Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 8.9. 1994
 
 
Usnesení RaMěst č.495/94  z 8.9. 1994
Konkursní řízení na ředitele SOU technického v Chomutově
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
p. Mikovcovou, pověř. vedoucí OŠaK
----------------------------------
zastupováním města na konkursním řízení na výběr ředitele SOU technického v Chomutově dne 5. 10. 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.496/94  z 8.9. 1994
Kontrola plnění usn.č. 369/94
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, pověř. vedoucímu TIO
-------------------------------------
zpracovat kalkulaci základní opravy a údržby oplocení areálu
Kamenného Vrchu a dále náklady na pravidelnou údržbu oplocení
Termín: do 30. 9. 94
a dále
u k l á d á
p. Mikovcové, pověř. vedoucí OŠaK
----------------------------------
prověřit obsah smlouvy mezi městem a firmou Eldorádo a
p o v ě ř u j e  ji
jednat s firmou o její účasti na udržování oplocení.
Termín: do MR 13. 10. 94


 
 
Usnesení RaMěst č.497/94  z 8.9. 1994
Kontrola plnění usn. č. 277/94
------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
jako zhotovitele akce "Zatravnění hřiště Spořická ul." firmu Rašelina
Soběslav a.s. závod Údlice
a dále
u k l á d á
p. Mikovcové, pověř. vedoucí OŠaK
----------------------------------
projednat tuto akci s SK Valzap s.r.o. Chomutov a firmou Rašelina Soběslav a.s. závod Údlice a převod prostředků firmě Rašelina Soběslav
podmínit tím, že bude SK Valzap s.r.o. CV garantováno dokončení akce.


 
 
Usnesení RaMěst č.498/94  z 8.9. 1994
Kontrola plnění usn. č. 334/94/18
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, pověř. vedoucímu MPO
-----------------------------------
na základě předložených faktur Soukromým šestiletým gymnáziem na Husově nám. vyhodnotit ty práce, které jednoznačně zhodnocují majetek
města a práce, které spadají do běžné údržby objektu a předložit do MR
dne 22. 9. 94 návrh na prominutí konkrétní částky z nájemného.


 
 
Usnesení RaMěst č.499/94  z 8.9. 1994
Kontrola plnění usn. č. 466/94
------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, pověř. vedoucímu OE
------------------------------------
prověřit a projednat s PBH CV s.p. v likvidaci harmonogram odvodu
nájemného a finančních výpomocí na účet města v r. 1994 a předložit
stanovisko do MR 22. 9. 94.


 
 
Usnesení RaMěst č.500/94  z 8.9. 1994
Kontrola plnění usn. č. 468/94
------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Blábolilové, pověř. vedoucí OSVaZ
-------------------------------------
vypracovat informaci pro starosty některých vybraných měst, ve které
bude vysvětlen a popsán návrh orgánů města Chomutova na zřízení oddělení "C" pro ležící pacienty v ÚSP Chomutov a ve kterém budou
vyčísleny náklady a dále požádat starosty o dotování pobytu pacientů
až do výše skutečných nákladů.
Termín: do 30. 9. 94 
 
Usnesení RaMěst č.501/94  z 8.9. 1994
Kontrola plnění usn. č. 455/94 - rozbor požadavků komisionářů
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
1) s c h v a l u j e
zajištění havarijní služby prostřednictvím s.r.o. Teplo a
u k l á d á
jednatelům společnosti
----------------------
zabezpečit pokračování havarijní služby stávajícím způsobem a
nejpozději do 1 měsíce po převodu od PBH znovu smluvně a prakticky
ve spolupráci s komisionáři zajistit její bezproblémovou funkčnost

2) p r o j e d n a l a
realizaci usn. MZ č. 121/94 z 25.8. 94 k otázce evidence a výběru nájemného a
u k l á d á
jednatelům společnosti
-----------------------
nejpozději do 1 měsíce po převzetí od PBH smluvně a prakticky
zajistit trvalou dodávku požadovaných informací komisionářům v
dohodnutém rozsahu a termínech

3) p r o j e d n a l a
problematiku správy vybrané části NP a
t r v á
na dosavadním způsobu přímé správy městem minimálně pro rok 1995. 
 
Usnesení RaMěst č.502/94  z 8.9. 1994
Kontrola plnění usn. č. 359/94 - nám. 1. máje
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
situaci ve stavu parkování na nám. 1. máje,
b e r e  n a  v ě d o m í
negativní názor části občanů města a
u k l á d á
ing. Bilincovi, pověř. vedoucímu MHDO
-------------------------------------
zadat zpracování odborného návrhu na řešení dopravní situace v celé
historické části Chomutova a předložit do 31. 10. 94 s tím,
že do této doby zůstane stávající stav.
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Bilincovi, pověř. vedoucímu MHDO
-------------------------------------
zajistit dopravní značení tak, aby se parkovalo jen na vyhrazených
místech
a dále
u k l á d á
ing. Jonášovi, řediteli MěPo
----------------------------
důsledně kontrolovat dodržování předpisů na nám. 1. máje a z jejich
porušení vyvozovat důsledky.


 
 
Usnesení RaMěst č.503/94  z 8.9. 1994
Prodej parcel dotčených výstavbou komunikace I/13 SIU Liberec
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, pověř. vedoucímu MPO
-----------------------------------
prověřit veškeré možnosti na směnu pozemků dotčených výstavbou komunikace I/13 v co největí možné míře mezi SIU Liberec a městem Chomutov a zbylé pozemky odprodat SIU Liberec.


 
 
Usnesení RaMěst č.504/94  z 8.9. 1994
Kontrola plnění usn. č. 312/94 - problematika ČAD - DP
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
plnění usn. č. 312/94 o stavu pořizování podkladů potřebných pro
zahájení likvidace s.p. ČAD-DP Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.505/94  z 8.9. 1994
Kontrola plnění usn. č. 424/94 - plat likvidátora PBH
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
s c h v a l u j e
dohodu o smluvní mzdě pro p. Ottu Hercíka - likvidátora s.p. PBH
Chomutov ve výši 12 500,- Kč základní plat a odměna 6.250,- Kč
při splnění stanovených úkolů.

Městská rada v Chomutově
s t a n o v í
úkoly takto:
- 20 % odměny k měsíčnímu platu bude vyplaceno při předání
zahajovací rozvahy spolu se likvidačním plánem do jednání MR
13. 10. 1994
O podmínkách vyplacení zbývajících 30 % odměny bude rozhodnuto na
jednání 13. 10. 94


 
 
Usnesení RaMěst č.506/94  z 8.9. 1994
Odměna předsedovi bezpečnostní komise
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s vyplacením odměny předsedovi bezpečnostní komise za I. pololetí 1994 ve výši 1.800,- Kč a
u k l á d á
p. Březovské, vedoucí servisu pro MZ
------------------------------------
zajistit neprodleně výplatu odměny.
Členové komise budou řešeni společně s ostatními členy komisí na příštím jednání MR dne 22. 9. 94 v rámci zásad odměňování orgánů MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.507/94  z 8.9. 1994
Pronájem NP v č.p. 4106 ul.Cihlářská Výzbrojně PO a.s.Praha
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s pronájmem části objektu požární ochrany města v č.p. 4106 ul.Cihlářská Výzbrojně požární ochrany a.s.Praha za účelem prodeje a poskytování služeb v oblasti věcných prostředků požární ochrany. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců a s garancí doby nájmu 5 let při řádném plnění povinností nájemcem, s možností dalšího rozšíření pronajaté plochy v případě úspěšného rozvoje předmětu podnikání a s vyhodnocením výše sjednaného nájemného a jeho případnou změnu do uplynutí 2,5 roku doby nájmu. Pronajatá plocha NP činí celkem 245 m2, a roční nájemné sjednat ve výši 39.787,- Kč
a
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
---------------------------------
uzavřít nájemní smlouvu i s dalšími subjekty působícími v části objektu požární ochrany města - se sdruženími dobrovolných hasičů ČMS
(městské a okresní) za podmínek, aby byly nájemci kryty provozní náklady a údržba pronajatého objektu.
Termín: do 31. 10. 94.


 
 
Usnesení RaMěst č.508/94  z 8.9. 1994
Doplnění usn. MR č. 375/94 - NS na NP v č.p. 37 Husovo nám.
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s doplněním podmínek pronájmu NP paní Nguyen Thilý Huong z důvodu investic na úpravu změny užívání NP. Výpovědní doba 6 měsíců. Garance doby nájmu v případě řádného plnění povinnosti nájemce na dobu 5 let, v této době pronajímateli vzniká povinnost uhradit nájemci poměrnou část prokázaných investic v případě výpovědi z jeho strany.


 
 
Usnesení RaMěst č.509/94  z 8.9. 1994
Žádost KLH CV
-------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
problematiku KLH Chomutov a
u k l á d á
p. Mikovcové, pověř. vedoucí OŠaK
----------------------------------
 ing. Šlencovi, pověř. vedoucímu MPO
-----------------------------------
ing. Štěpánkovi, pověř. vedoucímu OE
------------------------------------
jednat se zástupci KLH v CV, předat návrhy KLH do jednání komisí pro sport, tělovýchovu a mládež, finanční a správy majetku města a návrhy vzešlé z jednání těchto komisí předložit k projednání v MR.
Termín: MR 13. 10. 94


 
 
Usnesení RaMěst č.510/94  z 8.9. 1994
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
souhlasit s převodem pozemků takto:
Telecom Ústí nad Labem převede městu Chomutov
- ppč. 599/1 díl d 2052 m2
- 599/3 318 m2
- 599/4 119 m2
- 599/1 díl h 177 m2
- 599/1 díl i 13 m2
město Chomuto převede Telecomu Ústí n.L.
- ppč. 600 díl a 143 m2
za předpokladu, že všechny dotčené pozemky budou před uzavřením směnné smlouvy uvedeny do řádného stavu.2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit žádost Obecního úřadu v Křimově o vydání nemovitostí podle zákona č. 172/91 Sb. §2 odst. 1. Jedná se o parcely v k.ú. Křimov č. PK 386 (orná) o vým. 11 a 500 m2 a v k.ú. Krásná Lípa č. PK (les) sloučena do části parc. KN 125/2 (ost. plocha) o vým. cca 3000 m2

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 4349 v k.ú. CV I o vým. 64 m2 Benzině a.s., Adelt Zdeněk, oblast 3-Čechy-severozápad, Roudnice nad Labem z důvodu majetkoprávního vypořádání za cenu 1OO,- Kč/m2/rok po předchozím zveřejnění

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části parcely č. 2087 o vým. 463 m2 a část ppč. 2088 o vým. 493,5 m2 p. Olmerovi, bytem Lipská 2099 CV a část ppč. 2088 o vým. 323 m2 p. Škvárové, bytem Lipská 2099 CV v k.ú. CV II za účelem zřízení zahrádky za cenu 1,- Kč/m2/rok.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem parcely č. 1287 o vým. 1933 m2 včetně na ní stojícího objektu bývalé výkupny Sběrných surovin Tenisovému klubu Chomutov, Bezručovo údolí, Post box 36 za cenu 20,- Kč/m2/rok na dobu určitou 25 let za
účelem výstavby
- krytých tenisových dvorců
- dalších nekrytých tenisových dvorců
s tím, že v průběhu pronájmu bude tato cena valorizována dle situace.
V NS zakotvit možnost valorizace nájemného.


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části pč. 1971 o vým. 394 m2 a části pč. 1964 o vým. 506 m2 (celkem 900 m2) v k.ú. CV II pro p. Bolarda Josefa, bytem Bezručova čp. 4241 Chomutov k zahrádkářským účelům s podmínkou, že s pronájmem pozemku lze počítat pouze do zahájení plánované stavby Domu pečovatelské služby za cenu 1,- Kč/m2/rok

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu parcel č. 5288/1 o vým. 368 m2 a č. 5288/2 o vým. 387 m2 v k.ú. CV I se záměrem pro nové majitele RD čp. 4875 ul. Pod lesem CV, kterými jsou manželé Kulíkovi.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, pověř. vedoucímu MPO
-----------------------------------
posoudit množnost umístění váhy přímo v areálu Vodních staveb,
pokud bude prokázáno, že nelze, pak MR předběžně
s o u h l a s í
s pronájmem uvedených parcel Vodním stavbám za předpokladu, že si zajistí zpracování urbanistické studie, která by zkoordinovala oba záměry dohromady tak, aby nedošlo ke křížení předpokládaných záměrů města (tj. územní plán lokalizován propojovací komunikací průmyslové zóny Chomutov a zájem vybudovat tenzometrické vážící můstky, které se budou užívat pro kontrolu hmotnosti materiálu dováženého i odváženého z areálu stavebního dvora Vodních staveb v Beethovenově ul.)

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
MPO
---
zveřejnit zbylou část parcely č. 6125/1 v k.ú. CV I o vým. cca 2600 m2 běžným způsobem a v Severočeském deníku se záměrem využít uvedenou parcelu k podnikatelské činnosti. Do zveřejnění uvést, že k uvedené parcele bude zajištěna příjezdová komunikace a že se jedná o parcelu nacházející se v podnikatelsko - obchodní zóně

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
v y h o v u j e
žádosti p. Milana Kolínka, Hutnická 5295 Chomutov o úpravu poplatku z nájmu malometrážní prodejny v Hutnícké ul. čp. 5332 + přístavby (ovoce a zelenina) a
u k l á d á
MPO
---
postupovat dle platné vyhlášky se zpětnou platností od nabytí účinnosti této vyhlášky.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
postupovat při pronájmu (prodeji) části pč. 4152/1 a 4151/1 v k.ú. CV I ul. Beethovenova formou obálkové metody, ve které budou stanoveny následující podmínky pronájmu:
1. výše pronájmu za m2 (popř. prodejní cena), kterou nabízíte (pronájem min. 70 - 100,- Kč/m2/rok)
2. min. doba pronájmu
3. počet zaměstnaných pracovníků v této lokalitě
4. předpokládaná výše investic
5. podnikatelský záměr
6. specifikace stavebního záměru
7. podmínka placení nájmu předem

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (prodej pč. 902/1 o vým. 161 m2 a pč. 903/1 o vým. 133 m2) a
u k l á d á
Mgr.Kačicové, právničce MěÚ
---------------------------
posoudit majetkoprávní vztahy pozemků a garáží
a dále
u k l á d á
MPO
---
znovu pro posouzení předložit k jednání MR.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
t r v á
na směně pozemků č. 3728 o vým. 269 m2 (z majetku města) za ppč. 3730 o vým. 457 m2 (z majetku p. Skály).
V případě, že p. Skála nepřistoupí na směnu pozemků, MěRa schvaluje pronájem parcely č. 3728 - zahrada o vým. 269 m2 a ppč. 3716 - ost. komunikace o vým. 20 m2 za cenu 70,- Kč/m2/rok po předchozím zveřejnění
a dále
u k l á d á
MPO
---
žádat o vydání bezdůvodného obohacení tj. finanční vypořádání majetkoprávního prospěchu od p. Skály a p. Hýska, které jim vzniklo proto, že neplatili nájem za užívání ppč. 3728 v k.ú. CV I (parcela okolo RD).

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit směnu pozemků č. 5310/40 díl d o vým. 52 m2 a č. 5310/36 díl b o vým. 15 m2 z majetku obce Chomutov (části parcel patřící k RD a zahradám) za část ppč. 5312/37 díl e o vým. 27 m2 z majetku Vodních staveb (veřejná cesta).
Rozdíl směny parcel činí cca 40 m2, které MěRa doporučuje MěZa odprodat Vodním stavbám za cenu 250,- Kč/m2 po předchozím zveřejnění.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (prodej garáží i s pč. 2861 o vým. 1171 m2) a
u k l á d á
ing. Šlencovi, pověř. vedoucímu MPO
------------------------------------
prověřit majetkoprávní vztah u těchto garáží.


16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej garáží na ppč. 1565 o vým. 24 m2 v k.ú. CV I ul. Moravská Chomutov spol. Blesk v.o.s., Vršovců 989 Chomutov za tržní cenu, kterou zajistí MPO. Před jednáním MěZa zveřejnit se záměrem.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zachování veřejných záchodků na Pěšině B. Němcové v Chomutově a
d o p o r u č u j e  MZ
schválení jejich zařazení do prodeje.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej parcely č. 1850/2 v k.ú. CV II v ul. Dostojevského o vým. 24 m2 (garáž p. Hüttla) a část parcely č. 1863 díl a o vým. 32 m2 (příjezd do garáže) p. Karlu Hüttlovi, bytem Fibichova 3716 Chomutov za cenu 150,- Kč/m2.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP - jedné místnosti o vým. 17,20 m2 ve 4. posch. domu čp. 4090 v Chomutově, Palackého ul. Okresní správě pošt CV s nájmem ve výši 1.000,- Kč/m2/rok pro účely zřízení kanceláře.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutvoě
o d k l á d á
tento bod (pronájem NP v přízemí domu čp. 18 v Nerudově ul. CV) a
u k l á d á
ing. Šlencovi, pověř. vedoucímu MPO
-----------------------------------
předložit doplněnou zprávu o náklady vložené do NP a upřesnit výměru
podružných prostorů a navrhnout výši nájemného za tyto prostory.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
změnu NS na NP - 2 kanceláří o vým. 35,80 m2 a WC o vým. 1 m2 v domě čp. 3369 Čelakovského ul. CV z p. ing. Evžena Nuslauera a
u k l á d á
MPO
---
postupovat dle zákona tj. ukončit nájemní vztah s p. Nuslauerem a
zveřejnit pronájem nebytového prostoru.22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod nájemních smluv z p. Holoveje Jana st. bytem Černovická 4383 v CV na p. Jana Holoveje ml. bytem tamtéž na NP:
- na provozovnu prodejny elektroniky v domě čp. 3854 Mostecká ul. v CV s novým nájmem ve výši 800,- Kč/m2/rok
- na provozovnu prodejny elektroniky, bar - Lucia a prodejny tabáku v domě čp. 711 ul. Jak. ze Stříbra v CV s novým nájmem ve výši 1.500,- Kč/m2/rok
- na provozovnu prodejny Elektro a dom. potřeb v domě čp. 819 ul. Riegrova v CV s novým nájmem ve výši 570,- Kč/m2/rok.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
změnu využití části NP - prodejny č. 2 o vým. 41 m2 na zřízení herny v objektu Flora - čp. 5306 na sídlišti Písečná p. Gabrielu Jiřímu, bytem Kamenná - z důvodu přesycenosti trhu.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (NP v objektu býv. MŠ čp. 4808 na Březenecké) a
u k l á d á
p. Mikovcové, pověř. vedoucí OŠaK
---------------------------------
prověřit, zda je prostor užíván a dát jednoznačné stanovisko do
příštího jednání MR dne 22. 9. 94

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP o vým. 60 m2 - místnost v přízemí vlevo - 14. ZŠ v CV, ul. 17. listopadu čp. 4728 p. Milanu Poništovi, bytem Komenského 4434 v CV za účelem zřízení prodejny papírnictví za cenu 190,- Kč/m2/rok s tím, že 1/3 vybraného nájmu půjde na účet města a zbylé 2/3 na účet 14. ZŠ Březenecká v Chomutově.

26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem krytu CO v domě čp. 3727 Kadaňská ul. CV o vým. cca 56 m2 pro účely využívání provizorního skladiště elektromateriálu firmě janoušek elektro - dřevovýroba, Černovická 4465 Chomutov za cenu 190,- Kč/m2/rok.

27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP - sklepu - o vým. cca 15 m2 v domě čp. 3555 Palachova ul. CV společnosti MAJAKA SKLOLAMINÁTY s.r.o., Kukaňova ul. Chomutov zast. jednatelem Janem Malachou za účelem využívání NP jako meziskladu za cenu 190,- Kč/m2/rok s tím, že nájemce doloží souhlas hygienika před podpisem NS a bude dodržovat domovní řád.

28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
změnu doby pronájmu z doby neurčité na dobu určitou.Garanci doby nájmu 5-ti let na NP poskytne v případě pokud Červený kříž prokáže využití vlastních investičních prostředků a stanovuje výši nájemného 1.000,- Kč/rok.

29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
MPO
---
zajistit zpracování geometrického oddělovacího plánu na nemovitost bez čp. na parcele č. 109 v k.ú. CV I v ul. Revoluční. Po zpracování GP doporučuje MR MZ schválit zveřejnění prodeje této nemovitosti za předpokladu, že před vybudováním příjezdové cesty bude zpracován návrh, který bude odsouhlasen OkÚ CV referátem RRÚPK formou závazného stanoviska, stejně tak jako případná obnova dvorního traktu.

30.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod NP - provozní jednotky drogerie v domě čp. 4445 ul. Palackého v CV z p. Nitranského Josefa, bytem Dobrovského 4912 v CV na p. Zikmundovou Ivanu, bytem v Mostě, ul. kpt. Jaroše bl. 652/59 za účelem využití NP prodejny dorgerie s nájmem ve výši 700,- Kč/m2/rok za podmínky, že před podpisem NS uhradí žadatel veškeré dluhy na nájemném.

Revokováno usn.č. 31/95/7 z 18.01.1995.

31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 334/94/15 ze dne 16.6. 94 o snížení výměry NP přidělených VSŠ o sklepní prostory o vým. 166,45 m2 a jejich přidělení p. Slobodanu Tomkovi za účelem zřízení studentsko - manažerského klubu a
s c h v a l u j e
ponechání těchto NP v čp. 38 ul. Klostermannova CV v souladu s uzavřenou NS Veřejné střední škole s tím, že škola najde řešení, jak uvedené prostory využije pro studenty VSŠ, eventuelně pro ostatní studenty středních škol.

32.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod provozní jednotky - drogerie v ul. 28. října čp. 1034 Chomutov z p. Miroslava Holuba, bytem kamenná 5086 CV na p. Jaroslava Nováka, bytem Březenecká 4689 v CV za účelem provozování drogerie a potravin s nájmem ve výši 700,- Kč/m2/rok.

Revokováno usn.č. 641/94 z 13.10.1994.


33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP o vým. 55 m2 v domě čp. 35 Revoluční ul. CV p. Jiřímu Hartwichovi H + H, Písečná 5066 v Chomutově s nájmem ve výši 570,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou do vyjasnění oprávněnosti restitučního nároku.

34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- opraven v bodě 47

35.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (umístění velkoplošných reklam f. WHITE corporation) a
u k l á d á
MPO
---
předložit seznam umístění konkrétních míst.

36.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
umístění sloupových hodin s otočnou reklamou od spol. TECHNOPORT ČR spol. s r.o., Stará ul. 89 Kladno na tato místa:
- Zimní stadion
- Armabeton - hotel
- Edisonova ul. - NsP
- Libušina ul. - VT Chomutov
- Policie ČR OŘ (záhon).
Umístění sloupových hodin na nám. 1. máje MR doporučuje nejdříve projednat s městským architektem a městským památkářem, neboť se jedná o historickou část města.
Pronájem za umístění jednoho kusu otočných hodin bude činit 5.000,- Kč/rok.

37.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit bezúplatný převod movitého majetku na MÚSS v celkové hodnotě 31.152,- 80 Kč.

38.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
v r a c í
tento bod ("Stupně Chomutovky") zpět k prověření o jaký hmotný majetek
se jedná. Pokud se nezjistí o co jde, vyškrtnout z evidence nemovitostí.39.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit převod nevyužitého movitého majetku takto:
- DS 1003 v užívání f. QARK na PKZOO v hodnotě 17.410,- Kč a na MěPo v hodnotě 2.788,60 Kč
- DS 1004 v užívání f. DOSPRA na MěPo v hodnotě 1.770,- Kč a na měst. lesy v hodnotě 1.770,- Kč
- DS 1001 v užívání f. SQUADRA na PKZOO v hodnotě 110.788,- K4.

40.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
v r a c í
tento bod (prodej materiálu v centrálním skladu Mostecká ul.) a
u k l á d á
MPO
---
upřesnit jej.

41.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
MPO
---
zadat zpracování oddělovacího geometrického plánu na ppč. 2592 o vým. 680 m2 v k.ú. CV I.

42.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit seznam domů navržených k prodeji na rok 1994 - II. etapa dle přiloženého návrhu a
u k l á d á
ing. Šlencovi, pověř. vedoucímu MPO
------------------------------------
předložit seznam včetně fotodokumentace, u domu č. 28 objasnit
nejasné stanovisko komise.

43.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
vyjmout uvedený objekt (maloprodejna květin u hřitova v Kochově ul.) ze statutu TSmCh, které mají k tomuto majetku dle Zřizovací listiny dispoziční práva a uživatelský vztah a po schválení navrhnout k prodeji.

44.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zařazení domu čp. 43 v Revoluční ul. CV do seznamu prodeje domů na rok 1994.a ukládá MPO do jednání MZ doplnit o potřebné údaje do seznamu.


45.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh změny podmínky prodeje nemovitostí týkající se předkupního práva města v případě prodeje domů v majetku města Chomutov a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit změnu znění čl. 6 kupních smluv uzavíraných na domy v
majetku města Chomutov s tím, že předkupní právo města bude v případě,
že by kupující chtěli nemovitosti uvedené v čl. 1 kupních smluv v
budoucnu převést, sjednáno na dobu 3 let od vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí při přímém prodeji okálů, na dobu 2 let od
vkladu vlastnického práva do KN při přímém prodeji domů za cenu tržní.

Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
zrušit předkupní právo města v případě prodeje domů vydražených.
Věcné břemeno předkupního práva města na dobu 15 let od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí by bylo do kupních smluv
zakotveno při přímém prodeji domů za cenu odhadní či smluví, která
bude nižší než cena odhadní s tím, že nebude nutno návrhy na
zřízení předkupního práva na tyto objekty předkládat do MZ.

46.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej domu č.p. 3125 v ul. Zborovská v CV s částí ppč. 1062 (upravená st.pl) o výměře 387,25m2 a s ppč. 1063 (zahrada) o vým. 127 m2 do spoluvlastnictví nájemníků manželů Pavla a Heleny Kotyzových a pana Václava Aura za cenu odhadní Kč 886.237,5O Kč s tím, že v kupní smlouvě bude zakotveno věcné břemeno předkupního práva města - 15 let od vkladu do katastru nemovitostí a věcné břemeno právo průjezdu a průchodu k objektu garáží ev.č. 1527 a 1579 na st. p.č.1O62.

Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej pozemku pod garáží ev.č. 1579 o vým. 16,27 m2 na
st.p.č.1062 majitelce garáže p. Blance Pařízkové, bytem Kostnická
4070 v Chomutově za cenu odhadní Kč 2.44O,5 a prodej pozemku pod
garáží ev.č. 1527 o výměře 16,48 M2 na st.p.č. 1O62 manželům
Jaroslavu a Jiřině Kratochvílovým, bytem Zborovská 3125 v CV za
odhadní cenu Kč 2.472,-Kč.

47.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej hrobky pod ozn. Evangelický oddíl č. I - číslo místa
2 na centrálním hřbitově v Chomutově za cenu 19.661,- Kč paní Ivaně
Karhanové, bytem Bezručova 4247, Chomutov.48.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
odkoupení objektu č.p. 23O6 ul.Blatenská CV od PBH Chomutov za cenu odhadní, tj. 689.732,- Kč

49.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
přidělení prostor kinokavárny v č.p. 16 ul.Ruská, CV p. Štěpánu
Alexovi, bytem Sarajevská 1, Praha 2 za cenu 100.000,- Kč/rok na dobu určitou tj. 5ti let
a dále
u k l á d á
ing. Šlencovi, pověř. vedoucímu MPO
------------------------------------
sepsat nájemní smlouvu a předložit ji do jednání MR.

50.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s o u h l a s í
s navrženým bodem, neboť není v souladu s Obecně závazanou vyhláškou a s usn.č. 221/94 z 28.4. 94 a 299/94/27 - 1,2 z 2. 6. 94
(přehodnocení NS s podnikatelem). Navržené taxy mohou sloužit jako
vodítko pro vnitřní potřebu.

51.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (výše nájmu na provozovnu Večerka na Březenecké) a
u k l á d á
ing. Šlencovi, pověř. vedoucímu MPO
-----------------------------------
doložit výsledek jednání s nájemcem p. Malým o změně výše nájemného
ve smyslu usn. č. 221/94 z 28.4. 94 a 299/94/27 - 1,2 z 2.6. 94.

52.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (stanovení výše nájemného v části NP v čp. 1510 na Blatenské ul. o vým. 44 m2) a
u k l á d á
ing. Šlencovi, pověř. vedoucího MPO
-----------------------------------
doložit výsledek jednání s nájemcem o změně výše nájemného
ve smyslu usn. č. 221/94 z 28.4. 94 a 299/94/27 - 1,2 z 2.6. 94.

53.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (převod prodejny maso-uzeniny v ul. 28. října čp. 1092 z p. Tesárkové na p. Vagnera) a
u k l á d á
ing. Šlencovi, pověř. vedoucímu MPO
------------------------------------
doložit výsledek jednání s nájemcem o změně výše nájemného ve smyslu
usn. č. 221/94 z 28.4. 94 a 299/94/27 - 1,2 z 2.6. 94.


54.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem domu č.p.12 nám.l.máje v CV firmě Carmen Mode fashion
s následující výší nájemného:
- prodejní plochy ve výši 3.800 Kč/m2/rok
- skladové plochy ve výši 500 Kč/m2/rok
a dále
u k l á d á
mgr. Kačicové, právničce MěÚ (garant)
-------------------------------------
ing. Šlencovi, pověř. vedoucímu MPO
-----------------------------------
prověřit a realizovat právní možnosti vyklizení NP po skončení
NS s p. Čepákovu a všechny další otázky s tím související včetně
náhrady škody.

Revokováno usn.č.4/96/10 z 10.1.

55.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
MPO
---
zveřejnit výběrové řízení na prodej KD:
Město Chomutov vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh smlouvy o zprostředkování prodeje nedokončené stavby KD č.p. 5342 ul.Zborovská v Chomutově. Informace o závazném obsahu návrhu zprostředkovatelské a kupní smlouvy, o způsobu podávání návrhů o stanovených lhůtách a dalších podmínkách účasti v soutěži lze získat na MPO MěÚ Chomutov. Obsah podmínek soutěže bude zveřejněn též na úřední desce. Veřejná soutěž bude obálkovou metodou. 
 
Usnesení RaMěst č.511/94  z 8.9. 1994
Smlouva na divadlo
------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
mgr. Kačicové, právničce MěÚ (garant)
-------------------------------------
ing. Šlencovi, pověř. vedoucímu MPO
-----------------------------------
prozkoumat možnost výpovědi NS s p.Rossbachem o pronájmu divadla a
o výsledku informovat příští MR dne 22. 9. 94.


 
 
Usnesení RaMěst č.512/94  z 8.9. 1994
Žádosti občanů města dle zápisu bytové komise
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
- s tím, že novým členem BK místo p.Habudové Tamily bude p.Jan Karlíček
- s Návrhem postupu při řešení vybydlených neužívaných bytů v majetku města a jejich obsazení novými nájemci v předloženém znění dle bodu 3) zápisu byt. komise
- s řešením žádostí občanů dle bodu 5) zápisu byt. komise
- s tím, aby tajemníkem komise byla p.Kodriková Helena místo p. Bulavčákové Romany
a
u k l á d á
bytové komisi
-------------
znovu řešit přidělení bytu p.Sivákovi.


 
 
Usnesení RaMěst č.513/94  z 8.9. 1994
Úhrada vyúčtování za práce v ul.Dostojevského
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e  j i  a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, pověř. vedoucímu OE
------------------------------------- zabezpečit převod 1 200 tis. Kč z doplňkových zdrojů na účet TSmCH k zajištění provedení úhrad za práce v ul. Dostojevského a k
úhradě oprav v ulici Želivského. O tuto částku upravit rozpočet TSmCH
a dále
u k l á d á
p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
-----------------------------
zabezpečit úhradu vyúčtování za práce v ul. Dostojevského ve výši 946.O50,.Kč a úhrady za opravy ulice Želivského.


 
 
Usnesení RaMěst č.514/94  z 8.9. 1994
Doplnění usn. MR č. 400/94 z 11.8. 94 - přidělování bytů na svépomoc
--------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
doplnění usnesení MR č. 400/94 z 11. 8. 1994 a
s c h v a l u j e
doplněná pravidla přidělování bytů na svépomoc včetně vzoru
dohody.


 
 
Usnesení RaMěst č.515/94  z 8.9. 1994
Výběrové řízení na stavební akce
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
- zadat realizaci stavební akce: "Stavební úpravy a opravy uvnitř Městské tržnice" firmě OBNOVA PAMÁTEK s.p.Ústí n.L.
(náhradník f. Conexa)
- zadat realizci stavební akce: "Přístupový chodník sídliště Kamenná Chomutov" firmě ZÍT-KOMUNIKACE (náhradník fy Hirama Chomutov, PEV a.s.
Chomutov)


 
 
Usnesení RaMěst č.516/94  z 8.9. 1994
Rozpočtová změna - komisionáři
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu
- zvýšení výdajů kap. 739 odd. 45 § 20 pol. 5909 (příspěvek firmě Qark s.r.o. o částku 130 tis. Kč
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 79 § 02 pol. 2123 o částku 130 tis. Kč
 
 
Usnesení RaMěst č.517/94  z 8.9. 1994
Doplnění usn.č.471/94 z 18.8.94 - nová organizační struktura MěÚ
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s t a n o v u j e
platy vedoucím nových odborů MěÚ dle usnesení 457/94 z 11.8.94 a vedoucím zanikajících odborů do doby zániku jejich funkce a zvyšuje příplatek za vedení takto:
1) vedoucím technicko-investičnímu odboru ing.Petru Chytrovi příplatek na 3.OOO,- Kč
2) vedoucí odboru školství a kultury p. Dagmar Mikovcové na 2.5OO,- Kč
3) vedoucímu odboru kontroly p.Jiřímu Voříškovi na 2.5OO,- Kč
4) vedoucí odboru k projednávání přestupků JUDr. Dagmar Spitzerové na 2.5OO Kč
všem s účinností od l.4. 1994 (u p. Voříška s účinností od uzavření pracovního poměru) a
u k l á d á
ing. Caklovi, tajemníkovi MěÚ
----------------------------- 
vyplacení doplatku za uvedené obodbí v nejbližším výplatním termínu

Městská rada v Chomutově
s t a n o v u j e
celkový maximální počet zaměstnanců MěÚ na 127 (stodvacetsedm)
aparátu a 15 (patnáct) "dělnických" profesí (z dosavadního stavu 148 zaměstnanců aparátu a 19 "dělnických" profesí)
a
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
----------------------------
uzavíráním smluv (dohod) s fyzickými osobami na pracovní (odbornou) činnost pro MěÚ (město), která není vykonávaná v hlavním pracovním poměru a to na základě potřeb MěÚ a města (tyto osoby vykonávají svou činnost v rámci kanceláře starosty a nejsou zahrnuty do stavu zaměstnanců MěÚ).


 
 
Usnesení RaMěst č.518/94  z 8.9. 1994
Rozpočtová změna - OŠaK
-----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 79 § O2 pol. 2123 o 58.86O,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 716 odd. 42 § 29 pol. 5201 o 58.860,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.519/94  z 8.9. 1994
Přestupek čj. 442/94 - vyjádření podjatosti předsedkyně komise k projednávání přestupků MěÚ CV
----------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s o u h l a s í
s vyloučením předsedkyně komise k projednávání přestupků při MěÚ Chomutov pro podjatost z projednávání a rozhodnutí o přestupku čj. 442/94.


 
 
Usnesení RaMěst č.520/94  z 8.9. 1994
Přestupek čj. 389/94 - vyjádření podjatosti předsedkyně komise k projednávání přestupků MěÚ CV
----------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
v y l u č u j e
předsedkyni komise k projednání přestupků při MěÚ Chomutov pro podjatost z projednávání a rozhodnutí o přestupku čj. 389/94 a ve smyslu § 65 zákona o obcích rozhodla o postoupení předmětného řízení komisi k projednávání přestupků při MěÚ Jirkov.