U s n e s e n í


 z 20. řádné schůze Rady města  Chomutova, která se konala dne 6.
 10.  2003  od  14,00  hod.  v  zasedací  místnosti  rady  na MěÚ

 v Chomutově

 ---------------------------------------------------------------

 

 

 Usnesení RaMěst č. 512/03 z 6. 10. 2003

 Kontrola plnění usnesení

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e    n a   v ě d o m í

 kontrolu plnění usnesení.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 513/03 z 6. 10. 2003

 Výběrové řízení na vedoucího kanceláře starosty města

 ------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 j m e n u j e
 s účinností od  1. 11. 2003 do  funkce vedoucího odboru kancelář

 starosty Ing. Zdeňka Březinu

 a

 u k l á d á

 ing. Sojkovi, tajemníkovi MěÚ

 -----------------------------

 jednat o podmínkách nástupu do funkce.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 514/03 z 6. 10. 2003

 Usnesení rady města ve věci valné hromady Teplo Chomutov s.r.o.

 ----------------------------------------------------------------
 Rozhodnutí rady města při  výkonu působnosti valné hromady Tepla

 Chomutov s.r.o. jako jediného společníka:

 

 1.

 b e r e   n a   v ě d o m í

 plnění usnesení č. 31/2.

 

 2.

 u k l á d á

 jednateli

 ---------
 projednat  a schválit  aktualizovaný harmonogram  v dozorčí radě

 v termínu do 17. 10. 2003.

 

 3.

 b e r e   n a   v ě d o m í

 plnění usn. č. 31/5 a

 u k l á d á

 jednateli

 ---------

 1. nechat vypracovat další právní rozbor k dané věci
 2.  neprodleně  vybrat  a  realizovat  technické  řešení dodávek

 tepelné energie do objektu čp. 4468-4469 a čp. 4454-4460.

 

 4.

 b e r e    n a   v ě d o m í

 průběžné plnění usnesení č. 31/6

 a

 u k l á d á

 jednateli

 ---------
 zpracovat a  předložit obchodní politiku  nejpozději do 17.  10.

 2003.

 

 5.

 b e r e   n a   v ě d o m í

 zprávu dozorčí rady.

 

 6.

 s c h v a l u j e

 výsledky hospodaření společnosti a účetní závěrku za rok 2002.

 

 7.

 s c h v a l u j e
 převedení  ztráty ve  výši  9.856.771,87  Kč na  účet neuhrazené

 ztráty z minulých let.

 

 8.

 b e r e   n a  v ě d o m í

 Výroční zprávu spol. Teplo Chomutov, s.r.o. za rok 2002.

 

 9.

 b e r e   n a  v ě d o m í

 zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2002.

 

 10.

 s c h v a l u j e
 odměnu  jednateli společnosti  za 1.   a 2.  pol. roku  2002 dle

 manažerské smlouvy.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 515/03 z 6. 10. 2003
 Informativní  zpráva o  zájmech  ochrany  přírody na  území obce

 s rozšířenou působností

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   b e r e  n a   v ě d o m í
 předloženou  informativní zprávu  o zájmech  ochrany přírody  na

 území obce s rozšířenou působností.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 516/03 z 6. 10. 2003
 Příspěvek na  ošetření stromů na hřbitově  v ul. Beethovenova ze

 SFŽP ČR v roce 2004

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu,

 b e r e   n a  v ě d o m í

 dosavadní postup OŽPaS a

 s o u h l a s í
 s podáním   žádosti  Státnímu   fondu  životního   prostředí  ČR
 o poskytnutí příspěvku  z Programu péče  o přírodní prostředí  -

 Ošetřování stromů a regenerace alejí aparků (3.1.2.).

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 517/03 z 6. 10. 2003

 Zápis z jednání bytové komise konané dne 18. 9. 2003

 ----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e
 řešení  doporučená BK  dle zápisu  ze schůze  konané dne  18. 9.

 2003, vyjma

 - bodu 2.2., který odkládá

 - bodu 2.3., který odkládá
 - bodu 2.5.,  kde žádosti vyhovuje  za předpokladu uznání  dluhu

 a sepsání splátkového kalendáře
 - bodu  2.11.,  kde  žádosti  vyhovuje  za  předpokladu zahájení

 stavebních prací do 31. 12. 2003,

 r e v o k u j e
 usn.  RM č.  216/03 ze  dne 5.   5. 2003  v bodě  4.13. ve  věci

 přidělení bytu mimo pořadník a

 d o p o r u č u j e  ZM

 schválit řešení bodu 2.12. dle zápisu BK.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 518/03 z 6. 10. 2003
 Návrh  nové  mandátní  smlouvy  mezi  Městem  Chomutov a správci

 bytového fondu (usn. RM č. 391/03)

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod do RM 13. 10. 2003.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 519/03 z 6. 10. 2003

 Rozpočtová změna č. 58

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 zvýšení  příjmů org.  j. 07-3319-2132  org. 15  (pronájem nem. a

 jejich částí) o částku 43.000,- Kč
 zvýšení výdajů  org. j. 07  odd. § 3319  pol. 5169 nákup  služeb

 o částku 43.000,- Kč a
 zvýšení  příjmů org.  j. 01  - 3319-2321  (neinvestiční dary)  o

 částku 380.000,- Kč
 zvýšení výdajů org.  j. 07 odd. § 3319 pol.  5169 nákup služeb o

 částku 380.000,- Kč

 

 

 Usnesení RaMěst č. 520/03 z 6. 10. 2003

 Užití znaku města

 -----------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 bezúplatné  užití znaku  města na  sportovním závodním  oblečení

 závodníků cyklistického klubu FLORATEX.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 521/03 z 6. 10. 2003
 Pronájem nebytového  prostoru v městské tržnici  na nám. 1. máje

 č. 4836 v Chomutově

 ---------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu,

 s c h v a l u j e
 pronájem vymezeného  nebytového prostoru v  Městské tržnici panu

 Ivanu Gončarovi tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a

 u k l á d á

 řediteli TSmCH

 --------------
 uzavřít nájemní  smlouvu na vymezený nebytový  prostor v Městské
 tržnici s panem  Ivanem Gončarem tak, jak je  uvedeno v důvodové

 zprávě.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 522/03 z 6. 10. 2003

 Smlouva o využívání internetového portálu CISnet

 ------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou  zprávu,

 s c h v a l u j e
 uzavření  smlouvy o  využívání internetového  portálu CISnet  se

 společností CHAPS spol. s r.o. v předloženém znění a

 p o v ě ř u j e

 a) starostku města k jejímu odpisu
 b) odbor  dopravy a silničního hospodářství  k využívání portálu
 CISnet za účelem předkládání jízdních řádů příměstské autobusové

 dopravy podle smlouvy.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 523/03 z 6. 10. 2003
 Výběr zhotovitele veřejných zakázek na investiční akci : "Oprava

 střechy čp. 15

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod do jednání RM 13. 10. 2003.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 524/03 z 6. 10. 2003
 Informace  o  vývoji  stavebních  prací  -  o  plnění  smluvních

 podmínek v Průmyslové zóně Nové Spořice

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í
 informaci  o  vývoji  stavebních  prací  -  o  plnění  smluvních

 podmínek v Průmyslové zoně Nové spořice.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 525/03 z 6. 10. 2003

 Prodej a pronájem nemovitostí

 -----------------------------

 1.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento  bod  (zřízení  věcného  břemene  práva  umístění přípojky
 kabelového  vedení  NN,  společně  s  právem  vstupu a vjezdu na
 pozemky  za  účelem  údržby  a  oprav  zařízení na p.p.č. 3172/5

 v k.ú. Chomutov II).

 

 2.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zřízení věcného  břemene práva umístění  rozvodu tepelné energie
 a teplé užitkové vody, včetně práva  vstupu na pozemky za účelem
 oprav  a údržby  těchto zařízení  a to  na částech  pozemků p.č.
 1195, p.č. 1193/1, 1193/2, 1193/3 v k.ú. Chomutov II, které jsou
 vlastnictvím města  Chomutov a to ve  prospěch společnosti Teplo

 Chomutov s.r.o. za cenu 100,- Kč.

 

 3.

 Rada města Chomutova

 n e d o p o r u č u j e
 ZM revokovat usnesení ZM č. 136/03/50 ze dne 25. 8. 2003, udělit
 výjimku ze Zásad pro prodej domů  a provést opravu části usn. ZM
 č. 101/03 ze dne  23. 6. 2003 a schválit prodej bytu  č. 9 v ul.
 Jirkovská  č.p. 5054  v Chomutově  paní Ludmile  Švarcové, bytem
 tamtéž,  za kupní  cenu ve  výši  33.807,-  Kč +  1.467,- Kč  za

 vedlejší pozemek.

 

 4.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e
 ZM  vyjmout  dům  č.p.  3731  se  st.p.č.  2757  o výměře 218 m2
 v Kadaňské  ulici v  k.ú. Chomutov  II ze  seznamu domů určených
 k odprodeji  v   souladu  s  Pravidly   pro  prodej  nemovitostí
 z majetku Města Chomutov a  v souvislosti s privatizací bytového
 fondu  zařadit tento  do seznamu  domů, určených  k odprodeji na

 jednotlivé bytové jednotky a dále

 d o p o r u č u j e
 ZM  schválit zveřejnění  a následné  zařazení domu  č.p. 3732 se
 st.p.č. 2758 o výměře 162 m2  v Palachově ulici a domu č.p. 3733
 se  st.p.č.  2759  o  výměře  166  m2  v  Palachově ulici v k.ú.
 Chomutov II  do sezamu domů, určených  k odprodeji na jednotlivé

 bytové jednotky v souvislosti s privatizací bytového fondu.

 

 5.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e
 ZM provést  částečnou revokaci usnesení  ZM č. 053/03/11  ze dne
 28. 4. 2003 v části spoluvlastnických podílů, na základě žádosti
 a dohody stávajících nájemníků takto: manželé František a Jiřina
 Šindelářovi  kupují  4/10  výše   uvedených  nemovitostí  za 
 480.972,-,  manželé Zdeněk  a  Hana  Petlanovi kupují  3/10 výše
 uvedených nemovitostí  za Kč 360.729,-  a paní Libuše  Panošková
 kupuje 3/10  výše uvedených nemovitostí za  Kč 360.729,- všichni
 bytem Chomutov, Škroupova 1416,  celkem za kupní cenu dohodnutou

 ve výši Kč 1,202.430,-.

 

 6.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e
 ZM  schválit  odprodej  garáže  v  domě  čp.  3958,  3959  ulice
 Kosmonautů  -  č.  NP  3959/301  o  výměře  36,2  za  tržní cenu
 100.000,-     ve  spoluvlastnickém  podílu   362/9057,  plocha
 jednotky 36,2/999,7 (stavební parcela č. 1952, 1953 v k.ú. CV I)

 panu Karlu Oehlerovi, bytem Chomutov, Kosmonautů 3958.

 

 7.

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e
 částečně své  usnesení č. 294/03  bod 11 ze  dne 2. 6.  2003, ve
 věci  prodeje nebytových  prostor, v  části týkající  se prodeje

 garáže č. 301 v domě čp. 4000 Sluneční ulice v Chomutově a

 d o p o r u č u j e
 ZM   schválit   prodej   garáže   č.   4000/301  Sluneční  ulice
 v Chomutově,  plocha  jednotky  33,6/985,5,  ve spoluvlastnickém
 podílu  336/9003  (stav.parc.  č.  1948,  1947  v  k.ú. CV I) do
 spoluvlastnictví   panu  Rudolfu   Bebjakovi,  bytem   Chomutov,
 Sluneční 3955  a panu Karlu  Zíbarovi, bytem Chomutov,  Sluneční

 3999, za tržní cenu 95.000,- Kč.

 

 8.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e
 ZM  schválit odprodej  garáže v  domě čp.  4435, 4436 Komenského
 ulice  - č.  NP 4436/301  o výměře  30,2 m2  se spoluvlastnickým
 podílem  v   rozsahu  302/13158,  plocha   jednotky  30,2/1422,0
 (stavební parcela č. 2475/3, 2475/4  v k.ú. Chomutov II), formou
 dobrovolné  dražby s  tím, že  vyvolávací cenou  bude tržní cena

 nebytového prostoru.

 

 9.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e
 ZM  schválit odprodej  garáže v  domě čp.  4435, 4436 Komenského
 ulice  -  č.  NP  4436/303  o  výměře  23 m2 se spoluvlastnickým
 podílem   v  rozsahu   23/13158,  plocha   jednotky  23,0/1422,0
 (stavební parcela č. 2475/3, 2475/4  v k.ú. Chomutov II), formou
 dobrovolné  dražby s  tím, že  vyvolávací cenou  bude tržní cena

 nebytového prostoru.

 

 10.

 Rada města Chomutova

 o p r a v u j e
 své usnesení č. 294/03/16 ze dne 2.6.2003, týkající se odprodeje
 pozemku  parcelní č.  1470/73 manželům  Josefu a  Soně Kudrnovým
 (bytem  v Chomutově,  Sukova 4700)  a to  adresu kupujícího pana

 Josefa Kudrny, který je bytem Blatno 25, okres Chomutov a

 d o p or u č u j e
 ZM provést v tomto smyslu  opravu svého usnesení č. 100/03/10 ze
 dne  23.  6.  2003,  týkající  se  odprodeje pozemku parcelní č.
 1470/73  manželům Josefu  a Soně  Kudrnovým (bytem  v Chomutově,
 Sukova 4700) a to adresu kupujícího pana Josefa Kudrny, který je

 bytem Blatno 25, okres Chomutov.

 

 11.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem poz. parcely č. 1911/37 o výměře 21 m2, v k.ú. Chomutov
 II,  vedené v  KN jako  ostatní plocha,  p. Rudolfovi Dolejšímu,
 bytem Chomutov, Lipská 79/2533,  k zahrádkářským účelům, za cenu
 2,- Kč/m2/rok, tj.  celkem 42,- Kč s povinností  hradit nájem od
 1. 7. 2003 na dobu neurčitou, a doplatit zpětně nájem za užívání

 pozemku od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2003 ve výši celkem 126,- Kč.

 

 12.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem poz. parcely č. 1911/38 o výměře 32 m2, v k.ú. Chomutov
 II, vedené  v KN jako  ostatní plocha, p.  Novákové Šárce, bytem
 Chomutov, K.  Světlé 3624, k  zahrádkářským účelům, za  cenu 2,-
 Kč/m2/rok, tj. celkem  64,- Kč, s povinností hradit  nájem od 1.
 7.  2003 na  dobu neurčitou  a doplatit  zpětně nájem za užívání

 pozemku od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2003, celkem 192,- Kč.

 

 13.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem poz. parcely č. 1911/36 o výměře 3 m2 a poz. parcely č.
 1911/35  o výměře  5 m2,  v k.ú.  Chomutov II,  vedené v KN jako
 ostatní plocha, p. Stanislavu Hermachovi, bytem Chomutov, Lipská
 81/2531,  k zahrádkářským  účelům,  za  cenu 2,-  Kč/m2/rok, tj.
 celkem 16,- Kč  s povinností hradit nájem od 1.  7. 2003 na dobu
 neurčitou a  doplatit zpětně nájem  za užívání pozemku  od 1. 7.

 2000 do 30. 6. 2003 celkem 48,- Kč.

 

 14.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem části  poz. parcely č. 964/1  o výměře 1680 m2,  v k.ú.
 Chomutov  I,  vedené  v  KN   jako  ostatní  plocha,  p.  Molové
 Jaroslavě, bytem Chomutov, Dostojevského  3929 a nájemníkům domu

 v ul. Dostojevského č.p. 3928 a č.p. 3929:

 - Laštovka Ladislav, bytem Chomutov, Dostojevského 3929

 - Pidrman Petr, bytem Chomutov, Dostojevského 3929,

 - Třísková Dagmar, bytem Chomutov, Dostojevského 3929,

 - Kohout Ralf, bytem Chomutov, Dostojevského 3929,

 - Kulianu Robert, bytem Chomutov, Dostojevského 3928,

 - Bulant Radim, bytem Chomutov, Dostojevského 3928,

 - Kubánková Jindra, bytem Chomutov, Dostojevského 3928,

 - Veverková Jitka, bytem Chomutov, Čermákova 3145,

 - Ing. Šimková Natálie, bytem Chomutov, Dostojevského 3929,

 - Pech Jaroslav, bytem Chomutov, Březenecká 4750/103,
 k zahrádkářským  účelům,  za  cenu  2,-  Kč/m2/rok,  tj.  celkem

 3.360,- Kč ročně, na dobu neurčitou.

 

 15.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  části poz.  parcely č.  350 o  výměře 415  m2, v  k.ú.
 Chomutov  I,  vedené  v  KN  jako  ostatní  plocha, p. Jaroslavu
 Meleganičovi,  bytem Chomutov,  Karla Buriana  3597 a nájemníkům

 domu v ul. Karla Buriana 3596-3597:

 - Ludvík Miroslav, bytem Chomutov, Karla Buriana 3597,

 - Šafránek Bohumír, bytem Chomutov, Karla Buriana 3596,

 - Koubková Apolena, bytem Chomutov, Karla Buriana 3597

 - Vinšová Jiřina, bytem Chomutov, Karla Buriana 3596,

 - Burda František, bytem Chomutov, Karla Buriana 3596
 k zahrádkářským účelům, za cenu  2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 830,-

 Kč ročně, na dobu neurčitou.

 

 16.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  poz. parcely  č. 4462/2   o výměře  11.414 m2,  v k.ú.
 Chomutov  I,  vedené  v  KN  jako  zahrada,  předsedovi  ZO  ČZS
 "V Olšinách", panu Jiřímu Piskáčkovi, bytem Chomutov, Seifertova
 4160, k zahrádkářským účelům, za  cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem
 22.828,- Kč s  povinností hradit nájemné od 1.  10. 2003 na dobu

 určitou do 30. 9. 2005.

 

 17.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem části  poz. parcely č.  4604/1 o výměře  700 m2 v  k.ú.
 Chomutov  I, vedené  v KN  jako zahrada,  p. Ladislavu Jiříkovi,
 bytem  Chomutov, Borová  5143, k  zahrádkářským účelům,  za cenu

 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 1.400,- Kč, na dobu neurčitou.

 

 18.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod  (pronájem části poz.  parcely č. 3953/2  o výměře 403
 m2, v k. Chomutov II, vedené v KN jako trvalý travní porost).

 

 19.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem poz. parcely  č. 1131 o výměře 468  m2, v k.ú. Chomutov
 II,  vedené  v  KN  jako  zahrada,  panu Manfredu Frnkovi, bytem
 Chomutov, Březenecká  4750, k zahrádkářským účelům,  za cenu 2,-

 Kč/m2/rok, tj. celkem 936,- Kč na dobu neurčitou.

 

 20.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  části poz.  parcely č.  4172 o  výměře 145  m2, v k.ú.
 Chomutov  I,  vedené  v  KN  jako  ostatní plocha, firmě Staviva
 IMPULS,  zastoupené  jednatelem  p.  Lubošem  Turkem,  se sídlem
 v Chomutově, Pražská  585, za účelem  vjezdu do areálu,  za cenu

 20,- Kč/m2/rok, tj. celkem 2.900,- Kč na dobu neurčitou.

 

 21.

 Rada města Chomutova

 n e s c h v a l u j e
 pronájem části poz. parcely č. 2686/4, v k.ú. Chomutov I, vedené
 v KN jako ostatní plocha,  za účelem umístění reklamního poutače
 o rozměrech 1950 x 1950 mm,  firmě Lidl Česká republika, v.o.s.,

 se sídlem v Praze 5 Stodůlky, K Hájům 2 čp. 1233.

 

 22.

 Rada města Chomutova

 n e s c h v a l u j e
 pronájem části poz. parcely č.  2720/2 v k.ú. Chomutov I, vedené
 v KN jako ostatní plocha, za účelem umístění informačních panelů
 o rozměrech 60  x 150 cm,  Středisku knihovnických a  kulturních
 služeb,  se sídlem  v Chomutově,  Palackého 4995/85,  zastoupené

 Mgr. Marií Laurinovou.

 

 23.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e
 ZM  schválit prodej  pozemků p.č.  1171/6 o  vým. 724  m2 a p.č.
 1171/5  o  vým.  206  m2  v  k.ú.  Chomutov  II  do  vlastnictví
 Společenství vlastníků jednotek  Havlíčkova č.p. 4134-4135-4136,
 se sídlem  Havlíčkova 4136, Chomutov za  cenu 120.900,- Kč, před
 prodejem bude  zřízeno věcné břemeno ve  prospěch města na práva

 umístění dopravního značení zařízení veřejného osvětlení.

 

 24.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e
 ZM schválit dořešení majetkoprávního stavu k objektu č.p. 3448 v
 ul. Pionýrů na st.p.č. 3573  v k.ú. Chomutov I formou notářského
 zápisu,  tak   aby  objekt  byl  zapsán   do  vlastnictví  Města

 Chomutova.

 

 25.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e
 ZM  schválit zveřejnění  záměru prodeje  pozemků p.č.  774, 775,
 776, 777,  778, 779, 780,  781, 782, 783,  784, 786 a  částí 744

 a 831 v katastrálním území Chomutov I.

 

 26.

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a  v ě d o m í
 uzavření  pojištění  zákonné  odpovědnosti  za  škody  způsobené
 motorovým  vozidlem,  pojištění  motorového  vozidla a úrazového

 pojištění 7 osob na motorové vozidlo OPEL ZAFIRA 2U2 55 00.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 526/03 z 6. 10. 2003

 Prodej bytů z majetku města

 ---------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 prodej bytů dle důvodové zprávy.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 527/03 z 6. 10. 2003

 Změna zřizovací listiny TSmCh - dodatek č. 5

 --------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu,

 b e r e   ji  n a   v ě d o m í   a

 d o p o r u č u j e

 ZM schválit dodatek č. 5 ke Zřizovací listině TSmCh.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 528/03 z 6. 10. 2003

 Odměna řediteli MěPo za III. čtvrtletí

 --------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 vyplacení  odměny  řediteli  Městské  policie  Chomutov  za III.

 čtvrtletí roku 2003 ve výši dle upravené přílohy č. 1.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 529/03 z 6. 10. 2003

 Bezbariérový byt

 ----------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 přidělení  bezbariérového bytu  v DPS  Merkur pro  paní Saukovou

 Magdalénu, bytem Chomutov, Zadní Vinohrady 4664.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 530/03 z 6. 10. 2003

 Valná hromada SKZ Chomutov s.r.o.

 ---------------------------------
 Rozhodnutí  Rady  města  při  výkonu  působnosti  valné  hromady
 obchodní společnosti Správa  kulturních zařízení Chomutov s.r.o.

 jako jediného společníka:

 s c h v a l u j e
 na  podkladě usnesení  Zastupitelstva města  Chomutova č. 175/03
 z 29. 9. 2003 ing. Rudolfa Kozáka a MUDr. Džamilu Stehlíkovou do

 dozorčí rady této obchodní společnosti.

 

 Ing. Ivana Řápková                          Ing. Jan Řehák
   starostka města                               místostarosta