Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 7.2. 2000
 
 
Usnesení RaMěst č.041/00  z 7.2. 2000
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o kontrole plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.042/00  z 7.2. 2000
Občanské sdružení světlo Kadaň
------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci Občanského sdružení světlo Kadaň.


 
 
Usnesení RaMěst č.043/00  z 7.2. 2000
Žádost p. Kubištové - REVOKOVÁNO usn. č. 449/00/12 z 11. 9. 2000
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
1) ing. Chytrovi, vedoucímu OTIS
-----------------------------
evidovat zamezení přístupu do jednotlivých prodejen po celou dobu rekonstrukce nám. 1. máje

2) ing. Šťastnému, vedoucímu OMP
-----------------------------
zohlednit zamezení přístupu do prodejen v nájemném za měsíc únor 2000 (období od zahájení prací do 31. 12. 1999) a červen 2000 (období od 1. 1. 2000 do ukončení prací)


 
 
Usnesení RaMěst č.044/00  z 7.2. 2000
Výběrové řízení na tajemníka MěÚ - II. kolo
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e v y b r a l a
žádného z přihlášených uchazečů,
r u š í
výběrové řízení na tajemníka MěÚ Chomutov a
u k l á d á
p. Novákovi, starostovi města
-----------------------------
vypsat nové výběrové řízení za stejných podmínek.
T: ihned 
 
Usnesení RaMěst č.045/00  z 7.2. 2000
Problematika Českého červeného kříže
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci ředitelky Českého červeného kříže.


 
 
Usnesení RaMěst č.046/00  z 7.2. 2000
Informativní zpráva o příjmech z poplatků a pokut za r. 1999
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení uložených poplatků za rok 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.047/00  z 7.2. 2000
Návrhy vycházející z jednání BK ze dne 20. 1. 2000
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze ze dne 20. 1. 2000 kromě bodu 3.1, který MR vrací BK k novému projednání a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prominutí penále ve výši 75 % p. Bartošové Vlastě (dle bodu 4.2.).


 
 
Usnesení RaMěst č.048/00  z 7.2. 2000
Zvýšení úhrad na ubytovně pro matky s dětmi
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
zvýšení úhrad na ubytovně pro matky s dětmi ul. Grégrova s účinností od 1. 3. 2000 takto:
- matka s dětmi 60,- Kč/1 den
- žena bez dětí 50,- Kč/1 den


 
 
Usnesení RaMěst č.049/00  z 7.2. 2000
Uzavírka okružní křižovatky ul. Lipská - Palackého - vícenáklady na provoz MHD
-------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu ve věci uzavírky okružní křižovatky ul. Lipská - Palackého s dopadem na vzniklé vícenáklady na provoz MHD (autobusy) a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OTIS (garant)
p. Pavlisovi, řediteli DPCHJ, a.s.
--------------------------------------
měsíčně předkládat do MR skutečně vzniklé vícenáklady na náhradní provoz MHD.


 
 
Usnesení RaMěst č.050/00  z 7.2. 2000
Úprava dělících příček v bytech domu čp. 5394, Přemyslova ul. Chomutov
-----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o tom, že v řízeních uplatňujících nezávadnost podlah v témže domě bude nadále pokračovat OTIS ve spolupráci s OPP.


 
 
Usnesení RaMěst č.051/00  z 7.2. 2000
Investiční akce
---------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OTIS
-----------------------------
přepracovat materiál a předložit jej do jednání MR 21. 2. 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.052/00  z 7.2. 2000
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit směnu pozemků mezi Městem Chomutov ppč. 4071/95 a NsPaLDN Chomutov ppč. 3511/13, 2564/13 a 3455/6, vše v k.ú. CV I.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit vykoupení ppč. 4701/22 o vým. 16631 m2 od majitele pozemku Holding Chomutov a.s. v konkursu, za cenu 5,- Kč/m2 zeleň a 175,- Kč/m2 zastavěné plochy, za celkovou kupní cenu 234.040,- Kč (tj. 222.895,- Kč + daň z převodu 11.145,- Kč).

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
bod vypuštěn

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Outdor reklamní média, spol. s r.o., se sídlem Hradební 3, Praha 1, zastoupenou dr. K. hlavatou, na přemístění reklamního oboustranného billboardu na ppč. 2712 v k.ú. CV I.
5.
Prodej a pronájem nemovitostí - !!! Revokován usn. č. 156/00/16 z 3. 4. 2000!!!
-------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s p. Věrou Brchlovou - FITNESS STUDIO VĚRA, bytem Kadaň, Sukova 1609, na pronájem torza pomníčku na ppč. 1171 v k.ú. CV II na umístění reklamní směrové tabule za roční nájemné 6.000,- Kč a
u k l á d á
ing. Kortusové, vedoucí ODaS
----------------------------
v této lokalitě ošetřit možnosti parkovacích míst.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej ppč. 2840/6 v k.ú. CV I (vým. 891 m2, ost. plocha, oddělený z ppč. 2840/1 a 4) manž. Schlejerovým Rudolfovi a Marii, bytem CV, Jiráskova 4168 za cenu 96.120,- Kč a dále schválit darování ppč. 74/9, 75/4, 75/5, 372/2, 372/8, 373/9, 373/12 v k.ú. CV II do vlastnictví Města Chomutov od manž. Schlejerových.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
pronájem ppč. 2820 o vým. 190 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada, spol. Barum Continental s.r.o., se sídlem v Otrokovicích, za účelem rozšíření provozovny za cenu 200,- Kč/m2/rok, tj. 38.000,- Kč/rok, na dobu určitou 20 let a dále
n e s c h v a l u j e
pronájem ppč. 2820 o vým. 190 m2 v k.ú. CV I p. Zdeňkovi Bednarikovi, bytem CV, Poděbradova 947.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit bezúplatný převod ppč. 5750/5 (dle GP) v k.ú. CV I do vlastnictví Města.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit uzavření smluv o zřízení věcných břemen v rámci investiční akce cyklistické stezky ve prospěch Města Chomutov s vlastníky ppč. 5754/11, 5754/12, 5790/28 - k.ú. CV I a ppč. 608/39, 608/38, 608/33, 608/41, 608/40 a 610/2 - k.ú. Otvice.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
změnu využití NP vybudovaného mezi domy čp. 4559 a 4601 v ul. Dřínovská, CV nájemcem p. Milošem Jordákem, bytem CV, Borová 5141.11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod nájmu NS na pronájem NP v domě čp. 4596 ul. Kundratická, CV (47,45 m2), čp. 4595 ul. Dřínovská, CV (18,40 m2), čp. 4004 ul. Blatenská, CV (12 m2) na společnost INTERCABLE Bohemia s.r.o., se sídlem Most, Stavbařů 32, zast. jednatelkou ing. Blankou Kurkovou, s platností od 1. 1. 2000.
Ostatní podmínky v nových NS budou shodné s podmínkami sjednanými v původních smlouvách.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e v y b r a l a
žádného uchazeče a
r u š í
vyhlášené veřejné VŘ na pronájem části NP v přízemí objektu čp. 4184 Havlíčkova, CV o celk. vým. 220,15 m2.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v domě čp. 4739 ul. Holešická, CV o vým. 11 m2 p. Alexandremu Gontcharovi, bytem CV, Václavská 4053, za účelem zřízení skladu zeleniny, za cenu 200,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS na spoluvlastnický podíl Města k ppč. 4743/3 a 4745/4 v k.ú. CV I s Podkrušnohorským zooparkem Chomutov za podmínek uvedených v důvodové zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.053/00  z 7.2. 2000
Prezentace města Jirkova v Chomutovských novinách
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
s prezentací města Jirkova v Chomutovských novinách.


 
 
Usnesení RaMěst č.054/00  z 7.2. 2000
Zásady vrcholového sportu
-------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
finanční komisi a komisi VVS
-----------------------------
projednat tento materiál.


 
 
Usnesení RaMěst č.055/00  z 7.2. 2000
Odměny ředitelům organizací za IV. čtvrtletí 1999
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento materiál do jednání MR 14. 2. 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.056/00  z 7.2. 2000
Informativní zpráva o projektech s dotačními tituly
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.057/00  z 7.2. 2000
Zrušení pracovního místa správce areálu Cihlářská
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
organizační změnu na odboru technicko-investičním spočívající ve zrušení pracovního místa správce areálu Cihlářská.


 
 
Usnesení RaMěst č.058/00  z 7.2. 2000
Změny v komisích MěRa
---------------------
Městská rada v Chomutově
1) j m e n u j e
p. Josefa Olišara, ředitele MěPo členem bezpečnostní komise a
u k l á d á
ing. Kortusové, vedoucí ODaS
----------------------------
pravidelně se účastnit jednání této komise s hlasem poradním

2) o d v o l á v á
a) ing. Bohumila Bociana z komise finanční na jeho žádost
b) p. Zdeňka Hrdého z komise bezpečnostní na vlastní žádost

3) j m e n u j e
p. Zdeňka Hrdého členem finanční komise.


 
 
Usnesení RaMěst č.059/00  z 7.2. 2000
Prominutí poplatku ze vstupného
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  n e s c h v a l u j e
prominutí poplatku ze vstupného z akcí pořádaných v hudebním klubu CIRGUS v Chomutově v roce 2000.