Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 4.3. 1993
 
 
Usnesení RaMěst č.123/93  z 4.3. 1993
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
pronájem a prodej nemovitostí,
d o p o r u č u j e  MZ
tyto prodeje schválit a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, manažerovi MÚ
-----------------------------
předložit zprávu ke schválení městskému zastupitelstvu.

1) Pronájem nebytových prostor /krytu CO/ čp.3935 ul. Na příkopech nacházejících se ve II. podzemním podlaží a to 2 místností o velikosti cca 75 m2 a 145 m2 p. Dyršmídovi

2) Městská rada
o d k l á d á
rozhodnutí o pronájmu nebytových prostor v domě čp. 873 ul. Blatenská v přízemí p. Ďuricovi za předpokladu rekonstrukce do konce roku 1993, po opětovném projednání podmínek pronájmu odborem SMM

3) Městská rada
s o u h l a s í
s přidělením nebytových prostor v domě čp. 1918 ul. Smetanova o velikosti 1+1 v suterénu domu p. Blaščákovi

4) Městská rada
n e s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v domě čp. 17/1OO5 ul. Vršovců pí. Bojtárové na základě záporného stanoviska PBH a nesouhlasu nájemníků

5) Městská rada
o d k l á d á
rozhodnutí o pronájmu nebytových prostor v domě čp. 5070 sídl. Písečná pí. Kučerové a
u k l á d á
komisi SMM
----------
pronájem znovu projednat a předložit doporučení městské radě.

6) Městská rada
r o z h o d l a
o výši nájemného z nebytových prostor v domě čp. 1065 ul. Vršovců pro p. Silvestra Fuliera v původní výši 9.345,- Kč ročně s podmínkou, že odstraní nedostatky zjištěné OHS v termínu stanoveném okresním hygienikem

7) Městská rada
o d k l á d á a u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu StÚ
----------------------------
aby do příštího jednání MR předložil materiál o rozsahu přestavby
předmětné nemovitosti v ul. Lipská čp. 2280.

8) Pronájem průchozího prostoru vedle výměníkové stanice a čp. 4559 na ulici Dřínovská, pozemek č. 4801/9 paní Břešťanové. Ke zřízení provozovny kadeřnické a holičské.

9) Městská rada
p r o j e d n a l a
žádost o zveřejnění pronájmu pozemku o výměře 763 m2 č. 3511/9 v k.ú. Chomutov I., na kterém se nachází objekt Smíchovské pivnice a své rozhodnutí
o d k l á d á  a  u k l á d á
komisi SMM
----------
znovu projednat celou záležitost se žadatelem.

10) Městská rada
o d k l á d á
rozhodnutí o odkoupení pozemku z parcely č. 1471 p. Šnáblovi a
u k l á d á
komisi SMM
----------
projednat a předložit radě návrh na řešení společně se žádostí firmy ABC

11) Městská rada
r o z h o d l a
vyhovět žádosti pí. Hobrlantové a
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku č.6002/12 v k.ú. Chomutov I o výměře 15 m2 u vstupu do areálu Kamenný Vrch ke zřízení malometrážní prodejny pí. Hobrlantové


 
 
Usnesení RaMěst č.124/93  z 4.3. 1993
Kontrola plnění usn. č. 5/93
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  u k l á d á
komisi SMM
-----------
projednat závěry jednání o domě č. 1510 ul. Zborovská mezi bytovým
podnikem a firmou Jenky a výsledky předloží do jednání MR 11.3.93

 
 
Usnesení RaMěst č.125/93  z 4.3. 1993
Kontrola plnění usn. č. 6/93
----------------------------
Městská rada v Chomutově
ž á d á
ředitele OSK ing. Skopce, aby se dostavil do jednání MR 11.3.93 v 8.00 hodin k objasnění stanoviska vyjádřeného v dopise z 20.1.93 ohledně telefonní linky č. 116.
Městská rada
u k l á d á
ing. Černé, vedoucí odboru ŽP
-----------------------------
projednat s referátem ŽP OÚ problematiku aktuálních informací na tel. lince č.116 a p ř e d l o ž i t zprávu do příštího jednání MR.

 
 
Usnesení RaMěst č.126/93  z 4.3. 1993
Kontrola plnění usn.19/93
-------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
projednání usn. č. 19/93, 39/93 a 60/93 a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu EO
-----------------------------
vypracovat návrh pro financování uvedených záležitostí po projednání na základě zjištěných výsledků jednání okresního shromáždění.
Termín : do 31. 3. l993


 
 
Usnesení RaMěst č.127/93  z 4.3. 1993
Kontrola plnění usn. č.8O/93
----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
vypracovat způsob řešení dopravního značení v ul. Koperníkově a předložit MR, která ho odešle na ředitelství DI MP.
Termín : 11.3.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.128/93  z 4.3. 1993
Předkládání materiálů do komise SMM
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Kopřivovi, řediteli PBH,
----------------------------
aby všechny materiály, které se týkají městského majetku včetně plnění usnesení MR, předkládal městské radě přes komisi SMM.
Do městské rady bude materiál předkládán se stanoviskem komise. 
 
Usnesení RaMěst č.129/93  z 4.3. 1993
Návrh na řešení domů čp. 93 a č. 94 na nám. l. máje
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
ž á d á
p. Kopřivu, ředitele PBH,
-------------------------
aby se zúčastnil jednání MR a objasnil způsob výběru podnikatelských subjektů, kteří mají zájem o dům čp. 93 a čp. 94 na nám. l. máje

 
 
Usnesení RaMěst č.130/93  z 4.3. 1993
Kontrola plnění usnesení č.692/92
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
projednání usn. č. 692/92 na příští zasedání dne 1. 4. 1993.

 
 
Usnesení RaMěst č.131/93  z 4.3. 1993
Malometrážní prodejny
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o malometrážních prodejnách na území města Chomutova a
s o u h l a s í
s pronájmem:
a/ Lokalita Zahradní- parkoviště č. 6125 firmě AVC dvě malometrážní prodejny, p. J. Fukovi jednu malometrážní prodejnu a p. Jetenskýmu
také jednu malometrážní prodejnu.

b/ Lokalita Hutnická - výměníková stanice- s pronájmem pozemků
ke zřízení malometrážní prodejny panu Kolínkovi.

c/ Lokalita Zahradní - TIP - s pronájmem pozemku ke zřízení malometrážní prodejny paní I. Malypetrové

d/ Lokalita Zahradní - Skalková - s pronájmem pozemku ke zřízení malometrážní projedny firmě AVC spol. s.r.o.

e/ Lokalita - křižovatka ul. Palackého a ul. Vršovců o pronájmu prodejny firmě AVC spol. s.r.o. a
u k l á d á
stavebnímu úřadu
-----------------
pokračovat v činnosti dle předcházejícího usnesení MR včetně
opětovného zvěřejnění lokalit, o které nebyl projeven zájem.

 
 
Usnesení RaMěst č.132/93  z 4.3. 1993
Dopis nadace F. J. Gerstnera
----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis Nadace F. J. Gerstnera ze dne 2. 3. 1993 a
s o u h l a s í
s odložením podpisu nájemní smlouvy do konce března roku l993.

 
 
Usnesení RaMěst č.133/93  z 4.3. 1993
Prověření příjmu a evidence žádostí
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Lebedovi, vedoucímu kontrolního odboru
-----------------------------------------
provést prověrku příjmu žádostí a následnou evidenci o prodeji nemovitostí z majetku města ve třetí etapě prodeje.
Termín : l5.4.1993 
 
Usnesení RaMěst č.134/93  z 4.3. 1993
Rozbor přestupkové agendy včetně stavu na úseku vymáhání pokut uložených v přestupkovém řízení za rok 1992
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený rozbor přestukové agendy včetně stavu na úseku vymáhání pokut uložených v přestupkovém řízení za rok l992 a
u k l á d á
JUDr. Spitzerové , vedoucí odboru k projednávání přestupků
----------------------------------------------------------
věnovat stálou pozornost úseku vymáhání pokut, zejména zajistit neprodlenou realizaci opatření k úhradě pokut, pokud není pokuta uhrazena ve stanoveném termínu, včetně uložených nákladů řízení

 
 
Usnesení RaMěst č.135/93  z 4.3. 1993
Organizační řád MÚSS
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
organizační řád MÚSS v Chomutově.

 
 
Usnesení RaMěst č.136/93  z 4.3. 1993
Směrnice k zabezpečení provozu služebního vozidla pro MÚSS Chomutov
-------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, ved. EO
------------------------
vyjádřit se k nákupu vozidla.

 
 
Usnesení RaMěst č.137/93  z 4.3. 1993
Žádost o zřízení místa ubytovatele
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o situaci v ubytovně pro nepřizpůsobivé občany a
s c h v a l u j e
zřízení 1 pracovního místa pro ubytovatele v této ubytovně a
u k l á d á
p. Doležalovi, řediteli MÚSS Chomutov
-------------------------------------
realizovat přijetí l pracovníka pro tuto službu.
Termín: březen l993

 
 
Usnesení RaMěst č.138/93  z 4.3. 1993
Kontrolní zpráva - návrh řešení nám. l. máje
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu a
n e s o u h l a s í
s tímto návrhem a
u k l á d á
ing. arch. Pachnerovi, ved. ÚMA
-------------------------------
vést jednání v zájmu urychleného zpracování dokumentace tak, aby rekonstrukce mohla započít se zahájením v roce l993.

 
 
Usnesení RaMěst č.139/93  z 4.3. 1993
Postup modernizace
------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Kopřivovi, řediteli PBH
--------------------------
1/předložit do konce měsíce března rozpočet nákladů potřebných k dokončení modernizace bytového fondu v roce 1993

2/provést sankce vůči dodavatelům za nedodržení termínů

3/podat informativní zprávu o čerpání rozpočtu na modernizaci bytového fondu městské radě Termín : 11. 3. 1993

 
 
Usnesení RaMěst č.140/93  z 4.3. 1993
Vyhodnocení úkolů členů MP v oblasti bezpečnostní situace za rok 1992
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
b e r e  ji  n a  v ě d o m í
s těmito připomínkami a
u k l á d á
ing. Vostrému, veliteli MP
--------------------------
zaměřit činnost MP na dodržování obecně závazných vyhlášek a dopravních předpisů na území města Chomutova a při jejich porušení účinně využívat svých pravomocí k postihu.

Dále městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Vostrému, veliteli MP
--------------------------
pravidelně provádět školení strážníků MP o Obecně závazných vyhláškách, platných na území města a dalších právních předpisech, které mají vztah k jejich činnosti.

Městská rada
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zvýšení počtu strážníků na konečný stav 60 osob.

 
 
Usnesení RaMěst č.141/93  z 4.3. 1993
Zpráva o zabezpečení služeb v jednotlivých obvodech města Chomutova strážníky MP
--------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předloženou zprávu.

 
 
Usnesení RaMěst č.142/93  z 4.3. 1993
Stanovisko OŠaK a ŠK k obsazení funkce ředitele 4.ZŠ,8.ZŠ a ZŠ při nemocnici
----------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   d o p o r u č u j e  MZ
vydat toto stanovisko - obsadit funkci ředitele 4.ZŠ, 8.ZŠ a ZŠ při
NsP na základě konkursního řízení, po kterém vhodný kandidát bude jmenován do funkce k zahájení školního roku 1994/95.

 
 
Usnesení RaMěst č.143/93  z 4.3. 1993
Neupotřebitelné DKP a prádlo ze zrušených jeslí
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   d o p o r u č u j e MZ
schválit bezúplatné postoupení věcí Červenému kříži.

 
 
Usnesení RaMěst č.144/93  z 4.3. 1993
Návrh na odprodej elektrofon. varhan Weltmeuster TO 200/53 p. J. Kopelentovi
----------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
rozhodnutí o odprodeji varhan a
u k l á d á
ing. Caklovi, ved. OVIS
-----------------------
doplnit předložený materiál o zjištění, zda žadatel požaduje s varhanami prodat i reproduktorové soustavy. V tomto případě zajistit
znalecké ocenění a projednat s žadatalem i výši ceny.
Termín: do jednání MR 1.4.
 
 
Usnesení RaMěst č.145/93  z 4.3. 1993
Organizační zabezpečení jednání MZ Chomutov dne 25. 3. 1993
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu včetně doplnění a změn programu a
b e r e  ji  n a  v ě d o m í.

 
 
Usnesení RaMěst č.146/93  z 4.3. 1993
Žádosti občanů o uzavření nájemních smluv na byty v majetku města
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
be r e  ji  n a  v ě d o m í
vč. zápisu z bytové komise a
s c h v a l u j e ji.
Zároveň
u k l á d á
pí. Wottawové, zást. ved. OHsB
------------------------------
- uzavřít NS na konkrétní byty pro opravu svépomocí se žadateli dle bodu 1) zápisu bytové komise
- uzavřít NS se žadateli, kteří požadují výměnu bytu a svůj stávající byt dají městu k dispozici dle bodu 2) zápisu bytové komise
- uzavřít NS se žadateli o byty mimo pořadník dle bodu 3) zápisu bytové komise
- uzavřít NS se žadateli o přidělení náhradních bytů dle bodu 4) zápisu bytové komise


 
 
Usnesení RaMěst č.147/93  z 4.3. 1993
Informace o výsledku akce vystěhování neoprávněně bydlících občanů z bytů
-------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  j i  n a  v ě d o m í.


 
 
Usnesení RaMěst č.148/93  z 4.3. 1993
Výška pronájmu z parkovišť
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
v r a c í
ji zpět k přepracování a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, manažerovi MÚ a ing. Štěpánkovi, ved. EO
--------------------------------------------------------
předložit přepracovanou zprávu do jednání MR dne 1. 4. 93
Dále městská rada v Chomutově vytýká ing. Pěchotovi nesplnění usnesení MR.

 
 
Usnesení RaMěst č.149/93  z 4.3. 1993
Žádost Komerční banky
---------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu Kamenná čp. 5163, které využívají TS Chomutov, Komerční bance.

 
 
Usnesení RaMěst č.150/93  z 4.3. 1993
Dopis p. Mrázka
---------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
Mgr. Kačicové, právničce MÚ ve spolupráci s JUDr. Koníčkem, členem MR
---------------------------------------------------------------------
přezkoumat věc odcizení diktafonu a kožené tašky p. Mrázkovi. 
 
Usnesení RaMěst č.151/93  z 4.3. 1993
Žádost SBD
----------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
MHDO ve spolupráci s StÚ
------------------------
prověřit žádost a předložit vyjádření do jednání MR.

 
 
Usnesení RaMěst č.152/93  z 4.3. 1993
Žádost o souhlas s převzetím dluhu - pí. Kováčová
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í,
aby firma Falcon převzala dluh za pí. Kováčovou ve výši 26.000,- Kč.

 
 
Usnesení RaMěst č.153/93  z 4.3. 1993
Žádost o dotaci AMK Plochá dráha
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p ř e d á v á
žádost odboru ŠaK k projednání.


 
 
Usnesení RaMěst č.154/93  z 4.3. 1993
Pozvání do Bernburgu na slavnost růží
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p ř e d á v á
k přípravě a vyřízení pí. Mikovcové.

 
 
Usnesení RaMěst č.155/93  z 4.3. 1993
Plán práce kontrolní komise
---------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předložený plán.

 
 
Usnesení RaMěst č.156/93  z 4.3. 1993
Žádost o dotaci - ORION
-----------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit požadovanou dotaci a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, ved. EO
------------------------
do jednání MZ předložit své stanovisko.

 
 
Usnesení RaMěst č.157/93  z 4.3. 1993
Žádost jachtingu
----------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit požadovanou dotaci a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, ved. EO
------------------------
do jednání MZ předložit své stanovisko.