Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 9.2. 1998
 
 
Usnesení RaMěst č.075/98  z 9.2. 1998
Stanovení osobního hodnocení
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
přiznání osobního příplatku ve výši uvedené v důvodové zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.076/98  z 9.2. 1998
Návrhy vycházející z jednání bytové komise dle zápisu ze dne 16.1.1998
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze dne 16. 1. 98 s těmito změnami:
a) s doplněním o bod 3.7. - manželé Májovi, Na Moráni, směna za byt
1+3 na Kamenné
b) s odložením bodu 6.8. s vyjádřením OSMM o možném prodeji tohoto
domu
c) se změnou bodu 4.4., kde MR schvaluje zaevidování žádosti na směnu
bytu
a dále
u k l á d á
OBH
---
prověřit důvody, které vedly nájemníky Matějíčkovi k žádosti ke směně bytu,
r e v o k u j e
usnesení MěRa č. 641/97 v bodě 5.13.,
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o vyřešení pořadníku na svépomoc a
d o p o r u č u j e MZ
bod 7.2. ke schválení.


 
 
Usnesení RaMěst č.077/98  z 9.2. 1998
Bytová záležitost paní Heleny Kováčové
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
poskytnutí přístřeší paní Heleně Kováčové.

 
 
Usnesení RaMěst č.078/98  z 9.2. 1998
Žádost o revokaci usn. č. 666/97 ze dne 15. 12. 1997
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r e v o k u j e
usnesení č. 666/97 ze dne 15. 12. 1997 v bodě poskytnutí bytu p. Květě Farbárové a
s c h v a l u j e
poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+3 p. Květě Farbárové dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.079/98  z 9.2. 1998
Problematika kabelové televize
------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o současném stavu rozvoje a provozu kabelové televize na území města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.080/98  z 9.2. 1998
Úprava rozpočtu na rok 1998
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený dodatek rozpisu rozpočtu na rok 1998 a
d o p o r u č u j e MZ
schválit
- zvýšení dotace na sociální dávky včetně sociální potřebnosti pro rok 1998 o částku 237.000,- Kč (OE/06/98)
- zvýšení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 1998 o částku 8.997,6 tis. Kč. (OE/02/98)


 
 
Usnesení RaMěst č.081/98  z 9.2. 1998
Rozdělení fin. příspěvků sportovním a společenským organizacím
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na rozdělení finančních příspěvků organizacím a
d o p o r u č u j e MZ
schválit rozdělení finančních příspěvků organizacím dle důvodové zprávy s výjimkou bodu č. 7 - doporučené zájmové organizace a s výjimkou bodu č. 1 - zájmové organizace nedoporučené, které odkládá do dalšího jednání MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.082/98  z 9.2. 1998
Rozpočtová změna č. 4
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 1, odd § 5311, položka 2321 o částku 30 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 1, odd § 5311, položka 5229 o částku 30 000,- Kč

 
 
Usnesení RaMěst č.083/98  z 9.2. 1998
Rozpočtová změna č. 5
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 1, položka 8115 o částku 15 000 ,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 1, odd § 6399 položka 5229 o částku 15 000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.084/98  z 9.2. 1998
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
bod kontrola plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.085/98  z 9.2. 1998
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
v r a c í
předložený materiál (doplnění podmínek pro prodej nemovitostí v majetku města o problematiku bytů přidělených na svépomoc) a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
dopracovat zprávu o podrobnější podmínky finančního vyrovnání mezi prodávajícím a kupujícím.
T: 23. 2. 98

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění a následný odprodej domu čp. 18 se st. p.č. 58 o vým. 218 m2 v Nerudově ul. v k.ú. CV I dle pravidel pro prodej nemovitostí z majetku města Chomutov.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit uzavření "smlouvy o zřízení věcného břemene zachování krytu civilní ochrany k domu čp. 3644 se st.p.č. 2828/1 o vým. 195 m2 ve Školní ul. v k.ú. CV I mezi městem Chomutov a Českou republikou - Okresním úřadem v CV.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění a následný odprodej domu čp. 855 a p.č. 926 (st. pl.) o vým. 464 m2 a p.č. 927 (zahrada) o vým. 2.098 m2 v ul. Čelakovského v k.ú. CV I formou veřejného výběrového řízení s vyvolávací cenou ve výši ceny odhadní.


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit odprodej ppč. 4073/18 o vým. 8 m2 v k.ú. CV I do vlastnictví manželů Gärtnerových, bytem CV, Kyjická 4635 za cenu 2.020,- Kč.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (zveřejnění odprodeje části ppč. 274 a ppč. 275, obě v k.ú. CV II) do jednání příští schůze s tím, že bude zpracována zpráva o využití p.č. 275 k dostavbě domu.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit odprodej ppč. 3138/13 vedené v KN jako ost. plocha - ost. komunikace, ppč. 3138/14 vedené v KN jako ost. plocha - ost. komunikace, ppč. 3140/2 vedené v KN jako ost. plocha - ost. komunikace, ppč. 3140/3 vedené v KN jako zast. plocha - garáž, ppč. 3140/4 vedené v KN jako zast. plocha - garáž, ppč. 3140/5 vedené v KN jako zast. plocha - garáž, všechny v k.ú. CV I do vlastnictví Hasičského záchranného sboru okresu Chomutov, se sídlem CV, Školní 1275 za cenu odhadní, t.j. 230.010,- Kč (t.j. 175,- Kč/m2 - vým. 1317 m2).

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
p. Blance Kubištové, bytem CV, Skalková 5213 umoření proinvestovaných finančních prostředků z nájemného za NP - prodejna oděvů na nám. 1. máje v CV dle předloženého znaleckého posudku ve výši 204.136,- Kč sníženého o cenu znal. posudku ve výši 8.000,- Kč, t.j. na 196.135,- Kč a
t r v á
na úhradě zbývající dlužné částky ve výši 109.212,- Kč následovně:
- částku 41.667,- Kč na účet č. 19-626-441/0100 variabilní symbol 2132 31 58 vedený u KB v Chomutově v termínu do 28. 2. 1998
- částku 67. 545,- Kč na účet č. 2103480237/0100 variabilní symbol 3-12 0031 vedený rovněž u KB v Chomutově v termínu do 31. 3. 1998.
(Revokováno usnesením č. 312/98/30 ze dne 8.6.1998)

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
p. Svatopluku Vyvážilovi, bytem CV, Kadaňská 2508 snížení nájemného u NP - prodejna HARD TO KILL v čp. 18 Nerudova ul. v CV z původní výše 1.500,- Kč/m2/rok u prodejny s vým. 38 m2 na výši 1.000,- Kč/m2/rok s tím, že nájemné z ost. prostor s vým. 23,10 m2 zůstává ve výši 500,- Kč/m2/rok.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
zařadit dům čp. 950 ul. Beethovenova, Chomutov do prodeje a
s c h v a l u j e
uzavření nové NS s p. Pavlem Burketem, bytem CV, Beethovenova 950 na pronájem NP o celk. vým. 136,40 m2 - provozovnu prvního Bazaru českého nábytku v témž domě s ročním nájemným ve výši 290,- Kč/m2/rok u prodejny s vým. 45 m2, 203,- Kč/m2/rok u skladovacích prostor s vým. 68 m2 a 145,- Kč/m2/rok u zbývající plochy na dobu neurčitou.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS o umístění velkoplošných reklam na pozemcích Města ppč. 4865/20, 6125/57 a 1937/1 za roční nájemné ve výši 30.000,- Kč.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 2409 o vým. 8 m2 v k.ú. CV I p. Milanu Scholzovi, bytem Jirkov, Gen. Svobody 1713, za účelem umístění stávajícího prodejního stánku novin a Časopisů (Palackého ul. pod "Mosteckou"), za cenu 30.000,- Kč/rok na dobu neurčitou.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
pronájem ppč. 593, 507/2 a 588 v k.ú. CV I a
d o p o r u č u j e MZ
zamítnou prodej těchto pozemků.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zachování nájemního vztahu mezi Městem Chomutov a Lesy ČR Hradec Králové a
s o u h l a s í
s podpisem dodatku k NS č. A/98 72 142 ohledně valorizace.


 
 
Usnesení RaMěst č.086/98  z 9.2. 1998
Rekonstrukce mola - Kamencové jezero
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
postupovat ve spolupráci s TSmCh dle důvodové zprávy a o jednotlivých krocích informovat městskou radu.
 
 
Usnesení RaMěst č.087/98  z 9.2. 1998
Prodej a pronájem nemovitostí - Směnná smlouva
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
revokovat své usnesení č. 130/96/16 ze dne 30. 10. 1996 a schválit směnnou smlouvu mezi ČR - OkÚ Chomutov a Městem Chomutov dle návrhu OkÚ.


 
 
Usnesení RaMěst č.088/98  z 9.2. 1998
Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě Chomutov za rok 1997
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu OŘ PČR o stavu veřejného pořádku ve městě za rok 1997.


 
 
Usnesení RaMěst č.089/98  z 9.2. 1998
Zpráva o činnosti MěPo za 4. čtvrtletí 1997, splnění uložených úkolů MěPo v r. 1997 a plán hlavních opatření MěPo na rok 1998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o činnosti MěPo za 4. čtvrtletí a za rok 1997,
k o n s t a t u j e,
že stanovené úkoly pro rok 1997 byly MěPo splněny a
d o p o r u č u j e MZ
schválit plán hlavních opatření MěPo na rok 1998.


 
 
Usnesení RaMěst č.090/98  z 9.2. 1998
Příspěvek města na pořádání koncertů klasické hudby
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit finanční příspěvek pro agenturu Macek na zajištění koncertů klasické hudby v r. 1998 ve výši 20.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.091/98  z 9.2. 1998
Organizační zabezpečení MZ dne 25. 2. 1998
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a 
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu včetně doplnění dle textu v zápise MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.092/98  z 9.2. 1998
Program prevence kriminality na rok 1998
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e MZ
schválit program prevence kriminality na rok 1998 dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.093/98  z 9.2. 1998
Návrh na celoplošnou deratizaci měst Chomutov - Jirkov
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o nutnosti provedení celoplošné deratizace ve městech Chomutov a Jirkov,
s c h v a l u j e
realizaci této akce v roce 1999 a
u k l á d á
a) ing. Řápkové, vedoucí OE
------------------------
rozpočtovat 1 milion Kč pro tuto akci v r. 1999
b) ing. Bocianovi, starostovi města
--------------------------------
projednat na společném jednání MR CV - JI posun celoplošné deratizace do roku 1999.