Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 6.9. 1999
 
 
Usnesení RaMěst č.413/99  z 6.9. 1999
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.414/99  z 6.9. 1999
Partnerství s ing. Klausem Buehnenem
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu starosty města p. Nováka.


 
 
Usnesení RaMěst č.415/99  z 6.9. 1999
Změna v usnesení č. 382/99
--------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usnesení č. 382/99 a
s c h v a l u j e
zahraniční služební cestu zástupce starosty p. Ladislava Tůmy do Francie v měsíci září 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.416/99  z 6.9. 1999
Romská otázka
-------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a v ě d o m í
návrh na rekvalifikační kurzy.


 
 
Usnesení RaMěst č.417/99  z 6.9. 1999
Koncept předmětu zadávacích podmínek - Městské lázně
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
koncept zadávacích podmínek MěLá a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OTIS
---------------------------
vyhlášením výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace
na Městské lázně Chomutov. 
 
Usnesení RaMěst č.418/99  z 6.9. 1999
Zadávací podmínky pro VŘ na externí firmu zajišťující likviditu pohledávek města Chomutov
------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
text zadávacích podmínek předložených MR s doplněním dle návrhu JUDr. Rovenského a
u k l á d á
ing. Šťastnému, vedoucímu OMP
-----------------------------
vyhlásit výběrové řízení na firmu zajišťující likviditu pohledávek města Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.419/99  z 6.9. 1999
Revokace usn. MR č. 009/99/16 ze dne 4. 1. 1999
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r e v o k u j e
své usnessení č. 009/99/16 ze dne 4. 1. 1999 a
s c h v a l u j e
uzavření NS o pronájmu školního hřiště ZŠ v Chomutově, Školní ul. na ppč. 2443 o vým. 4455 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako ostatní plochy, Sportovnímu klubu Chomutov národní házené pro sportovní účely na dobu 20 let, t.j. do 31.12.2018.


 
 
Usnesení RaMěst č.420/99  z 6.9. 1999
Rozpočtová změna č. 35
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jedn. O1, položka 1349
o částku 40.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. O8, oddpa 3349, položka 5169
o částku 40.00,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.421/99  z 6.9. 1999
Úhrady v domově důchodců, dle změny vyhlášky MPaSV ČR č. 172/99 s účinností od 1.9.1999.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
snížení % nadstandartu v úhradě za bydlení u manželů v bytě 1 + 1 každý 10%, celkem 20%. 
 
Usnesení RaMěst č.422/99  z 6.9. 1999
Přidělení bezbariérových bytů (vřazení do pořadníku)
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
vřazení do pořadníku na přidělení bezbariérového bytu pro:
- Robelovou Vlastu, Tomáše ze Štítného 4001, CV
- Vobrovou Ilonu, Palackého 4260, CV
- Nitku Josefa, Komenského 4435, CV


 
 
Usnesení RaMěst č.423/99  z 6.9. 1999
Návrhy vycházející z jednání BK dle zápisu ze dne 20. 8. 1999
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze ze dne 20. 8. 1999 kromě bodů č. 2.1, 4.15, 4.17 - 4.28 vč. posledního odstavce bodu č. 4, které se odkládají na jednání MR dne 20. 9. 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.424/99  z 6.9. 1999
Zhodnocení činnosti mandatářů na I. pololetí 1999
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Skalické, pov. vedoucí OBH
-----------------------------
- nadále sledovat čerpání finančních prostředků poskytnutých na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu
- v rámci kontrolní činnosti sledovat plnění mandátních smluv uzavřených se správci bytového a nebytového fondu


 
 
Usnesení RaMěst č.425/99  z 6.9. 1999
Změna textu nájemní smlouvy na byty v majetku města Chomutov
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento materiál do jednání MR dne 20. 9. 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.426/99  z 6.9. 1999
Bytová situace p. Marcely Gorolové
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
poskytnutí bytu o vel. O+1 mimo pořadník p. Marcele Gorolové. 
 
Usnesení RaMěst č.427/99  z 6.9. 1999
Odklad nájemného z NP v budově čp. 37, Husovo nám., CV
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod do schůze MR dne 20. 9. 99.


 
 
Usnesení RaMěst č.428/99  z 6.9. 1999
Vyhodnocení VŘ - parkoviště ul. Beethovenova
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele na veřejnou zakázku "Parkoviště u hřbitova ul. Bethovenova" dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OTIS
---------------------------
podpisem smlouvy o dílo na podkladě podmínek VŘ.


 
 
Usnesení RaMěst č.429/99  z 6.9. 1999
VŘ na zhotovitele veřejných zakázek
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitelů veřejných zakázek:
- "Obnova náměstí 1. máje - stavební část"
- "Obnova náměstí 1. máje - elektrorozvody"
- "Nová recepce a provozní objekt na Kamencovém jezeře"
dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.430/99  z 6.9. 1999
Ochrana topného kanálu - okružní křižovatka
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
vícepráce na akci "Ochrana topného kanálu" dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OTIS
---------------------------
podpisem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo s dodavatelem ZKZ s.r.o., Chomutov.

 
 
Usnesení RaMěst č.431/99  z 6.9. 1999
Vyhodnocení výsledků deratizace, psích výběhů a systému rozmisťování košů se sáčky na psí exkrementy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
a) PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaR
--------------------------------
zabezpečit pravidelnou částečnou deratizaci ve městě a zabezpečit ji finančně

b) ing. Sojkovi, vedoucímu OE
--------------------------
začlenit do rozpočtu OŽPaR částku na každoroční částečnou deratizaci cca 100.000,- Kč

c) ing. Chytrovi, vedoucímu OTIS
-----------------------------
zabezpečit nákup potřebného počtu odpadkových košů s nástavcem na psí exkrementy a nákup mobilního vysavače

d) p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
----------------------------
do konce roku zabezpečit instalaci nakoupených košů s nástavcem na sáčky, pravidelně doplňovat sáčky a zabezpečit provoz mobilního vysavače.


 
 
Usnesení RaMěst č.432/99  z 6.9. 1999
Vyhodnocení systému nakládání s odpady za I. pol. 1999
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu o vyhodnocení systému nakládání s odpady za I. pol. 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.433/99  z 6.9. 1999
Rozpočtová změna č. 36
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a a s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení výdajů orj. 17, od§ 1031 (pěstební činnost), pol. 5331 (provozní příspěvek) o částku 241.365,- Kč - ÚZ 29013
           10.440,- Kč - ÚZ 29014
           4.577,- Kč - ÚZ 29015
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), pol. 4116 (ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR) o částku 241.365,- Kč - ÚZ 29013
         10.440,- Kč - ÚZ 29014
         4.577,- Kč - ÚZ 29015


 
 
Usnesení RaMěst č.434/99  z 6.9. 1999
Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku MěPo
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu Městské policie Chomutov o zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Chomutov za I. pololetí roku 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.435/99  z 6.9. 1999
Rozbor hospodaření za I. pololetí 1999
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
rozbor hospodaření za I. pololetí 1999,
u k l á d á
1) ing. Sojkovi, vedoucímu OE
--------------------------
zapracovat poznatky vyplývající z rozboru rozpočtového hospodaření za I. pololetí 1999 do návrhu rozpočtu na rok 2000

2) ing. Šťastnému, vedoucímu OMP
-----------------------------
tam, kde dochází každoročně k nesouladu rozpočtové strategie města se smluvními vztahy mezi Městem a subjekty, v nichž má Město majoritu, tyto smlouvy změnit (nájemní smlouva s.r.o. Teplo, pojištění motor. vozidel DPCHJ a.s. a případně mandátní smlouvy)
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
schválit výsledky hospodaření za I. pololetí 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.436/99  z 6.9. 1999
Rozpočtová změna č. 37
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů oj. 01, odd§ 6409, položka 5901 o částku 853.800,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 18, od§ 2221 položka 5213 o částku 853.800,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.437/99  z 6.9. 1999
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění a následný odprodej objektu čp. 4063 s ppč. 1941 (st. pl.) o vým. 912 m2 a stavebního dvora pč. 1942/4 (manipul. plocha) o vým. 3903 m2 v ul. Kosmonautů v k.ú. CV I v souladu s pravidly pro prodej nemovitostí z majetku Města Chomutov.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění přímého prodeje domu bez čp. na pč. 1360/3 o vým. 302 m2 (st. pl.) s pč. 1360/4 o vým. 145 m2 (st. pl. - dvůr) a s pč. 1360/2 o vým. 40 m2 (st. pl.) v Lipské ul. v k.ú. CV II p. Stanislavu Týrovi.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (odprodej části ppč. 1470/1 o vým. cca 195 m2 v k.ú. CV II) a
u k l á d á
OMP
---
provést na předmětném pozemku místní šetření.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 1588/2 o vým. 84 m2 v k.ú. CV II do vlastnictví manž. Vojtěchovských, bytem CV, Sládkova 3453/6.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej 1/2 ppč. 1373/4 v k.ú. CV II včetně 1/2 garáže na ní stojící do vlastnictví p. Zdeňka Petra, bytem CV, 17. listopadu 4626 za cenu symbolickou 1.553,50 Kč (tj. 5 % odhadní ceny).

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 1813 v k.ú. CV I (dle GP díl c) o vým. 15 m2) vlastníkovi stavby - garáže na ppč. 5632 v k.ú. CV I.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 1813 v k.ú. CV I (dle GP díl a) o vým. 14 m2) vlastníkovi stavby - garáže na ppč. 5634 v k.ú. CV I.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 1813 v k.ú. CV I (dle GP díl b) o vým. 15 m2) vlastníkovi stavby - garáže na ppč. 5633 v k.ú. CV I.9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 453 o vým. cca 25 m2 vedené v KN jako zast. plocha - dům s čp. (součást domu čp. 2369) v k.ú. CV II do vlastnictví majitele stavby - garáže na ppč. 455/2 v k.ú. CV II.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit zřízení věcného břemene firmě EMRITER v.o.s. k ppč. 553 a 558/1 v k.ú. CV I a
s c h v a l u j e
uzavření NS s firmou EMRITER v.o.s. na pronájem části ppč. 558/1 o vým. 22 m2 jako parkovací plochy za cenu 50,- Kč/m2/rok s platností od 1. 9. 1999 na dobu neurčitou.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 4465/4 o vým. 207 m2 vedené v KN jako zast. plocha - dvůr v k.ú. CV I do vlastnictví spol. Remax s.r.o., se sídlem v Praze 10, Golfová 937, za cenu odhadní 69.150,- Kč.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS s firmou EUROPLAKAT s.r.o., se sídlem Ústí n. Labem, Masarykova 157, v zastoupení p. Pavla Novotného - jednatele společnosti, na pronájem ppč. 5885/12 v ul. Kamenná čp. 5134, CV k umístění 1 ks reklamního panelu o velikosti 5,1 x 2,4 m, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 12.000,- Kč/rok.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (uzavření NS s Radiem Most s.r.o. na pronájem štítu domu čp. 4090 Palackého ul., CV).

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k NS na pronájem NP v objektu "JITŘENKA" čp. 4170 ul. Jiráskova, CV řešící rozšíření NS v bodě nájemce o manžela nájemkyně p. Tomáše Sebránka, bytem CV, Lipská 2485/92.
Ostatní podmínky sjednané v NS zůstanou stejné.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
změnu sortimentu prodeje v NP v objektu "SEVERKA" čp. 4092 ul. Blatenská, CV o vým. 119 m2, z "prodej masa a masných výrobků" na "prodej průmyslového zboží - textilu".
Ostatní podmínky NS zůstanou stejné.


16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu 2. ZŠ čp. 5265 Zahradní, CV o celk. vým. 24 m2 p. Milanu Hájkovi, bytem CV, 17. listopadu 4627, za účelem zřízení kantýny pro žáky a učitele, na dobu neurčitou, za cenu 9.600,- Kč/rok (tzn. 400,- Kč/m2/rok).

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP ve 2. NP objektu čp. 4106 ul. Cihlářská, CV Sboru apoštolské církve v Chomutově, zastoupené p. Stanislavem Bubíkem, za účelem zřízení kanceláří Apoštolské církve a Nadačního fondu Nehemie, na dobu neurčitou, za cenu 250,- Kč/m2/rok.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
a) pronájem NP v objektu čp. 4804 Březenecká, CV ve 3. NP
(místnost č. 34 a 35) o celk. vým. 26,19 m2 p. Františku Kožuchovi, bytem Kadaň, Na Podlesí 1415 a p. Aleši Perlíkovi, bytem Kadaň, Na Podlesí 1474, za účelem zřízení prodejny a půjčovny CD disků a DVD, na dobu neurčitou, za cenu 13.095,- Kč/rok (tzn. 500,- Kč/m2/rok)

b) pronájem NP v objektu čp. 4804 Březenecká, CV ve 3. NP
(místnost č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8) o celk. vým. 74 m2 p. Miroslavu Birošovi, bytem CV, Zahradní 5172, za účelem poskytování služeb - pánské holičství, opravy šatstva a prádla, opravy domácích drobných spotřebičů, na dobu neurčitou, za cenu 35.520,- Kč/rok (tzn. 480,- Kč/m2/rok)

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu "KRYSTAL" čp. 4834 sídl. Březenecká, CV o vým. 121,8 m2 p. Antonínu Císařovi, bytem CV, Čelakovského 1507/5, za účelem rozšíření provozovny sportklubu s provozem kulečníku a biliáru, za cenu 40.800,- Kč/rok (tzn. cca 335,- Kč/m2/rok) na dobu neurčitou.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
s c h v a l u j e
povolení instalace TV antény na objektu "FLORA" čp. 5306 Písečná, CV nájemci NP TJ VTŽ Chomutov, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem nemovitosti a za roční poplatek ve výši 1.200,- Kč.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
s c h v a l u j e
firmě CARMEN FASHION spol. s r.o. se sídlem v Teplicích, Alejní 14 uzavření podnájemní smlouvy s O. K. MUSIC s.r.o. se sídlem v CV, Školní 3637 na podnájem NP - jedné místnosti o vým. 180,60 m2 v 1. posch. vpravo domu čp. 15 se vchodem z Ruské ul. v CV za těchto podmínek:
- podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. do 16. 10. 2006 (termín shodný s termínem platnosti NS firmy CARMEN FASHION)
- výše podnájmu nebude převyšovat výši nájemného hrazeného firmou CARMEN FASHION spol. s r.o. a bude současně akceptovatelná O. K. MUSIC s.r.o.
- ke dni uzavření této podnájemní smlouvy uhradí firma CARMEN FASHION veškeré dluhy na nájemném a službách
- podnájemní smlouva bude odsouhlasena právníkem města a OMP
a dále
u k l á d á
OMP
---
vyhlásit na pronájem NP ve 2. poschodí VVŘ.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat usn. č. 041/98/21 ze dne 29. 4. 1998 a
schválit přímý odprodej ppč. 2379 o vým. 363 m2 vedené v KN jako zahrada do vlastnictví p. Vlastimila Mejtila, bytem CV, Krušnohorská 3372, za cenu 90.750,- Kč (tj. 250,- Kč/m2).

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (zveřejnění záměru prodeje ppč. 3201/1, 3207/18 v k.ú. CV II) a
u k l á d á
OMP (garant) ve spolupráci s OŽPaR
-----------------------------------
prověřit předmětné pozemky jako celek s možností pro výstavbu RD.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru směny pozemků s ŘSD ČR v k.ú. CV II a Křimov dle důvodové zprávy.


25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit výjimku z pravidel pro prodej nemovitostí z majetku Města Chomutov schválených usn. MZ č. 002/97/10 ze dne 29. 1. 1997, týkající se předkupního práva na prodej objektu uživateli bytu s uzavřenou NS do 31. 12. 1995, a to pro p. Justinu Brisudovou, bytem Domina 35
a dále
schválit prodej hájovny čp. 35 s ppč. 40 (st. pl.) o vým. 781 m2 v k.ú. Domina p. Justině Brisudové, bytem Domina 35 za kupní cenu dohodnutou, tj. 225.890,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.438/99  z 6.9. 1999
VŘ - pronájem NP v čp. 4106 ul. Cihlářská, CV
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e v y b r a l a
žádného z přihlášených uchazečů,
r u š í
zveřejněné VŘ a
u k l á d á
OMP
---
připravit rozšíření NS s firmou Ekofluid o tyto nebytové prostory.


 
 
Usnesení RaMěst č.439/99  z 6.9. 1999
Návrh postupů pro prodej bytových jednotek
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  n a   v ě d o m í 
zprávu komise a
u k l á d á
p. Jeřábkovi, předsedovi komise pro prodej bytů
-----------------------------------------------
zajistit dopracování tohoto materiálu.
T: do MR 13. 9. 99


 
 
Usnesení RaMěst č.440/99  z 6.9. 1999
Žádost o podporu Triatlonu
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou žádost a
s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč.