Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 6.6. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.835/91  z 6.6. 1991
Zpráva komise pro správu majetku města
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro správu městského majetku o odprodeji domů.
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválení odprodeje takto:
Lipská 2103 - Josefu Marschovi,
B. Engelse - Václavu Havlanovi (případně Pavlu Prosmanovi)
Šk. kp. Kouby - Dagmar Dučkové
Beethovenova 887 - Miroslavu Krištofovi, Amálii Hoffmannové, Ludmile Krištofové,
          Miroslavu Krištofovi - společně
Beethovenova 888 - Vladimír a Jana Dušánkovi (případně Josef Kříž)
Husova 2245 - manželům Moderovým
Příčná 28 - nabídka veřejnosti
nám. 1. máje 5 - Martinu Marcilisovi (případně Komerční bance)
Revoluční 32 - JUDr. Chábové a JUDr. Šimkové
nám. Míru 1138 - SBD Chomutov (odhad)
B. Engelse 1151 - Jiřímu Hartmanovi za 100.000,-Kčs
Dukelská 1277 - pronájem s následným odprodejem firmě Blesk smluvní cenou 
Čechova 1953 - MUDr. Krausovi (za odhad)
Kadaňská 2488 - firmě Line J a G
Nerudova 734 a 936 - spojený objekt - firmě Holmark
Cihlářská 4107 - zveřejnit nabídku
chata 9. ZŠ Havlíčkova - darovat JUNÁKU
 
 
Usnesení RaMěst č.836/91  z 6.6. 1991
Předvedení studie trolejbusové dopravy
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o stavu studie trolejbusové dopravy a
b e r e  n a  v ě d o m í 
stav rozpracovanosti studie.

 
 
Usnesení RaMěst č.837/91  z 6.6. 1991
Názvy ulic
----------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
změnu názvů ulic a 
s o u h l a s í 
s přejmenováním takto:
----------------------
Brjanská - Mostecká
Kub. revoluce - Vilová
B. Engelse - ŠKolní
J. Švermy - Politických vězňů
Harusova - Roosveltova
R. Luxemburkové - Kaplanova
A. Zápotockého - Sluneční
Šmeralova - J. Patočky
Fučíkova - J. Palacha
Erenburgova - J. Seiferta
Togliatiho - Italská
E. Uhra - Kundratická
nám. Míru - nám. Dr. Beneše
nám. V. Nejedlého - Štefánikovo nám.
25. Února - Krbická
K. Marxe - 17. listopadu
maršála Koněva - Holešická
plk. Govorova - Dřínovská
pplk. Bojkova - Kyjická
 
 
Usnesení RaMěst č.838/91  z 6.6. 1991
Informace o dořešení poplatku za alkoholické nápoje a tabákové výrobky u soukromníků
------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í 
informaci a
u k l á d á :
Ing. Štěpánkovi, vedoucímu ekonomického odboru
----------------------------------------------
projednat s Ing. Bilincem situaci ohledně žádosti o snížení poplatků st. p. Restaurace a v případě zavinění prodlení uložit postih.

Na návrh členů MR budou všechny finanční záležitosti postoupeny před jednáním a rozhodnutím MR k odbornému posouzení na ekonomickém odboru MÚ.
 
 
Usnesení RaMěst č.839/91  z 6.6. 1991
Koncepce pronájmu provozoven lékařům a zdrav. pracovníkům
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á :
p. J. Štayrovi, vedoucímu odboru správy městského majetku
---------------------------------------------------------
zjistit majetkovou podstatu objektů a možnost převodu do majetku města
(T: 31.7.1991)
a následně vytvořit koncepci pronájmu (včetně stacionáře) ve spolupráci se zástuzpci lékařů.
T: 30.11.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.840/91  z 6.6. 1991
Žádost o prodej domu pro potřeby psího útulku
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci p. Krále o jednání se zástupci spolku pro ochranu psů se závěrem nesnižovat výši poplatků a
u k l á d á :
Ing. S. Černé, vedoucí odboru životního prostředí
-------------------------------------------------
zjistit vhodnost objektu na Bělidle 275 pro psí útulek, případně vytipovat vhodnější objekt.
T: 13.6.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.841/91  z 6.6. 1991
Žádost p. Škarky Mojmíra o souhlas provozovny
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
se zřízením soukromého restauračního a ubytovacího zařízení v čp. 1793, 1175 a 1716 ul. Pražská.
 
 
Usnesení RaMěst č.842/91  z 6.6. 1991
Žádost o poskytnutí dotace tepla - kotelna Čechova a Spořická
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
žádost OPBH Chomutov.
 
 
Usnesení RaMěst č.843/91  z 6.6. 1991
Návrh na stanovení kompetence kontrolní komise
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zahájení činnosti komise a její složení.
 
 
Usnesení RaMěst č.845/91  z 6.6. 1991
Žádosti o poskytnutí slevy z poplatků: restaurace Evropa, Na rozcestí, Hvězda
-----------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádosti o slevu z poplatků a 
p o d s t u p u j e  j e : 
k vyřízení
vedoucímu ekonommického odboru ing. Štěpánkovi a 
------------------------------------------------
vedoucímu odboru MHDO Ing. Bilincovi.
-------------------------------------
T: 13.6.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.846/91  z 6.6. 1991
Žádost OPBH o prominutí polatků za zábor chodníků
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost OPBH Chomutov a promíjí poplatky za zábor chodníků s tím, že při překročení termínů dojde ke zvýšení sankce.
 
 
Usnesení RaMěst č.847/91  z 6.6. 1991
Návrh na účast na výstavbě DO 92 v Praze
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na účast na výstavbě DO 92,
p o d p o r u j e
účast města na této výstavbě a 
u k l á d á : 
p. Mikovcové, vedoucí odboru vzdělávání a volného času
------------------------------------------------------
realizací námětu.
 
 
Usnesení RaMěst č.848/91  z 6.6. 1991
Stížnost p. Jobánkové a jednání starosty
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e n a v ě d o m í 
sdělení okresního prokurátora.
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
stížnost p. Jobánkové při projednání její stížnosti na p. Maškovou a neshledává chování starosty p. Mrázka za urážlivé směrem k její osobě.
 
 
Usnesení RaMěst č.849/91  z 6.6. 1991
Žádost o zřízení provozovny firmy PROVO - p. J. Bulan
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost firmy PROVO a předává ji k posouzení odboru životního prostředí z hlediska ekologické škodlivosti dle § 15 zákona ČNR č. 637/1990 Sb.
T: 13.6.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.850/91  z 6.6. 1991
Žádost p. Václava Schlichtse o odprodej domu nebo bytu čp. 3574/2 v Gutenbergově ul.
------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p ř e d á v á 
žádost p. Schlichtse k vyřešení 
p. Štayrovi, vedoucímu odboru správy městsk. majetku a
------------------------------------------------------
p. Ďatkovi, vedoucímu bytového odboru.
--------------------------------------

 
 
Usnesení RaMěst č.851/91  z 6.6. 1991
Žádost p. Jana Čepáka o odprodej domu čp. 51 Revoluční ul.
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
k odprodeji po vyjádření stavebního úřadu.
 
 
Usnesení RaMěst č.852/91  z 6.6. 1991
Sdělení o zcizení pamětní desky
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis p. Ing. Zadáka, sděluje mu, že zcizení pamětní desky je v šetření MS VB a dále sděluje, že MR nemá v kompetenci poskytování povolení k veřejné sbírce.
Dále Městská rada v Chomutově
u k l á d á : 
p.Mikovcové, vedoucí odboru vzdělávání a volného času
-----------------------------------------------------
zajistit odpověď na dopis MV KSČ.
 
 
Usnesení RaMěst č.853/91  z 6.6. 1991
Žádost o povolení směnárenské činnosti CK ASPA-tour - p. Pašek
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e 
žádost p. Zdeňka Paška - CK ASPA-tour o povolení směnárenské činnosti.
 
 
Usnesení RaMěst č.854/91  z 6.6. 1991
Sdělení o jednání s Business centrum Chomutov
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o jednání s Business centrem Chomutov.
 
 
Usnesení RaMěst č.855/91  z 6.6. 1991
Žádost pro podporu činnosti pro p. Hanu Zajdovou - příprava na MS v bezmotorovém létání
---------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost a
s c h v a l u j e
pomoc, jejiž výše bude určena po dohodě s vedoucím ekonomického odboru a poskytne p. Zajdové podporu při zajišťování finančních prostředků u dalších organizací.
 
 
Usnesení RaMěst č.856/91  z 6.6. 1991
Sdělení ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
sdělení ministra a 
p o v ě ř u j e :
p. Sekerkovou, tiskovou mluvčí
------------------------------
jednáním s MŠMT ČR ohledně přenechání studie o skolách v přírodě.
 
 
Usnesení RaMěst č.857/91  z 6.6. 1991
Poskytnutí fin. prostředků - účelová globální dotace
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis OÚ v chomutově a
u k l á d á :
Ing. Štěpánkovi, vedoucímu ekonomického odboru
----------------------------------------------
přísné sledování čerpání poskytnutých finančních prostředků.
 
 
Usnesení RaMěst č.858/91  z 6.6. 1991
Žádost o poskytnutí ručitelství - p. Jaroslav Jelínek
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n á
poskytování ručitelství na zasedání MZ.
 
 
Usnesení RaMěst č.859/91  z 6.6. 1991
Žádost o služební byty pro OS VB
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost OS VB a 
p o v ě ř u j e :
p. Mrázka, starostu města
-------------------------
dojednáním s vedoucím bytového odboru p. Ďatkem.
 
 
Usnesení RaMěst č.860/91  z 6.6. 1991
Uveřejnění postoje městské rady k internaci sudetských Němců 9.6.1945
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e :
p. Mrázka, starostu města a
---------------------------
JUDr. Koníčka
-------------
organizací oživení této historické události a článkem v tisku.


 
 
Usnesení RaMěst č.861/91  z 6.6. 1991
Návrh na vyčlenění členů kontrolní komise z ostatních komisí
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
považuje členství v kontrolní komisi za neslučitelné z možnosti podjatosti s členstvím v jakékoliv jiné komisi nebo městské radě.

 
 
Usnesení RaMěst č.862/91  z 6.6. 1991
Žádost odborů o poskytování zpráv z jednání městské rady
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a 
žádost a dle vlastního uvážení bude poskytovat informace o důležitých bodech jednání měststké rady.
 
 
Usnesení RaMěst č.863/91  z 6.6. 1991
Záznam z jednání komise MZd ČR k článku v LN "Smrt podle ukazatelů"
-------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
záznam z jednání komise MZd ČR k článku LN "Smrt podle ukazatelů". 
 
Usnesení RaMěst č.864/91  z 6.6. 1991
Výběrové řízení na místo vedoucího odbrou vnější správy
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í 
informaci o konání výběrového řízení.
Z důvodu nepřítomnosti p. Krále městská rada
j m e n u j e :
členem této výběrové komise Ing. Věru Hlaváčkovou.
 
 
Usnesení RaMěst č.865/91  z 6.6. 1991
Dopis nájemníků domu čp. 5021 v Jirkovské ul.
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis nájemníků domu čp. 5021 v Jirkovské ul. a
u k l á d á :
p. Ďatkovi, vedoucímu bytového odboru a
p. Kopřivovi, řediteli OPBH Chomutov
---------------------------------------
postupovat v souladu s platnými předpisy.
 
 
Usnesení RaMěst č.866/91  z 6.6. 1991
Dopis OPBH Choutov - ceny tepla
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis OPBH Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.867/91  z 6.6. 1991
Dopis zástupce přednosty OÚ p. Macháčka
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í 
zprávu zástupce přednosty OÚ ze dne 14. 5. 1991 a
u k l á d á :
p. Ing. Ulrichové, tajemnici MÚ
-------------------------------
předvolat na jednání městské rady dne 27. 6. 1991 JUDr. Spitzerovou k podrobnému odůvodnění namítané předpojatosti.