Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 7.2. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.545/91  z 7.2. 1991
Zpráva o jednacím řádu komisí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh jednacího řádu komisí a
s c h v a l u j e
jeho upravenou verzi. Dále
p r o j e d n a l a  a  n a v r h l a
předsedy komisí:
ing. Machová            - komise soc. věcí a zdravotnictví
pan Ptáček             - komise vzdělávání a volného času
ing. Lysenko (náhrad. ing. Bocian) - komise životního prostředí
ing. Krotilová (náhr. ing. Mojzík) - komise kontrolní

 
 
Usnesení RaMěst č.546/91  z 7.2. 1991
Připomínkování sociologického průzkumu
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh a
d o p o r u č i l a 
jej s doplněním sociolog. průzkumů,
b e r e  n a  v ě d o m í 
možnost spolupráce s IPVD Chomutov a dále
p o v ě ř i l a
pana Reindla a pana Šobáně
--------------------------
kontaktem s IPVD a vedením návrhů sociolog. průzkumu.
 
 
Usnesení RaMěst č.547/91  z 7.2. 1991
Zpráva o inventarizaci městského majetku
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o inventarizaci městského majetku.
 
 
Usnesení RaMěst č.548/91  z 7.2. 1991
Schválení podmínek hmotné zainteresovanosti ředitele OPBH na rok 1990
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a 
předložený návrh a
s c h v a l u j e  h o .
 
 
Usnesení RaMěst č.549/91  z 7.2. 1991
Zpráva o prověření žádostí o nebytové prostory
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o prověření žádostí o nebytové prostory.
 
 
Usnesení RaMěst č.550/91  z 7.2. 1991
Zpráva o havarijní stanici sboru PO
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
žádost o pozemek na křížení Spořice-Kadaňská ul. pro havarijní stanici PO, dále
u k l á d á
ing. Šlencocovi, pov. vedoucímu odboru ÚPA
------------------------------------------
připravit návrh k převodu pozemku pro výstavbu havarijní stanice PO včetně vyjmutí pozemku z fondu zem. půdy s termínem do 7. 3. 1991.
 
 
Usnesení RaMěst č.551/91  z 7.2. 1991
Ekologická ozdravná opatření - pozvané podniky OPBH, VT, Ž, ČAD
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávy a
u p o z o r ň u j e
přizvané podniky na povinnost obcí vyplývající z § 48, odst. 1,2 Zákona o obcích udělovat pokuty za narušování životního prostředí, dále
u k l á d á 
ing. Miroslavu Bilincovi, pov. vedoucímu odboru MHDO
----------------------------------------------------
vstoupit v jednání s OHES k prošetření a měření vypouštěných škodlivin na těchto podnicích s termínem do 7. 3. 1991.
 
 
Usnesení RaMěst č.552/91  z 7.2. 1991
Vývoj pohledávek za nájemné
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu OPBH,
b e r e  j i  n a  v ě d o m í a
d o p o r u č u j e
p. Václavu Kopřivovi, řediteli OPBH
-----------------------------------
vytypovat vhodný objekt pro poskytování přístřeší.
Termín: do 7. 3. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.553/91  z 7.2. 1991
Příprava sčítání lidu, bytů a domů
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informaci.
 
 
Usnesení RaMěst č.554/91  z 7.2. 1991
Návrh na úpravu schválených činností Technických služeb
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
u k l á d á 
ing. Miroslavu Bilincovi, pov. vedoucímu odboru MHDO
----------------------------------------------------
zpracovat dle připomínek MěRa konečné znění vymezení zákl. účelu a tomu odp. předmětu činnosti TS jako základu pro zřizovací listinu TSmCh a zvážit ve spolupráci s ekonomickým odborem možnosti činnosti a u vybraných činností jejich pronájem,
dále
p o v ě ř u j e 
ing. Miroslava Bilince, pov. vedoucího odboru MHDO
--------------------------------------------------
upozornit správce komunikací na povinnost řádně udržovat komunikace (chodníky a vozovky, které nejsou ve správě města)
Termín: do 31. 3. 1991

 
 
Usnesení RaMěst č.555/91  z 7.2. 1991
Sklad pesticidů na území města
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
ing. Miroslava Bilince, pov. vedoucího odboru MHDO
--------------------------------------------------
upozornit ZZN, že dle § 15 Zákona o obcích bude městskou radou zrušen souhlas s umístěním skladu toxických látek této provozovny a dále jej pověřuje jednáním k ukončení skladování pesticidů.
 
 
Usnesení RaMěst č.556/91  z 7.2. 1991
Využití ulice Rudé armády
-------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
ing. Vladimíra Šlence, pov. vedoucího odboru ÚPA
------------------------------------------------
ukončením stavební uzávěry ul. Rudé armády od křižovatky Škroupova po křižovatku Leninova a zpracováním výhledu na její další využití včetně návrhu na využití úseku viadukt - Škroupova ve spolupráci s OPBH.
Termín o informaci MěRa podá ing. Šlenc 14. 2 1991.
 
 
Usnesení RaMěst č.557/91  z 7.2. 1991
Žádost o dodatečné zařazení do výběrového řízení - p. Mikovcová
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s dodatečným zařazením p. Mikovcové do výběrového řízení.
 
 
Usnesení RaMěst č.558/91  z 7.2. 1991
Informace o hodnocení respirátorů
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou informaci,
s o u h l a s í  s  n í  a
u k l á d á
ing. Miroslavu Bilincovi, pov. vedoucímu odboru MHDO
----------------------------------------------------
dohodnutí podmínek prodeje respirátorů a zajištění nákupu občanům pomoci obchodu a
u k l á d á 
 p. Sekerkové, tiskové mluvčí servisu pro zastupitelstvo
-------------------------------------------------------
uveřejnit článek o hodnocení respirátorů v plném znění.
 
 
Usnesení RaMěst č.559/91  z 7.2. 1991
Žádost o podporu při požadavku vyjmutí I. mlýna z privatizace
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou žádost a
d o p o r u č u j e
městské sekci privatizační komise přijmout ředitele Podkrušnohorského zooparku k osvětlení situace okolo I. mlýna.
 
 
Usnesení RaMěst č.560/91  z 7.2. 1991
Dopis Gymnázia Chomutov
-----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost o příspěvek ve výši 20 tis. Kčs k oslavám založení gymnázia a
předává ji
p. Oldřichu Dvořákovi, pov. vedoucímu odboru školství a kultury
---------------------------------------------------------------
k posouzení a následně k projednání na FO k možnosti realizace pomoci s informací do MěRa 7. 3. 1991.
 
 
Usnesení RaMěst č.561/91  z 7.2. 1991
Žádost o odprodej domu čp. 5
----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
žádost a 
p ř e d á v á  j i 
p. K. Šaškové, pov. vedoucí finančního odboru
---------------------------------------------
k evidenci. Dále
u k l á d á 
ing. Vladimíru Šlencovi, pov. vedoucímu odboru ÚPA
--------------------------------------------------
osvětlit další záměr s domem čp. 5.
 
 
Usnesení RaMěst č.562/91  z 7.2. 1991
Seznam pronájmu parkovišť
-------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informaci a
u k l á d á 
ing. Miroslavu Bilincovi, pov. vedoucímu odboru MHDO
----------------------------------------------------
odpovědět v duchu pronájmu.
 
 
Usnesení RaMěst č.563/91  z 7.2. 1991
Žádost p. Řeháka o pronájem AS Luna k prodeji ortopedických pomůcek
-------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou žádost a
p ř e d á v á  j i 
p. K. Šaškové, pov. vedoucí finančního odboru
---------------------------------------------
k posouzení.
 
 
Usnesení RaMěst č.564/91  z 7.2. 1991
Návrh výše pronájmu na zasedací síň
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
s c h v a l u j e
výši nájemného za zasedací síň č. 18 na MÚ ve výši 50,-Kčs/hod. a 50,-Kčs na úklid, s platností od 1. 2. 1991.