Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 4.8. 2003
 
 
Usnesení RaMěst č.377/03  z 4.8. 2003
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.378/03  z 4.8. 2003
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chomutov a obcí Místo ve věci zajištění sociálně-právní ochrany dětí - ukládání výchovných opatření
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Místo a
p o v ě ř u j e
ing. Ivanu Řápkovou, starostku města
------------------------------------
jejím podpisem.


 
 
Usnesení RaMěst č.379/03  z 4.8. 2003
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chomutov a obcí Březno ve věci zajištění sociálně-právní ochrany dětí - ukládání výchovných opatření
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Březno a
p o v ě ř u j e
ing. Ivanu Řápkovou, starostku města
------------------------------------
jejím podpisem.


 
 
Usnesení RaMěst č.380/03  z 4.8. 2003
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chomutov a obcí Křimov ve věci zajištění sociálně-právní ochrany dětí - ukládání výchovných opatření
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Křimov a
p o v ě ř u j e
ing. Ivanu Řápkovou, starostku města
------------------------------------
jejím podpisem.


 
 
Usnesení RaMěst č.381/03  z 4.8. 2003
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chomutov
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Hora Sv. Šebestiána a
p o v ě ř u j e
ing. Ivanu Řápkovou, starostku města
------------------------------------
jejím podpisem.


 
 
Usnesení RaMěst č.382/03  z 4.8. 2003
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chomutov
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Údlice a
p o v ě ř u j e
ing. Ivanu Řápkovou, starostku města
------------------------------------
jejím podpisem.


 
 
Usnesení RaMěst č.383/03  z 4.8. 2003
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chomutov
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Výsluní a
p o v ě ř u j e
ing. Ivanu Řápkovou, starostku města
------------------------------------
jejím podpisem. 
 
Usnesení RaMěst č.384/03  z 4.8. 2003
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chomutov
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Droužkovice a
p o v ě ř u j e
ing. Ivanu Řápkovou, starostku města
------------------------------------
jejím podpisem.


 
 
Usnesení RaMěst č.385/03  z 4.8. 2003
Souhrnný přehled přestupků na úseku dopravy, projednaných ODaSH v I. pololetí 2003
-----------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informativní zprávu odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení přestupků.


 
 
Usnesení RaMěst č.386/03  z 4.8. 2003
Organizační zabezpečení jednání Zastupitelstva města Chomutova, které se bude konat dne 25. 8. 2003
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
organizační zabezpečení jednání ZM dne 25. 8. 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.387/03  z 4.8. 2003
Rozpočtová změna č. 40
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 40
- zvýšení příjmů org. jedn. 09, položka 4111 - neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
o částku 551.429,60 Kč - UZ 98290
o částku 2.450,00 Kč - UZ 98074
- zvýšení výdajů org. jedn. 09, oddíl § 6115
o částku 551.429,60 Kč - § 6114 UZ 98290
o částku 2.450,00 Kč - § 6115 UZ 98074
z toho položky § 6114 UZ 98290 :
5019 - ostatní platy 15.798,00 Kč
5021 - Ostatní osobní výdaje 309.830,00 Kč
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21.854,50 Kč
5139 - Nákup materiálu j.n. 48.448,30 Kč
5161 - Služby pošt 2.879,20 Kč
5163 - Služby peněžních ústavů 30.344,00 Kč
5164 - Nájemné 62.700,00 Kč
5169 - Nákup ostatních služeb 10.587,90 Kč
5173 - Cestovné 8.413,40 Kč
5175 - Pohoštění 40.574,30 Kč
z toho položky § 6114 UZ 98074:
5021 - Ostatní osobní výdaje 2.450,00 Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.388/03  z 4.8. 2003
Užití znaku města
-----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
bezúplatné užití znaku města na soustředění mladých leteckých modelářů, konaného ve dnech 11. - 16. 8. 2003 v SRN, Annaberg, a dále na pozdější případy prezentace města na akcích s účastí zástupců Leteckomodelářského klubu.


 
 
Usnesení RaMěst č.389/03  z 4.8. 2003
Jmenování vedoucího odboru kancelář starosty
--------------------------------------------
Rada města Chomutova
n e s c h v a l u j e
návrhy tajemníka na jmenování do funkce vedoucího odboru kancelář starosty a
u k l á d á
tajemníkovi MěÚ
---------------
vyhlásit nové VŘ s upřesněním požadavku vysokoškolského vzdělání a praxe v řízení kolektivu zaměstnanců min. 5 let s tím, že uchazeč předloží návrh koncepce odboru kancelář starosty.


 
 
Usnesení RaMěst č.390/03  z 4.8. 2003
Doplnění Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města - poskytování bytů na svépomoc
--------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložený upravený návrh na doplnění Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.391/03  z 4.8. 2003
Návrh nové Mandátní smlouvy mezi Městem Chomutov a správci bytového fondu
--------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
p. Skalické, ved. OBH
----------------------
zapracovat připomínky vznesené na jednání rady města a připomínky předložené advokátní kanceláří. Předložený návrh smlouvy bude doplněn o stanovisko správců bytového fondu.
Termín: RM 8. 9. 2003


 
 
Usnesení RaMěst č.392/03  z 4.8. 2003
Udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Chomutova - Zbíralová Miroslava
------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Chomutova pro sl. Zbíralovou Miroslavu dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.393/03  z 4.8. 2003
Rozšíření stanovišť - nákup a rozmístění nádob na separovaný sběr pro občany, nákup odpadkových košů na psí exkrementy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
nákup a rozmístění 243 ks sběrových nádob na papír, plasty pro 58 nových stanovišť a nákup 50 ks košů na psí exkrementy a
u k l á d á
řediteli TSmCh
--------------
- zajistit nákup 243 ks nádob na separovaný sběr (papír, plasty) a jejich technické rozmístění do termínu 31. 12. 2003
- zajistit nákup 50 ks odpadkových košů na psí exkrementy a jejich technické rozmístění do termínu 31. 12. 2003
vedoucí OŽPaS
-------------
- uhradit část nákladů na nákup 243 nádob ze schválených rozpočtových prostředků, určených na zlepšování odpadového hospodářství, vyčleněných z finančních odměn firmy EKO-KOM.


 
 
Usnesení RaMěst č.394/03  z 4.8. 2003
Smlouvy o pronájmu hrobových míst, Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině TSmCh
---------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
uzavření smluv o nájmu hrobového místa v měsíci červenci 2003, dle předloženého seznamu
a
d o p o r u č u j e ZM
schválit Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině TSmCh.

 
 
Usnesení RaMěst č.395/03  z 4.8. 2003
Změna použití finančních prostředků na investice v působnosti odboru provozních činností
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
změnu použití finančních prostředků na investice v působnosti odboru provozních činností ve výši 700.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.396/03  z 4.8. 2003
Plnění usnesení RM č. 369/03 z 7. 7. 2003 - přechod TSmCh na akciovou společnost
---------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
k o n s t a t u j e ,
že tato zpráva nenaplňuje usnesení RM č. 369/03 ze 7. 7. 2003 a pro další postup
s c h v a l u j e
pracovní skupinu ve složení:
- jmenovaný zástupce rady města : Ing. Rudolf Kozák
- vedoucí odboru ekonomiky města
- vedoucí právního oddělení města
- vedoucí odboru správy majetku města
- vedoucí odboru životního prostředí a služeb
- vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
- ředitel Technických služeb města Chomutova ve funkci výkonného koordinátora a
u k l á d á
řediteli TSmCh
--------------
připravit podklady pro rozhodnutí zastupitelstva k založení akciové společnosti včetně návrhu zakladatelské listiny a stanov a důvodu pro založení. T: do jednání RM 18. 8. 2003

 
 
Usnesení RaMěst č.397/03  z 4.8. 2003
Návrh rozpočtové změny č. 34
----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e ZM
schválit rozpočtovou změnu č. 34
- zvýšení příjmů orj. 31, položka 4116 (ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu) o částku 3.022.000,- Kč ÚZ 15065
- zvýšení výdajů orj. 31, odd§ 3741 (PZOO), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 3.022.000,- Kč ÚZ 15065.
 
 
Usnesení RaMěst č.398/03  z 4.8. 2003
Výplata slevy z kupní ceny pozemku v průmyslové zóně - rozpočtová změna č. 35
------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu o splnění podmínek pro poskytnutí slevy z kupní ceny pozemku při vytvoření a udržení nových pracovních míst
a
s c h v a l u j e
1) výplatu slevy z kupní ceny pozemku v průmyslové zóně firmě HS UMFORMTECHNIK s.r.o.
2) rozpočtovou změnu č. 35
- zvýšení výdajů orj. 02 (OSMM), odd§ 3639 (územní rozvoj), položka 6313 (investiční dotace podnikatelským subjektům - právnickým osobám) o částku 1.470.625,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), položka 8126 (aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity) o částku 1.470.625,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.399/03  z 4.8. 2003
Návrh rozpočtové změny č. 36
----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 36
- zvýšení příjmů orj. 01 (odbor ekonomiky), položka 4116 (neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) o částku
ÚZ 29013 788.249,- Kč
ÚZ 29015 1.950,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 (Mě lesy), odd§ 1031, položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku
ÚZ 29013 788.249,- Kč
ÚZ 29015 1.950,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.400/03  z 4.8. 2003
Návrh rozpočtové změny č. 37
----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
1) rozpočtovou změnu č. 37
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), položka 4118 (neinvestiční převody z Národního fondu) o částku
59.160,00 Kč - ÚZ 95289
75.900,00 Kč - ÚZ 95287
165.470,00 Kč - ÚZ 95280
- zvýšení výdajů orj. 31, odd§ 3639 (TSmCh), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku
59.160,00 Kč - ÚZ 95289
75.900,00 Kč - ÚZ 95287
165.470,00 Kč - ÚZ 95280
2) úpravu rozpočtu Technickým službám města Chomutova
- snížení výdajů orj. 31, odd§ 3639 (TSmCh), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 241.370,- Kč.
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 6409, položka 5901 (finanční rezervy) o částku 241.370,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.401/03  z 4.8. 2003
Návrh rozpočtové změny č. 38
----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 38
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), položka 1349 (zrušené místní poplatky) o částku 5.220,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 32, odd§ 2221 (DPCHJ a.s.), položka 5213 (neinvestiční dotace právnickým osobám) o částku 5.220,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.402/03  z 4.8. 2003
Návrh rozpočtové změny č. 41
----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento návrh.


 
 
Usnesení RaMěst č.403/03  z 4.8. 2003
Návrh rozpočtové změny č. 43
----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 43
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), odd§ 4319 (ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým), položka 3121 (přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku) o částku 100.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 4319, položka 6379 (ostatní investiční transfery obyvatelstvu) o částku 100.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.404/03  z 4.8. 2003
Návrh rozpočtové změny č. 44
----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 44
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), odd§ 6409, položka 2329 (ostatní nedaňové příjmy) o částku 33.600,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 6171, položka 5169 (nákup služeb) o částku 33.600,- Kč.
 
 
Usnesení RaMěst č.405/03  z 4.8. 2003
Návrh rozpočtové změny č. 46
----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 46
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), položka 4116 (neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) o částku
ÚZ 29013 1.006.631,- Kč
ÚZ 29014 278.920,- Kč
ÚZ 29015 3.410,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31, odd§ 1031 (Mě lesy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku
ÚZ 29013 1.006.631,- Kč
ÚZ 29014 278.920,- Kč
ÚZ 29015 3.410,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.406/03  z 4.8. 2003
Aktualizace Rozpočtového výhledu města Chomutova
------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a v ě d o m í
aktualizaci Rozpočtového výhledu města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.407/03  z 4.8. 2003
Rozpočtová změna č. 42
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 42 dle důvodové zprávy:
- zvýšení příjmu orj. 08 (odbor kancelář tajemníka), položka 4122 (dotace přijaté od krajů), o částku 892.500,- Kč
- zvýšení výdajů 08 odd§ 5212 (CO - nevojenská část), položka 5169 (nákup služeb) o částku 892.500,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.408/03  z 4.8. 2003
Rozpočtová změna č. 39
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 39 dle důvodové zprávy:
- zvýšení příjmu orj. 1 (odbor ekonomiky), položka 4111 (účelová dotace), o částku 193.000,- Kč, ÚZ 98064
- zvýšení výdajů org. 07 odd§ 3114 (ZvŠ Husova ul.), orj. 318, položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), o částku 70.000,- Kč, ÚZ 98064
- zvýšení výdajů org. 07 odd§ 3114 (ZvŠ 17. listopadu), orj. 317, položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), o částku 22.000,- Kč, ÚZ 98064
- zvýšení výdajů orj. 08 odd§ 4322 (Dětský domov), položka 5339 (neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím), o částku 70.000,- Kč, ÚZ 98064
- zvýšení výdajů orj. 08 odd§ 4323 (Středisko výchovné péče pro děti a mládež), položka 5339 (neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím) o částku 25.000,- Kč, ÚZ 98064
- zvýšení výdajů orj. 08, odd§ 5311 (prevence kriminality), položka 5167 (služby, školení a vzdělávání), o částku 6.000,- Kč, ÚZ 98064.


 
 
Usnesení RaMěst č.409/03  z 4.8. 2003
Zrušení laviček a dětských pískovišť v Chomutově
------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
zrušení laviček a dětských pískovišť dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.410/03  z 4.8. 2003
Městský mobiliář
----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  j i  n a  v ě d o m í
dle předložené důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.411/03  z 4.8. 2003
Plán rekonstrukce dětských hřišť v Chomutově v roce 2003
--------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.412/03  z 4.8. 2003
Změna druhové a prostorové skladby porostu náhradních dřevin hřebenové části Krušných hor v pásmu A
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Změna druhové a prostorové skladby porostu náhradních dřevin hřebenové části Krušných hor v pásmu A", kterým bude společnost Krušnohorské lesy, a.s., Soukenická 438/1, 436 83 Litvínov.


 
 
Usnesení RaMěst č.413/03  z 4.8. 2003
Rozdělení dotací na projekty z rozpočtu města Chomutova
-------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotací z rozpočtu města na projekty:
- 1. Zvláštní škola v Chomutově - Otevřená škola III. 3.500,- Kč
- Společnost LOKO-MOTIV - 4. Česko-saský železniční festival 30.000,- Kč
- Smíšený pěvecký sbor Hlahol - účast na festivalu sborového zpěvu 15.000,- Kč
- ASK Valzap Chomutov - Grand Prix Chomutov ČR 2003 - Zápas 20.000,- Kč
- Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov - 10. ročník Softball G.P. 10.000,- Kč
- TJ SOKOL Chomutov - Oslava 100. výročí založení Sokola Chomutov 30.000,- Kč
- Sportovně střelecký klub Chomutov - Zátiší - Mezinárodní Mistrovství Ústeckého kraje 4.000,- Kč
- Korfbalový klub Chomutov 2003 - Velká cena města Chomutova v korfbale 5.000,- Kč
- Okresní hospodářská komora Chomutov - projekt "Prezentační výstava středních škol" 40.000,- Kč
b) poskytnutí dotace z rozpočtu města na činnost:
- Pěvecký sbor HLAHOL 20.000,- Kč
a
n e s c h v a l u j e
žádost KLH z důvodu nesplnění podmínek.


 
 
Usnesení RaMěst č.414/03  z 4.8. 2003
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
neschválit snížení nejnižšího podání 2.405.720,- Kč o 40% v dražbě dobrovolné - pozemky na stavbu RD lokalita Na Průhonu.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
zrušení výpovědi nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor čp. 3961 Palackého ulice v Chomutově panu Cyrilu Marcinovi, bytem Chomutov, Mjr. Šulce 3853, a
s o u h l a s í
s prodloužením lhůty splatnosti dlužného nájemného do 31. 8. 2003.3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit žádost pana Vladimíra Kačera, bytem Chomutov, Blatenská 119, o odprodej garáže včetně parcely č. 564/1 v k.ú. Chomutov 1.


4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej garáže v domě čp. 3963, 3964 ulice Sluneční - č. NP 3963/501 o výměře 32 m2 za cenu 90.000,- Kč ve spoluvlastnickém podílu 320/9871, plocha jednotky 32,0/1008,7 (stavební parcela č. 1997, 1998 v k.ú. CV 1) panu Andreji Sklenářovi, bytem Chomutov, Sluneční 3963, a panu Otto Gothovi, bytem Chomutov, Sluneční 3963.


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usnesení č. 326/03/8 ze dne 16. 6. 2003, týkající se uzavření nájemní smlouvy se společností TvujNet s r.o., na umístění a instalaci telekomunikačního zařízení v domě čp. 3850, a
s c h v a l u j e
umístění a instalaci telekomunikačního zařízení na dům čp. 3850 ulice Mjr. Šulce pro připojení k internetu pro potřeby nájemníků domu čp. 3849 a 3850 uvedených v žádosti za cenu ročního nájemného 12 tis. Kč.


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit udělení výjimky z pravidel prodeje nebytových prostor v panelových domech Společenství vlastníků jednotek Spořická čp. 3808, 3809 a
d o p o r u č u j e  ZM
trvat na svém usnesení č. 100/03/22 ze dne 23. 6. 2003.


7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
u k l á d á
OSMM
----
zaslat společnosti HP PRUDUCT s.r.o., se sídlem Kálek 19, okr. Chomutov, odstoupení z nájemní smlouvy z důvodu nehrazení nájemného.


8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej nebytového prostoru č. 4596/303 nacházející se v čp. 4596 ul. Kundratická, Chomutov, o velikosti 16,7 m2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 167/154530 na společných částech této budovy a spoluvlastnický podíl v rozsahu 167/154530 na pozemcích par. č. 4865/62 , zast. pl. za cenu 30.000,- Kč v k.ú. Chomutov II v souladu se schválenými podmínkami prodeje nebytových prostor formou dobrovolné dražby.


9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej nebytového prostoru č. 4596/317 nacházející se v čp. 4596 ul. Kundratická, Chomutov, o velikosti 19,7 m2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 197/154530 na společných částech této budovy a spoluvlastnický podíl v rozsahu 197/154530 na pozemcích parc. č. 4865/62, zast. pl. za cenu 40.000,- Kč v k.ú. Chomutov II v souladu se schválenými podmínkami prodeje nebytových prostor formou dobrovolné dražby.


10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
část usn. č. 256/03/1 ze dne 12. 5. 2003 týkající se celkové výměry NP a ročního nájemného a
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor ve 2. NP o výměře 571 m2 , za cenu 200,- Kč/m2/rok (tzn. 114.200,- Kč/rok) a dále
s c h v a l u j e
žádost Milana Žeravy, bytem Rokycanská 22, Hrádek u Rokycan, (nájemce NP v objektu SEVERKA čp. 4092 Blatenská, Chomutov) o umoření částky 48.038,- Kč z nájemného.


11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o výměře 46,39 m2 ve zdravotním středisku čp. 4804 Březenecká ulice v Chomutově p. Richardu Vondráškovi, bytem Žatec, Husova 2648, za účelem zřízení kanceláře pro obor Wellness (zdravý životní styl) na dobu neurčitou, za cenu 724,- Kč/m2/rok (tzn. 33.600,- Kč/rok).

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod
(zveřejnění pronájmu objektu čp. 5307 Kamenný vrch, Chomutov, Občanskému sdružení Cíl se sídlem Březenecká 4689, Chomutov)
13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
 d o p o r u č u j e  ZM
 schválit bezúplatný převod p.č. 1917 o výměře 546 m2 v k.ú.
 Chomutov I z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví města
 Chomutov.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zřízení věcného břemene práva umístění LMG stanice a vedení elektrické přípojky na části p.č. 240/20 a p.č. 240/22 v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím města Chomutov a práva vstupu na tyto pozemky za účelem oprav a údržby těchto zařízení, a to ve prospěch státního podniku Povodí Ohře, za celkovou cenu 100,- Kč.


15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej p.č. 4893/2 o vým. 19 m2 - zast. plocha za cenu 250,- Kč/m2, p.č. 4893/3 o vým. 20 m2 - zast. plocha za cenu 250,- Kč/m2 a dále p.č. 4893/4 o výměře 1.134 m2 - ostatní plocha za cenu 130,- Kč/m2 a p.č. 4894/4 o výměře 34 m2 - ostatní plocha za cenu 130,- Kč/m2 do vlastnictví společnosti FITNESS COMPANY s.r.o. Chomutov, Cihlářská 5478, a to za celkovou cenu 161.590,- Kč.


16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit odprodej p.č. 1091/2 o výměře 127 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatelů manželů Pinkrových, a to za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem za 19.050,- Kč.


17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit záměr zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy po p.č. 2870/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví města Chomutov, a to ve prospěch žadatelů - manželů Přecechtělových, Bednářových, Novotných a Karbanových.


18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod
(schválení prodeje objektu č.p. 4809 se st.p.č. 4865/75, p.p.č. 4865/94, p.p.č. 4865/135, p.p.č. 4865/136, st.p.č. 4865/137, částí p.p.č. 4865/121, p.p.č. 4865/74 a částí p.p.č. 4865/1 v ulici Březenecká v k.ú. Chomutov I).
19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
 d o p o r u č u j e  ZM
 schválit zveřejnění záměru prodeje domů, tj. zařazení domů číslo
 popisné 4527, 4528, 4529, 4530 v katastrálním území Chomutov
 I v souladu se Zásadami pro prodej bytových jednotek.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
udělit výjimku ze Zásad pro prodej domů, čl. III, odst. 4 - prodej třetí osobě, a schválit prodej bytu č. 11 v ul. K. Buriana č.p. 4639 v Chomutově panu Antonínu Kovaříkovi, bytem tamtéž, za zvýšenou kupní cenu dle "Pravidel pro prodej bytů".

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
udělit výjimku ze Zásad pro prodej domů, čl. III, odst. 4 - prodej třetí osobě a schválit prodej bytu č. 4 v ul. Jirkovská č.p. 5008 v Chomutově paní Růženě Čejkové, bytem tamtéž, za zvýšenou kupní cenu dle "Pravidel pro prodej bytů".


22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
udělit výjimku ze Zásad pro prodej domů a provést opravu části usn. ZM č. 101/03 ze dne 23. 6. 2003 a schválit prodej bytu č. 9 v ul. Jirkovská č.p. 5054 v Chomutově paní Ludmile Švarcové, bytem tamtéž, za zvýšenou kupní cenu dle "Pravidel pro prodej bytů".


23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
nevyhovět žádosti paní Anny Häcklové a paní Evy Žejdlíkové o prodloužení lhůty na úhradu poměrné části kupní ceny dohodnuté a uzavření kupní smlouvy v souvislosti s prodejem domu č.p. 3414 se st.p.č. 2555 o výměře 137 m2 ve Fibichově ulici v k.ú. Chomutov II nejpozději do konce ledna 2004.


24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (návrh na opravu usn. ZM č. 018/03/2 ze dne 24. 2. 2003)

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej objektu bývalé hydroforové stanice B 11 se st.p.č. 1254/1 o výměře 63 m2 a p.p.č. 1250/18 o výměře 7 m2 v Seifertově ulici v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manželů Josefa a Květoslavy Novotných, oba bytem Údlice, Lázeňská 101, za kupní cenu dohodnutou ve výši 70.000,- Kč.


26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit odprodej části pozemku p.č. 914/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatele.


27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
t r v á
na svém usnesení č. 123/03/20 ze dne 17. 3. 2003.


28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje části poz. parcely č. 5310/26 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví žadatelů a zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy, dále umístění stavby zpevněné přístupové komunikace na části p.p.č. 5312/39 a dále zřízení VB na umístění inž. sítí: plynu, elektrické energie NN na části p.p.č. 5312/37, 5312/39 a kanalizace na části p.p.č. 5312/37, 5312/39 a 5312/32 ve prospěch pana Michala Šulce, bytem v Droužkovicích, R. Armády 112, a Jitky Škvárové, bytem v Chomutově, Václavská 2961 s tím, že v první fázi dojde k uzavření smluv o budoucím zřízení věcných břemen.


29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje části p.p.č. 521/1, části p.p.č. 507/1 a části p.p.č. 524/2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví žadatele.


30.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje poz. parcely č. 1131 Chomutov II do vlastnictví žadatelů.


31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje poz. parcely č. 2110, p.p.č. 2111, p.p.č. 2112/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatelky.


32.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje části p.p.č. 361/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví žadatele.


33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit zveřejnění záměru odprodeje části poz. parcely č. 4587 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví žadatelů.


34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje části poz. parcely č. 1982/1 v k.ú. Chomutov I.


35.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje části p.p.č. 3201/2 a části p.p.č. 1950/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatele.


36.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (zveřejnění záměru odprodeje poz. parcely č. 142/2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatelů).


37.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit zveřejnění záměru odprodeje části poz. parcely č. 2439 v k.ú. Chomutov I a trvat na svém usnesení č. 079/03/12 ze dne 26. 5. 2003.


38.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit odprodej pozemku parc. č. 382/35 o výměře 1 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manželů Gejzy a Růženy Beňákových, bytem v Chomutově, Lidická 2159, za celkovou cenu 250,- Kč.


39.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usnesení č. 256/03/16 ze dne 12. 5. 2003 týkající se odprodeje pozemku p.č. 1269/5 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví manželů Draganových a
d o p o r u č u j e ZM
revokovat své usnesení č. 079/03/7 ze dne 26. 5. 2003 týkající se odprodeje pozemku p.č. 1269/5 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví manželů Draganových a
d o p o r u č u j e ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 1269/5 o výměře 30 m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví Aleny Draganové, bytem v Chomutově, Blanická 17, a to za celkovou cenu 7.230,- Kč.

40.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje poz. parcely č. 2633 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatelů.


41.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje poz. parcely č. 2485/3 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatelky.


42.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit odprodej pozemku p.č. 1192/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatele.


43.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit odprodej části poz. parcely č. 1113/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatelů.


44.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit zveřejnění záměru odprodeje části poz. parcely č. 4604/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví žadatelky.


45.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit zveřejnění záměru odprodeje části poz. parcely č. 1942/10 v k.ú. Chomutov I.


46.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje části p.p.č. 1910 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatele.


47.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje p.p.č. 2761/2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatelů.


48.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje části p.p.č. 2874 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatelů.


49.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (zveřejnění záměru odprodeje poz. parcely č. 283/3 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatelů).


50.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutov
o d k l á d á
tento bod (pronájem části poz. parcely č. 964/1 o výměře 1.680 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako ostatní plocha)


51.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 4604/1 o výměře 591 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako zahrada, p. Kristě Benešové, bytem Chomutov, Kamenný Vrch 5276, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 1.182,- Kč s účinností od 1. 6. 2003 na dobu neurčitou.


52.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 3953/2 o výměře 450 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako louka, p. Jiřímu Šmídovi, bytem Chomutov, Palackého 4446, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 900,- Kč s účinností od 13. 5. 2003 na dobu neurčitou.


53.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem poz. parcely č. 5226 o výměře 907 m2 v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako zahrada, p. Ivaně Schiederové, bytem Chomutov, Blatenská 4041, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 1.814,- Kč s účinností od 1. 4. 2003 na dobu neurčitou.54.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem poz. parcely č. 5291/2 o výměře 429 m2 v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako zahrada, p. Taťáně Ptáčkové, bytem Chomutov, Březenecká 4474, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 858,- Kč s účinností od 1. 5. 2003 na dobu neurčitou.


55.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e s c h v a l u j e
pronájem poz. parcely č. 5286/1 o výměře 177 m2 v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako zahrada, MUDr. Pavlu Klierovi, bytem Jirkov, Horova 640, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 354,- Kč s účinností od 1. 6. 2003 na dobu neurčitou.


56.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (pronájem části poz. parcely č. 350 o výměře 415 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako ostatní plocha).


57.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 2633 výměře 93 m2 v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako zahrada, p. Janě Kolářové, bytem Chomutov, Fügnerova 2453/39, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 186,- Kč s účinností od 1. 6. 2003 na dobu neurčitou.


58.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e s c h v a l u j e
prodloužení smlouvy o výpůjčce na části p.p.č. 4689/1 a rozšíření výpůjčky na část p.p.č. 4689/1 o výměře 200 m2 a p.p.č. 4689/6 o výměře 50 m2, v k.ú. Chomutov I na dobu určitou 50 let.


59.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 1910 o výměře 39 m2, vedené v KN jako ostatní plocha, v k.ú. Chomutov II, p. Miloslavu Chuchlovi, bytem Chomutov, Lipská 2525/89, za účelem rekonstrukce domu, za cenu 20,- Kč/m2/rok, tj. celkem 780,- Kč s účinností od 1. 8. 2003 na dobu neurčitou.60.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 342 o výměře 240 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako ostatní plocha, majitelům garáží p. Vladislavě Husinecké, bytem Chomutov, Cihlářská 4030, panu Jaromíru Koubkovi, bytem Chomutov, Písečná 5033, panu Františku Burdovi, bytem Chomutov, K. Buriana 3596, panu Františku Švábovi, bytem Chomutov, K. Buriana 3595, za účelem vjezdu ke garáži, za cenu 20,- Kč/m2/rok, tj. celkem 4.800,- Kč ročně (4x 1.200,- Kč), s účinností od 1. 8. 2003 na dobu neurčitou.


61.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 2754 o výměře 4 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako ostatní plocha, Stavebnímu bytovému družstvu, se sídlem Chomutov, Karoliny Světlé 1936, za účelem umístění kontejnerů na odpad, za cenu 100,- Kč/m2/rok, tj. 400,- Kč ročně, s účinností od 1. 5. 2003, na dobu 10 let.


62.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem poz. parcely č. 4342/6, vedené v KN jako orná půda, p.p.č. 4187/1, vedená v KN jako ostatní plocha, p.p.č. 4192/1, vedená v KN v k.ú. Chomutov I, p. Vladimíru Kačerovi, bytem Chomutov, Blatenská 119, za účelem zřízení provizorní přípojky NN délky 20 m, za cenu 500,- Kč/rok, s účinností od 1. 8. 2003 na dobu určitou do 31. 8. 2004.

63.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 2712, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako ostatní plocha, o rozměrech 5,1 x 2,5 m, firmě Akzent Media s.r.o., se sídlem v Praze 4, Sobolákova 19, zastoupené ředitelem společnosti p. Štěpánem Hutlou, za účelem umístění reklamního zařízení, za cenu 20.000,- Kč ročně s účinností od 5. 6. 2003 na dobu neurčitou.


64.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit uzavření smlouvy o vyplacení dotace pro tato společenství a tyto částky:
143) Kundratická 4494 57.012,- Kč 10%
150) Karla Buriana 3596-97 24.752,- Kč 10%
153) Selská 3592-94 19.530,- Kč 10%
155) Šrobárova 3311 4.878,- Kč 10%
159) Hutnická 5294 71.212,- Kč 10%
160) Hutnická 5301-5302 79.885,- Kč 10%
162) Hutnická 5290-5291 145.083,- Kč 10%
163) Karla Buriana 3598-99 11.331,- Kč 10%
Dále Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit částečnou revokaci usn. ZM č. 100/03/21 ze dne 23. 6. 2003 a schválit vyplacení dotace pro toto společenství na tuto částku:
138) SVJ Gerstnerova 4129-4131 96.798,- Kč 10%.


65.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
posunutí termínu určeného k vyčerpání dotace přiznané Městem Chomutov ve výši 10% z kupní ceny domu č.p. 4645-4646 v ul. Karla Buriana, Chomutov, z původního termínu 31. 12. 2003 na termín 31. 12. 2004.


66.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k lá dá
tento bod (schválení prodeje pozemků p.č. 3593/15, 3593/16 a p.č. 3593/17 v k.ú. CV I).


67.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej pozemku p.č. 3535/1 o výměře 1.054 m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu Maxima Gorkého 3804, Chomutov, a Společenství vlastníků jednotek domu Maxima Gorkého 3805, Chomutov, za cenu 128.150,- Kč.


68.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru prodeje:
- části pozemku p.č. 1868/1 v k.ú. CV II na výstavbu rodinného domku formou dražby, vyvolávací cena bude dle znaleckého posudku
- části pozemku p.č. 1868/1 v k.ú. CV II majiteli sousedního domu.


69.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit vydání souhlasu ke stavbě dle předložené situace zástavby na pozemcích p.č. 2327/1 a 2328/1, v k.ú. CV II, s tím, že zástavní právo bude zrušeno po vybudování rodinného domku.

70.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit zřízení úplatného věcného břemene na p.č. 4271/1, 4302/6, 4304/6, 4305/9, 4305/10, 4304/5, 4302/5, 4350/11 v k.ú. CV I ve prospěch Severočeské energetiky a.s., se sídlem Teplická 874, Děčín, za cenu 16.186,- Kč.

71.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p.č. 4163/1, 4164/2, 4166/9, 4167/1, 4167/2, 4169/2, 5076/3 v katastrálním území Chomutov II od vlastníka Pozemkový fond České republiky, Ve Smečkách 33, Praha 1. Celková výměra převáděných pozemků je 31.965 m2 a cena bude stanovena dle platných právních předpisů prodávajícího.

72.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 848 včetně pozemku p.č. 2324/1 v ul. Na Bělidle, katastrální území Chomutov I.


 
 
Usnesení RaMěst č.415/03  z 4.8. 2003
Prodej bytů z majetku města
---------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
- schválit prodej bytů dle důvodové zprávy
- revokovat usn. č. 080/03 ze dne 26. 5. 2003 ve věci prodeje bytu pro Martina a Zdeňku Ťahlovi z důvodu snížení podlahové plochy bytu na základě neschválení stavebního povolení na půdní prostor dle důvodové zprávy
- revokovat usn. č. 032/03 ze dne 31. 3. 2003 ve věci prodeje bytu pro Miroslava a Marii Bartoncovi z důvodu snížení podlahové plochy bytu na základě neschválení stavebního povolení na půdní prostor dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.416/03  z 4.8. 2003
Odměna řediteli příspěvkové organizace MěLe za I. pololetí roku 2003
---------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace Městské lesy Chomutov za I. pololetí roku 2003 dle přílohy č. 1.


 
 
Usnesení RaMěst č.417/03  z 4.8. 2003
Odměna řediteli příspěvkové organizace PZOO Chomutov, II. čtvrtletí roku 2003
------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace PZOO Chomutov za II. čtvrtletí roku 2003 dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.418/03  z 4.8. 2003
Částečná revokace usnesení RM č. 127/03 z 17. 3. 2003
-----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usnesení č. 127/03 z 17. 3. 2003 v části týkající se uložení dopracování funkční náplně městské policie jejímu řediteli.


 
 
Usnesení RaMěst č.419/03  z 4.8. 2003
Optimalizace sítě škol
----------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.420/03  z 4.8. 2003
OZV města Chomutova č. 5/2003, o zrušení některých právních předpisů města Chomutova
-------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
vydat Obecně závaznou vyhlášku města Chomutova č. 5/2003, o zrušení některých právních předpisů města Chomutova, v předloženém znění.


 
 
Usnesení RaMěst č.421/03  z 4.8. 2003
Nařízení města Chomutova č. 6/2003, o zrušení některých právních předpisů města Chomutova
------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
v y d á v á
Nařízení města Chomutova č. 6/2003, o zrušení některých právních předpisů města Chomutova, v předloženém znění.


 
 
Usnesení RaMěst č.422/03  z 4.8. 2003
Užití dotace DPS Merkur
-----------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
dosavadní postup. 
 
Usnesení RaMěst č.423/03  z 4.8. 2003
Změna zřizovacích listin Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4334, 4335, Pomocné školy a Mateřské školy Chomutov, Palachova 4881, Speciální základní školy při nemocnici Chomutov, Kochova 1185
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací
- Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4334, 4335
- Pomocné školy a Mateřské školy Chomutov, Palachova 4881
- Speciální základní školy při nemocnici Chomutov, Kochova 1185.
(s úpravou dle zápisu).


 
 
Usnesení RaMěst č.424/03  z 4.8. 2003
Nařízení města Chomutova č. 7/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidla na území města Chomutova
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usnesení č. 357/03 z 7. 7. 2003 ve věci Nařízení města stanovující ceny za odstranění vozidel tvořících překážku na území města Chomutov,
v y d á v á
Nařízení města č. 7/2003, o stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidla na území města Chomutov a
p o v ě ř u j e
starostku města,
----------------
aby společnost PAREX s.r.o. pověřila k uplatňování zadržovacího práva podle § 175, občanského zákoníku, v platném znění, k zajištění pohledávek za provedení odstranění vozidla.


 
 
Usnesení RaMěst č.425/03  z 4.8. 2003
Rozpočtová změna č. 47
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
snížení výdajů org. jedn. 07 odd.§ 3314 pol. 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk o částku 200.000,- Kč
a
zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd.§ 3113 org. 303 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200.000,- Kč.
 
 
Usnesení RaMěst č.426/03  z 4.8. 2003
Změny a doplnění zřizovací listiny Střediska knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, příspěvková organizace
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM,
aby schválilo změny a doplnění zřizovací listiny Střediska knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, příspěvková organizace, v úplném znění.


 
 
Usnesení RaMěst č.427/03  z 4.8. 2003
Smlouvy o dílo
--------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l uj e
- předložený návrh odměn jednotlivým správcům bytového fondu za plnění předmětu Smluv o dílo, uzavřených dne 4. 7. 2002, a to pro měsíce červenec - září 2003 a text dodatku v této záležitosti,
u k l á d á
vedoucí odboru BH p. Skalické
-----------------------------
- v měsíci říjnu 2003 přehodnotit výši odměn v návaznosti na další postup privatizace bytového fondu a
p o v ě ř u j e
staarostku města Ing. Ivanu Řápkovou
------------------------------------
podpisem dodatků ke Smlouvám o dílo dle přílohy č. 1.

Ing. Ivana Řápková Ing. Jan Řehák