Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 5.4. 1995
 
 
Usnesení RaMěst č.189/95  z 5.4. 1995
Kontrola plnění usn. č. 31/95/4
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
vyřešit vjezd a výjezd na budoucí autobusové nádraží tak, aby dům čp. 999 v ul. Školní zůstal pokud možno zachován.


 
 
Usnesení RaMěst č.190/95  z 5.4. 1995
Kontrola plnění usn. č. 59/95/9
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
1) p. Voříškovi, veoducímu odd. kontroly
-------------------------------------------
zjistit konkrétní jméno pracovníka s.p. PBH CV, který zavinil záměnu pozemků

2) ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
-------------------------------
- zajistit, aby před uzavíráním kupních smluv byly předkládány výpisy z pozemkové knihy včetně snímků z katastrální mapy, aby nedocházelo k záměnám pozemků
- trvat na dohodě směny pozemků s majitelem

3) mgr. Kačicové, právničce MěÚ
-------------------------------
zakotvit do kupních smluv nejen předkupní právo města na dobu 15 let, ale i zákaz darování 
 
Usnesení RaMěst č.191/95  z 5.4. 1995
Návrh na řešení vedení OHaS
---------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
svoje usn. č. 106/95 ze dne 13.3. 95 v části týkající se pověření p. Fuky řízením OHaS a
p o n e c h á v á
řešení dočasného řízení tohoto odboru v kompetenci tajemníka MěÚ.


 
 
Usnesení RaMěst č.192/95  z 5.4. 1995
Podkrušnohorské informační centrum
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
v z a l a  n a  v ě d o m í
předložený návrh a
u k l á d á
OVVS
----
jednat se zástupci Podkrušného informačního centra o možné konkrétní
spolupráci.


 
 
Usnesení RaMěst č.193/95  z 5.4. 1995
Problematika sázkové kanceláře Chance
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
problematiku sázkové kanceláře,
s c h v a l u j e
podepsání dodatku č.1 ke smlouvě s firmou Chance s podmínkou, že budou v podnájmu v objektu města a
p o v ě ř u j e
vedení MěÚ
-----------
k jednání v tomto smyslu.


 
 
Usnesení RaMěst č.194/95  z 5.4. 1995
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
část usn. 156/95 ze dne 22. 3. 1995 v části týkající se finančního postihu vůči zpracovateli zprávy a
u k l á d á
ing.Caklovi, tajemníkovi MěÚ
----------------------------
postih vyvodit vůči předkladateli zprávy.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP v domě čp. 36 ul. Revoluční, CV o celk. vým. 189 m2 s p. Jaroslavem Novákem - NOVAPLYN CV, Na Moráni 8, za účelem provozování prodejny + vinárny za cenu 900,- Kč/m2/rok (prodejní prostory a vinárna) a 450,- Kč/m2/rok (u ostatních prostor) na dobu neurčitou
a dále
u k l á d á
odboru ekonomiky
-----------------
projednat úhradu dlužného nájemného z ostatních NP tohoto nájemce.
Termín: do 30. 6. 95

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP v objektu čp. 5306 na sídl. Písečná, CV o celk. vým. 46,91 m2 s AZ KORD a.s., Karel Mutínský, U potůčku 618, Liberec, za účelem provozování herny za cenu 750,- Kč/m2/rok (prostory herny) a 375,- Kč/m2/rok (ostatní prostory) na dobu neurčitou.


4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP v domě čp. 5306 na sídl. Písečná, CV, o celk. vým. 417,52 m2 s původním nájemcem za účelem prodeje drogerie, barev - laků, textilu, obuvi za cenu 500,- kč/m2/rok (prodejní prostory) a 250,- Kč/m2/rok (ostatní prostory), na dobu neurčitou.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS na NP v domě čp. 42 Brjanská ul. a v domě čp. 2216 Husova ul. CV, v bodě nájemce o spoluuživatele manžela ing. F. Špiryta a dceru A. Špirytovou, bytem Přísečnická 4133, CV.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP v čp. 5306 na sídl. Písečná, CV, o celk. vým. 36,79 m2 s p. Taušovou Blankou, bytem Chomutov, 17. listopadu čp. 4565, za účelem provozování prodejny tabák + noviny za cenu 500,- Kč/m2/rok (prodejní prostory) a 250,- Kč/m2/rok (ostatní prostory) na dobu neurčitou.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem nebytových suterénních prostor o vým. 23 m2 v domě čp. 4712 Stromovka, CV, p. Drahomíře Frantové, bytem tamtéž, za účelem zřízení obchodu s potravinami na dobu neurčitou s nájmem ve výši 190,- Kč/m2/rok.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP o vým. 52,50 m2 + části spol. chodby, schod. a spol. soc. zařízení v 1. poschodí domu čp. 18 Nerudova ul. v CV p. Šintákové Jaroslavě, Jiráskova 4188 v CV, za účelem provozování projektové činnosti na dobu neurčitou s nájemným ve výši 700,- Kč/m2/rok za kanceláře a 350,- Kč/m2/rok za ostatní prostory.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP o vým. 135,98 m2 v objektu Krystal čp. 4834 na Březenecké ul. v CV DUC TA THI, bytem Jirkov, Smetanovy sady, za účelem zřízení prodejny oděvů a obuvi na dobu neurčitou s nájemným ve výši 2.000,- Kč/m2/rok.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usn. č. 31/95/27/2 a
s c h v a l u j e
pronájem výkladní skříně v domě čp. 3961 Palackého ul. CV Základní umělecké škole v Chomutově bezúplatně na dobu neurčitou.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP o celk. vým. 77,23 m2 v přízemí domu čp. 4455 na Březenecké ul. v CV Evě Barantalové, bytem Jiráskova 2835/27, CV za nájemné ve výši 430,- Kč/m2/rok pro NP prodejny a 220,- Kč/m2/rok u ostatních prostor na dobu neurčitou.
NP jsou využívány jako prodejna tabáku.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP o celk. vým. 159,21 m2 v přízemí domu čp. 4458 na Březenecké ul. v Chomutově Lydii Gottvaldové, bytem Borová 5162 v CV za nájemné ve výši 430,- Kč/m2/rok pro NP prodejny a 220,- Kč/m2/rok pro ostatní prostory na dobu neurčitou.
NP je využíván jako prodejna ovoce a zeleniny.
13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod správy objektů čp. 14 a čp. 15 na nám. 1. máje v CV od komisionáře QARK s.r.o. Chomutov do správy OSMM MěÚ Chomutov.13A.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e 
stanovit nájem z NP o celk. vým. 97,40 m2 v ul. K. Světlé 3632, CV, MUDr. N. Lánské a ing. J. Šmídovi pro účel lékařské ordinace ve výši 400,- Kč/m2 na dobu neurčitou.
1a).
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS na NP v domě čp. 4210 ul. Jiráskova, CV (bývalá kolárna + úklidová komora) o celk. vým. 16,6 m2 spol. EMRITER v.o.s. Chomutov stavební činnost za účelem skladování nářadí a materiálů potřebných pro činnost jejich společnosti, za cenu 190,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

 
 
Usnesení RaMěst č.195/95  z 5.4. 1995
Dohoda o vydání nemovitosti dle zákona č. 195/93 Sb.
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod do příštího jednání MR s tím, že bude přizván právník, který tento materiál zpracovával.


 
 
Usnesení RaMěst č.196/95  z 5.4. 1995
MTZ v ul.Kosmonautů
-------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod na jednání MR 12. 4. 95 a
u k l á d á
ing.Šlencovi, vedoucímu MPO
---------------------------
doplnit tento materiál o rozdělení prostředků tohoto skladu.


 
 
Usnesení RaMěst č.197/95  z 5.4. 1995
Komplexní rozbor hospodaření za rok 1994
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
komplexní rozbor hospodaření za rok 1994,
b e r e  n a  v ě d o m í,
že zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky za rok 1994 bude předložena dodatečně,
s c h v a l u j e
- výsledky hospodaření za rok 1994
- předložený materiál včetně příloh
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
schválit výsledky hospodaření za rok 1994.
 
 
Usnesení RaMěst č.198/95  z 5.4. 1995
Zhodnocení zápistu dětí do MŠ a 1.tříd ZŠ V CV
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informativní zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.199/95  z 5.4. 1995
Zrušení provozu mateřských škol na území CV
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informativní zprávu
a dále
u k l á d á
p.Mikovcové, vedoucí odd. OHaS
-------------------------------
aby o výsledcích jednání školské komise o koncepci předškolských a školských zařízení na území města neprodleně informovala MR.

Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 132/94, bod 3 ze dne 17.3.1994 a
u k l á d á
p. Mikovcové, vedoucí odd. OHaS
-------------------------------
předložit návrh na další využití pavilónu jeslí na 12. MŠ.


 
 
Usnesení RaMěst č.200/95  z 5.4. 1995
Realizace zák.č.190/93 Sb. - úhrada neinvestičních nákladů ZŠ v CV
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit úhradu neinvestičních nákladů na žáka plnícího v našem městě povinnou školní docházku a trvale bydlícího v obci mimo okres Chomutov a dále
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
------------------------------
vést jednání se starosty obcí o úhradě neivestičních nákladů chomutovských základních škol při plnění povinné školní docházky žáků trvale bydlících v těchto obcích.

 
 
Usnesení RaMěst č.201/95  z 5.4. 1995
Hospodaření jednotlivých kin MSK za r. 1994
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
rozbor hospodaření MSK a
u k l á d á
p. Sixtovi, řediteli MSK
-------------------------
hledat řešení, které povede ke snížení ztrátovosti kin.
Termín: MR 3. 5. 95 
 
Usnesení RaMěst č.202/95  z 5.4. 1995
Náklady na oslavu 50. výročí osvobození od fašismu a text pamětních desek
--------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
výši nákladů na oslavu 50. výročí osvobození od fašismu a
u k l á d á
ing. Müllerovi, vedoucímu OE
----------------------------
zajistit potřebné finanční prostředky z rezervního fondu a dále schvaluje nápis na památníku padlých vojáků na Hlavním hřbitově ve znění:
"Na památku vojáků Rudé armády padlých při osvobození Chomutovska za II. světové války."


 
 
Usnesení RaMěst č.203/95  z 5.4. 1995
Plnění usn. MR 153/95 - kontrola hospodaření AQUA
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
p o v ě ř u j e
ing. Müllera, vedoucího OE (garant)
------------------------------------
ing. Chytru, vedoucího OSMM
---------------------------
aby ve spolupráci se zájemci z řad členů MZ a firmou AQUA vypracovali konzolidační program do jednání MR dne 3.5. 1995.

 
 
Usnesení RaMěst č.204/95  z 5.4. 1995
Informativní zpráva o kontrole provozu odpadového hospodářství
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.205/95  z 5.4. 1995
Návrh na rozdělení fin. prostředků v účelové rezervě st. rozpočtu dle usn. vlády č. 315/92
-------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozdělení finančních prostředků z rezervy st. rozpočtu dle usn. vlády č. 315/92 pro ekologicky postižené oblasti severních Čech podle předloženého návrhu s tím, že bude upraven:
bod I. - položka 2 - ponechat částku 50 tis. Kč (zbytek 100 tis.
Kč převést do účelové rezervy)
bod II. - položka 7 - celou částku převést do účelové rezervy.


 
 
Usnesení RaMěst č.206/95  z 5.4. 1995
Projednání dopisu p.Petružálka ve věci spojovací komunikace mezi ul.
--------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
dopis p.Petružálka a zprávy jednotlivých pracovníků MěÚ a
u k l á d á
OSMM
----
hledat finanční prostředky k zaajištění akce v roce 1995 a v měsíci září 1995 informovat MR o možném řešení.


 
 
Usnesení RaMěst č.207/95  z 5.4. 1995
Přestupek č.j.8/95 - vyjádření podjatosti předsedkyně komise
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e v y l u č u j e
JUDr. Dagmar Spitzerovou, předsedkyni komise k projednání přestupků MR v CV, pro podjatost z projednávání a rozhodnutí o přestupku č.j.8/95 . 
 
Usnesení RaMěst č.208/95  z 5.4. 1995
Zástupci města ve společnosti F.J.Gerstnera
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e d o p o r u č u j e  MZ
setrvání ve společnosti F.J.Gerstnera a
p ř e d k l á d á
toto k rozhodnutí MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.209/95  z 5.4. 1995
Výběrová řízení na pronájmy v areálu KJ
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
----------------------------
1) seznámit všechny účastníky výběrového řízení u dílčích částí s výsledkem tohoto výběrového řízení
2) uzavřít nájemní smlouvy s vybranými žadateli na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou max. 3 měsíce, v případě nájemce golfového hřiště sjednat dobu nájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Do těchto smluv zakotvit předmět poskytovaných služeb a nemožnost dalšího podnájmu.
3) v případě zajištění zájemce o poskytnutí stravovacích služeb v hotelu, uzavřít s ním smlouvu pouze na sezónu roku 1995
4) v měsíci říjnu vyhodnotit dílčí pronájmy a předložit městské radě návrhy na prodloužení nájemních smluv


 
 
Usnesení RaMěst č.210/95  z 5.4. 1995
Přechodná finanční výpomoc na KJ
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
poskytnutí přechodné finanční výpomoci TSmCH na Kamencové jezero ve výši 1 mil.Kč časově tak, jak je zahrnuto v důvodové zprávě a
u k l á d á
ing. Müllerovi, vedoucímu OE
-----------------------------
ihned převést na účet TSmCH přechodnou finanční výpomoc ve výši 1 mil. Kč.