Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 9.3. 1998
 
 
Usnesení RaMěst č.121/98  z 9.3. 1998
Kontrola plnění usnesení č. 112/98 - parkoviště OD Prior
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod do příštího jednání MěRa


 
 
Usnesení RaMěst č.122/98  z 9.3. 1998
Kontrola plnění usnesení 034/98 - f. Galtech
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
nepokračovat v dalších jednáních o záměru f. Galtech s.r.o. vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné nové ani doplňující podklady k záměru.


 
 
Usnesení RaMěst č.123/98  z 9.3. 1998
Návrh na vyplacení odměn řediteli TSmCh za 4. čtvrtl. 1997
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Gothardové, vedoucí OHaS
---------------------------
zajistit vyplacení odměn v nejbližším výplatním termínu.


 
 
Usnesení RaMěst č.124/98  z 9.3. 1998
Úprava finančních sazeb za nájem tělesa silničního pozemku - REVOKOVÁNO usn. č. 142/02 ze dne 18. 3. 2002!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
provedené úpravy a výše náhrad za omezení práva užívání nemovitostí tak, jak je v důvodové zprávě uvedeno, s vypuštěním bodu 7 na str. 4
a dále
u k l á d á
p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
----------------------------
uplatňovat schválené úpravy a výše náhrad návazně ihned po jejich schválení
 
 
Usnesení RaMěst č.125/98  z 9.3. 1998
Rozpočtová změna č. 9
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e MZ
schválit rozpočtovou změnu č. 9.

 
 
Usnesení RaMěst č.126/98  z 9.3. 1998
Organizační zabezpečení MZ dne 25. 3. 1998
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a 
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.

 
 
Usnesení RaMěst č.127/98  z 9.3. 1998
Návrh odměn členům MěRa za 1. čtvrtl. 1998
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny v navržené výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.128/98  z 9.3. 1998
Návrh odměn předsedům komisí MěRa za 1. čtvrtletí 1998
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny předsedům komisí v navržené výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.129/98  z 9.3. 1998
Návrh na změnu způsobu fin. podpory sport. a společ. organizacím
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.130/98  z 9.3. 1998
Návrh výše osobního hodnocení ředitelů organizací
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
návrhy výše osobního ohodnocení ředitelů organizací řízených městem
ve výši upravené dle zápisu ze schůze MěRa dne 9. 3. 1998 s platností od 1. 3. 1998.


 
 
Usnesení RaMěst č.131/98  z 9.3. 1998
Vyhodnocení údržby na objektech předškolních a školských zařízení
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a 
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.132/98  z 9.3. 1998
Mimořádné odměny ředitelům PO
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádné odměny ředitelům KaSS a MSK.


 
 
Usnesení RaMěst č.133/98  z 9.3. 1998
Odměna tajemníkovi MěÚ
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu tajemníkovi MěÚ dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.134/98  z 9.3. 1998
Odměna uvolněným funkcionářům obecního zastupitelstva
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádné odměny uvolněným funkcionářům obecního zastupitelstva v intencích důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.135/98  z 9.3. 1998
Zhodnocení činnosti správců byt. fondu za rok 1997
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a 
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
a) nadále sledovat čerpání fin. prostředků, poskytnutých na opravy
a údržbu bytového a nebytového fondu
b) v rámci kontrolní činnosti sledovat plnění mandátních smluv správci
bytového fondu
c) zpracovat přehled vývoje počtu stížností v minulých období na
kvalitu údržby bytového fondu
d) zajistit zpracování průměrných nákladů na výměnu jednotlivých
zařizovacích předmětů uvedených ve zprávě u jednotlivých správců bytového fondu, které byly provedeny v roce 1997
e) předložit počet vodoměrů zakoupených na základě RZ č. 71/97
T: do 30. 4. 98 
 
Usnesení RaMěst č.136/98  z 9.3. 1998
Žádost sl. Ternavčukové o přednostní přidělení bytu
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
t r v á
na svém usn. č. 012/98 ze dne 12. 1. 1998.


 
 
Usnesení RaMěst č.137/98  z 9.3. 1998
Doplnění usn. MR č. 113/98 ze dne 2. 3. 1998 v bodě 8
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.138/98  z 9.3. 1998
Rozbor přestupkové agendy za rok 1997
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
rozbor přestupkové agendy za rok 1997 a
p ř e d k l á d á
jej k projednání MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.139/98  z 9.3. 1998
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 3238 o vým. 625 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada p. Janě Lehnertové, bytem CV, Ruská 77 k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 625,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
tento bod (prodej části pp.KN č. 4699/3 díl "d" manželům Martákovým).

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a 
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
schválit uzavření darovacích smluv mezi Správou a údržbou silnic Chomutov a Městem Chomutov ve věci převodu veřejného osvětlení v celkové účetní hodnotě 2.928.636,90 Kč na Město.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění odprodeje domu čp. 918 se st. p.č. 1326 o vým. 223 m2 a zahradou p.č. 1327 o vým. 165 m2 ve Škroupově ul. v k.ú. CV I.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
vyhovět žádosti ing. Milana Štefanova o snížení úroku u splátkového kalendáře, jež je nedílnou součástí kupní smlouvy na dům čp. 49 v Revoluční ul. v k.ú. CV I, na 4 % od 1. 9. 1998 za podmínky, že do 31. 8. 1998 budou provedeny opravy objektu tak, jak bylo přislíbeno žadatelem v žádosti s tím, že v případě nesplnění těchto podmínek bude pokračováno v původním splátkovém kalendáři.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit změnu formy úhrady zbývající části z kupní ceny vydražené za dům čp. 142 v Klostermannově ul. v k.ú. CV I pro vydražitele p. Luďka Šustra s tím, že zbytek kupní ceny ve výši 700.000,- Kč bude hrazen formou měsíčních splátek ve výši 100.000,- Kč se splatností vždy k 1. kalendářnímu dni v měsíci pod úrokem ve výši 15,0 % p.a..

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
vypuštěn

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na pronájem NP o vel. 42,10 m2 v suterénu domu čp. 3191 v Čelakovského ul. v CV s p. Pavlem Sládkem, bytem CV, Čelakovského 4736, p. Miloslavem Bělohlávkem, bytem CV, Jirkovská 5005 a s p. Josefem Pechmanem, bytem CV, Svahová 4960 za roční nájemné ve výši 14.735,- Kč (350,- Kč/m2/rok) za účelem užívání pro revizní činnost a čistění koberců včetně čalouněného nábytku na dobu neurčitou.


8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem krytu CO o celk. vým. 79 m2 v domě čp. 3764 v Partyzánské ul. v CV Klubu vojáků v záloze v Chomutově a Svazu branně technických sportů ČR Chomutov za účelem užívání jako skladové a klubové místnosti na dobu neurčitou za cenu 100,- Kč/rok s tím, že spotřebu el. energie, SV, TUV si budou hradit ze svých finančních prostředků.
Další provozní podmínky včetně dodržování domovního řádu budou zakotveny v NS. Nájemci budou na své náklady udržovat krytu včetně veškerých nátěrů, vymalování a větrání krytu ve smyslu předpisu č. CO-4/2.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 1894 o vým. 285 m2 v k.ú. CV II, vedené v KN jako zahrada, p. Jaroslavu Plecitému, bytem CV, Hraničářská 2938, k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 285,- Kč/rok na dobu neurčitou
a dále
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru prodeje ppč. 1894 o vým. 285 m2 v k.ú. CV II vedené v KN jako zahrada.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 2409 o vým. 150 m2 v k.ú. CV I p. Josefu Novotnému, bytem Údlice, Lázeňská 102 (firma Technik Partner), za účelem vybudování malometrážní prodejny.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit odprodej ppč. 3239 o vým. 368 m2 (zast. plocha - čp. 3354), 3241/1 o vým. 6205 m2, 3241/2 o vým. 202 m2, 3241/3 o vým. 244 m2, 3241/4 o vým. 243 m2, 3241/5 o vým. 41 m2, 3241/6 o vým. 77 m2, 3241/7 o vým. 97 m2 (všechno zastavěné plochy), ppč. 3242 o vým. 743 m2 (zast. plocha - obč. vybavenost), ppč. 3243 o vým. 618 m2 (zast. plocha - ost. stav. objekt) včetně staveb, které se nacházejí v areálu na uvedených pozemcích v k.ú. CV I za cenu dohodou ve výši 4.000.000,- Kč firmě ZKZ s.r.o. Chomutov. Nájemné bude vyúčtováno dle důvodové zprávy.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit prodej domu čp. 4903 s ppč. 5312/5 o vým. 78 m2 (zast. plocha), 5312/83 o vým. 309 m2 (zahrada) a 5312/84 o vým. 50 m2 (zahrada), v k.ú. CV I p. Bilincové Haně a p. Humlovi Jiřímu, bytem CV, Březenecká 4472 do spoluvlastnictví rovným dílem, za cenu 587.600,- Kč s tím, že cena nemovitosti bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od rozhodnutí MZ při podpisu kupní smlouvy nebo úvěrovým příslibem.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit prodej domu čp. 2568 s ppč. 441 o vým. 158 m2 (zast. plocha) a 442 o vým. 259 m2 (zahrada) v k.ú. CV I manželům Miloslavu a Ivaně Hampovým, bytem CV, Blatenská 2568 do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, za cenu 628.160,- Kč s tím, že cena nemovitosti bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od rozhodnutí MZ při podpisu kupní smlouvy nebo úvěrovým příslibem.
15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit prodej domů čp. 2167 Blatenská ul., 5322 a 5324 ul. Elišky Krásnohorské, 3435 ul. Pionýrů, 2854 ul. Havlíčkova, 1776 Školní ul. ve veřejné aukci.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru směnit pozemky, které jsou ve vlastnictví p. M. Míkové, a to pč. 74/9, 75/5, 372/2, 373/8 a 373/9 v k. ú. CV II o celk. vým. 1207 m2 za část pč. 2840/1 v k.ú. CV I. o vým. 1000 m2, který je vlastnictvím města.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění se záměrem převodu NP v objektu čp. 5306 sídl. Písečná "Flora", Chomutov o celkové výměře 129,20 m2 na nájemce p. Janu Naďovou a p. Richarda Čáňu za účelem zachování stávajícího sortimentu - prodej masa a masných výrobků a
s o u h l a s í
s předáním NP již v době zveřejnění.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v budově NsP čp. 1185 ul. Kochova, CV ve 3. nadzemním podlaží, sekce C, číslo dveří 320 o celk. vým. 21,33 m2 a číslo dveří 318 o celk. vým. 10,89 m2 spol. EKONA s. r. o., zastoupenou ředitelem Navrátilem Miroslavem, se sídlem Na mlynářce 103, Valašské Meziříčí za účelem rozšíření činnosti firmy v oblasti servisu a dodávek lékařské elektroniky a spotřebního materiálu v regionu, na dobu neurčitou, za cenu 480,- Kč/m2/rok mimo záloh na služby a energie.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
s platností od 1. 2. 1998 zvýšení záloh za teplo o 12%, elektřinu o 17% a vodné + stočné o 12% u NP v budově NsP v čp. 1185, ul. Kochova, CV.
Zvýšení záloh bude sjednáno s nájemci formou dodatků, které zpracuje právní odd. NsP CV.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
přiložený vzor NS na pronájem ideálního podílu - 3/25 NsP CV, Kochova ul. 1185 CV, uzavřenou mezi Městem CV a NsP CV, na dobu určitou dvou let, za cenu ročního nájmu ve výši 100,- Kč/rok.
21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e
MZ revokovat usn. č. 081/97/6 ze dne 24. 9. 1997, jímž byl schválen prodej domu čp. 1642 se stavební parcelou č. 1464 o výměře 176 m2 a zahradou pč. 1465 o výměře 495 m2 ve Škroupově ul. v k. ú. CV I. do spoluvlastnictví manželům Petru a Marii Uxovým, paní Aleně Klementové a panu ing. Luboši Schlichtsovi, všichni bytem CV, Škroupova 1642 za kupní cenu dohodnutou, t. j. Kč 621 495,- Kč
a dále
d o p o r u č u j e MZ
schválit prodej domu čp. 1642 se st.p.č. 1464 o vým. 176 m2 a zahradou p.č. 1465 o vým. 495 m2 ve Škroupově ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví manželům Petru a Marii Uxovým, manželům Zdeňku a Aleně Urbánkovým a ing. Luboši Schlichtsovi, všichni bytem CV, Škroupova 1642 za kupní cenu dohodnutou, t.j. 621.495,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.140/98  z 9.3. 1998
Realizace investičních akcí v r. 1997
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a 
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
p ř e d k l á d á
ji k projednání MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.141/98  z 9.3. 1998
Stížnost manželů Reslerových
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
schválit prominutí penále manželům Reslerovým s podmínkou, že fasáda domu čp. 1207 Žižkovo nám., CV bude dokončena v termínu do 31. 10. 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.142/98  z 9.3. 1998
Úprava vstupní části čp. 85 "Špejchar", CV
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
na podkladě výsledků komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce čp. 85 Špejchar - úprava vstupní části objektu", aby byla k realizaci vyzvána firma Buk Zdeněk umělecko-řemeslné práce kamenické a restaurátorské.
V případě neakceptování výzvy bude vyzvána k realizaci firma Solař Hynek kamenosochařské práce. 
 
Usnesení RaMěst č.143/98  z 9.3. 1998
Zveřejnění VŘ na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění VŘ na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení dnem 1. 4. 1998.
Lhůta podání žádostí se stanoví na 45 dní ode dne vyhlášení, tj. do 15. 5. 1998 a MZ zplnomocňuje starostu výběrem 5 až 6 členné komise pro výběr jednotlivých uchazečů.


 
 
Usnesení RaMěst č.144/98  z 9.3. 1998
Rekonstrukce zimního stadionu - návrh stavebních úprav v r. 1998
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
rozsah stavebních úprav objektu zimního stadionu v roce 1998 dle důvodové zprávy do objemu finančních prostředků 1,5 mil. Kč a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
postupovat dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.145/98  z 9.3. 1998
Statické zabezpečení domu čp. 12 nám. 1. máje, CV
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
a na základě výsledků komise
s c h v a l u j e
jako nejvýhodnější nabídku na zhotovitele díla "Statické zabezpečení domu čp. 12 nám. 1. máje, CV" uchazeče firmu TOSTAV s.r.o. Chomutov a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
projednat se všemi ostatními uchazeči zdůvodnění provedeného výběru na zhotovitele zakázky.


 
 
Usnesení RaMěst č.146/98  z 9.3. 1998
Klub důchodců Cihlářská ul., Chomutov
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu týkající se řešení problematiky důchodců z VT a ŽCH a
s c h v a l u j e
následující řešení
sloučit finanční příspěvky na činnost všech subjektů a řídit se pravidly, že všichni důchodci jsou důchodci města se stejnými právy 
 
Usnesení RaMěst č.147/98  z 9.3. 1998
Umořování nákladů - NP Palackého čp. 4082, CV - "Mostecká"
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
o d k l á d á
tento bod do jednání příští řádné MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.148/98  z 9.3. 1998
Stížnost p. Vaňka - úhrada za vysázené stromy
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
a) vyžádat od p. Vaňka místopřísežné prohlášení o vysazení stromů a na
jeho základě vyplatit stěžovateli částku stanovenou znaleckým posudkem, tj. 9.955,- Kč
b) při zadávání znaleckých posudků řádně prošetřit majetkové vztahy
k nemovitostem a pozemkům