Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 8.9. 2003
 
 
Usnesení RaMěst č.442/03  z 8.9. 2003
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.443/03  z 8.9. 2003
Zápis z jednání bytové komise, konané dne 21. 8. 2003
-----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
- řešení doporučená BK dle upraveného zápisu ze schůze konané dne 21. 8. 2003, vyjma bodu 2.4
r e v o k u j e
- usn. č. 350/03 ze dne 7. 7. 2003 v bodě 2.21. ve věci prominutí penále,
o d k l á d á
- bod 2.4 a
d o p o r u č u j e  ZM
- schválit řešení bodu 2.12., 2.17., 2.19., 2.20. dle upraveného
zápisu BK.


 
 
Usnesení RaMěst č.444/03  z 8.9. 2003
Pověření k DPS "Merkur"
-----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
p o v ě ř u j e
Ing. Rudolfa Kozáka - místostarostu
--------------------------------------------------------
k vydávání doporučení k přidělení bytů zvláštního určení v DPS "Merkur".


 
 
Usnesení RaMěst č.445/03  z 8.9. 2003
Návrh rozpočtové změny č. 55
----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
a) rozpočtovou změnu č. 55
- snížení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 6409, položka 5901 (finanční rezerva) o částku 1.509.524,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 (MÚSS), odd§ 4349, položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 1.509.524,- Kč
b) navýšení limitu mzdových prostředků MÚSS o částku 1.858.287,- Kč

 
 
Usnesení RaMěst č.446/03  z 8.9. 2003
Návrh na řešení problematiky dětských kolektivních provozů v MÚSS Chomutov
---------------------------------------------------------------------------
1/ Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
měsíční poplatek za denní pobyt v Kombinovaných jeslích MÚSS ve výši 500,- Kč pro občany Chomutova a ve výši 1.000,- Kč pro občany z okolních obcí s platností od 1. 9. 2003 a
u k l á d á
ředitelce MÚSS
------------------------
zajistit realizaci tohoto usnesení.
2/ Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
snížení kapacity SRaPC na 32 míst denního pobytu s platností od 1. 9. 2003 a
u k l á d á
ředitelce MÚSS
-------------------------
zajistit realizaci tohoto usneení.
3/
a) Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
snížení kapacity Kombinovaných jeslí na 25 míst denního pobytu s platností od 1. 9. 2003 a
u k l á d á
ředitelce MÚSS
------------------------
zajistit realizaci tohoto usnesení,
b) Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
převedené provozu jeslí do budovy SRaPC, jak je v návrhu uvedeno, v termínu od 1. 1. 2004 a
u k l á d á
ředitelce MÚSS
-------------------------
zajistit realizaci tohoto usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.447/03  z 8.9. 2003
Návrh firmy PAREX s.r.o. - úprava nájemní smlouvy
-------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou důvodovou zprávu a
t r v á
na uzavřené nájemní smlouvě ze dne 11. 11. 1998. 
 
Usnesení RaMěst č.448/03  z 8.9. 2003
"Podnikatelský plán" týkající se likvidace autovraků
----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ODaSH
------------
předložit do jednání RM návrh zadání výběrového řízení na
likvidaci autovraků.


 
 
Usnesení RaMěst č.449/03  z 8.9. 2003
Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě se společností PAREX s.r.o. zajišťující výkon zadržovacího práva
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě se společností PAREX s.r.o. v předloženém znění a
p o v ě ř u j e
starostku města
------------------------
k podpisu dodatku č. 1 k mandátní smlouvě.


 
 
Usnesení RaMěst č.450/03  z 8.9. 2003
Využití platebních terminálů v podmínkách MěÚ po přestěhování ODaSH na budovu v ul. Zborovská
----------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a   v ě d o m í
předloženou společnou informativní zprávu odboru ekonomiky a odboru dopravy a silničního hospodářství a
p o v ě ř u j e
Ing. Mareše, vedoucího odboru ekonomiky
-------------------------------------------------------------------
k dalšímu postupu, jak je ve zprávě uvedeno.


 
 
Usnesení RaMěst č.451/03  z 8.9. 2003
Novelizace jednacích řádů RM a ZM
---------------------------------
Rada města Chomutova
v y d á v á
jednací řád rady města se změnami dle zápisu s účinností od 8. 9. 2003
a
d o p o r u č u j e
ZM vydat jednací řád zastupitelstva města s účinností od 1. 10. 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.452/03  z 8.9. 2003
Pronájem hrobových míst
-----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e
uzavření smluv o nájmu hrobového místa v měsíci srpnu 2003 dle předloženého seznamu.


 
 
Usnesení RaMěst č.453/03  z 8.9. 2003
Žádosti o udělení výjimky: Pořádání hudební produkce v době nočního klidu dle OZV č. 6/2001
--------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
4 předložené žádosti o udělení výjimky dle ust. čl. 4 OZV č. 6/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí a
s c h v a l u j e
udělení výjimky pro žadatele s pořadovým číslem 12/03, 13/03, a 14/03 na 1 rok a
n e s c h v a l u j e
udělit výjimku pro žadatele s pořadovým číslem 15/03.


 
 
Usnesení RaMěst č.454/03  z 8.9. 2003
Kontrola dotace na projekt
--------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
- komisi pro podporu občanských aktivit
--------------------------------------------------------------
zapracovat nedostatky uvedené ve zprávě do Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutov,
- právnímu oddělení
-------------------------------
vypracovat vzor smlouvy pro poskytování dotací tak, aby byl v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.455/03  z 8.9. 2003
Promlčení pohledávky - rekonstrukce č.p. 1510, p. Touška
--------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
právnímu oddělení
-----------------------------
jednat ve věci promlčení pohledávky v celkové výši 83.183,94 Kč (fa č. 42/99 ve výši 7.614,60 Kč, fa č. 13/99 ve výši 75.569,34 Kč).


 
 
Usnesení RaMěst č.456/03  z 8.9. 2003
1) Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města Chomutova,
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e ZM
1) schválit poskytnutí půjček z FRM 39 žadatelům v celkové výši 4,995.000,- Kč a neschválit poskytnutí půjček z FRM 4 žadatelům (6 žádostí) v celkové výši 1,185.000,- Kč na základě skutečností uvedených v příloze č. 1
2) schválit poskytnutí příspěvku 250.000,- Kč na vznik nové bytové jednotky z prostředků FRM 9 žadatelům v celkové výši 2,250.000,- Kč a neschválit poskytnutí příspěvku ve výši 250.000,- Kč 1 žadateli na základě skutečností uvedených v příloze č. 2.


 
 
Usnesení RaMěst č.457/03  z 8.9. 2003
Rampa, výsadba zeleně, umístění zpomalovacích prahů, vyznačení přechodu pro chodce, osazení zábradlí v zadním traktu ul. Palacká, Chomutov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e j i  n a  v ě d o m í
dle přiložené důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.458/03  z 8.9. 2003
Schválení služební cesty do SRN
-------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pracovní cestu do SRN - Annaberg, pro ing. Rudolfa Kozáka, místostarostu města, v rámci pořádání II. ročníku Eurosportfestu 2003 v termínu od 12. - 13. 9. 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.459/03  z 8.9. 2003
Jednotný vizuální styl města a logo města Chomutova
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
záměr tvorby manuálu jednotného vizuálního stylu města Chomutova. 
 
Usnesení RaMěst č.460/03  z 8.9. 2003
Odměna řediteli příspěvkové organizace TSmCh a MÚSS
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod do jednání RM dne 15. 9. 2003


 
 
Usnesení RaMěst č.461/03  z 8.9. 2003
Úprava platu ředitelky MÚSS Chomutov
------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod do jednání RM dne 15. 9. 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.462/03  z 8.9. 2003
Návrh na vyřazení movitých věcí v majetku města
-----------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.463/03  z 8.9. 2003
Zahraniční pracovní cesta do SRN
--------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
zahraniční pracovní cestu do SRN ing. Ivaně Řápkové, starostce města, ve dnech 29. - 30. září 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.464/03  z 8.9. 2003
Revokace usnesení č. 440/03
---------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
usnesení č. 440/03 v části pověření statutárního orgánu podepsáním této smlouvy a
p o v ě ř u j e
zástupce jediného společníka organizace Správa kuturních zařízení Chomutov, s.r.o. ing. Ivanu Řápkovou, starostku města, podpisem manažerské smlouvy dle přílohy č. 1.


 
 
Usnesení RaMěst č.465/03  z 8.9. 2003
Zprávy o činnosti rady města
----------------------------
Rada města Chomutova
k o n s t a t u j e,
že informace o jednání RM dostávají členové ZM v písemné podobě po každém jednání rady prostřednictvím servisu pro ZM.

 
 
Usnesení RaMěst č.466/03  z 8.9. 2003
Rozpočtová změna č. 45
----------------------
Rada města Chomutov
p r o j e d n a l a a s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 45
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), pol. 4131 (převod z vlastních fondů hospodářské činnosti) o částku 44.680,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5011 (aparát), org. 1 o částku 33.096,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5032 (zdrav.pojišť.), o částku 2.979,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5031 (soc. pojišť.), o částku 8.605,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.467/03  z 8.9. 2003
Likvidační komise při PBH, s.p. v likvidaci
-------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d v o l á v á
ke dni 1. 9. 2003 z likvidační komise při PBH, s.p. v likvidaci
p. Jaroslava Říhu.


 
 
Usnesení RaMěst č.468/03  z 8.9. 2003
1.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem objektu čp. 5307 Kamenný vrch, Chomutov Občanskému sdružení Cíl se sídlem Březenecká 4689, Chomutov za symbolické nájemné 20.000,- Kč/měsíc, na dobu určitou - 10 let, k vybudování Azylového domu a Domu na půli cesty pro zletilou mládež z dětských domovů.

2.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usnesení č. 473/02/24 ze dne 7. 10. 2002, týkající se vyplacení dotace SVJ Chomutov ul. 17. listopadu čp. 4787-9 a usnesení č. 225/03/3 ze dne 5. 5. 2003, týkající se směny nebytových prostor,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. 216/03/34 ze dne 16. 10. 2002 týkající se vyplacení dotace SVJ Chomutov ul. 17. listopadu čp 4784-9 a
d o p o r u č u j e
schválit vyplacení dotace SVJ Chomutov ul. 17. listopadu čp. 4787-4788-4789 ve výši 156.868,- Kč a
s c h v á l i t
zveřejnění prodeje nebytového prostoru č. 4787/301 ul. 17. listopadu, CV.


3.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit udělení výjimky z podmínek pro prodej nebytových prostor v panelových domech při prodeji nebytového prostoru č. 301 plocha jednotky 33,6/985,5 v domě čp. 4000 (stavební p.č. 1948, 1947 v k.ú. Chomutov 1) Sluneční ulice v Chomutově, spoluvlastnický podíl 336/9003 a
d o p o r u č u j e
ZM schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy včetně uhrazení kupní ceny za nebytový prostor do 31. 12. 2003.

4.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
částečně své usnesení č. 194/03/20 ze dne 14. 4. 2003, týkající se odprodeje nebytových prostor v panelových domech, v části prodeje NP garáže paní Jaroslavě Chabrové, bytem Chomutov, Kadaňská 3682, a
d o p o r u č u j e
částečně revokovat usnesení ZM č. 053/03/24 ze dne 28.4. 2003 a
schválit odprodej nebytových prostor garáže v domě čp. 4429, 4430 Komenského ulice - č. NP 4429/301 o výměře 17,3 m2 za cenu 70.000,- Kč ve spoluvlastnickém podílu 173/10443, plocha jednotky 17,3/1106,4 (stavební parcela č. 2473/11, 2473/10 v k.ú. CV 2) panu Vladimíru Linkemu, bytem Chomutov, Komenského 4429.

5.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu ve věci pronájmu 16 přípojek studené vody,
b e r e j i  n a  v ě d o m í
a
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě uzavřené dne 28. 12. 1995 mezi Městem Chomutov a Teplem Chomutov s.r.o.

6.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit zveřejnění prodeje těchto objektů: 5030 Písečná, 5347 Kamenný Vrch, 5332 Hutnická, 2113 Bezručova, vč. přilehlých pozemků.

7.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit prodej objektu č.p. 4809 se st.p.č. 4865/75, p.p.č. 4865/94, p.p.č. 4865/135, p.p.č. 4865/136, st.p.č. 4865/137, částí p.p.č. 4865/121, p.p.č. 4865/74 a částí p.p.č. 4865/1 v ulici Březenecká v k.ú. Chomutov I společnosti LOSAN s.r.o. se sídlem v Chomutově, Březenecká 4808, zastoupenou p. Ing. Vilémem Hlaváčkem a p. Davidem Fojtíkem za kupní cenu dohodnutou, tj. 2,800.000,- Kč.


8.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM provést opravu usn. ZM č. 018/03/2. ze dne 24. 2. 2003 s tím, že dům č.p. 3630 se st.p.č. 2619 o výměře 147 m2 v ulici Karoliny Světlé v k.ú. Chomutov I bude odprodán do spoluvlastnictví manželů Miloslava a Martiny Matouškových, kupujících 2/3 výše uvedených nemovitostí za 373.905,- Kč a pana Jiřího Gregora, kupujícího 1/3 výše uvedených nemovitostí za 188.952,- Kč, všichni bytem Chomutov, K. Světlé 3630, celkem za kupní cenu dohodnutou ve výši 560.858,- Kč.

9.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit zveřejnění záměru odprodeje pozemku parcelní č. 2194 v k.ú. Chomutov II.

10.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit zveřejnění záměru odprodeje pozemku parcelní č. 4488 v k.ú. Chomutov I.

11.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit zveřejnění záměru odprodeje části p.p.č. 4919, části p.p.č. 4920/1, části p.p.č. 4927/4 a části p.p.č. 4918 všechny v k.ú. Chomutov I.

12.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM neschválit odprodej části pozemku parcelní č. 4321 v k.ú. Chomutov II.

13.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit zveřejnění záměru odprodeje pozemku parcelní č. 5885/244 a pozemku parcelní č. 5885/210, oba v k.ú. Chomutov I.

14.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parcelní č. 3219/1 v k.ú. Chomutov II.

15.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit zveřejnění záměru odprodeje poz. parcely č. 142/2 v k.ú. Chomutov II.


16.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM Chomutova neschválit odprodej části pozemku parcelní č. 4979 v k.ú. Chomutov I.

17.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM neschválit odprodej části pozemku p.č. 914/1 v k.ú. Chomutov II.

18.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (odprodej pozemku parcelní č. 3134/1 a p.p.č. 3133/1 v k.ú. Chomutov I)

19.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usnesení č.j. 414/03/38 ze dne 4. 8. 2003 týkající se odprodeje pozemku parc. č. 382/35 v k.ú. Chomutov II. manželům Beňákovým a
d o p o r u č u j e
ZM schválit odprodej pozemku parc. č. 382/35 o výměře 1 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manželů Gejzy a Růženy Beňákových, bytem v Chomutově, Lidická 2159, za celkovou cenu 250,- Kč.

20.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit odprodej pozemku parcelní č. 4106/1 o výměře 1.692 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manželů Evy a Jana Kamišových, bytem v Chomutově, Jiráskova 59/2980, a to za cenu 250,- Kč/m2 tj. celkem 423.000,-Kč.

21.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM neschválit odprodej pozemku p.č. 4305/2, p.p.č. 4305/12, p.p.č. 4305/13, p.p.č. 4305/20, p.p.č. 4305/21 a p.p.č. 4305/30 všechny v k.ú. Chomutov I.

22.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene práva umístění NTL plynovodu a domovních přípojek, včetně práva vstupu na pozemky za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to na částech parcel p.č. 3586, 3575/1, 3575/2, 3576, 3422/1, 3594, 3593/1, 3593/3, 3593/11, 3603, 3593/16, 3593/18, 3575/4, 3575/5, 3575/6, 3582/2, 4069/2, 3606/1, 3606/3, 3455/6 v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím města Chomutov a to v rozsahu GP č. 2930-48/2003 ve prospěch společnosti Severočeská plynárenská, a.s. za cenu dle znaleckého posudku č. 1559-119/2003 ve výši 45.080,- Kč.

23.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit zveřejnění záměru bezúplatného převodu části p.č. 5748/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic a to v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu a příjezdové kumunikace k obchodnímu centru Kaufland s tím, že v první fázi dojde k podpisu čestného prohlášení o budoucím uzavření smlouvy o bezúplatném převodu.

24.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene práva umístění přípojky kabelového vedení NN, společně s právem vstupu a vjezdu na pozemky za účelem údržby a oprav zařízení na p.p.č. 2336 a p.p.č. 2364/1 v k.ú. Chomutov II, které jsou vlastnictvím města Chomutova, ve prospěch společnosti Severočeská energetika, a.s. s tím, že v první fázi bude uzavřena smlouva budoucí.

25.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene práva umístění přípojky NN a pojistkové skříně, společně s právem přístupu a příjezdu na pozemek za účelem údržby a oprav zařízení na pozemku p.č. 1566/1 v k.ú. Chomutov I, která je vlastnictvím města Chomutov, ve prospěch společnosti Severočeská energetika, a.s. s tím, že v první fázi bude uzavřena smlouva budoucí.

26.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene práva umístění telekomunikační sítě - telefonní přípojka p. Hauner, na části p.p.č. 4321 v k.ú. Chomutov II, která je vlastnictvím města Chomutov a to ve prospěch společnosti Český Telecom, a.s. s tím, že v první fázi bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.

27.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene práva umístění přípojky kabelového vedení NN, společně s právem vstupu a vjezdu na pozemky za účelem údržby a oprav zařízení na p.p.č. 543/1, 2244 a 2245/1 v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím města Chomutov, ve prospěch společnosti Severočeská energetika, a.s. s tím, že v první fázi bude uzavřena smlouva budoucí.

28.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit výkup p.č. 4762/17, 4765/4, 4766/2, 4767/7, 4767/20, 4767/21, 4767/22, 4773/6 v k.ú. CV I o celkové výměře 22.717 m2 za celkovou cenu 900.000,- Kč od vlastníka pana Ivana Černého.

29.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (zřízení zástavního práva k nemovitosti - p.č. 4880/1 v k.ú. Chomutov I)

30.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM trvat na svém usnesení č. 003/03/18 ze dne 27. 1. 2003 a schválit budoucí bezúplatný převod kruhového objezdu v Chomutově na Písečné - NORMA do vlastnictví města Chomutov.

31.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chmutova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene práva umístění a strpění stavby kabelového vedení NN, společně s právem vstupu a vjezdu na pozemky za účelem údržby a oprav zařízení a to na pozemcích p.č. 506, p.č. 646, p.č. 699/1, p.č. 699/3, p.č. 701/2, p.č. 2309, p.č. 2314, p.č. 2324/1 a p.č. 2387, vše v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím města Chomutov, ve prospěch společnosti Severočeská energetika, a.s. s tím, že v první fázi bude uzavřena smlouva budoucí.

32.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit odprodej p.č. 1864/3 o výměře 353 m2 a p.č. 1864/12 o výměře 114 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manželů Tuháčkových za cenu 130,- Kč/m2, tj. celkem za 60.710,- Kč.

33.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene práva zřizování a provozování podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 308/3, 324/2, 324/1, 333, 331 v katastrálním území Chomutov I, které jsou vlastnictvím města Chomutov a to ve prospěch akciové společnosti Český Telecom a to za cenu dle znaleckého posudku ve výši 16.200,- Kč.

34.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit zveřejnění záměru odprodeje p.č. 5090/16, p.č. 5090/15, p.č. 3133, p.č. 5087/4, p.č. 5087/6, p.č. 5090/3, p.č. 5088, p.č. 5090/4, p.č. 5089/1, p.č. 5077/9, p.č. 4157/1, p.č. 5077/12, 5077/8, p.č. 5090/13 v k.ú. Chomutov II z vlastnictví města Chomutov do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR.

35.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM revokovat své usnesení č. 079/03/16 ze dne 26. 5. 2003 a schválit zveřejnění záměru směny nemovitostí v k.ú. Chomutov I a to ideální polovinu pozemků p.p.č. 4743/3 a p.p.č. 4745/4 ve vlastnictví pana Alexandra Scherbera za pozemky v k.ú. Chomutov II a to p.č. 1964/2 - 3.065m2, p.č. 1966 - 1.957 m2, p.č. 1971 - 1.294 m2, p.č. 1970 - 1.066 m2, p.č. 1969 - 1.196 m2, p.č. 1968 - 157 m2, část p.č. 1963/3 m2 - cca 163, p.č. 1958/2 - 214 m2, p.č. 1959/2 - 57 m2, p.č. 1960/2 - 957 m2 a dále p.č. 1975/1 - 1.803 m2, s tím, že dojde k vypořádání včetně dlužného nájemného a dále schválit uhrazení nákladů, spojených se směnou nemovitostí (poplatek pro KÚ + daň) a náklady vzniklé se zpětvzetím žaloby za neplacení nájemného za užívání pozemků ze strany města Chomutov.

36.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit obnovení prodeje domů: Kamenná 5100-5101, 5102-5103, 5104-5105, 5106-5107, Školní pěšina 5096-5097. Byty budou prodány bez podílu na stavebním pozemku. S každým kupujícím bytu bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě, kdy budoucí kupující se zaváže podíl na stavebním pozemku v ceně 250,- Kč/m2 odkoupit a město se zaváže pozemky vypořádat a následně prodat.

37.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit prodej pozemků p.č. 3593/17 o vým. 276 m2 a 3593/18 o vým. 80 m2 v k.ú. CV I za cenu 24.920,- Kč do spoluvlastnictví Pavlovi Faiglovi, bytem Bezručova 4266, Chomutov a Petrovi Větrovcovi, bytem Bělohorská 3429, Chomutov, v podíle 1/2.

38.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit prodej pozemků p.č. 3593/15 o vým. 272 m2 a 3593/16 o vým. 80 m2 v k.ú. CV I za cenu 24.640,- Kč do vlastnictví manželům Janě a Zbyňkovi Prontekerovým, bytem Bělohorská 3430 Chomutov.

39.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2440/1 v katastrálním území Chomutov II formou dražby, na výstavbu rodinného domku formou dražby, vyvolávací cena bude dle znaleckého posudku. Geometrický plán bude zpracován dle podmínek ORaIM varianta a) šíře pozemku 11 m, tak aby byla zachována rezerva pro výsadbu zeleně.

40.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
usn. č. 326/03/26 ze dne 16. 6. 2003 a
d o p o r u č u j e ZM :
- revokovat částečně usnesení č. 069/99/55 ve věci prodeje pozemků p.č. 2335/4, 2335/1 v k.ú. Chomutov II
- schválit prodej p.č. 2335/4 (vým. 950 m2) žadateli s obálkou č. 3 - Podmanický Jiří a Jaroslava, bytem CV, Čermákova 5485, za cenu 314,- Kč/m2, tj. 298.300,- Kč
- schválit prodej p.č. 2335/1 (vým. 1.062 m2) žadateli s obálkou č. 2 - Sobotkovi Ludmila a Jiří, CV, Sadová 4866, za cenu 320,- Kč/m2, t.j. 339.840,- Kč
- kupní smlouva bude obsahovat smluvní podmínku: kupující bere na vědomí nutnost výstavby inž. sítí a komunikace k prodávanému pozemku a zavazuje se řešit toto s majiteli navazujících pozemků p.č. 2334, 2338, které jsou zatím ve vlastnictví města.

41.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (nabytí nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví města) do jednání RM 15. 9. 2003.

42.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit prodej pozemku p.č. 1285/3 a stavby č.p. 4880 na pozemku p.č. 1285/4 v k.ú. Chomutov II za účelem sjednocení majetkoprávních vztahů areálu za cenu 550.000,- Kč sdružení Tenisový klub, Bezručova 4880 Chomutov, s tím že v první fázi bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě, před jejímž podpisem kupující uhradí 100.000,- Kč a po dobu 5-ti let zaplatí 5 splátek ve výši 90.000,- Kč, po úplném zaplacení kupní ceny bude podepsána kupní smlouva, která bude vložena do katastru nemovitostí.

43.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
b e r e n a v ě d o m í
dopis p. Mašína Josefa, bytem Klášterec nad Ohří, Nerudova 56 ze dne 5. 5. 2003 a stanovisko OSMM.

44.
Prodej nemovitostí
------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu, bere ji na vědomí a dále
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje pozemků p.č. 5748/15, p.č. 5748/23, p.č. 5748/24, p.č. 5748/25, p.č. 5748/26, p.č. 5748/27, p.č. 5748/28, p.č. 5748/29, p.č. 5748/30, p.č. 5748/31, p.č. 5748/32, p.č. 5748/33, p.č. 5748/34, p.č. 5748/35, p.č. 5478/36, p.č. 5748/37, p.č. 5748/38, p.č. 5748/39, p.č. 5748/40, p.č. 5748/42, p.č. 5748/43, p.č. 5748/44, p.č. 5748/45, p.č. 5748/46, p.č. 5748/50, p.č. 5748/53 v k.ú. Chomutov I.

 
 
Usnesení RaMěst č.469/03  z 8.9. 2003
Veřejné výběrové řízení na pronájem nebytových prostor garáže č. 264 Štefánikovo náměstí, o výměře 17 m2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor garáže č. 264 Štefánikovo náměstí, o výměře 17 m2 Mgr. Petře Kotyzové, bytem Chomutov, Vilová 1670/2, za účelem parkování osobního automobilu, na dobu neurčitou, za nájemné 800,- Kč/m2/ročně.


 
 
Usnesení RaMěst č.470/03  z 8.9. 2003
Veřejné výběrové řízení na prodej pozemků na výstavbu RD Zátiší
---------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit prodej pozemků p.č. :
- ulice pod Lesem: p.č. 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, výměra pozemků: 13.112 m2,
- ulice Ve Stráni: p.č. 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326/1, 53266/3, 5328, 5334, 5335, 5336, výměra pozemků: 10.300 m2, tj. celkem 23.412 m2 za cenu navrženou tj. 240,- Kč/m2 celkem 5.618.880,- Kč firmě ALFA SPECTRUM CV, a.s., se sídlem Ruská 156, Chomutov, dle podmínek na prodej pozemků na RD, dále
b e r e  n a  v ě d o m í
předložený harmonogram výstavby a
d o p o r u č u j e
ZM schválit udělení souhlasu k vydání územního řízení pro firmu ALFA SPECTRUM CV a.s.