Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 7.12. 1994
 
 
Usnesení RaMěst č.1/94-N  z 7.12. 1994
Poskytování materiálů volební straně ODS Chomutov
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
---------------------------------
odeslat dopis, v němž MR navrhuje volební straně ODS Chomutov spolupráci s tím, že ODS budou zasílány materiály z jednání MR
a ODS k těmto materiálům bude v termínu jednání MR zaujímat stanoviska.


 
 
Usnesení RaMěst č.10/94-N z 7.12. 1994
Návrh rozpočtové změny č. 70
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 71 § 2 položka 2401 o částku 119 599,- Kč - ÚZ 058
- zvýšení výdajů kap. 740 odd. 45 § 51 položka 5703 o částku 119 599,- Kč - ÚZ 058

 
 
Usnesení RaMěst č.11/94-N z 7.12. 1994
Návrh rozpočtovou změnu č. 71
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 79 § 02 položka 2123 o částku 324 031,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 739 odd. 45 § 20 položka 5909 o částku 324 031,- Kč - ÚZ 011
z toho: SQUADRA s.r.o. 98 005,- Kč
QARK s.r.o. 147 885,- Kč
DOSPRA s.r.o. 78 141,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.12/94-N z 7.12. 1994
Návrh rozpočtové změny č. 72
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 71 § 01, položka 2401 o částku 700.000,- Kč
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 71 § 21, položka 2401 o částku 7.000.000,- Kš
- zvýšení výdajů kap. 728 o dávky sociálního zabezpečení ve výši 7.700.000,- Kč - ÚZ 072


 
 
Usnesení RaMěst č.13/94-N z 7.12. 1994
Návrh rozpočtové změny č. 73
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovu změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 49 § 01 položka 1801 o částku 10 mil. Kč
- zvýšení výdajů kap. 739 odd. 45 § 20 položka 5909, org. 005 o částku 10 mil. Kč

Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
- aby z výše uvedené částky 10 mil. Kč byla převedena v termínu do 9. 12. 1994 záloha ve výši 5 mil. Kč
- použití příjmů z nájemného města v r. 1995 ve výši 8 173 tis. Kč na dokončení akcí rozpracovaných PBH v likvidaci a předaných protokolárně Teplu Chomutov, s.r.o.
- použití příjmů z nájemného města v r. 1995 ve výši cca 8 mil. Kč (bude dodatečně upřesněno) pro Teplo Chomutov, s.r.o. na vyúčtování DPH za r. 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.14/94-N z 7.12. 1994
Návrh rozpočtové změny č. 74
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 72 § 01 položka 2204 o částku 227 tis. Kč
- zvýšení výdajů kap. 741 odd. 79 § 09 položka 5909 o částku 227 tis. Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.15/94-N z 7.12. 1994
Návrh rozpočtové změny (pro Chepu s.r.o. a Squadru s.r.o.)
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 739 odd. 45 § 20 položka 5401 o částku 45.000,- Kč
- zvýšení příspěvku kap. 739 odd. 45 § 20 (SQUADRA 001 o částku 20.000,- Kč a CHEPA 002 o částku 25.000,- Kč).


 
 
Usnesení RaMěst č.16/94-N z 7.12. 1994
Rozpočtová změna - zvýšení limitu MP pro MÚSS
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na rozpočtovou změnu a
s c h v a l u j e
zvýšení limitu mzdových prostředků o 500 tis. Kč na částku 9.454 tis. Kč, rozdělením již schválené dotace ve výši 2.000 tis. Kč - rozhodnutí MZ č. 199/94 z 10.11. 1994, rozpočtová změna č. 69, č.j. OE/1658/94. 
 
Usnesení RaMěst č.17/94-N z 7.12. 1994
Návrh rozpočtové změny č. 77
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
změnu zdrojů na pokrytí následujících výdajů:
1) u akce platby za objekt Kamenný Vrch
------------------------------------
- snižuje se odsouhlasený zdroj krytí této akce - tj. úvěr o částku 220 997,21 Kč
- MR schvaluje převod finančních prostředků z FRR ve výši 220 997,21
Kč

2) u akce provoz Zimního stadionu
------------------------------
- snižuje se odsouhlasený zdroj krytí akce - tj. úvěr o částku 800 tis. Kč
- MR schvaluje převod finančních prostředků z FRR ve výši 800 tis. Kč

3) u účelové dotace pro PBH v likvidaci
------------------------------------
- snižuje se odsouhlasený zdroj krytí - tj. úvěr o částku 937 tis. Kč
- MR schvaluje zvýšení příjmů - daně ze závislé činnosti o částku 937 tis. Kč

 
 
Usnesení RaMěst č.18/94-N z 7.12. 1994
Rozpočtová změna č. 78
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu z kap. 741, odd. 79, § 02, položka 2123 na kap. 714, odd. 40 § 01 na zařízení 1. MŠ v Alešově ul. v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.19/94-N z 7.12. 1994
Rozpočtová změna č. 79
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu z kap. 741, odd. 79, § 02, položka 2116 na kap. 714, odd. 40 na dané zařízení dle přílohy. 
 
Usnesení RaMěst č.2/94-N  z 7.12. 1994
Kontrola plnění usn. č. 445/94/8
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem pč. 156 o vým. 169 m2 pod stavbou - sklad k prodejně Elektro u domu čp. 711 v ul. Jakoubka ze Stříbra v Chomutově na dobu určitou tj. do 20. 12. 1996 za 100,- Kč/m2/rok p. Janu Holovejovi ml., bytem Černovická 4383 v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.20/94-N z 7.12. 1994
Návrh na úpravu OZV o hospodaření s byty
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
vypuštění odst. 2 části VI obecně závazné vyhlášky o hospodaření s byty a
u k l á d á
ing. Pleilové, vedoucí OHaS
---------------------------
a) vyhlášení této změny obecně závaznou vyhláškou
b) předložit schválenou úpravu na nejbližším zasedání MZ


 
 
Usnesení RaMěst č.21/94-N z 7.12. 1994
Návrh časového a obsahového plánu práce MR
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
návrh časového a obsahového plánu práce MěRa na rok 1995 s tím, že do 21. 12. 94 bude obsahový plán doplněn o body "projednání rozpočtu města na rok 1995 a program rozvoje města" a případně o další body dle návrhu členů rady.
Začátky zasedání se stanovují na 13,00 hodin.
Program jednotlivých jednání bude v průběhu roku aktualizován podle potřeb MR a MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.22/94-N z 7.12. 1994
Návrh časového a obsahového plánu práce MZ
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
návrh časového a obsahového plánu práce MZ na rok 1995 a
p ř e d k l á d á
jej k projednání a schválení MZ s tím, že začátky zasedání se stanovují na 14,00 hodin.
Program jednotlivých jednání bude v průběhu roku Městským zastupitelstvem aktualizován podle potřeb.
 
 
Usnesení RaMěst č.23/94-N z 7.12. 1994
Ustavení komisí při MěRa
------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
ustavení následujících komisí MR:
- finanční komise
- kontrolní komise
- komise životního prostředí
a
ž á d á
Městské zastupitelstvo
-----------------------
o doplnění komisí z řad svých členů a
a dále
u k l á d á
tajemníkům ostatních komisí (zodpovídá servis pro MZ)
-----------------------------------------------------
zjistit do 21. 12. 1994 zájem stávajících členů o další práci v komisích. 
 
Usnesení RaMěst č.24/94-N z 7.12. 1994
Stanovení přísedících Okresního soudu v Chomutově
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
předkládání zpráv o stanovení přísedících Okresního soudu v Chomutově přímo do jednání MZ bez předchozího projednání v MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.25/94-N z 7.12. 1994
Stanovení oddávajících
----------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
ing. Jiřího Vlčka, mgr. Josefa Mouleho a p. Martu Karlíčkovou, členy MZ v Chomutově, prováděním občanských obřadů a u těchto příležitostí používáním závěsného odznaku se státním znakem.

 
 
Usnesení RaMěst č.26/94-N z 7.12. 1994
Zajištění veřejného pořádku ve městě
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Jonášovi, řediteli MěPo
----------------------------
svolat neprodleně jednání ve věci zajištění veřejného pořádku ve městě se zástupci Policie ČR - obvodního oddělení Chomutov a služby železniční policie Chomutov a zde tlumočit uložení úkolu městskou radou a dohodnout koordinovaný postup při zajištění veřejného pořádku a o výsledku jednání a konkrétních dohodnutých opatřeních informovat MR a stěžovatele.


 
 
Usnesení RaMěst č.27/94-N z 7.12. 1994
Žádost KLH Chomutov o příspěvek na turnaj v ledním hokeji
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost Klubu ledního hokeje Chomutov,
s c h v a l u j e
finanční příspěvek města na ceny pro vítěze mezinárodního turnaje žáků v ledním hokeji ve dnech 27. 12. - 30. 12. 1994 ve výši 20 tis. Kč s tím, že město Chomutov bude uvedeno mezi sponzory turnaje a
d o p o r u č u j e  MZ
tento příspěvek schválit
a dále
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, pověř. vedoucímu OE
-------------------------------------
předložit zprávu do jednání MZ 14. 12. 1994.
 
 
Usnesení RaMěst č.3/94-N  z 7.12. 1994
Jednací řád Městské rady v Chomutově
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložený jednací řád MR v Chomutově s následujícími úpravami:
§ 3, písm. b) - "Za přípravu a předložení návrhu plánu práce rady odpovídá starosta a zástupce starosty."
§ 4 odst. 2 - "Pravidelně se jich zúčastňují tajemník s hlasem poradním, vedoucí servisu pro zastupitelstvo, zapisovatel a ti, kdo materiály předkládají"
odst. 5 - 3. věta - doplnit ..."a na návrh kteréhokoliv člena MR musí být jmenovitě uveden výsledek hlasování."
§ 5 odst. 3 - změnit "Obecní zastupitelstvo a obecní rada" na "městské zastupitelstvo a městská rada"
 
 
Usnesení RaMěst č.4/94-N  z 7.12. 1994
Jednací řád Městského zastupitelstva v Chomutově
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh jednacího řádu MZ v Chomutově a
d o p o r u č u j e  MZ
tento návrh schválit s následujícími doplňky:
§ 7 bod 7 - "Opožděný příchod na jednání a předčasný odchod z jednání pak předsedovi mandátové komise, který o tomto vede přesný záznam (čas) a po skončení jednání záznam předá servisu pro MZ.
Servis vede neúčast členů MZ na zasedání v evidenci a informuje o tomto MR."
§ 5 bod 10 - "Požádá-li o slovo poslanec Parlamentu ČR a zástupce vlády, musí mu být uděleno."


 
 
Usnesení RaMěst č.5/94-N  z 7.12. 1994
Vedení evidence účasti členů MR na jednáních MR
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
a) Servisu pro MZ
---------------
vést přesnou evidenci účasti členů MR na jednání

b) p. Březovské, tiskové mluvčí MěÚ
--------------------------------
pravidelně 1x za pololetí zveřejňovat docházku členů MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.6/94-N  z 7.12. 1994
Jednací řád komisí při MR
-------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh jednacího řádu komisí MR v Chomutově a
s c h v a l u j e
jej s těmito doplňky:
§ 4 odst. 1. "Komise zasedají dle svého plánu práce schváleného MR." 
 
Usnesení RaMěst č.7/94-N  z 7.12. 1994
Rozbor hospodaření za období I. - III. čtvrtletí 1994
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozbor hospodaření za období I. - III. čtvrtletí 1994 a
u k l á d á
správcům jednotlivých kapitol, ředitelům PO
-------------------------------------------
- věnovat maximální pozornost co nejvyššímu vyčerpání poskytnutých účelových finančních prostředků v souladu s podmínkami poskytnutí a v případě nevyčerpání navrhnout jiné akce odboru ekonomiky MěÚ.
Termín: 15. 12. 94


 
 
Usnesení RaMěst č.8/94-N  z 7.12. 1994
Návrh rozpočtové změny - KaSS
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení limitu mzdových prostředků o 15 tis. Kč pro KaSS Chomutov na r. 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.9/94-N  z 7.12. 1994
Návrh rozpočtové změny č. 75
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 716 odd. 42 § 09 položka 1592 o částku 710 tis. Kč
- zvýšení výdajů kap. 716 odd. 42 § 09 položka 5902 o částku 710 tis. Kč.