Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 6.5. 1993
 
 
Usnesení RaMěst č.272/93  z 6.5. 1993
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e:
1) zveřejnění prodeje parcely č. 1128/1 o výměře 448 m2 se záměrem pro manžele Richterovi

2) zveřejnění prodeje parcely č. 2508/4 v k.ú. CV II o výměře 52 m2 se záměrem pro manžele Demjanovičovi

3) zveřejnění prodeje pozemku č. 2859 v k.ú. CV I o výměře 133 m2
se záměrem pro manžele Hlaváčkovi, Holečkova 16, Chomutov

4) provedení výměny parcel č. 1629/6 a č. 1629/2 s Pozemkovým fondem za jiné odpovídající výměrou a charakterem z majetku města, které vytypuje a určí stavební úřad a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, manažerovi města
--------------------------------
předložit návrh smlouvy na pronájem pozemků města firmě SHELL na jednání městské rady . termín : 20. 5. 93

Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s uzavřením opční smlouvy s firmou Shell městem Chomutov po určení pozemků k výstavbě čerpadla

5) zvýšení nájmu pro firmu FEMAT na 65.040,- Kč ročně

6) zveřejnění prodeje parcely č. 316 o výměře 100 m2 v k.ú. CV II se záměrem pro manžele Kubrtovi, Jiráskova 3132, Chomutov

7) Městská rada v Chomutově
n e d o p o r u č u j e MZ
koupi těchto nabízených rekreačních objektů v Jánských Lázních a rekreační zařízení u rybníka Stráž

8) pronájem 3 místností v čp. 5063 Písečná p. M. Chylíkovi, Písečná 5063, Chomutov k mandlování prádla

9) prominutí nájemného soukromému šestiletému gymnáziu na Husově nám. z důvodu rekonstrukce za období od 1. 5. 93 do 31. 8. l994

10) pronájem celého areálu stavebního dvora s vyjímkou prostoru firmy Elis a garáží MěÚ v ul. Hálkově firmě NOVAPLYN na dobu 5 let

11) odložit projednání bezúplatného převodu domu čp. 1033 a čp. 2294 za přítomnosti ředitele Městských lesů Chomutov
termín : do MR 20.5. 93

12) doporučuje MZ žádost manželů Kůtových o odložení splátky ve výši
40% z kupní ceny na dva roky

13) odkládá projednání po zjištění stanoviska vedení NsP CV do 20. 5. 93 a 
u k l á d á
ing. Pěchotovi, manažeru města
------------------------------
zajistit do uvedeného termínu stanovisko vedení NsP Chomutov

14) schvaluje zvýšení ročního nájmu firmy DIOSS za objekt minigolfu o částku 34.440,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.273/93  z 6.5. 1993
Kontrola plnění usnesení č. 192/93
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, manažerovi MÚ
------------------------------
předložit do jednání MR 20.5.03 návrh na řešení.


 
 
Usnesení RaMěst č.274/93  z 6.5. 1993
Kontrola plnění usnesení č. 210/93
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, manažerovi města ve spolupráci s ing. arch. Pachnerem
----------------------------------------------------------------------
zpracovat ekonomické zhodnocení navržených variant, připravit návrh a
vypsat výběrové řízení na výstavbu stánků, případně realizovat stánek přímou koupí termín: MR 20.5.93


 
 
Usnesení RaMěst č.275/93  z 6.5. 1993
Kontrola usnesení č. 240/93 - převzetí pohledávky
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s o u h l a s í
s převzetím pohledávek města vůči firmě CID firmou FALCON.


 
 
Usnesení RaMěst č.276/93  z 6.5. 1993
Kontrola usnesení č. 244/93 - pronájem pozemku
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u je
pronájem pozemku č. 933 majiteli domu čp. 3O91 v ul. Dostojevského


 
 
Usnesení RaMěst č.277/93  z 6.5. 1993
Kontrola usnesení č. 246/93 - platba daně z přidané hodnoty
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu odboru ekonomiky
-------------------------------------------
doplnit informaci pro MR, zda obec nebo obcí založené organizace se mohou stát plátcem daně z přidané hodnoty a zda existuje způsob návratu této daně.
termín: 20.5.1993
 
 
Usnesení RaMěst č.278/93  z 6.5. 1993
Kontrola plnění usnesení č.25O/93 - úklid Husova nám.
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
k o n s t a t u j e,
že usnesení není plněno a
u k l á d á
p. Hladíkovi, řediteli TS
-------------------------
aby byl úklid prováděn po ukončení stánkového prodeje každý den od pondělí do soboty a ne až v ranních hodinách následujícího dne. termín: počínaje dnem 7.5.93 denně

Dále městská rada
u k l á d á
1) ing. Bilincovi, ve. odboru MHDO
-------------------------------
zveřejnit na Husově náměstí provozní řád tohoto tržiště.
termín: do 14. 5. 1993

2) ing. Vostrému, řed. MP
----------------------
zajistit dodržování provozního řádu tržiště.


 
 
Usnesení RaMěst č.279/93  z 6.5. 1993
Příloha plnění usnesení MR č. 230/93 z 1.4.93
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
složení komisí městské rady a s odvoláním na § 45 písm. d) zákona o obcích jmenuje komise v tomto složení:

Bytová komise
-------------
Tichota Miroslav, ing. Bilinec Miroslav, Wottawová Alena, JUDr. Spitzerová Dagmar, ing. Vostrý Jaroslav, ing. Hlaváčková Věra, Nováková Jana, Fialová Miluše, Kopřiva Václav, Padyšáková Eva, Siblíková Danuše, Pěnkava Jiří, Štoudek Antonín, Toušek Jiří

Komise tělovýchovy a mládeže
----------------------------
Jezbera Jaroslav, Lesáková Dagmar, Perkner Jiří, Doležal Petr, Grosmann Jiří, Mikovcová Dagmar, Nejezchleba Zbyněk, Veber Jan, Vraný Beneš, Vosáhlová Miroslava, Dvořák Oldřich, Jelínek Jaroslav

Kontrolní komise
----------------
Hercík Otta, Papež Josef, Říha Jaroslav, Jeřábek Josef, Coufal Jan, Hlas Jindřich, Lebeda Václav, Schonfeld Jan, Stránský Václav, Fuka Jan

Kulturní komise
---------------
Martinec Rudolf, Šusterová Jana, Jaroš Pavel, Ďurica Petr, Zelenka Josef, Wiedner Petr, Kníže Zdeněk, Machová Věra, Bílková Anna, Mgr. Vlčková Helena, Šnábl Jiří, Benešová Silvie, Mikovcová Dagmar, Kulhánek Vlastimil, Olišar Josef

Komise životního prostředí
--------------------------
ing. Bluma Milan, Říha Jaroslav, Žák Jaroslav, ing. Kubát Zdeněk, Král Jiří, ing. Hlaváčková Věra, Janovský Milan, RNDr. Ovčarov Kardam, PaedDr. Roth Jiří, Hendrychová Jana, ing. Černá Stanislava, Spoustová Ilona

Finanční komise
---------------
JUDr. Futera Stanislav, Janovský Milan, ing. Ciboch Zdeněk, ing. Sojka Theodor,ing. Štěpánek Jaroslav, Dluhošová Jaroslava, Hrůza Ladislav, PhDr. Adamec Pavel, Tomášek František

Komise SVaZ
-----------
MUDr. Šulc Miroslav, MUDr. Pouzarová Hana, ing. Machová Karla, ing. Vlček Jiří, Třešňáková Růžena, Megelová Otýlie, Jakubcová Marta, Jakešová Božena, Blábolilová Eva, Mladá Marie, Karger Dieter, Procházka Viktor

Školská komise
--------------
Ptáček František, Matějovský Zdeněk, Kadlus Jiří, Šustová Jindra, Klimentová Marie, ing. Tischler Jiří, Hanzlík František, Mikovcová Dagmar, Horáková Zuzana, Vavřík Václav, ing. CsC Hassmann Josef, Mgr.Valentová Marta, ing. Hák Tomáš

Komise SMM
----------
Kořen Karel, Siblíková Danuše, ing. Hlaváčková Věra, Hoffmanová Marie, ing. Chytra Petr, Knapp Eduard, Řeháková Kateřina, ing. Mojzík Mojmír, ing. Pěchota Jiří, ing. arch. Pachner Jaroslav, Pekárek Karel, Soldánová Irena, Ak. mal. Sopko Kamil, ing. Táborský Miroslav, Vitáková Kristýna, Kopřiva Václav, ing. Pikl Milan

 
 
Usnesení RaMěst č.280/93  z 6.5. 1993
Kontrola volných bytů PBH Chomutov provedená na základě plánu práce kontrolní komise
------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou kontrolu a
u k l á d á
bytové komisi
-------------
provádět pravidelnou kontrolu hospodaření s volnými byty.
Dořešení výsledku kontroly odkládá městská rada na jednání 20.5.93
po projednání s ředitelem PBH.

Dále Městská rada v Chomutově
u k l á d á
Mgr. Kačicové, ved. právního odboru MÚ
--------------------------------------
prověřit obstaravatelskou smlouvu mezi PBH a městem Chomutov s ohledem na účtování částky za zprostředkování prodeje nemovitostí v majetku města.Městská rada o d k l á d á splatnost zaslaných faktur
nabyvatelům nemovitostí do vyřešení.


 
 
Usnesení RaMěst č.281/93  z 6.5. 1993
Doplnění komise k projednávání přestupků
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e  ji a
j m e n u j e
paní Miroslavu Sekerkovou členkou komise k projednávání přestupků.


 
 
Usnesení RaMěst č.282/93  z 6.5. 1993
Doplnění dozorčí komise PBH Chomutov
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
j m e n u j e
ing. Pěchotu Jiřího členem dozorčí rady PBH Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.283/93  z 6.5. 1993
Zubní pohotovosti
-----------------
Městská rada v Chomutově
byla  i n f o r m o v á n a
o zajistění zubní pohotovostní služby, nepovažuje tento způsob za vhodný a žádá Okresní úřad v Chomutově o přehodnocení.


 
 
Usnesení RaMěst č.284/93  z 6.5. 1993
Návrh na zrušení jeselského provozu v Cihlářské ulici
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o zrušení jeselského oddělení v Cihlářské ul. k 30. 6. 1993 a
u k l á d á
1) pí. Blábolilové, ved. OSVaZ
---------------------------
zajistit převod dětí do MŠ a majetek - DKP odboru školství MěÚ
termín : 30. 6. 1993

2) ing. Pěchotovi, ved. PMM
------------------------ navrhnout využití celého objektu včetně sauny
termín : do 30. 6. 93


 
 
Usnesení RaMěst č.285/93  z 6.5. 1993
Dotace na zdravotní pobyty dětí
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   d o p o r u č u j e  MZ
příspěvek na pobyt ve výši 7 tis. Kč a
n e d o p o r u č u je
hradit částku 3 tis. Kč na výlet.

U k l á d á
pí. Blabolilové, ved. odboru sociálních věcí
--------------------------------------------
zajistit výběr účastníků ozdravných pobytů v Itálii, kteří potřebují příspěvek z důvodů sociálních s podmínkou, že pobyt je nutný i z hlediska zdravotního. Seznam předložit do MR 20. 5.


 
 
Usnesení RaMěst č.286/93  z 6.5. 1993
Životní náklady - sociální situace ve městě
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předloženou zprávu o sociální situaci ve městě a
u k l á d á
pí. Blábolilové, ved. SVaZ
--------------------------
aby předložila opětně zprávu o vývoji sociálních potřeb a životních nákladů na území města v měsíci říjnu 1993 v porovnání s rokem 1992.


 
 
Usnesení RaMěst č.287/93  z 6.5. 1993
Ocenění práce žen v MZ ke Dni matek
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
uvolnit pro členky MZ, tajemnici a pracovnice servisu pro MZ jako výraz ocenění jejich práce, pokrytí nákladů rehabilitační kůry v Městských lázních.


 
 
Usnesení RaMěst č.288/93  z 6.5. 1993
Rozpis rozpočtu na rok 1993
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e:
materiál rozpis příjmů a výdajů rozpočtu městského úřadu v Chomutově a
u k l á d á
1/ ing. Táborskému, zástupci starosty
----------------------------------
realizovat neodkladně podpis nemovitosti kulturní dům - zápis do
katastru nemovitostí a realizaci naplnění dalších podmínek vyplývajících ze smlouvy.

2/ ing. Štěpánkovi, ved. EO
------------------------
pravidelně jedenkrát za měsíc informovat MR o stavu rozpočtových zdrojů a případné navýšení zdrojů nebo zdroje nové předkládat MR k zapojení do rozpočtu na nepokryté akce.
- správcům jednotlivých kapitol, řed. RO, PO a HO dodržovat finanční kázeň, zajistit plnění věcných úkolů v rámci finančních prostředků schváleného rozpočtu a zabezpečit tak vyrovnané rozpočtové hospodaření za rok 1993
- správcům jednotlivých kapitol, řed. RO, PO a HO přísně dodržovat směrnice MŽP a MF ČR pro hospodaření s prostředky sloužícími jako podpora ekologických opatření - us. vlády č. 313/92 a podmínky pro čerpání prostředků z rezervy státního rozpočtu k realizaci komunálních ekologických investic
z m o c ň u j e :
- vedoucího odboru ekonomiky k úpravám stanoveného závazného ukazatele investičních výdajů do výše 50 tis. Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.289/93  z 6.5. 1993
Výsledek kontroly poplatků z alkoholických nápojů a tabákových výrobků
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
stav nedoplatků u poplatků z alkoholických nápojů a tabákových výrobků a
s c h v a l u j e
- odvod poplatku za rok 1992 v plné výši
- slevu odvodu poplatků od l. l. 93 pouze u piva na polovinu původního poplatku tj. 5 % jenom u majitelů a provozovatelů restauračních zařízení, kteří budou mít vyrovnány poplatky z minulého období do
l.7.93. a u ostatního alkoholu a tabákových výrobků zachování 10 % z
prodejní ceny.

Dále městská rada v Chomutově
u k l á d á
servisu pro MZ
---------------
informovat ihned o uvedené změně Cech hostinských s tím, že seznam neplatičů bude po 1. 7. 1993 předán na živnostenský úřad.
termín: 5. 7. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.290/93  z 6.5. 1993
Žádosti občanů o uzavření nájemních smluv na byty v majetku města
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu vč. zápisu z bytové komise a
s c h v a l u j e ji.
Zároveň
u k l á d á
pí. Wottawové, zást. ved. HsB
-----------------------------
- uzavřít nájemní smlouvy na konkrétní byty pro opravu svépomocí
se žadateli dle bodu 1/ zápisu bytové komise.
- neschvaluje pomoc v řešení náhradního ubytování pro p. Jaroslava Novotného a konstatuje, že ubytování p. Novotného musí BDH řešit v rámci své bytové kapacity, popř.žádostí o umístění do domova důchodců.
- uzavřít NS se žadateli, kteří požadují výměnu bytu / menší či větší/ a svůj stávající byt dají městu k dispozici dle bodu 2/ zápisu bytové komise
- uzavřít NS se žadateli o byty mimo pořadník dle bodu 3) zápisu bytové komise
- uzavřít nájemní smlouvy se žadateli o přidělení náhradních bytů dle bodu 4/ zápisu bytové komise
- p. Siváka řešit jako neoprávněné nastěhování a nevystavovat nájemní
smlouvu na byt v čp. 1081, ul. 28. října
- p. Klimeš - Kindlová řešit jako neoprávněné nastěhování a nevystavovat nájemní smlouvu

- Městská rada v Chomutově 
n e d o p o r u č u j e 
realizaci prodeje domu č.p. 3632 v u. K. Světlé
- souhlasí s pronájmem bytu p. Burketovi s podmínkou, že bude přehodnocena nájemní smlouva za celý dům č.p. 95O Beethovenova ul. a - uzavřít nájemní smlouvy se žadateli o byty - střešní nástavby dle bodu a) tj. mořit částku 100 tis. Kč
u k l á d á
1/ ing. Pěchotovi, manažeru města
------------------------------
připravit a projednat návrh nájemní smlouvy do 10. 6. 1993.

2/ p. Kopřivovi, řed. PBH
----------------------
realizovat opravu 6 volných bytů č.p. 1622 ul. Dukelská z prostředků přidělených rozpočtem jako prioritní akci do konce srpna
1993.

 
 
Usnesení RaMěst č.291/93  z 6.5. 1993
Vyhodnocení výsledků v r. 1992 u MP a stanovení postupu hlavních směrů činnosti na rok 1993
-------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
vyhodnocení výsledků v roce 1992 u MP a schvaluje postup hlavních směrů činnosti na rok 1993.

Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit postup hlavních směrů činnosti na rok 1993 u MěPo.


 
 
Usnesení RaMěst č.292/93  z 6.5. 1993
Žádost o schválení návrhu na výši manipulačních poplatků za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh vyplývající ze zákona č. 67/1993 Sb., kterým se doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii a v návaznosti na § 17a odst. 5 schvaluje manipulační poplatky za přiložení a odstranění technických prostředků u osobních vozidel ve výši 300,- Kč a u nákladních a speciálních automobilů, přípojných nákladních a obytných vozidel a zvláštních motorových vozidel včetně autobusů ve výši 500,- Kč.

 
 
Usnesení RaMěst č.293/93  z 6.5. 1993
Organizační zabezpečení jednání MZ Chomutov dne 27. 5. 1993
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
b e r e  ji  n a  v ě d o m í  a  s c h v á l i l a ji.

U k l á d á
p. Březovské, tisk. mluvčí
--------------------------
provést změny vyplývající z MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.294/93  z 6.5. 1993
Spanilá jízda - žádost o dotaci
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
podpořit tuto akci a přispět sponzorstvím částkou 5 tis. Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.295/93  z 6.5. 1993
Zánik regionálního fondu
------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
souhlasit se zánikem regonálního fondu a převodem zbývající finanční částky do SESA a
u k l á d á
servisu pro MZ
---------------
informovat o tomto rozhodnutí SESO.
termín : 15. 5. 93


 
 
Usnesení RaMěst č.296/93  z 6.5. 1993
Spolupráce s městem Marienberg
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
záměr, uzavřít dohodu o partnerské spolupráci s městem Marienberg v SRN a
d o p o r u č u j e  MZ
tento záměr.


 
 
Usnesení RaMěst č.297/93  z 6.5. 1993
Galerie "H" z Vejprt - žádost o finanční podporu
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u je  MZ
sponzorovat sochařské sympozium ve Vejprtech částkou 10 tis. Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.298/93  z 6.5. 1993
Žádost o dotaci - tábor na Otavě - 13.ZŠ
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s dotací 1 tis. Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.299/93  z 6.5. 1993
Žádost o opravu věžních hodin na kostele Sv. Barbory
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
tuto žádost a dává ji finanční komisi k projednání.
termín: do 20. 5. 93


 
 
Usnesení RaMěst č.300/93  z 6.5. 1993
Žádost o poskytnutí fin. příspěvku - 3. ZŠ Na příkopech
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost a postupuje ji do školské komise.
Ved. OŠak, pí Mikovcová dá své stanovisko do 20. 5. 92

 
 
Usnesení RaMěst č.301/93  z 6.5. 1993
Žádost o příspěvek fin. podpory - NsP děti zaměstnanců
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s vyjádřením odboru ekonomiky a zamítá tuto žádost.


 
 
Usnesení RaMěst č.302/93  z 6.5. 1993
Žádost o snížení poplatku ze psa
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost o snížení poplatku ze psa paní Machové a
s c h v a l u j e
snížení poplatku na 500,- Kč ročně.