Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 4.2. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.048/02  z 4.2. 2002
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.049/02  z 4.2. 2002
Zápis z jednání bytové komise konané dne 17. 1. 2002 - REVOKOVÁNO (v bodě 2.6. a 3.1.) usn. č. 189/02 ze dne 6. 5. 2002!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze konané dne 17. 1. 2002 s výjimkou bodu 4.3., kde
s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy o půl roku a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit řešení bodu 4.14. dle zápisu BK.


 
 
Usnesení RaMěst č.050/02  z 4.2. 2002
Návrh výběrové komise pro prodej bytů třetím osobám
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
výběrovou komisi pro prodej bytů třetím osobám ve složení dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.051/02  z 4.2. 2002
Odvolání člena kontrolního výboru - na vlastní žádost, jmenování nového člena
------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
odvolat Mgr. Souffleta z kontrolního výboru a jmenovat členem kontrolního výboru p. Honsovou Janu, bytem Chomutov, Kamenná 5129. 
 
Usnesení RaMěst č.052/02  z 4.2. 2002
Prominutí poplatku ze vstupného
-------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
prominutí poplatku ze vstupného z plesu Odborového svazu justice při Okresním soudu v Chomutově, pořádaného 8. 3. 2002.


 
 
Usnesení RaMěst č.053/02  z 4.2. 2002
OZV města Chomutova č. .../..., o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit Obecně závaznou vyhlášku města Chomutova o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.


 
 
Usnesení RaMěst č.054/02  z 4.2. 2002
Dopis ing. Vlasáka
------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
obsah dopisu ing. Vlasáka.


 
 
Usnesení RaMěst č.055/02  z 4.2. 2002
Dopis PhDr. Dostála - REVOKOVÁNO usn. č. 184/02/5 ze dne 15. 4. 2002!!!
-----------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis PhDr. Dostála a
u k l á d á
OMP
---
uzavřít nájemní smlouvu s firmou GEOSTA s tím, že vynaložené finanční prostředky ve výši 35.000,- Kč budou umořeny v nájmu.


 
 
Usnesení RaMěst č.056/02  z 4.2. 2002
Informativní zpráva o stavu veřejné zeleně, kácení a nových výsadbách
----------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o stavu veřejné zeleně, kácení a nových výsadbách ve městě Chomutově za rok 2001 a
s c h v a l u j e
A) plán ošetřování dřevin v roce 2002
B) plán výsadeb Zeleného fondu v roce 2002
C) zadání odborného posudku pro Kaštanku v PZOO.


 
 
Usnesení RaMěst č.057/02  z 4.2. 2002
Udělení výjimek při pořádání hudebních produkcí v době nočního klidu podle OZV č. 6/2001
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.058/02  z 4.2. 2002
Regulační plán městské památkové zóny Chomutov
----------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
p o v ě ř u j e
ORaIM
-----
zajištěním schválení projednaného regulačního plánu.


 
 
Usnesení RaMěst č.059/02  z 4.2. 2002
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit směnu pozemků, a to p.p.č. 1338/5, p.p.č. 1338/7, p.p.č. 1338/8 a p.p.č. 1338/9 v k.ú. Hrádečná ve vlastnictví Města Chomutov za pozemky ve vlastnictví státního podniku Povodí Ohře, a to p.p.č. 1338/10, p.p.č. 1338/11, p.p.č. 1338/12 v k.ú. Hrádečná a p.p.č. 289/1 v k.ú. Krásná Lípa u Křimova s tím, že Město uhradí rozdíl v ceně uvedených pozemků ve výši 3.423,- Kč.
2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 206 o vým. 195 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. Chomutov II, do vlastnictví manž. Jaroslava a Marty Barešových, bytem Chomutov, Husova 3168/45 za cenu 25.350,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).


3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 859/3 o vým. 11 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví p. Ludmily Doležalové, bytem Chomutov, Václavská 3348, za cenu 1.650,- Kč (tj. 150,- Kč/m2).


4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
trvat na svém usn. č. 038/01/26 ze dne 28. 3. 2001.


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 4305/13 o vým. 730 m2 vedené v KN jako zast. plocha a poz. parcely č. 4305/40 o vým. 683 m2 vedené v KN jako orná půda v k.ú. Chomutov I do vlastnictví ing. Ladislava Mareše, bytem Chomutov, Jabloňová 4971, za cenu dle znaleckého posudku, tj. p.p.č. 4305/13 - zast. pl. 190.370,- Kč (tj. 261,- Kč/m2) a p.p.č. 4305/40 - orná půda 89.060,- Kč (tj. 130,- Kč/m2) s tím, že ke kupní ceně bude připočtena částka za ušlé nájemné, která činí 373.282,- Kč (26 měsíců x 14.357,- Kč). Celková cena činí 652.712,- Kč.


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zřízení úplatného věcného břemena práva chůze a jízdy k poz. parcele č. 66/1 vedené v KN jako zbořeniště a poz. parcele 86 vedené v KN jako ostatní komunikace, obě v k.ú. Chomutov I, ve prospěch vlastníků dotčených nemovitostí, tj. p.p.č. 59 a p.p.č. 66/2 p. Ťažká Hana, p.p.č. 92 p. Igler Václav a p.p.č. 94 JUDr. Žežulka Zdeněk, za cenu 10.000,- Kč.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej pozemkové parcely č. 3535/10 o vým. 4 m2 vedené v KN jako ost. pl. - manip. plocha v k.ú. Chomutov I do vlastnictví manž. Jaroslava a Ivany Tomanových, bytem Chomutov, M. Gorkého 3061/10, za cenu 1.000,- Kč (tj. 250,- Kč/m2).


8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prodloužení doby pronájmu části poz. parcely č. 4865/1 o vým. 20 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako ostatní plochy, p. Františku Matýškovi, bytem Hrušovany 83, za účelem umístění novinového stánku, do 31. 12. 2006. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nedotčena.


9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem částí poz. parcel č. 1869/1 o vým. 8 m2, p.p.č. 1869/2 o vým. 20 m2 a p.p.č. 1950/1 o vým. 22 m2, v k.ú. Chomutov II, vedených v KN jako ostatní plochy, p. Olze Černé, bytem Chomutov, Hraničářská 4737, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 100,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou.


10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 1709 o vým. 1028 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako ostatní plochy, p. Milanu Petrilákovi, bytem Chomutov, Blanická 3502, a Janu Polovi, bytem Chomutov, Blanická 3503, za účelem obnovení a provozování tenisového a volejbalového hřiště, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, tj. 103,- Kč ročně, s účinností od 1. 3. 2002 na dobu určitou, do 31. 12. 2004.


11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem poz. parcely č. 5234 o vým. 726 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako zahrada, p. Karlu Trousilovi, bytem Chomutov, Winterova 5234, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 1.452,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou.12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem poz. parcely č. 3698/4 o vým. 587 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako zahrada, manž. Zdeňkovi a Zdeňce Brtnických, bytem Chomutov, Václavská 4056, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. 1.174,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou.


13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
rozšíření výpůjčky o sousedící hřiště na nohejbal vč. skladu, na části p.č. 4689/1 o vým. 800 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako ostatní plochy, I. odbíjenkářskému klubu Chomutov, tzn. na celkovou vým. 1.557 m2.


14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
změnu doby pronájmu části poz. parcely č. 3172/5 o vým. 420 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako ostatní plochy, Vlastimilu Adamovi, bytem Chomutov, U Hačky 4641, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 840,- Kč ročně, s účinností od 1. 12. 2001 na dobu neurčitou.


15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 4604 o vým. 300 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako zahrada, p. Evě Vodrážkové, bytem Chomutov, Kosmonautů 3943, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 600,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou.


16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prodloužení doby pronájmu části poz. parcely č. 5885/91 o vým. 20 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako ostatní plochy, p. Janu Fukovi, bytem Chomutov, Krokova 4553, za účelem umístění novinového stánku, do 31. 12. 2006. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nedotčena.


17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem poz. parcel č. 5230/2 o vým. 594 m2 a p.č. 5230/3 o vým. 629 m2, v k.ú. Chomutov I, vedených v KN jako zahrada, p. Pavle Bečvářové, bytem Chomutov, Svahová 4958, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 2.446,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (převod pronájmu poz. parcel SK Chomutov NH se sídlem v Cihlářské ul.).


19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
změnu názvu nájemce na Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ústecký kraj a
s c h v a l u j e
uzavření předloženého Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 4/2000/Ši-754/CV ze dne 29. 1. 2001, kterým se mění celková výměra pronajatých poz. parcel, dotčených výstavbou "Přeložky sil. I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána", na 11.055 m2 za celkové roční nájemné 141.684,- Kč.


20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
změnu názvu nájemce na Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ústecký kraj a
s c h v a l u j e
uzavření předloženého dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 10/99/Ši-754/CV ze dne 12. 5. 1999, kterým se mění doba pronájmu na dobu neurčitou. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.


21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na pronájem NP v čp. 4092 Blatenská, CV, o vým. 597 m2 s p. Machačem Janem ke dni 31. 12. 2001 a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit uzavření splátkového kalendáře na částku 318.790,- Kč s výše uvedeným na měsíční splátky ve výši 10.000,- Kč.


22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- bod stažen


 
 
Usnesení RaMěst č.060/02  z 4.2. 2002
Žádost p. M. Nevoleho o vyúčtování služeb za období II. - XII. 1992 a I. - II. 1993
------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
žádost p. M. Nevoleho dle důvodové zprávy a
n e d o p o r u č u j e  ZM
žádosti p. M. Nevoleho vyhovět.

 
 
Usnesení RaMěst č.061/02  z 4.2. 2002
Odměny ředitelům příspěvkových organizací - IV. čtvrtletí roku 2001
--------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí roku 2001 dle důvodové zprávy a příloh ke zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.062/02  z 4.2. 2002
Projekt bakalářského technicko-ekonomického studia v Chomutově
--------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit finanční spoluúčast na projektu bakalářského technicko-ekonomického studia při Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole v Chomutově formou dofinancování celého projektu ve výši 100.000,- Kč/rok na obor řízení výroby, jehož výuka bude zahájena v září 2002 a
u k l á d á
ing. Sojkovi, ved. OE
---------------------
předložit návrh na zajištění finančního krytí po celou dobu trvání projektu.


 
 
Usnesení RaMěst č.063/02  z 4.2. 2002
Žádost Regionální televize DAKR, s.r.o.
---------------------------------------
Rada města Chomutova
u k l á d á
OMP
---
projednat žádost Regionální televize DAKR, s.r.o. a předložit návrh nájemní smlouvy.


 
 
Usnesení RaMěst č.064/02  z 4.2. 2002
Dopis spol. Ekofluid, s r.o.
----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis spol. Ekofluid, s r.o., zastoupené p. ing. Drábkem, a
k o n s t a t u j e,
že mandát člena rady města získal ing. Hassmann na jednání zastupitelstva města dne 30. 11. 1998 a z jednání ing. Hassmannem nevyplývá porušení tohoto mandátu.