Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 9.7. 2001
 
 
Usnesení RaMěst č.321/01  z 9.7. 2001
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.322/01  z 9.7. 2001
Prominutí poplatku ze vstupného
-------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
prominutí poplatku ze vstupného z akce Podkrušnohorská nota, jejímž pořadatelem bylo Občanské sdružení dětí a mládeže NOTA z Jirkova.


 
 
Usnesení RaMěst č.323/01  z 9.7. 2001
Zajištění a úhrada akce DEN DOMINÁTORA
--------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zajištění a úhradu akce DEN DOMINÁTORA dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.324/01  z 9.7. 2001
Žádosti o poskytnutí dotace na činnost a projekt
------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
1) s c h v a l u j e
příspěvky na činnost a projekt ve výši uvedené v zápisu z jednání, avšak maximálně do 20 tis. Kč

2) d o p o r u č u j e ZM
schválit příspěvky na projekt ve výši uvedené v zápisu z jednání.
 
 
Usnesení RaMěst č.325/01  z 9.7. 2001
Pololetní zpráva o činnosti Komise pro podporu občanských aktivit při Radě města Chomutova za 1. pololetí 2001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.326/01  z 9.7. 2001
Žádost p. Jindřicha Stádníka
----------------------------
Rada města Chomutova
j m e n u j e
p. Jindřicha Stádníka členem Komise pro podporu občanských aktivit při Radě města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.327/01  z 9.7. 2001
Návrh na vyplacení další odměny neuvolněným funkcionářům
--------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit vyplacení další odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stanovené výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.328/01  z 9.7. 2001
Dopis p. Doležala (MÚSS Chomutov)
---------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis p. Doležala, ředitele MÚSS Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.329/01  z 9.7. 2001
Rozpočtová změna č. 1 (MÚSS Chomutov)
-------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í,
že zpráva bude přepracována a předložena do příštího jednání RM.


 
 
Usnesení RaMěst č.330/01  z 9.7. 2001
Odměna ředitele městské policie
-------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
odměnu ředitele městské policie za významné pracovní úkoly realizované v průběhu II. čtvrtletí 2001 dle důvodové zprávy.
 
 
Usnesení RaMěst č.331/01  z 9.7. 2001
Odměny vedoucích odborů MěÚ
---------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
odměny vedoucím odborů MěÚ za mimořádnou činnost ve II. čtvrtletí a zároveň
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
opatření tajemníka MěÚ při zajištění neuspokojivých pracovních výsledků dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.332/01  z 9.7. 2001
Zřízení pracovního místa "terénní sociální pracovník"
-----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
n e s c h v a l u j e
zřízení pracovního místa terénní sociální pracovník.


 
 
Usnesení RaMěst č.333/01  z 9.7. 2001
Rozhodnutí k odvolání dle zákona č. 106/1999 Sb.
------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r o z h o d l a
ve věci odvolání p. Agnesy Jiříkové dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím doručeného na MěÚ Chomutov dne 30. 5. 2001 dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.334/01  z 9.7. 2001
Užití znaku města na dárkové poháry
-----------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
užití znaku města na dárkové poháry pro Sandvik Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.335/01  z 9.7. 2001
VŘ - stavební úpravy v areálu ZS Chomutov
-----------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky: "Stavební úpravy v areálu ZS Chomutov", kterým bude firma: VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o., Šafaříkova 2454, 430 03 Chomutov a zároveň
u k l á d á
Ing. Chytrovi, vedoucímu ORaIM
-------------------------------
zajistit finanční prostředky do výše celé investiční akce.


 
 
Usnesení RaMěst č.336/01  z 9.7. 2001
VŘ - Dům s pečovatelskou službou (rekonstrukce domu č.p. 4512 Bezručova ul. MERKUR)
------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Dům s pečovatelskou službou" (rekonstrukce domu č.p. 4512 Bezručova ul. MERKUR), dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.337/01  z 9.7. 2001
Postup při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/1994 Sb. - změny a doplňky
-----------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
změny a doplňky v postupu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/1994 Sb.


 
 
Usnesení RaMěst č.338/01  z 9.7. 2001
Vyřazení pozastavených investičních akcí
----------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
vyřazení pozastavených investičních akcí z investic dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.339/01  z 9.7. 2001
Odsouhlasení víceprací - rekonstrukce komunikací ul. Václavská a ul. Lužická Chomutov
--------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
o d s o u h l a s i l a
provedení víceprací na investiční akci "Rekonstrukce komunikací ul. Václavská a ul. Lužická Chomutov" zhotovitelem dle smlouvy o dílo Vodohospodářské stavby spol. s r.o. Teplice, Křižíkova 2393.

 
 
Usnesení RaMěst č.340/01  z 9.7. 2001
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usn. č. 307/01 z 11. 6. 2001 a
u k l á d á
1) p. Skalické, vedoucí OBH
---------------------------
zajistit nabídku výměny lodžiových zábradlí za úhradu s tím, že nabídka na výměnu bude provedena občanům v rozsahu důvodové zprávy z 11. 6. 2001

2) ing. Chytrovi, vedoucímu ORaIM
---------------------------------
zajistit výměnu lodžiových zábradlí u těch občanů, kteří o to projeví zájem, na základě smluvního rozsahu mezi Městem a jednotlivými vlastníky. Výměna bude provedena za úhradu nákladů.


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usn. č. 173/01/5 ze dne 2. 4. 2001 a
s c h v a l u j e
změnu názvu nájemce a převod nájmu NP z p. Dagmar Hauerové - H Sport na dauern s.r.o., se sídlem CV, Palackého 4446 a
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí NS (do doby zapsání v obchodním rejstříku) za podmínek sjednaných v původní NS.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem krytu CO C-31 na sídl. Kamenná, CV o vým. 666 m2 p. Vladimíru Bernatovi, bytem Polkovice 66, okr. Přerov, za cenu 180.000,- Kč/rok, za účelem zřízení prodeje a skladovacích prostor nábytku, koberců a bytových doplňků, na dobu neurčitou.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
převod nájmu NP v objektu "Flora" čp. 5306 Písečná, CV o vým. 417,52 m2 z p. Jana Machače na ing. Oldřicha Smolíka, bytem Jirkov, Gen. Svobody 1717, na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny s nábytkem a bytových doplňků za cenu 121.081,- Kč.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e s c h v a l u j e
nájemci NP v objektu "Luna" čp. 4426 ul. Jiráskova, CV p. Romanu Vinterovi, bytem CV, Rooseveltova 2649 vybudování plynového topení do užívaného NP.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prominutí nájemného ve výši 6.121,- Kč za období 05/2001 nájemkyni NP v domě čp. 4456 Březenecká, CV p. Ludmile Přecechtělové, bytem Jirkov, E. Beneše 17.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
umístění další retranslační stanice na domě čp. 4202 v ul. Bezručova, CV státnímu podniku Povodí Ohře, se sídlem CV, Bezručova 4202. Stávající NS bude rozšířena o dodatek řešící rozšíření předmětu nájmu a změnu nájemného na 20.000,- Kč/rok + zálohy za služby. Ostatní podmínky NS zůstanou nezměněny.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usn. č. 066/01/28 ze dne 5. 2. 2001 a
s c h v a l u j e
nájemci NP v čp. 5341 Zahradní, CV o vým. 26,2 m2 fa BAKUS - T. Fazekašové, bytem CV, Písečná 5026 snížení nájemného na částku 18.000,- Kč/rok s platností od 1. 8. 2001 za podmínek, že nejsou závazky vůči městu.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí - REVOKOVÁNO!!!
---------------------------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usn. č. 346/00/22 ze dne 10. 7. 2000 a usn. č. 516/00/10 ze dne 9. 10. 2000 a
s c h v a l u j e
uzavření přiloženého textu NS na pronájem NP o celk. vým. 429,78 m2 - administrativní budovy bez čp. u sportovní haly čp. 4704 ul. 17. listopadu, CV na dobu neurčitou , za cenu 150,- Kč/m2/rok (tzn. 64.467,- Kč/rok) se Sportclubem Vodní Stavby Chomutov, za účelem provozování sportovní činnosti s doplňkovými službami a pro komerční využití.

REVOKOVÁNO:
- v části schválení uzavření přiloženého textu NS na pronájem NP - viz. usn. č. 110/02/9 ze dne 4. 3. 2002

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod jednání (pronájem 14. MŠ čp. 5307 Kamenný Vrch, Chomutov) a
u k l á d á
OMP
---
zajištění vyjádření od OŽPDaS (nebezpečné odpady).

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prodloužení podnájemní smlouvy na část NP v objektu "Flora" čp. 5306 Písečná, CV o vým. 22,51 m2 mezi p. Zdeňkem Palzerem, bytem CV, 17. listopadu 4787 a p. Zdeňkou Jelínkovou, bytem CV, Růžová 5220 na dobu 2 let, tzn. do 30. 6. 2003. Prodloužení bude řešeno dodatkem k podnájemní smlouvě.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění prodeje těchto objektů s NP:
- čp. 1264 Meisnerova
- čp. 4808 Březenecká
- čp. 4170 Jiráskova "JITŘENKA"
- čp. 42 Mostecká
- čp. 5307 Kamenný Vrch
- čp. 4554 Kosmonautů
- čp. 4082 Palackého
- čp. 4426 Jiráskova "LUNA"
- čp. 5251 Pod Břízami
- čp. 1443 Meisnerova
- čp. 4834 Březenecká "KRYSTAL"
- čp. 5306 Písečná "FLORA"
- čp. 89 nám. 1. máje
a
u k l á d á
OMP
---
u objektů čp. 5347 Kamenný Vrch a čp. 3975 Kochova materiál dopracovat a předložit do RM.


13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 334/1 o vým. 60 m2 v k.ú. CV I spol. Petr Vítek, s.r.o., se sídlem Litvínov 8, Větrná 23, za účelem zajištění přístupu do zadního traktu dvora přilehlé nemovitosti a jeho ucelení, za cenu 100,- Kč/m2/rok, tj. 6.000,- Kč/rok, s účinností od 1. 8. 2001 na dobu neurčitou.


14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odstoupení od smluvní podmínky předkupního práva uplatněného na dobu 15 let od vkladu kupní smlouvy na dům čp. 377 v ul. Jakoubka ze Stříbra v k.ú. CV I do KN s tím, že tuto nebude Město Chomutov v budoucnu uplatňovat.
15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
provést změnu usn. ZM č. 132/00/33 ze dne 29. 11. 2001 s tím, že prodej domu čp. 3445 na st. pč. 3584 o vým. 200 m2 v Bělohorské ul. v k.ú. CV I bude schválen do spoluvlastnictví manž. Hany a Václava Hercíkových, manž. Jany a Jiřího Kalašových, manž. Jaroslavy a Karla Horákových, p. Milana Slabihouda a p. Bedřicha Zázvorky, všichni bytem CV, Bělohorská 3445, za kupní cenu dohodnutou, tj. 751.754,- Kč
a dále
d o p o r u č u j e  ZM
vyhovět žádosti stávajících uživatelů bytů v domě čp. 3445 v Bělohorské ul. v k.ú. CV I a termín doplacení kupní seny za uvedenou nemovitost prodloužit nejpozději do konce září 2001.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy k ppč. 3535/1 v k.ú. CV I ve prospěch vlastníka sousední nemovitosti ppč. 3538 v k.ú. CV I za cenu dle ZP 8.870,- Kč.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
žádost p. Joštové, bytem CV, Cihlářská 1016 a
n e s c h v a l u j e
snížení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v dané lokalitě.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit bezúplatný převod ppč. 372/3 a 431/9 v k.ú. CV II od LBD vlastníků bytů Kadaň do vlastnictví Města Chomutov.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit uzavření smlouvy o věcném břemeni právo chůze, jízdy, umístění a opravy technologického zařízení vtl. plynovodu ve prospěch Severočeské plynárenské a.s. ÚL k parcelám k.ú. Otvice - ppč. 585, 587, 588, 589/1, 595, 596, 597, 599/5, 600/1 a 601/22 a k.ú. CV I - ppč. 5816/1, 5816/4, 5816/6, 5816/7, 5816/9, 5820, 5823, 5845/1, 5847/2, 5849 a 5853/1 za cenu 100.000,- Kč, která bude zaplacena do 30 dnů ode dne vkladu smlouvy do KN.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit směnu pozemků mezi Městem Chomutov a ČR SÚS Chomutov v k.ú. CV I dle GP č. 2326-28/2001 v rámci stavby "Okružní křižovatka a autobusové nádraží" dle důvodové zprávy.


21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit výkup ppč. 106/3, 104/3 a 104/5 od vlastníků J. a Vl. Kotta a ppč. 104/10, 104/12, 106/4, 120/4 a 120/5 od vlastníků Ďuratný, Ďuratná, Horáková a spol., vše v k.ú. Krásná Lípa, a to v rámci cyklistické stezky Bezručova údolí za cenu dle znaleckých posudků.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
stav v oblasti nástaveb v Zengerově ulici, realizovaných firmou Lamalco s.r.o., a
s o u h l a s í
se zahájením odprodeje bytů nájemníkům dle zákona č. 72/1994 Sb. s tím, že další jednání o smlouvě o výstavbě již bude probíhat mezi firmou Lamalco s.r. o. a shromážděním vlastníků.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
čerpání fondu oprav OMP a
s o u h l a s í
s předpokládanými dalšími výdaji.


 
 
Usnesení RaMěst č.341/01  z 9.7. 2001
VŘ - sportovní areál VEROS
--------------------------
Rada města Chomutova
r u š í
VŘ a
s c h v a l u j e
uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a nájemným 26 tis. Kč/rok s účinností od 1. 8. 2001. Tato smlouva nahrazuje stávající NS č. OSMM/FO/98/381, dále HS č. FO/4/46/Gt ze dne 8. 1. 1986, HS č. FO/109/88/On ze dne 30. 11. 1988, HS č. FO/12/88/Gt ze dne 20. 1. 1988 a HS č FO/48/87/Gt ze dne 28. 12. 1987 za podmínky doložení živnostenských oprávnění pro činnosti provozované TJ VEROS v areálu.

 
 
Usnesení RaMěst č.342/01  z 9.7. 2001
Prodej bytů z majetku města
---------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
- schválit prodej bytů dle důvodové zprávy (str. 1 - 18) 
- částečně revokovat usn. ZM č. 059/01 ze dne 25. 4. 2001 
- schválit prodej bytů dle nového návrhu důvodové zprávy (str. 19). 
 
Usnesení RaMěst č.343/01  z 9.7. 2001
VŘ - pronájem NP v přízemí domu čp. 3994 Palackého ul., Chomutov
----------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem NP v přízemí domu čp. 3994 Palackého ul. o výměře 237 m2 p. Františku Lukačovskému, bytem Droužkovice, J. Švermy 35 za účelem provozování prodejny hraček, kočárků, porcelánu na dobu neurčitou za nájemné 1.100,- Kč/m2/rok.


 
 
Usnesení RaMěst č.344/01  z 9.7. 2001
Náhrady škod
------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou důvodovou zprávu odborné pracovní skupiny na projednávání náhrad škod a
d o p o r u č u j e  ZM
ke schválení
1) odepsat náhradu škody ve výši 552.831,- Kč za odcizené a zničené věci v areálu Kamenný Vrch, čp. 5347, Chomutov dle důvodové zprávy
2) snížit účetní zůstatkovou hodnotu areálu Kamenný Vrch čp. 5347 Chomutov dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.345/01  z 9.7. 2001
Zápis z jednání bytové komise konané dne 15. 6. 2001
----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
- řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze konané dne 15. 6. 2001 a
d o p o r u č u j e  ZM
- schválit řešení bodů 3.14. a 3.15. dle zápisu BK.


 
 
Usnesení RaMěst č.346/01  z 9.7. 2001
Žádost o poskytnutí slevy nájemného - čp. 3993, ul. Palackého - REVOKOVÁNO usn. č. 365/01 z 6. 8. 2001!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit poskytnutí slevy na nájemném nájemníkům v domě čp. 3993, ul. Palackého, a to zpětně od listopadu 2000 do 30. 5. 2001, ve výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.347/01  z 9.7. 2001
Informativní zpráva o vzniku společenství vlastníků
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.

 
 
Usnesení RaMěst č.348/01  z 9.7. 2001
Žádost manželů Jelínkových
--------------------------
Rada města Chomutova
u d ě l u j e
výjimku manželům Jelínkovým z pravidel o poskytování bytů na svépomoc.


 
 
Usnesení RaMěst č.349/01  z 9.7. 2001
VŘ - Správa kulturních zařízení, s.r.o.
---------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
1) Zadávací podmínky k výše uvedenému výběrovému řízení v upraveném znění dle zápisu.
2) Znění inzerátu pro vyhlášení výběrového řízení.


 
 
Usnesení RaMěst č.350/01  z 9.7. 2001
Informace o státním občanství
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o státním občanství.


 
 
Usnesení RaMěst č.351/01  z 9.7. 2001
Návrh programu SUPPORT
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
účast města Chomutova v programu SUPPORT ve variantě revize provedené předsedou Dozorčí rady CRP s úpravou v bodě 4 a
u k l á d á
1) ing. Chytrovi, ved. ORaIM a ing. Šťastnému, ved. OMP
-------------------------------------------------------
nabízet CRP zakázky vhodné k použití v programu Support

2) zástupcům města v Dozorčí radě CRP
-------------------------------------
a) do jednání RM dne 10. 9. 2001 předložit návrh statutu CRP včetně souvisejících dokumentů
b) do jednání RM dne 15. 10. 2001 předložit návrh programu ošetřujícího činnost obchodně-dispečerské kanceláře CRP.


 
 
Usnesení RaMěst č.352/01  z 9.7. 2001
Pronájem NP - Hotel Kamencové jezero
------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předloženou zprávu
a
u k l á d á
p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
----------------------------
1) Seznámit všechny účastníky výběrového řízení u dílčích částí s výsledkem tohoto výběrového řízení.
2) Postupovat dle předložené schválené zprávy. Uzavřít nájemní smlouvy s vybranými žadateli tak, jak je ve zprávě uvedeno.


 
 
Usnesení RaMěst č.353/01  z 9.7. 2001
Petice občanů z Erbenovy ul.
----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předložený materiál.


 
 
Usnesení RaMěst č.354/01  z 9.7. 2001
Žádost ing. Bociana
-------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
návrh ing. Bociana na zavedení nové písemně předkládané zprávy "Zpráva o činnosti RM" do jednání ZM,
k o n s t a t u j e,
že navržené řešení by znamenalo zvýšení nákladů o cca 25 - 30 tis. Kč ročně, a proto
n e d o p o r u č u j e  ZM
měnit jednací řád ZM.


 
 
Usnesení RaMěst č.355/01  z 9.7. 2001
Kabelová televize
-----------------
Rada města Chomutova
n e a k c e p t u j e
nabídky Kabelové televize.


 
 
Usnesení RaMěst č.356/01  z 9.7. 2001
Služební automobil
------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
starostovi a místostarostům používání služebních vozidel i k soukromým účelům dle zákona č. 586/92 Sb. v platném znění.