
Ručení taneční škole Zelenka
----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e d o p o r u č u j e
ručení taneční škole Zelenka.

 
 
Usnesení RaMěst č.718/92  z 3.12. 1992
Smlouva s firmou BILLBOARD
--------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
předloženou zprávu do dalšího jednání MR 14. 1. 1993

 
 
Usnesení RaMěst č.719/92  z 3.12. 1992
Návrh na odvolání z funkce vedoucího odboru
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
ukončení pracovního poměru dohodou a na návrh tajemnice
o d v o l á v á
z funkce p. Ďatka a
p o v ě ř u j e
pí. Wotawovou, zástupkyni vedoucího odb. HsB
--------------------------------------------
řízením odboru do odvolání s účinností od 1.1.1993.

 
 
Usnesení RaMěst č.720/92  z 3.12. 1992
Žádosti o skládkování tuhého komunálního odpadu
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o žádostech měst Louny a Rakovník o udělení souhlasu s ukládáním tuhého komunálního odpadu z těchto měst na skládce v Chomutově a
s o u h l a s í
s ukládáním tuhého komunálního odpadu z měst Louny a Rakovník na skládce v Chomutově po dobu roku 1993 při respektování podmínek uvedených v důvodové zprávě, včetně zvýšení poplatku za zneškodňování - skládkování odpadu v navrhované výši.


 
 
Usnesení RaMěst č.721/92  z 3.12. 1992
Způsob evidence hmotného a nehmotného investičního majetku
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
způsob vedení hmotného a nehmotného investičního majetku města:
1) hmotný majetek do Kčs 1.000,- pořizovací ceny se účtuje přímo do spotřeby
2) hmotný majetek od 1.000,- do 5.000,- Kčs pořizovací ceny se účtuje přímo do spotřeby a vede se v operativní evidenci
3) hmotný majetek s vstupní cenou od 5.000,- do 10.000,- Kčs se vede jak v účetní, tak v operativní evidenci
4) software s pořizovací cenou do 5.000,- Kčs se účtuje do spotřeby a současně se vede v operativní evidenci
5) software s pořizovací cenou nad 5.000,- Kčs do 20.000,- Kčs se vede v účetní i operativní evidenci

K zabezpečení tohoto usnesení MR
u k l á d á
a) pí. Charvátové, vedoucí oddělení účetnictví
----------------------------------------------
postupovat od 1. 1. 1993 podlo tohoto usnesení

b) pí. Havlíčkové, pověřené vedením odboru vnitřních věcí
----------------------------------------------------------
přizpůsobit operativní evidenci hmotného investičního majetku tomuto usnesení

c) ing. Bocianové, vedoucí odboru vnějších věcí
-----------------------------------------------
zavedení operativní evidence softwaru podle tohoto usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.722/92  z 3.12. 1992
Návrh na výplatu záloh na roční odměnu dlouhodobě uvolněným členům MZ pro výkon funkce zástupců starosty města
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
výplatu vratné zálohy na roční odměny ing. Miroslavu Táborskému ve výši 8.700,- Kčs a ing. Věře Hlaváčkové ve výši 8.700,- Kčs a
u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MÚ
----------------------------
připravit návrh na vyrovnání platu ing. Táborskému za zastupování starosty.

 
 
Usnesení RaMěst č.723/92  z 3.12. 1992
Dopis občanů - provoz KaSS
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d á v á
na vědomí MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.724/92  z 3.12. 1992
Výstavba garáží na Písečné
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p ř e d á v á
odboru MHDO k návrhu na řešení.


 
 
Usnesení RaMěst č.725/92  z 3.12. 1992
Stížnost p. Burketa
-------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Ďatkovi, ved. odb. HsB
--------------------------
projednat řešení bytové situace MUDr. Hoška.


 
 
Usnesení RaMěst č.726/92  z 3.12. 1992
Domy Školní ulice
-----------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Štayrovi, ved. odb. SMM
--------------------------
p. Ďatkovi, ved. odb. HsB
-------------------------
připravit návrh a podmínky na zveřejnění pronájmu přízemí domů čp. 3647, 3648, 3649 a 3650 v ul. Školní a 28. října k nebytovým účelům s tím, že byty v ostatních podlažích budou vybraným nájemcem pro město opraveny. Po projednání v komisi SMM předložit do jednání MR dne 14. 1. 1993.

 
 
Usnesení RaMěst č.727/92  z 3.12. 1992
Informace o 1. jednání valné hromady akcionářů 1. teplárenské severozápadní a.s. v Komořanech
---------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci a
p ř e d k l á d á
ji MZ k projednání.


 
 
Usnesení RaMěst č.728/92  z 3.12. 1992
Žádost 4.C Gymnázia - maturitní ples
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
finanční příspěvek ve výši 3.500,- Kčs na pořádání maturitního plesu.


 
 
Usnesení RaMěst č.729/92  z 3.12. 1992
Plnění usnesení MZ pro MR
-------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
SVaZ, HsB, evidenci obyvatel a právničce úřadu
----------------------------------------------
vypracovat do zasedání MZ 17. 12. 1992 návrh Vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Chomutov a předložit MZ ke schválení a
u k l á d á
Mgr. Kačicové, právničce MÚ
---------------------------
připravit podněty pro ČNR k legislativním úpravám.