Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 8.2. 1999
 
 
Usnesení RaMěst č.062/99  z 8.2. 1999
Kontrola plnění usn. č. 004/99/1
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Mikovcové, vedoucí OŠaK
--------------------------
doplnit předložený materiál o trendy vývoje populace v jednotlivých částech města s výhledem 5 let včetně případného ekonomického dopadu.


 
 
Usnesení RaMěst č.063/99  z 8.2. 1999
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.064/99  z 8.2. 1999
Průběžná zpráva o průběhu likvidace s.p. PBH v likvidaci
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o průběhu likvidace s.p. PBH v likvidaci,
r o z h o d l a
s okamžitou platností o odvolání likvidační komise PBH v likvidaci ustanovené usn. MR č. 477/94 z 18. 4. 94 ve složení: Karel Hüttl, Jaroslav Chrtek, Hana Špiritová, Ivana Sobková, Petr Davídek, Milan Janovský, ing. Vít Zezula
a současně
r o z h o d l a
o jmenování nové komise ve složení:
MUDr. Binter, Irena Soldánová, ing. Ivana Řápková, Ladislav Tůma, Otta
Hercík, JUDr. Pavel Polák, Petr Husák, Mgr. Josef Moule, Hana Špiritová
a dále
u k l á d á
likvidační komisi
-----------------
zpracovat podrobnou zprávu o průběhu likvidace.


 
 
Usnesení RaMěst č.065/99  z 8.2. 1999
Stížnost Line s.r.o.
--------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Hercíkovi, likvidátorovi s.p. PBH v likvidaci
------------------------------------------------
vyvolat jednání s firmou LINE s.r.o. v likvidaci a Finančním
úřadem o finančním vyrovnání.
T: do měsíce


 
 
Usnesení RaMěst č.066/99  z 8.2. 1999
Návrh rozpočtu na rok 1999
--------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předložený návrh rozpočtu na rok 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.067/99  z 8.2. 1999
Umořování nákladů
-----------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   b e r e  n a  v ě d o m í
zprávy týkající se umoření nákladů předkládané do jednání MR 14. 4. 1997, 6. 10. 1997 a 9. 3. 1998.


 
 
Usnesení RaMěst č.068/99  z 8.2. 1999
Kontrola výběrových řízení za rok 1998
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.069/99  z 8.2. 1999
Kontrola pronájmu čp. 13 na nám. 1. máje v CV
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.070/99  z 8.2. 1999
Stížnost p. Kočího - přechod nájmu
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
zajistit přechod nájmu bytu po zemřelé nájemkyni p. Antonii Pazdírkové na pravnuka p. Luďka Kočího, neboť splňoval obě stanovené podmínky.


 
 
Usnesení RaMěst č.071/99  z 8.2. 1999
Organizační zabezpečení MZ dne 24. 2. 1999
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.072/99  z 8.2. 1999
Čerpání fin. prostředků na údržbu a opravy nemovitostí, bytů a NP
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
způsob čerpání finančních prostředků na zabezpečení údržby a opravy nemovitostí, bytů a nebytových prostor a vzhledem k připravovanému prodeji bytového fondu a rozpočtového provizoria na rok 1999
r o z h o d l a
o limitu čerpání na výše uvedenou činnost v celkové výši 400.000,- Kč měsíčně do doby prodeje bytového fondu Města Chomutova.