Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 7.10. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.440/02  z 7.10. 2002
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu. 
 
Usnesení RaMěst č.441/02  z 7.10. 2002
Dopis p. Doležala, ředitele MÚSS Chomutov
-----------------------------------------
Rada města Chomutova
t r v á
na usnesení č. 256/2001 ze dne 14. 5. 2001 a
s t a n o v u j e
plat řediteli MÚSS, p. Milanu Doležalovi, dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.442/02  z 7.10. 2002
Odměny vedoucích odborů MěÚ
---------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
1) odměny vedoucím odborů MěÚ za významné pracovní úkoly a mimořádnou činnost realizované v průběhu 3. čtvrtletí 2002 dle důvodové zprávy
2) na návrh tajemnice plat vedoucího odboru OŽÚ dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.443/02  z 7.10. 2002
Odměna ředitele MěPo
--------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
odměnu ředitele městské policie za významné pracovní úkoly realizované v průběhu III. čtvrtletí 2002 dle důvodové zprávy.
 
 
Usnesení RaMěst č.444/02  z 7.10. 2002
VŘ na pozici vedoucího odboru kanceláře tajemníka
-------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
výsledky výběrového řízení na pozici vedoucího kanceláře tajemníka v pořadí:
1. Ing. Václav Fiala
2. Mgr. Diana Makarská
a dále
u k l á d á
tajemnici MěÚ
-------------
dle tohoto pořadí jednat s uvedenými účastníky o podmínkách nástupu do funkce.


 
 
Usnesení RaMěst č.445/02  z 7.10. 2002
Smlouvy o pronájmu hrobových míst
---------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
uzavření smluv o nájmu hrobového místa v měsíci září 2002, dle předloženého seznamu.


 
 
Usnesení RaMěst č.446/02  z 7.10. 2002
Návrh likvidace a prodeje spotřebního materiálu
-----------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prodej a likvidaci spotřebního materiálu dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.447/02  z 7.10. 2002
Návrh na vyřazení movitých věcí v majetku města
-----------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.448/02  z 7.10. 2002
Zápis z jednání bytové komise konané dne 19. 9. 2002 - Částečná REVOKACE!!!
---------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze konané dne 19. 9. 2002 se změnami uvedenými v zápisu RM,
r e v o k u j e
své usn. č. 370/00 ze dne 14. 8. 2000 v bodě 3.10. ve věci přidělení půdních prostor p. ing. Janu Šťastnému
a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit řešení bodu 3.14., 3.17., 3.19. dle zápisu.


Částečná revokace:
- v bodě 3.11. - viz. usn. RM č. 02/02-N ze dne 25. 11. 2002
- v bodě 3.14. - viz. usn. RM č. 02/02-N ze dne 25. 11. 2002
- v bodě 4.1. - usn. 448/02 ze dne 7.10.2002 v bodě 3.5. ve věci přidělení půdních prostor. - viz usn č. 146/03 ze dne 7. 4. 2003.
.
 
 
Usnesení RaMěst č.449/02  z 7.10. 2002
Kalkulace ceny tepla pro dům čp. 5394, ul. Přemyslova v Chomutově
------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
předloženou kalkulaci ceny tepla plynové kotelny v domě čp. 5394, ul. Přemyslova v Chomutově pro rok 2001 a
u k l á d á
p. Skalické, ved. OBH
---------------------
zajistit vyúčtování služeb v předmětném domě za rok 2001.


 
 
Usnesení RaMěst č.450/02  z 7.10. 2002
Bytová záležitost p. Aleny Katela
---------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
p. Jeřábkovi, místostarostovi
-----------------------------
přizvat p. Alenu Katela na jednání, prověřit její žádost a předložit záležitost na příští RM.


 
 
Usnesení RaMěst č.451/02  z 7.10. 2002
Rozpočtová změna č. 54
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e   ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 07 (odbor ŠaK), položka 4116 (neinvestiční dotace ze státního rozpočtu) o částku 2.761.300,- Kč, ÚZ 33150

- snížení výdajů orj. 07 (odbor ŠaK), odd§ 3141 (ŠJ), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
org. 305 o částku 115.500,- Kč
org. 312 o částku 12.300,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 (odbor ŠaK), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
odd§ 3113 (ZŠ)
org. 302 o částku 356.700,- Kč
org. 303 o částku 357.500,- Kč
org. 304 o částku 206.000,- Kč
org. 305 o částku 127.200,- Kč
org. 306 o částku 187.900,- Kč
org. 307 o částku 125.600,- Kč
org. 308 o částku 363.500,- Kč
org. 309 o částku 181.400,- Kč
org. 312 o částku 290.100,- Kč
org. 313 o částku 204.500,- Kč

odd§ 3114 (zvláštní školy)
org. 317 o částku 45.400,- Kč
org. 318 o částku 248.200,- Kč

odd§ 3231 (ZUŠ)
org. 319 o částku 94.400,- Kč

odd§ 3141 (Školní jídelny)
org. 308 o částku 11.000,- Kč

odd§ 3143 (Školní družiny)
org. 304 o částku 10.400,- Kč
org. 306 o částku 14.200,- Kč
org. 308 o částku 15.600,- Kč
org. 309 o částku 5.500,- Kč
org. 313 o částku 16.500,- Kč
org. 318 o částku 27.500,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.452/02  z 7.10. 2002
Rozpočtová změna č. 57
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), položka 4116 (neinvestiční dotace ze státního rozpočtu)
ÚZ 29013 o částku 904.053,- Kč
ÚZ 29014 o částku 320.860,- Kč
ÚZ 29015 o částku 600,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31, odd§ 1031 (Měst.lesy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
ÚZ 29013 o částku 904.053,- Kč
ÚZ 29014 o částku 320.860,- Kč
ÚZ 29015 o částku 600,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.453/02  z 7.10. 2002
Rozpočtová změna č. 62
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 01 (odbor ekonomiky), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu), o částku 95.760,- Kč, ÚZ 15091
- zvýšení výdajů orj. 31 (Mělesy), odd§ 3749 (ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), o částku 95.760,- Kč, ÚZ 15091.


 
 
Usnesení RaMěst č.454/02  z 7.10. 2002
Rozpočtová změna č. 66
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit
1) rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů orj. 31, odd§ 3741 (PZOO), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 2.800.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31, odd§ 3741, položka 6351 (investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 2.800.000,- Kč
2) převod finančních prostředků ve výši 727.924,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního (v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 
 
Usnesení RaMěst č.455/02  z 7.10. 2002
Zvýšení limitu mzdových prostředků PZOO
---------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zvýšení limitu mzdových prostředků Podkrušnohorskému zooparku Chomutov pro rok 2002 o 570.000,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.456/02  z 7.10. 2002
Chomutovské slavnosti 2003
--------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
pořádání Chomutovských slavností 2003 dle důvodové zprávy s úpravou dle zápisu.


 
 
Usnesení RaMěst č.457/02  z 7.10. 2002
Žádost o prodloužení příspěvku na činnost IC
--------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
s prodloužením úhrady příspěvku na činnost IC se změnou dle zápisu. 
 
Usnesení RaMěst č.458/02  z 7.10. 2002
Rozpočtová změna č. 51
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit
- snížení výdajů org. jedn. 01 odd§ 6409 pol. 5229 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím o částku 10.000,- Kč
a
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3113 org. 313 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3113 org. 308 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3113 org. 305 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.459/02  z 7.10. 2002
Rozpočtová změna č. 52
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit
- snížení výdajů org. jedn. 01 odd§ 6409 pol. 5229 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím o částku 81.000,- Kč
a
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3114 org. 317 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 45.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3113 org. 305 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 15.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3111 org. 381 pol. 5169 Nákup služeb o částku 15.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3115 org. 320 pol. 5169 Nákup služeb o částku 6.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.460/02  z 7.10. 2002
Rozpočtová změna č. 67
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit
- zvýšení příjmů org.j. 07 pol. 4152 (dotace od mezinárodních institucí - Phare) o částku 95.859,86 Kč
- zvýšení výdajů org.j. 07 odd§ 3319 pol. 5169 (nákup služeb) o částku 95.859,86 Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.461/02  z 7.10. 2002
Rozpočtová změna č. 68
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit
- zvýšení příjmů org. jedn. 31 pol. 4132 Převody z ostatních vlastních fondů a účtů nemající charakter veřejných rozpočtů ve výši 1.494.000,- Kč
a
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3113 org. 312 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 95.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3113 org. 313 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 215.500,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3111 pol. 5152 Úhrady dálkově dodávané tepelné energie ve výši 483.500,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3111 pol. 5169 Nákup služeb o částku 150.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3111 pol. 5171 Opravy a udržování o částku 550.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.462/02  z 7.10. 2002
Rozpočtová změna č. 69
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit
- zvýšení příjmů org. jedn. 01 odd§ 3111 pol. 2321 Přijaté neinvestiční dary o částku 35.000,- Kč
a
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3111 org. 381 pol. 5169 Nákup služeb o částku 10.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3111 org. 324 pol. 5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek o částku 20.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd§ 3114 org. 316 pol. 5139 Nákup materiálu o částku 5.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.463/02  z 7.10. 2002
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního majetku org. č. 307 - Základní škola Chomutov, Hornická 4387
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního majetku ve výši 45.888,62 Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.464/02  z 7.10. 2002
ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 - otevření třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na softball
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou informativní zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
vzít tuto zprávu na vědomí.


 
 
Usnesení RaMěst č.465/02  z 7.10. 2002
2.
Přechod organizačních složek na právní subjektivitu
---------------------------------------------------
Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,
o d v o l á v á
z funkce vedoucích organizačních složek obce:
   - Mateřské školy Chomutov, Alešova 2451, paní Jindřišku Šustovou
   - Mateřské školy Chomutov, Blatenská 4879, paní Irenu Kopeckou
   - Mateřské školy Chomutov, Prokopova 3389, paní Arnoštku Kšírovou
   - Mateřské školy Chomutov, Třebízského 3084, paní Alenu Ammerovou
   - Mateřské školy Chomutov, Boženy Němcové 3838, paní Michaelu Payerovou
   - Mateřské školy Chomutov, Palackého 4057, paní Danielu Hoznourkovou
   - Mateřské školy Chomutov, Dostojevského 4154, paní Zuzanu Fafkovou
   - Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4334, paní Bc. Jaroslavu Škvorovou
   - Mateřské školy Chomutov, Dřínovská 4606, paní Bc. Blanku Oborníkovou
   - Mateřské školy Chomutov, Kundratická 4622-4623, paní Miluši Hovorkovou
   - Mateřské školy Chomutov, Písečná 5072, paní Jitku Prontekerovou
   - Mateřské školy Chomutov, 17. listopadu 4708, paní Marii Gregorovou
   - Mateřské školy Chomutov, Zahradní 5185, paní Janu Pěknou
   - Mateřské školy Chomutov, Školní pěšina 5212, paní Alenu Majákovou
   - Mateřské školy Chomutov, Růžová 5255, paní Marii Svobodovou
s účinností 31. 12. 2002,

v y p i s u j e
konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov, Zahradní 5185, k 1. 1. 2003,

s c h v a l u j e
text inzerátu, který tvoří přílohu č. 4 zápisu,

p o v ě ř u j e
starostu města
--------------
obesláním ČŠI, KrÚ se žádostí na navržení svého zástupce za člena konkurzní komise, dále obesláním ředitelky Mateřské školy Klášterec nad Ohří, Souběžná 205, paní Bc. Dagmar Megové, se žádostí o vyslovení souhlasu s jejich jmenováním za členy konkurzní komise jako odborníků v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení, dále obesláním mateřských škol se žádostí o navržení zástupce pedagogických pracovníků do konkurzní komise.

1.
Přechod organizačních složek na právní subjektivitu
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
v souladu s ustanovením § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
d o p o r u č u j e  ZM
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a) zrušit organizační složky:
   - Mateřskou školu Chomutov, Alešova 2451
   - Mateřskou školu Chomutov, Blatenská 4879
   - Mateřskou školu Chomutov, Prokopova 3389
   - Mateřskou školu Chomutov, Třebízského 3084
   - Mateřskou školu a pomocnou školu Chomutov, Palachova 4881
   - Mateřskou školu Chomutov, Boženy Němcové 3838
   - Mateřskou školu Chomutov, Palackého 4057
   - Mateřskou školu Chomutov, Dostojevského 4154
   - Mateřskou školu Chomutov, Šafaříkova 4334
   - Mateřskou školu Chomutov, Dřínovská 4606
   - Mateřskou školu Chomutov, Kundratická 4622-4623
   - Mateřskou školu Chomutov, Písečná 5072
   - Mateřskou školu Chomutov, 17. listopadu 4708
   - Mateřskou školu Chomutov, Zahradní 5185
   - Mateřskou školu Chomutov, Školní pěšina 5212
   - Mateřskou školu Chomutov, Růžová 5255
   - Speciální mateřskou školu a speciální základní školu při nemocnici Chomutov, Kochova 1185
s účinností ke dni 31. 12. 2002

b) zřídit příspěvkovou organizaci obce Mateřskou školu Chomutov, Zahradní 5185, s účinností od 1. 1. 2003, příspěvková organizace převezme veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušeným organizačním složkám:
   - Mateřskou školu Chomutov, Alešova 2451
   - Mateřskou školu Chomutov, Blatenská 4879
   - Mateřskou školu Chomutov, Prokopova 3389
   - Mateřskou školu Chomutov, Třebízského 3084
   - Mateřskou školu Chomutov, Boženy Němcové 3838
   - Mateřskou školu Chomutov, Palackého 4057
   - Mateřskou školu Chomutov, Dostojevského 4154
   - Mateřskou školu Chomutov, Šafaříkova 4334
   - Mateřskou školu Chomutov, Dřínovská 4606
   - Mateřskou školu Chomutov, Kundratická 4622-4623
   - Mateřskou školu Chomutov, Písečná 5072
   - Mateřskou školu Chomutov, 17. listopadu 4708
   - Mateřskou školu Chomutov, Zahradní 5185
   - Mateřskou školu Chomutov, Školní pěšina 5212
   - Mateřskou školu Chomutov, Růžová 5255

c) zřídit příspěvkovou organizaci obce Pomocná škola Chomutov, Palachova 4881, s účinností od 1. 1. 2003, příspěvková organizace převezme veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušené organizační složce Mateřská škola a pomocná škola Chomutov, Palachova 4881

d) zřídit příspěvkovou organizaci obce Speciální základní škola při nemocnici Chomutov, Kochova 1185, s účinností od 1. 1. 2003, příspěvková organizace převezme veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušené organizační složce Speciální mateřská škola a speciální základní škola při nemocnici Chomutov, Kochova 1185

e) schválit zřizovací listiny příspěvkových organizací obce:
   - Mateřská škola Chomutov, Zahradní 5185, příloha č. 1
   - Pomocná škola Chomutov, Palachova 4881, příloha č. 2
   - Speciální základní škola při nemocnici Chomutov, Kochova 1185, příloha č. 3

f) pověřit starostu zápisem příspěvkových organizací do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

g) pověřit starostu zápisem příspěvkových organizací do Ústředního věstníku České republiky ve smyslu ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

h) pověřit starostu podáním žádosti o zařazení příspěvkové organizace do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ve smyslu ustanovení § 13a odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

 
 
Usnesení RaMěst č.466/02  z 7.10. 2002
Žádosti o poskytnutí dotací na projekt a na činnost - Částečně REVOKOVÁNO!!!
----------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
příspěvky na projekt ve výši uvedené v důvodové zprávě se změnou dle zápisu.


Částečně revokováno:
- v části dotace pro Svaz diabetiků ČR - viz. usn. RM č. 514/02 z 14. 10. 2002

 
 
Usnesení RaMěst č.467/02  z 7.10. 2002
Mezinárodní soutěž pěveckých sborů v Opavě
------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod. 
 
Usnesení RaMěst č.468/02  z 7.10. 2002
Informativní zpráva o vyhodnocení systému nakládání s odpady za I. pololetí 2002
---------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení systému nakládání s odpady za I. pololetí 2002. 
 
Usnesení RaMěst č.469/02  z 7.10. 2002
Nařízení města č. ..., o zákazu spalování rostlinných materiálů a stanovení režimu provozování spalovacích zařízení sloužících k účelům rekreace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
předložené nařízení města č. .../2002, o zákazu spalování rostlinných materiálů a stanovení režimu provozování spalovacích zařízení sloužících k účelům rekreace a
u k l á d á
ved. OŽPDaS
-----------
- zajistit jeho okamžité vyvěšení na úřední desku
- zaslat schválené nařízení na OkÚ Chomutov
- informovat veřejnost o novém nařízení města prostřednictvím místního tisku
- výtisky schváleného nařízení zaslat Českému zahrádkářskému svazu. 
 
Usnesení RaMěst č.470/02  z 7.10. 2002
Nařízení města Chomutova č. 2/2002, upravující organizování dopravy na území města Chomutova
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
předložené znění nařízení města č. 2/2002, upravující organizování dopravy na území města Chomutova,
z důvodu akutního nedostatku parkovacích míst v centru města a se zájmem na jejich efektivnější využití prostřednictvím aplikace tohoto nařízení
v y d á v á
nařízení města s účinností ode dne jeho vyhlášení a
u k l á d á
ved. OŽPDaS
-----------
- zajistit vyvěšení nařízení města na úřední desku v termínu: ihned
- zaslat nařízení města na Okresní úřad Chomutov. 
 
Usnesení RaMěst č.471/02  z 7.10. 2002
Prodej bytů z majetku města
---------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit:
1) prodej bytů dle důvodové zprávy
2) prodloužení lhůty prodeje o 1 měsíc dle důvodové zprávy pro kupující: Čapek Roman, Timovi Marie a Jiří, Broumský Jiří
3) prodloužení lhůty prodeje o 2 měsíce dle důvodové zprávy pro kupující: Olišarovi Mgr. Jiří a Mgr. Radanu
4) prodloužení lhůty prodeje o 5 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Balážová Melanina
5) částečnou revokaci usn. ZM č. 143/01 ze dne 6. 8. 2001 pro kupující Karičková Lenka změnit z důvodu povolené výměny bytu na Hatašová Alena
6) částečnou revokaci usn. ZM č. 119/02 ze dne 26. 6. 2002 pro Jánošovi Marie a Štefan změnit z důvodu povoleného přechodu nájmu na vnučku takto: Puršová Simona
7) částečnou revokaci usn. ZM č. 158/02 ze dne 28. 8. 2002 pro kupující Franta Rudolf z důvodu rozšíření nájemní smlouvy na manžela takto: Frantovi Hana a Rudolf
8) částečnou revokaci usn. ZM č. 234/01 ze dne 29. 11. 2001 pro Stejskalovi Ladislav a Božena z důvodu úmrtí a rozšíření nájemní smlouvy na vnuka takto: Zika Tomáš a Stejskalová Božena.

 
 
Usnesení RaMěst č.472/02  z 7.10. 2002
Kontrola dotací poskytnutých podporovaným sportům z rozpočtu města Chomutova v roce 2001
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e   ZM
1) konstatovat, že dotace poskytnuté podporovaným sportům z rozpočtu města Chomutova v roce 2001 byly použity k těm účelům, pro které byly poskytnuty
2) doplnit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova podporovaným sportům dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.473/02  z 7.10. 2002
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
ing. Milanu Štefanovi, bytem Chomutov, Sokolská 2656/43, pronájem nebytových prostor v čp. 4834 Březenecká, Chomutov - KRYSTAL o vým. 175,86 m2 za účelem provozování "Sportovního klubu TJ Baník Březenecká Chomutov", na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za cenu 300,- Kč/m2/rok (tzn. 52.758,- Kč/rok) + zálohy za služby.


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
částečně své usn. č. 342/02/32 ze dne 15. 7. 2002 ve věci uzavření nájemních smluv se Správou kulturních zařízení Chomutov s r.o., v části platnosti nájemních smluv,
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem objektů s nebytovými prostory Správě kulturních zařízení Chomutov s r.o., se sídlem CV, ulice Boženy Němcové čp. 552, s platností od 1. 4. 2002 (čp. 552 ul. Boženy Němcové, čp. 5341 Zahradní, čp. 85 Ruská, čp. 154 Náměstí 1. máje, čp. 115 a 116 Táboritská ulice, čp. 2207 Lipská) s tím, že podnájemní smlouvy se stávajícími nájemci uzavře Správa kulturních zařízení Chomutov spol. s r.o., od 1. 9. 2002, a dále
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na objekt kino Evropa čp. 4596 Kundratická od 1. 4. 2002 do 30. 6. 2002 za nájemné 10.000,- Kč ročně.
3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem NP v přízemí domu čp. 108 a 109 ulice Jakoubka ze Stříbra v Chomutově p. Lucii Bartoš, bytem Chomutov, Zahradní 5194, na dobu neurčitou, za nájemné 450,- Kč/m2/rok za účelem poradenské činnosti v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti, vydavatelské a nakladatelské činnosti.


4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
návrh nájemní smlouvy na pronájem víceúčelového objektu Kamencové jezero, která je přílohou důvodové zprávy a
s o u h l a s í
s tím, že z celkového ročního nájemného 360.000,- Kč bude částka 40.000,- Kč tvořit nájemné za movitý majetek a částka 320.000,- Kč nájemné za pronájem víceúčelového objektu. Nájemné bude p. Zdeňku Fojtíkovi doměřeno zpětně ke dni zahájení zkušebního provozu, tedy ke dni 22. 6. 2002, a dále
p o v ě ř u j e
Správu sportovních zařízení s r.o.,
-----------------------------------
se sídlem v Chomutově, Mánesova 152, správou víceúčelového objektu Kamencové jezero, a to s platností od 1. 11. 2002 a
u k l á d á
ing. Chytrovi, ved. ORaIM
-------------------------
předat Správě sportovních zařízení kompletní dokumentaci objektu čp. 5520 ulice Tomáše ze Štítného, včetně revizních zpráv (plyn, elektro, hromosvody, výtah apod.).


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 5009/3 o vým. 7 m2 do vlastnictví p. ing. Jiřího Pěchoty, bytem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1506, za cenu 910,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 780/2 o vým. 25 m2 do vlastnictví p. Ireny Ďuricové, bytem Chomutov, Roháčova 2774, za cenu 6.250,- Kč (tj. 250,- Kč/m2).7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
revokovat své usn. č. 003/01/5 ze dne 31. 1. 2001 a schválit odprodej části poz. parcely č. 1813 v k.ú. Chomutov I (dle GP díl c) o vým. 15 m2 do vlastnictví ing. Bucifala Přemysla, bytem Chomutov, Patočkova 3867 (vlastník garáže na p.p.č. 5632 v k.ú. Chomutov I) za cenu 2.250,- Kč (tj. 150,- Kč/m2).

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit doplnění "Postupu a zásad realizace odprodeje nemovitostí z vlastnictví Města Chomutova" v případě prodeje bytových domů uživatelům s bytem či půdním prostorem přiděleným na opravu svépomocí, kterým se z ceny spoluvlastnického podílu odpočítávají vynaložené náklady na opravy či jejich odhad maximálně do výše spoluvlastnického podílu, pokud tento převyšují.


9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (zveřejnění záměru odprodeje parcely č. 2518/1 o vým. 292 m2 v ulici Vršovců v k.ú. Chomutov I) s tím, že bude nejprve provedeno místní šetření.


10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
provést opravu usn. ZM č. 118/02/17 ze dne 26. 6. 2002, jímž byl schválen prodej domu č.p. 3409 na st.p.č. 2549 o vým. 204 m2 v Kadaňské ulici v k.ú. Chomutov II do spoluvlastnictví p. Jiřího Šímy, kupujícího 154/1000 výše uvedených nemovitostí za 71.053,- Kč, p. Miroslavy Borgulové, kupující 179/1000 výše uvedených nemovitostí za 82.587,- Kč, p. Michala Cnoty, kupujícího 154/1000 výše uvedených nemovitostí za 71.053,- Kč, p. Jarmily Dortové, kupující 179/1000 výše uvedených nemovitostí za 82.587,- Kč, p. Miroslavy Vítkové, kupující 154/1000 výše uvedených nemovitostí za 71.053,- Kč, a manž. Zdeňky a Josefa Procházkových, kupujících 180/1000 výše uvedených nemovitostí za 83.048,- Kč, všichni bytem Chomutov, Kadaňská 3409, celkem za kupní cenu dohodnutou ve výši 461.381,- Kč s tím, že p. Miroslava Borgulová bude kupovat 179/1000 výše uvedených nemovitostí za 82.587,- Kč - a tato poměrná část kupní ceny dohodnuté jí bude ponížena o částku ve výši 16.100,- Kč, což je cena, za níž bylo vydraženo užívací právo k bytu, a dále částku ve výši 172.678,- Kč, což je zůstatek, který zbývá ke dni 30. 9. 2002 k umoření, a vzhledem k tomu, že vynaložené náklady lze odečíst maximálně do výše ceny spoluvlastnického podílu, p. Borgulová nebude hradit nic.


11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej domu č.p. 3540 na st.p.č. 2875 o vým. 201 m2 v ulici Osvobození v k.ú. Chomutov II do spoluvlastnictví sl. Pavlíny Barešové, bytem Chomutov, Kundratická 4596, kupující 1/6 výše uvedených nemovitostí za 71.381,- Kč (s tím, že poměrná část kupní ceny dohodnuté bude ponížena o předběžný odhad výše nezbytných nákladů na opravy ve výši 220.000,- Kč, tedy nebude hradit nic), sl. ing. Hany Reissové, bytem Chomutov, Bezručova 4252, kupující 3/6 výše uvedených nemovitostí za 214.143,- Kč (s tím, že poměrná část kupní ceny dohodnuté bude ponížena o odhad nákladů na opravy ve výši 809.000,- Kč, tedy nebude hradit nic), sl. Heleny Mikšovicové, bytem Chomutov, Osvobození 3540, kupující 1/6 výše uvedených nemovitostí za 71.381,- Kč (které bude poměrná část kupní ceny dohodnuté ponížena o částku ve výši 121.831,- Kč, což je zůstatek, který zbývá k umoření, tedy nebude hradit nic), a p. Anežky Šárové, bytem Chomutov, Osvobození 3540, kupující 1/6 výše uvedených nemovitostí za 71.381,- Kč, celkem za kupní cenu dohodnutou ve výši 428.286,- Kč.12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej domu č.p. 3415 na st.p.č. 2554 o vým. 140 m2 v Palachově ulici v k.ú. Chomutov II do spoluvlastnictví p. Ladislava Doksanského, bytem Jirkov, K. Marxe 1677, kupujícího 3/4 výše uvedených nemovitostí za 264.350,- Kč (s tím, že poměrná část kupní ceny dohodnuté bude ponížena o předběžný odhad výše nezbytných nákladů na opravy ve výši 440.000,- Kč, tedy nebude hradit nic), a p. Josefa Frohlicha, bytem Chomutov, Husova 2329, kupujícího 1/4 výše uvedených nemovitostí za 88.117,- Kč (s tím, že poměrná část kupní ceny dohodnuté bude ponížena o odhad nákladů na opravy ve výši 760.737,10 Kč, tedy nebude hradit nic), celkem za kupní cenu dohodnutou ve výši 352.467,- Kč.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej domu č.p. 3727 na st.p.č. 2623 o vým. 247 m2 v Kadaňské ulici v k.ú. Chomutov II do spoluvlastnictví manž. Michaely a Jiřího Jarešových, kupujících 229/1000 výše uvedených nemovitostí za 113.236,- Kč (kterým bude poměrná část kupní ceny dohodnuté ponížena o částku ve výši 12.870,- Kč, což je cena, za níž bylo vydraženo užívací právo k bytu, a dále částku ve výši 160.057,- Kč, což je zůstatek, který zbývá k umoření, tedy nebudou hradit nic), manž. Ireny a Jiřího Vítkových, kupujících 127/1000 výše uvedených nemovitostí za 62.799,- Kč, manž. Josefa a Pavlíny Balogových - Lukových, kupujících 105/1000 výše uvedených nemovitostí za 51.920,50 Kč, p. Edvina Vyšína, kupujícího 101/1000 výše uvedených nemovitostí za 49.943,- Kč, p. Jana Bernára, kupujícího 105/1000 výše uvedených nemovitostí za 51.920,50 Kč, p. Marie Kunartové, kupující 101/1000 výše uvedených nemovitostí za 49.943,- Kč, manž. Kamily a ing. Zdeňka Machatých, kupujících 232/1000 výše uvedených nemovitostí za 114.719,- Kč, všichni bytem Chomutov, Kadaňská 3727, celkem za kupní cenu dohodnutou ve výši 494.481,- Kč.


14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 200-N-00/42 s Pozemkovým fondem, a to na p.č. 5806/1 o vým. 372 m2 a p.č. 5806/3 o vým. 230 m2 v k.ú. Chomutov I, a to za účelem čerpání dotace na likvidaci starých důlních děl.


15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit bezúplatný převod p.č. 2968 o vým. 366 m2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví města Chomutov.


16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej p.č. 3487/3 o vým. 186 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví žadatelů, a to manž. Růžičkových, za cenu 130,- Kč/m2, tj. celkem 24.180,- Kč.


17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej p.č. 5312/39 o vým. 433 m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví manž. Koblasových, a to za cenu 130,- Kč/m2, tj. celkem za 56.290,- Kč.


18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit podání návrhu na určení vlastnictví k p.č. 3559 o vým. 359 m2 v k.ú. Chomutov I u Okresního soudu Chomutov, a to v souvislosti s důvodovou zprávou.


19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej:
- p.č. 1470/66 o vým. 144 m2 do vlastnictví p. ing. Pondělíčka za cenu 130,- Kč/m2, tj. 18.720,- Kč
- p.č. 1470/56 o vým. 282 m2 manž. Babáčkovým za cenu 130,- Kč/m2, tj. 36.660,- Kč
- p.č. 1470/67 o vým. 81 m2 p. Radimcovi za cenu 130,- Kč/m2, tj. 10.530,- Kč
- p.č. 1470/68 o vým. 51 m2 manž. Cabadajovým za cenu 130,- Kč/m2, tj. 6.630,- Kč
- p.č. 1470/69 o vým. 80 m2 manž. Jílkovým za cenu 130,- Kč/m2, tj. 10.400,- Kč,
vše k.ú. CV II, a to pod podmínkou odkoupení p.č. 1470/65 o vým. 83 m2, k.ú. CV II do spoluvlastnictví žadatelů, a to za účelem vybudování zpevněné přístupové cesty, za cenu 70,- Kč/m2, tj. celkem 5.810,- Kč
a dále neschválit žádost manž. Babáčkových, Dubických a Lancošových na odkoupení části p.č. 1470/56 do spoluvlastnictví, a to dle důvodové zprávy.


20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
revokovat své usn. č. 024/02/3 ze dne 27. 2. 2002 týkající se prodeje p.č. 4305/13 o vým. 730 m2 a p.č. 4305/40 o vým. 683 m2 v k.ú. CV I za cenu 279.430,- + ušlé nájemné ve výši 373.282,-, tj. celkem za cenu 652.712,-
a schválit zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 4305/13 o vým. 730 m2 a p.č. 4305/40 o vým. 683 m2 za p.č. 4756/4, 4757/3, 4757/5, 4757/6, 4835/2 o celkové vým. 4.280 m2, včetně vzájemné tolerance ušlého nájemného s tím, že město Chomutov uhradí rozdíl v cenách směňovaných nemovitostí ve výši znaleckých posudků, a to 40.910,- Kč
a neschválit směnu pozemků navrhovanou p. ing. Ladislavem Marešem, a to p.č. 4756/4, 4757/3, 4757/5, 4757/6, 4835/2 v k.ú. CV I za p.č. 4305/13, 4305/40 + 5356, 5357, 5358, 5359 v k.ú. CV I - část pozemků v lokalitě č. 12 - Zátiší východ, neboť tento způsob řešení je v rozporu s pravidly pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů schválených usn. ZM č. 024/02/22 ze dne 27. 2. 2002. A v případě, že p. Mareš nepřistoupí na navrhovanou směnu schválit podání určovací žaloby k pozemkům p.č. 4756/4, 4757/3, 4757/5, 4757/6, 4835/2 dříve PK parcela č. 2123/3 v k.ú. Chomutov I v areálu PZOO.


21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej p.č. 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5359 v katastrálním území Chomutov I - ve schválené lokalitě č. 12 - Zátiší-východ, formou výběrového řízení v souladu s pravidly na prodej pozemků na výstavbu RD, s min. nabídkovou cenou 238,- Kč/m2.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej p.č. 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326/1, 5326/3, 5328, 5334, 5335, 5336 v katastrálním území Chomutov I - ve schválené lokalitě č. 12 - Zátiší-východ, formou výběrového řízení v souladu s pravidly na prodej pozemků na výstavbu RD, s min. nabídkovou cenou 238,- Kč/m2.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej pozemků:
- p.č. 4339/1 vým. 16.055 m2 firmě Staviva IMPULS s.r.o., Pražská 585, Chomutov, za cenu 3.211.000,- Kč, tj. 200,- Kč/m2
- p.č. 4339/3 vým. 2.357 m2 firmě MD COLOR v.o.s., Palackého 4503, Chomutov, za cenu 471.400,- Kč, tj. 200,- Kč/m2
- p.č. 4339/4 vým. 3.000 m2 a 4342/1 vým. 1.422 m2 - Truhlářství V.H.V., nám. 1. máje 89, Chomutov, za cenu 887.400,- Kč, tj. 200,- Kč/m2, dle podmínek na prodej pozemků v průmyslové zóně.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit uzavření smlouvy o vyplacení dotace pro tato společenství a tyto částky:
83) SVJ Komenského       4433-4434           153.446,- Kč  20%
84) SVJ Holešická         4740                117.471,- Kč  10%
85) SVJ Jirkovská          5005-5006-5007-5008  189.949,- Kč  10%
86) SVJ Dřínovská         4556-4557-4558-4559  235.609,- Kč  10%
87) SVJ Haškova          3783                 31.025,- Kč  10%
88) SVJ Haškova          3781                 46.379,- Kč  10%
89) SVJ Rokycanova       3814                 25.037,- Kč  10%
90) SVJ Holešická         4739                 97.390,- Kč  10%
91) SVJ 17. listopadu       4787-4788-4789       186.868,- Kč  10%
92) SVJ Kamenný Vrch      5269-5270           131.590,- Kč  10%
93) SVJ Růžová           5219-5220           111.666,- Kč  10%
94) SVJ Písečná
       5039-5040-5041-5042-5043-5044           261.446,- Kč  10%
95) SVJ Haškova          3800                 30.470,- Kč  10%
96) SVJ Dřínovská         4743                 92.043,- Kč  10%
97) SVJ Čechova          1730                 15.595,- Kč  10%
98) SVJ Komenského       4435-4436             67.089,- Kč  10%
99) SVJ Komenského       4443-4444             68.859,- Kč  10%
100) SVJ Sluneční         3900-3901             79.833,- Kč  10%.


25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e r e v o k u j e
své usn. č. 434/02/9 ze dne 9. 9. 2002 (týkající se návrhu firmy AMADEUS) a
n e d o p o r u č u j e  ZM
vzít na vědomí zájem firmy Amadeus s.r.o. a schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 4801/1, 56, 57, 58, 93, 94, 96, 159, 4849, 4865/1 včetně staveb č.p. 4606 a 4876 dle podmínek stanovených komisí pro dostavbu Žižkova nám.


26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej pozemku: p.č. 3593/11 o vým. 727 m2 a p.č. 3593/12 o vým. 158 m2 za cenu 61.950,- Kč pro ing. Petra Součka, bytem Praha 1 - Nové Město, Revoluční 1202.


27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
nájem poz. parcely č. 5404/37 vedené v KN jako zastavěná plocha - občanská vybavenost a poz. parcely č. 4865/188, poz. parcely č. 4865/189, poz. parcely č. 4865/190, poz. parcely č. 4865/191, poz. parcely č. 4865/192, poz. parcely č. 4865/193, poz. parcely č. 4865/194 a poz. parcely č. 4865/195, všechny vedené v KN jako ost. plocha - manipulační plocha v k.ú. Chomutov I, sloužících jako přístupové a příjezdové rampy a schodiště pro p. ing. Josefa Bednáře - BOHEMIA, se sídlem Chomutov, Čechova 38, s platností od 1. 10. 2000 do 30. 9. 2002 za cenu 101.190,- Kč.


28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 195/2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví manž. Jana a Jarmily Mravcových, bytem Chomutov, Puchmajerova 132/4, za účelem vjezdu do garáže za cenu 7.650,- Kč (tj. 150,- Kč/m2).

 
 
Usnesení RaMěst č.474/02  z 7.10. 2002
VVŘ - pronájem NP v přízemí objektu čp. 3997 Palackého ulice v Chomutově, o výměře 149,20 m2
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 3997 Palackého ulice v Chomutově o vým. 149,20 m2 v tomto pořadí:
1. Robert Zeman, Jezerní 17, Chomutov, na dobu neurčitou za nájemné 1.500,- Kč/ročně, k provozování obchodu se značkovým zbožím zaměřeným na sport a volný čas
2. Francesco Timpano, Litvínov, Mezibořská 672 (bytem Itálie - VIA CAMMELLA N.169, SCALEA), na dobu neurčitou za nájemné 1.300,- Kč/ročně k provozování butiku italské módy. 
 
Usnesení RaMěst č.475/02  z 7.10. 2002
Žádost o prominutí úroků
------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou důvodovou zprávu a
n e v y h o v u j e
žádosti p. Věry Pupenkové o snížení úrokové sazby. 
 
Usnesení RaMěst č.476/02  z 7.10. 2002
Náhrady škod
------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou důvodovou zprávu odborné pracovní skupiny na projednávání náhrad škod,
b e r e  n a  v ě d o m í
a) zápis o projednání škody způsobené zaměstnancem sepsaný na MěPo v Chomutově dne 6. 8. 2002
b) dohodu o úhradě škody způsobené zaměstnavateli ze dne 6. 8. 2002 dle znaleckého posudku,
s c h v a l u j e
vyřazení z centrální evidence radiostanici typ Motorola Radius P110, výr. č. 188IVS4026 vedenou pod inv. č. 195 200 084 09 v pořizovací ceně 18.989,30 Kč
a
d o p o r u č u j e  ZM
ke schválení odepsání nadspotřeby SV v celkové výši 61.861,20 Kč v domě čp. 3585-86 a 3590 v ul. K. Buriana v Chomutově dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.477/02  z 7.10. 2002
Revokace usnesení RM č. 152/02/1 ze dne 8. 4. 2002 (Náhrady škod)
------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu odborné pracovní skupiny na projednávání náhrad škod,
r e v o k u j e
usnesení RM č. 152/02 z 8. 4. 2002
a
d o p o r u č u j e  ZM
ke schválení odepsání nadspotřeby SV v celkové výši 117.732,66 Kč v domě čp. 3580-81 a 3595 v ul. K. Buriana v Chomutově dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.478/02  z 7.10. 2002
Informativní zpráva o plánu realizace odborných předpokladů strážníků městské policie v souladu s vyhláškou MV č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, v roce 2002-2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.479/02  z 7.10. 2002
Rozpočtová změna č. 70
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů Org. 15 (MěPo), OdPa 5311, položka 5153 (plyn) o částku 110.000,- Kč
- snížení výdajů Org. 15 (MěPo), OdPa 5311, položka 5137 (DHM, DHIM) o částku 100.000,- Kč
- snížení výdajů Org. 15 (MěPo), OdPa 5311, položka 5167 (služby školení a vzdělávání) o částku 80.000,- Kč
- snížení výdajů Org. 15 (MěPo), OdPa 5311, položka 5172 (program. vybav.) o částku 50.000,- Kč
- snížení výdajů Org. 15 (MěPo), OdPa 5311, položka 5134 (prádlo, oděv, obuv) o částku 50.000,- Kč
- snížení výdajů Org. 15 (MěPo), OdPa 5311, položka 5163 (služby peněžních ústavů) o částku 40.000,- Kč
- snížení výdajů Org. 15 (MěPo), OdPa 5311, položka 5173 (cestovné) o částku 30.350,- Kč
- zvýšení výdajů Org. 12, OdPa 5311, položka 5111 (platy zaměstnanců) o částku 341.000,- Kč
- zvýšení výdajů Org. 12, OdPa 5311, položka 5121 (sociální pojištění) o částku 88.660,- Kč
- zvýšení výdajů Org. 12, OdPa 5311, položka 5122 (zdravotní pojištění) o částku 30.690,- Kč.

 
 
Usnesení RaMěst č.480/02  z 7.10. 2002
Oprava turistické stezky modré značky v úseku Chomutov - Bezručovo údolí - Třetí mlýn rozcestí
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Oprava turistické stezky modré značky v úseku Chomutov - Bezručovo údolí - Třetí mlýn rozcestí", kterým bude firma Finstav s.r.o., Šafaříkova 2634, 430 01 Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.481/02  z 7.10. 2002
Návrh na zajištění finančních prostředků na vynětí z lesního půdního fondu v území Šichtova dolu
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
zajištění vynětí z lesního půdního fondu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.482/02  z 7.10. 2002
Výstavba restaurace a expozice zvířat - PZOO Chomutov
-----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Výstavba restaurace a expozice zvířat - Podkrušnohorský zoopark Chomutov", kterým bude firma DELTA - STAVBY s.r.o., Kochova 1330, 430 01 Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.483/02  z 7.10. 2002
Rozpočtová změna č. 59
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 32 (OE), pol. 3612 (bytové hospodářství), pol. 2133 (příjmy z pronájmu movitého majetku) o částku 841.832,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5111 (aparát), org. 1 o částku 549.796,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5179 (ošatné), org. 13 o částku 13.260,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5122 (zdrav. pojišť.), o částku 50.675,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5121 (soc. pojišť.), o částku 146.395,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 6171, pol. 5169 (soc. fond), org. 0917 o částku 22.522,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 9 (OVIS), odd§ 6171, pol. 5139 (materiál) o částku 59.184,- Kč
a
- snížení výdajů orj. 05 (OŽPDaS), odd§ 3722 (sběr a svoz komunálních odpadů), pol. 5169 (nákup služeb) o částku 107.226,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5111 (aparát), org. 1 o částku 74.550,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5179 (ošatné), org. 13 o částku 2.590,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5122 (zdrav. pojišť.), o částku 6.943,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5121 (soc. pojišť.), o částku 20.057,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 6171, pol. 5169 (soc. fond), org. 0917 o částku 3.086,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.484/02  z 7.10. 2002
Rozpočtová změna č. 60
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), pol. 4131 (převod z vlastních fondů hospodářské činnosti) o částku 114.791,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5111 (aparát), org. 1 o částku 85.030,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5122 (zdrav. pojišť.), o částku 7.653,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5121 (soc. pojišť.), o částku 22.108,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.485/02  z 7.10. 2002
Organizační zabezpečení jednání Zastupitelstva města Chomutova, které se bude konat dne 16. 10. 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
organizační zabezpečení jednání ZM dne 16. 10. 2002.

 
 
Usnesení RaMěst č.486/02  z 7.10. 2002
Chomutovské noviny - nová koncepce
----------------------------------
Rada města Chomutova
u k l á d á
vedení města
------------
seznámit všechny ředitele příspěvkových organizací s novou koncepcí Chomutovských novin a na základě toho jim doporučit využít možnosti inzerovat v městských novinách. 
 
Usnesení RaMěst č.487/02  z 7.10. 2002
Dopis p. Krause
---------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
obsah dopisu p. Krause a
k o n s t a t u j e,
že v něm nejsou uvedeny žádné nové skutečnosti.