Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 8.7. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.952/91  z 8.7. 1991
Podmínky pro prodej nemovitostí z majetku města
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
rozšířena o členy městského zastupitelstva
s c h v á l i l a
podmínky pro prodej nemovitostí z majetku města :
1) Městský úřad v Chomutově (dále jen vlastník) provede výběr na základě znalostí o
  vlastnickém titulu (emigrace, konfiskát) a ekonomických podmínek objektů vhodných 
  k odprodeji a tyto nabídne zájemcům dle bodu 2 a 3.
2) Vlastník před nabídkou k odprodeji je povinnen přednostně nabídnout objekt stálým
  uživatelům s předkupním právem dle zákona ve lhůtě 6-ti týdnů a toto musí být 
  písemně doloženo.
3) Po splnění bodu majitel objektu připraví nabídku a tuto po projednání v městské 
  radě zveřejní tisku a na vývěsní tabuli městského úřadu, žadatelé o odprodej 
  předloží písemnou žádost vlastníku objektu, který ke stanovenému termínu předloží
  všechny žádosti s vyjádřením k rozhodnutí městské radě. Objekty budou 
  zveřejňovány včetně odhadní ceny.
4) Při posuzování žádostí bude bráno jako rozhodující :
  - řešení potřeb města - obchod, služby, dle individuálního posouzení MěstRa
  - vytvoření pracovních příležitostí pro obyvatele města
  - ekologická nezávadnost a přínos pri životní prostředí
  - přihlédnutí k bytové potřebě žadatele
  - přihlédnutí k mimořádným poměrům žadatele, např. rehabilitace ve smyslu zák. č.
   114/1990 Sb.
  Vždy budou posouzeny záruky řádného využití objektů a vyloučit problémové
  vlastníky.
5) Městská rada ve spolupráci s kmisí SMM rozhodne, zda nemovitost je vhodná k 
  bydlení nebo k podnikání.
  1. U nemovitostí určených k bydlení v případě většího počtu zájemců budou 
   použita uvedená kritéria, bude stanovena odpovídající cena a v krajním případě
   použito losování.
  2. U nemovitostí k podnikání při větším počtu zájemců s podobným předmětem
   činnosti lze provést prodej a stanovení ceny dražbou v okruhu žadatelů 
   vybraných na základě uvedených kritérií.
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e
městskému zastupitelstvu podmínky pro prodej nemovitostí 
s c h v á l i t.