Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 7.6. 1995
 
 
Usnesení RaMěst č.329/95  z 7.6. 1995
Kontrola plnění usn. č. 219/95
------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Gothardové, pov. vedoucí OHaS
---------------------------------
projednat s velitelem vojenské posádky v Chomutově možnost převedení objektu býv. VSB v ul. E. Krásnohorské městu Chomutov do užívání k využití pro bydlení bezdomovců a nepřizpůsobivých občanů.
Termín: 30. 6. 95


 
 
Usnesení RaMěst č.330/95  z 7.6. 1995
Plnění usnesení č. 242/95
-------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Caklovi, tajemmíkovi
-------------------------
zpracovat návrh vyhlášku o znaku a praporu města a o zásadách jejich používání.


 
 
Usnesení RaMěst č.331/95  z 7.6. 1995
Kontrola plnění usnesení č. 268/95
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
Hladíkovi, řediteli TSmCH
-------------------------
ve spolupráci s OHAS a EO vypracovat a předložit MR ke schválení návrh na využívání tržních míst podle sortimentu /regulace prodávaného sortimentu pomocí výše poplatků/ včetně potřebných změn v Tržním řádu města.


 
 
Usnesení RaMěst č.332/95  z 7.6. 1995
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
změnu využití zadní části NP - prodejny a skladu o vým. 34,60 m2 z původně užívaných pro účely obchodní činnosti prodejny HARD TO KILL v přízemí domu čp. 18 Nerudova ul. v CV Romanu Benešovi, bytem Krátká čp. 4572 v Chomutově na provozování stylového klubu Country - western a Military s podáváním občerstvení, nápojů apod. na dobu neurčitou s nájemným ve výši 1.500,- Kč/m2/rok pro provozovnu a 500,- Kč/m2/rok pro sklad.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
t r v á
na výpovědi z NP v ul. Hálkova 555 firmě NOVAPLYN - Jaroslav Novák, Chomutov a
u k l á d á
OSMM
----
-připravit koncepci a podmínky výběrového řízení pro umístění supermarketu v této lokalitě
- dořešit výši možné náhrady firmě NOVAPLYN za zhodnocení objektu, který měla v pronájmu


3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
a) s c h v a l u j e
pronájem NP o celk. vým. 67,65 m2 v 1. poschodí domu čp. 957 v ul. Nerudova v CV Jiřině Novákové, bytem Bezručova čp. 4247 v CV za účelem zřízení prodejny s dětskými oděvy na dobu neurčitou s výší nájmu 570,- Kč/m2/rok (prodejní prostor, kanceláře) a 288,- Kč/m2/rok (ostatní prostory)
b) s c h v a l u j e
pronájem NP - o celk. vým. 31,50 m2 v 1. poschodí domu čp. 957 Nerudova ul. v CV OVB spol. s r.o. Chomutov za účelem využívání pro potřeby poradenské služby této firmy s výší nájmu skladu 495,- Kč/m2/rok a 288,- Kč/m2/rok u ostatních prostor na dobu neurčitou
c) s c h v a l u j e
pronájem NP o celk. vým. 94,89 m2 ve 2. poschodí domu čp. 957 ul. Nerudova CV Petru Kindermannovi, bytem Chomutov, Prokopova 1950 za cenu ve výši 570,- Kč/m2/rok u kanceláře, 495,- Kč/m2/rok u skladu a 288,- Kč/m2/rok u ostatních prostor na dobu neurčitou pro poradenskou činnost.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP v domě čp. 3150 ul. Blatenská, Chomutov o vým. 205 m2 s p. Jiřím Vojtěchem, bytem Lužická 1701, Chomutov za účelem provozování samoobsluhy za cenu 700,- Kč/m2/rok a 350,- Kč/m2/rok za skladové prostory na dobu neurčitou.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (využití průchozího prostoru pod domem čp. 5070 sídl. Písečná) a
u k l á d á
ing. arch. Pachnerovi, architektovi města
-----------------------------------------
zpracovat komplexní řešení tohoto problému.


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o bezplatném užívání na objekt čp. 4184 ul. Havlíčkova, CV a ppč. 1179 o vým. 631 m2 v k.ú. CV I se Školským úřadem zastoupeným ing. Václavem Kohoutem CSc., ředitelem ŠÚ v Chomutově ul. Vršovců čp. 254/1 za účelem užívání ve prospěch dětí a mládeže města Chomutova na dobu 5-ti let.
Veškeré potřebné opravy a údržba budou prováděny na účet uživatele, který garantuje udržování objektu v řádném stavu.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- bod projednán bez usnesení

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (pronájem objektu čp. 2166 ul. Lipská) a
u k l á d á
OSMM
----
prověřit využívání této nemovitosti Sdružením technických sportů a činností.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP v objektu "FLORA" čp. 5306 na sídl. Písečná, Chomutov o vým. 45,74 m2 s TJ VTŽ Chomutov zastoupenou předsedou TJ VTŽ p. Jindřichem Stádníkem, se sídlem Chomutov Mánesova 1999 za účelem provozování sázkové kanceláře za cenu 700,- Kč/m2/rok (sázková místnost) a 350,- Kč/m2/rok (ostatní prostory) na dobu neurčitou.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP v objektu čp. 4426 ul. Jiráskova, Chomutov (LUNA) o celk. vým. 642 m2 se spol. COM - D, s.r.o. se sídlem Praha 6, Staré náměstí 30, zastoupenou jednatelem ing. Karlem Škodou, za účelem prodeje potravin na dobu neurčitou za cenu 700,- Kč/m2/rok - prodejní prostory a ostatní prostory za 350,- Kč/m2/rok.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej veřejných záchodků na část ppč. 265 o vým. cca 50 m2 v k.ú. CV I ul. Pěšina Boženy Němcové v CV p. Josefu Wlazlovi, bytem Lipanská 4955, CV za cenu odhadní
a současně předběžně
s o u h l a s í
se záměrem výstavby přízemní malometrážní prodejny nad půdorysem stávajícího soc. zařízení s těmito podmínkami:
1) Žadatel zrekonstruuje stávající soc. zařízení a zajistí jeho trvalý provoz do 9 měsíců od podpisu smlouvy.
2) Žadatel při plánované nástavbě dodrží podmínky stanovené městským architektem a orgány zajišťujícími ochranu zeleně
a dále
u k l á d á
OSMM
----
- zajistit zpracování oddělovacího geometrického plánu na část parcely č. 265 a znaleckého posudku na nevyužívané WC do jednání MZ
- zapracovat do kupní smlouvy věcné břemeno - předkupní právo města na dobu 10ti let.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
výsledy výběrového řízení a
u k l á d á
OSMM
----
vypracovat technický nález nutných fin. nákladů na opravu objektu č.p. 708 ul. Lipská a provést druhé kolo VŘ mezi zájemci č. 1 a č. 2.


13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS na NP v domě čp. 2870 ul. Husova Chomutov o celk. vým. 90,8 m2 p. Jaroslavu Višněvskému, bytem Heyrovského 4113, CV, na dobu neurčitou za cenu 1010,- Kč/m2/rok (u prodejních prostor) a 510,- Kč/m2/rok (u ostatních prostor) za účelem provozování prodejny potravin.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v domě čp. 3155 ul. Jiráskova, Chomutov o celk. vým. 43 m2 (prodejní prostor o vým. 19 m2, ostatní prostory o vým. 24 m2) na dobu neurčitou p. Hégrovi Lubošovi, bytem Karla Marxe 1679, Jirkov, za účelem prodeje a servisu kancelářské techniky, telekomunikační a reprodukční techniky za cenu ročního nájemného ve výši 100.000,- Kč

Revokováno usn.č. 667/95/7 z 8.11.1995.


15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
nabídky na pronájem potravin "Jitřenka" a
u k l á d á
OSMM
----
provést s danými zájemci druhé kolo se záměrem na výši nájemného.
Termín: do 14 dnů

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
- odprodat objekt čp. 4082 s p.č. 2460 o vým. 841 m2 (st. pl.) na Palackého ul. v k.ú. CV I České spořitelně a.s. za cenu dohodnutou 10 mil. Kč s tím, že částka bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a
u k l á d á
OSMM
----
vytipovat nový objekt pro p. Bohdaneckého Josefa k pronájmu nebo k prodeji.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat usn. MZ č. 203/93/33 ze dne 25. 11. 1993, kterým bylo MPO uloženo ve všech případech prodeje nemovitostí přistoupit k jinému ocenění prodávaných domů současně s uvedením cen administrativních
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
při prodeji objektů vycházet z administrativních cen podle vyhlášky č. 178 s výjimkou zvlášť luktrativních objektů určených zastupitelstvem, u kterých bude provedeno i jiné ocenění.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
provést mezi oběma žadateli (prodej domu čp. 1080 v ul. 28. října v CV) výběrové řízení obálkovou metodou s těmito podmínkami:
1. objekt bude do 2 let od podpisu smlouvy uveden do řádného stavu
2. žadatel nabídne maximální kupní cenu, na kterou je ochoten přistoupit.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej domu čp. 873 s p.č. 1329 o vým. 637 m2 (st. pl.) a p.č. 1330 o vým. 184 m2 (zahrada) v Blatenské ul. v k.ú. CV I manželům Anně a Františku Jedličkových, bytem tamtéž, za cenu ve výši ceny odhadní Kč 1.238.990,- .


20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (návrh prodeje domů na rok 1995 - III. etapa) a
u k l á d á
OSMM
----
dopracovat a sjednotit podklady o další nemovitosti.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- bod projednán bez usnesení

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu 14. ZŠ v ul. 17. listopadu, Chomutov, o vým. 14,57 m2 za účelem zřízení skladu zeleniny za cenu 190,- Kč/m2/rok panu Jiřímu Slabyhoudovi - bytem 17. listopadu 4567, CV, na dobu neurčitou s podmínkou dodržení požadavku OHaS.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP o celk. vým. 67 m2 v přízemí objektu čp. 4092 - SEVERKA - Blatenská ul., CV, za nájemné ve výši 350,- Kč/m2/rok pro NP prodejny a 175,- Kč/m2/rok u ostatních prostor na dobu neurčitou panu Juraji Kubovičovi, bytem Kostnická 2340, CV.
NP je využíván jako prodejna ovoce a zeleniny.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP o celk. vým. 145 m2 ve zvýšeném přízemí objektu čp. 3962 v ul. Palackého, Chomutov za nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok pro NP prodejny a 300,- Kč/m2/rok u ostatních prostor na dobu neurčitou panu Jiřímu Škarkovi , bytem Dobrovského 4830, Chomutov.
NP je využíván jako opravna a prodejna elektroniky.

Revokováno usn.č. 558/95/14 z 20.9.1995.

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP o celk. vým. 110,57 m2 ve zvýšeném přízemí objektu č. 3961 ul. Palacká, Chomutov za nájemné ve výši 900,- Kč/m2/rok pro NP cestovní kanceláře a 450,- Kč/m2/rok u ostatních prostor panu JUDr. Janů Josefovi - JATOUR CK - bytem Krásný Studenec 65, okr. Děčín, na dobu neurčitou.


26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
změnu užívání prádelny v čp. 4593 v Chomutově na NP a
s c h v a l u j e
pronájem NP v domě čp. 4593 ul. Dřínovská, Chomutov za účelem zřízení prodejny smíšeného zboží (býv. prádlena) o velikosti 20 m2 na dobu neurčitou za cenu 190,- Kč/m2/rok panu Zoltánu Kubánkovi, bytem Hutnická 5291, Chomutov.

27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
změnu užívání kočárkárny v čp. 5092 Chomutov na NP a
s c h v a l u j e
pronájem NP v domě čp. 5092 Kamenná, Chomutov (býv. kočárkárna) o velikosti 15 m2 za účelem rozšíření prodejny KONZUM ABC na dobu neurčitou za cenu 190,- Kč/m2/rok paní Pavlíně Glogasové, bytem Gerstnerova 4126, CV.

28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
změnu užívání kočárkárny, mandlu a prádelny v čp. 5182 v Chomutově na NP a
s c h v a l u j e
pronájem NP v domě čp. 5182 Zahradní, Chomutov paní Haně Kubánkové, bytem tamtéž, o velikosti 50 m2 za účelem zřízení prodejny a skladu smíšeného zboží za cenu 190,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
změnu užívání kočárkárny v čp. 5146 Chomutov na NP a
s c h v a l u j e
pronájem NP v domě čp. 5146 Chomutov panu Vladimíru Přenosilovi, bytem tamtéž, o velikosti 16,10 m2 za účelem zřízení obchodu s levnými oděvy za cenu 190,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

30.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s vypovězením stávajících NS na pronájem pč. 2335 v k.ú. CV II a
s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu p.č. 2335 v k.ú. CV II o vým. 2 333 m2 k zahrádkářským účelům.

31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s o u h l a s í
s odprodejem části p.č. 3207/18 v k.ú. CV II o vým. 1 516 m2.32.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s o u h l a s í
s odprodejem části p.č. 5511 v k.ú. CV I o vým. 300 m2.

33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis od Sběrných surovin ze dne 7. 10.1994 a
t r v á
na svém usn. č. 547/94 ze dne 22. 9. 1994.

34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
s ověřením možnosti výstavby supermarketu provedením výběru staveniště
a dále
u k l á d á
OSMM
----
zajistit předložení výsledků výběru staveniště současně s architektonickou studií MR.


35.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s o u h l a s í
s prodejem části p.č. 1901/1 o vým. cca 42 m2 v k.ú. CV I, za účelem výstavy dvougaráže.


 
 
Usnesení RaMěst č.333/95  z 7.6. 1995
Předložení nájemních smluv uzavřených PBH s.p.
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
prošetřit všechny dosavadní NS na NP v majetku města, u kterých nebylo zvýšeno nájemné a výsledek předložit do jednání MR.
Termín: 30.6.1995 
 
Usnesení RaMěst č.334/95  z 7.6. 1995
Finanční prostředky z pronájmů
------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
Odboru ekonomiky
----------------
připravit převody finančních prostředků z pronájmů mězi městem a jeho organizacemi.


 
 
Usnesení RaMěst č.335/95  z 7.6. 1995
Převod majetku ze s.r.o. TEPLO, SQUADRA, CHEPA, DOSPRA a ČAD-DP na
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
bezplatný převod dopravních prostředků ze s.r.o. TEPLO Chomutov, SQUADRA, CHEPA a DOSPRA na TSmCH a pokladen z ČAD-DP do užívání na Kamencovém jezeře dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.336/95  z 7.6. 1995
Technologické centrum na území města CV
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit objekt tepelného hospodářství v ul.Kosmonautů k odprodeji nebo pronájmu
a dále
u k l á d á
OSMM
----
1. zveřejnit po projednání v MZ areál tepelného hospodářství ul.Kosmonautů k prodeji nebo pronájmu
2. připravit etapizaci rekonstrukce staré radnice v postupných krocích
3. prověřit možnost směny areálu "bramborárny" ZD Údlice nebo část areálu firmy CANNY s.r.o. za některý nevyužitelný majetek města
4. ukončit nájemní vztah se současným pronájemcem Nadací F.J.Gerstnera
v objektu staré radnice.

Revokováno usn.č.396/95 z 22.6.1995.
 
 
Usnesení RaMěst č.337/95  z 7.6. 1995
Odložení projednání bodu jednání MR
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
projednávání bodu "Organizační řád MěÚ" na jednání MR s předběžným termínem 19. 7. 1995.


 
 
Usnesení RaMěst č.338/95  z 7.6. 1995
Rozdělení finančních prostředků z parkovišť
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit přidělení finančních prostředků vybraných z parkovišť jako příspěvek na provoz v měsíčních výších
a) Zimnímu stadionu 30 tis. Kč
b) Městským lázním 20 tis. Kč
a dále
u k l á d á
1) p. Gothardové, pov. vedoucí OHaS
--------------------------------
prověřit možnost zřízení dalších parkovišť např. v ul. Wolkerově, ul. Vršovců, ul. Meisnerově

2) p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
-----------------------------
zřídit placené parkoviště na roku ul. Zborovská.
Termín: ihned


 
 
Usnesení RaMěst č.339/95  z 7.6. 1995
Rozpočtová změna č.10
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 79 § 01 položka 2123 o částku 5 890,-Kč
- zvýšení výdajů kap. 739 odd. 46 § 05 položka 5902 o částku 5.890,-Kč - ÚZ O11
 
 
Usnesení RaMěst č.340/95  z 7.6. 1995
Rozpočtová změna č. 18
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 739 odd. 45 § 20 položka 1590, org. 0030 o částku 148 691,-Kč
- zvýšení výdajů kap. 739 odd. 45 § 20 položka 5909 o částku 148 691,-Kč
z toho: CHEPA s.r.o. 29.129,- Kč
QARK s.r.o. 59.942,- Kč
DOSPRA s.r.o. 59.620,-Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.341/95  z 7.6. 1995
Rozpočtová změna č. 19
----------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšit výdaje kap. 716/40-29/5314 o částku 7.323,70 Kč
5401 o částku 1.779,10 Kč
-------------------------
celkem 9.102,80 Kč
- snížit výdaje kap. 741 (rezerva)


 
 
Usnesení RaMěst č.342/95  z 7.6. 1995
Rozpočtová změna č. 20
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 72 § 01 položka 2204 (převod z FRR) o částku 2.377,60 Kč
- zvýšení výdajů kap. 741 odd. 79 § 09 položka 5909 o částku 2.377,60 Kč - ÚZ 010


 
 
Usnesení RaMěst č.343/95  z 7.6. 1995
Rozpočtová změna č. 21
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení výdajů kap. 702 odd. 47 § 03 položka 5902 o částku 2.000.000,- Kč - ÚZ 010
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 72 § 01 položka 2204 o částku 2.000.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.344/95  z 7.6. 1995
Rozpočtová změna č. 22
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení výdajů kap. 739 odd. 45 § 20 pol. 5703 ÚZ 058 o částku
18 000,- Kč
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 71 § 21 pol. 2401 ÚZ 058 o částku
18 000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.345/95  z 7.6. 1995
Rozpočtová změna č. 23
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 740 odd. 45 § 06 položka 5101 o částku 411.600,- Kč
- zvýšení příspěvku kap. 739 odd.45 § 20 org. 001 (SQUADRA s.r.o.) o částku 411.6OO,-Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.346/95  z 7.6. 1995
Evidence malých zdrojů znečišťujících ovzduší
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o evidenci malých zdrojů znečišťujících ovzduší na území Města Chomutova. 
 
Usnesení RaMěst č.347/95  z 7.6. 1995
Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce na zhotovení díla - rekonstrukce ÚT, SV a TUV včetně nezbytných stavebních úprav na 7. MŠ v Chomutově v tomto složení:
předseda: náhradník:
Jaroslav Říha ing. Bohumil Bocian
člen: náhradník:
Jiří Gutman Dagmar Mikovcová
Marie Grimlová Zdeňka Škaloudová
Borek Purkard František Pospíchal
ing. Karel Müller Jaroslava Dluhošová
Jan Fuka Soňa Skalická


 
 
Usnesení RaMěst č.348/95  z 7.6. 1995
Organizační zabezpečení MZ dne 21.6.1995
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.349/95  z 7.6. 1995
Přejmenování ulice
------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
přejmenování ul. Pěšina Boženy Němcové v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.350/95  z 7.6. 1995
Odvolání velitele jednotky Sboru dobrovol. hasičů a jmenování nového
--------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o zahájení činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Chomutov v ul. Mýtná č.p. 2003, Chomutov na základě ustanovení § 68 odst.1) zákona ČNR č. 133 z roku 1985 Sb. o požární ochraně ve znění zákona č. 203/94 Sb.
a dále
s o u h l a s í
1) s odvoláním velitele této JSDH p. Křepelky Jana, bytem Zborovská čp. 26 Chomutov a se jmenováním nového velitele JSDH města p. Pilečka Aloise, nar. dne 21. 5. 1959, bytem Palacká č.p. 3997 Chomutov
a dále
u k l á d á
1) p. Věře Bláhové, pracovnici PO města
------------------------------------
1) zajistit odvolání starého a jmenování nového velitele JSDH
2) zpracovat zřizovací listinu JSDH a předložit ji k dispozici starostovi města

2) p. Pilečkovi Aloisovi, veliteli JSDH
------------------------------------
ve spolupráci s MěÚ Chomutov zajistit řádnou činnost jednotky v rámci finančních možností rozpočtu města a nejméně 2x za rok informovat MR o činnosti jednotky.


 
 
Usnesení RaMěst č.351/95  z 7.6. 1995
Žádost Děkanského úřadu o prominutí poplatku
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost Děkanského úřadu Chomutov o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství při akci opravy fasády č.p. 2 (fary) a
s c h v a l u j e
prominutí o 75% z celkové částky.


 
 
Usnesení RaMěst č.352/95  z 7.6. 1995
Prominutí poplatku za užívání veř. prostranství SOŠS
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost Soukromé stř. odborné školy specializační z Chomutova o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství při akci rekonstrukce 2 domů v Sokolské ul. a
s c h v a l u j e
toto prominutí ve výši 75 %.


 
 
Usnesení RaMěst č.353/95  z 7.6. 1995
Přeprava osob vykonávající civilní službu
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu o přepravě osob vykonávajících civilní službu
a dále
s c h v a l u j e
od doby schválení nového tarifu postup s.p. ČAD DP Chomutov ve zrušení bezplatné přepravy osob vykonávajících civilní službu, který je plně v souladu s cenovým věstníkem č. 01/95 vydaným MF "seznam zboží s regulovanými cenami".


 
 
Usnesení RaMěst č.354/95  z 7.6. 1995
Převod pozemků z dolů Hlubina
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod do jednání MR dne 14. 6. 1995.


 
 
Usnesení RaMěst č.355/95  z 7.6. 1995
VŘ na pronájem pozemku na výstavbu ČSPH - Dopravní závod Chomutov
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o nájemci pozemku na výstavbu ČSPH Dopravní závod Chomutov - firma NOVA PETROL a.s. Praha.


 
 
Usnesení RaMěst č.356/95  z 7.6. 1995
Dar Amerických mírových sborů Městu CV
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit přijetí daru "Amerických mírových sborů" a
z a v a z u j e  s e
k zajištění provozu světelných novin určených k informování o stavu ovzduší a uhrazení nákladů spojených s provozem.


 
 
Usnesení RaMěst č.357/95  z 7.6. 1995
Účast na konferenci ŽP
----------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
účast dr.Jiřího Rotha, člena komise ŽP a p.Jaroslava Říhy, zástupce starosty na konferenci "Životní prostředí ČR - stav a perspektivy", která se bude konat ve dnech 26. 6. - 27. 6. 1995 v Praze.


 
 
Usnesení RaMěst č.358/95  z 7.6. 1995
Revokace usn. MR č. 118/94
--------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usnesení MR č. 118/94 ze dne 3.3. 94 - Poskytnutí bytových jednotek pro neplatiče.


 
 
Usnesení RaMěst č.359/95  z 7.6. 1995
Předání akcií distribučních společností na město
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
projednat a schválit následující usnesení:
"Městské zastupitelstvo v Chomutově
zplnomocňuje starostu ing.Bociana k podpisu příslušných dohod o převodu odpovídajícího počtu akcií Severočeské energetiky a.s. a Severočeské plynárenské a.s. na město Chomutov s Fondem národního majetku." 
 
Usnesení RaMěst č.360/95  z 7.6. 1995
Členský příspěvek Elektrárenskému a plynárenskému sdružení
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e d o p o r u č u j e  MZ
schválit uhrazení členských příspěvků Elektrárenského a plynárenského sdružení měst a obcí severních Čech.
a u k l á d á 
ing. Mullerovi, vedoucímu OE zpracovat návrh na příslušnou rozpočtovou změnu a po schválení MZ platbu realizovat. 
 
 
Usnesení RaMěst č.361/95  z 7.6. 1995
Jmenování členů výběrové komise na stavební akce
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
j m e n u j e
výběrovou komisi ve složení:
předseda: Jaroslav Říha
členové: ing. Chytra
ing. Drlý
ing. Pěchota
p. Purkard - rekonstrukce ul. Fügnerova
p. Hocká - plynovod STL Hálkova
p. Pospíchal - komunikace ul. Osadní
náhradníci: p. Purkard, p. Hocká, p. Pospíchal
a dále
p o v ě ř u j e
1) výběrovou komisi
----------------
výběrem nejvhodnějších nabídek na jednotlivé akce

2) ing. Chytru, vedoucího OSMM
----------------------------
podepsat jednotlivé smlouvy o dílo dle stanovených podmínek výběrovou komisí.


 
 
Usnesení RaMěst č.362/95  z 7.6. 1995
Prověření NS na NP v majetku města
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Voříškovi, vedoucímu OK
--------------------------
prověřit všechny nájemní smlouvy na NP v majetku města ve vztahu nepovoleného podnájmu.
Termín: 30. 10. 95 
 
Usnesení RaMěst č.363/95  z 7.6. 1995
Vrácení pozemků náležících městu
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
vést jednání s OkÚ o vrácení pozemků náležícím městu CV v oblasti silnice Lipská - Hora sv.Šebestiána a přechod Reitzenhein.
Termín: 30. 10. 95


 
 
Usnesení RaMěst č.364/95  z 7.6. 1995
Dopis
-----
Městská rada v Chomutově
b e r e n a  v ě d o m í
dopis tzv. "Prostějovské výzvy" ohledně zákazu propagace komunismu a fašismu.

Revokováno usn. č. 392/95 ze dne 14. 6. 1995

 
 
Usnesení RaMěst č.365/95  z 7.6. 1995
Služební cesta ing. Bociana
---------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
se služební cestou ing. Bociana ve dnech 12. 6 - 14. 7. 1995 do USA.