Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 9.9. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.412/02  z 9.9. 2002
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.413/02  z 9.9. 2002
Rozpočtová změna č. 49
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu dle předložené zprávy:
- zvýšení výdajů orj. 16, odd§ 5512 (požární ochrana) pol. 5171 (opravy a udržování) o částku 25.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 01, pol. 4122 (neinvestiční dotace přijaté od krajů) o částku 25.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.414/02  z 9.9. 2002
Přechod organizačních složek na právní subjektivitu
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
svá usn. č. 392/02, 393/02 a 394/02 z 2. 9. 2002,
d o p o r u č u j e  ZM
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
- schválit
a) záměr obce zrušit organizační složky:
   - Mateřskou školu Chomutov, Alešova 2451
   - Mateřskou školu Chomutov, Blatenská 4879
   - Mateřskou školu Chomutov, Prokopova 3389
   - Mateřskou školu Chomutov, Třebízského 3084
   - Mateřskou školu a pomocnou školu Chomutov, Palachova 4881
   - Mateřskou školu Chomutov, B. Němcové 3838
   - Mateřskou školu Chomutov, Palackého 4057
   - Mateřskou školu Chomutov, Dostojevského 4154
   - Mateřskou školu Chomutov, Šafaříkova 4334, 4335
   - Mateřskou školu Chomutov, Dřínovská 4606
   - Mateřskou školu Chomutov, Kundratická 4622, 4623
   - Mateřskou školu Chomutov, Písečná 5072
   - Mateřskou školu Chomutov, 17. listopadu 4708
   - Mateřskou školu Chomutov, Zahradní 5185
   - Mateřskou školu Chomutov, Školní pěšina 5212
   - Mateřskou školu Chomutov, Růžová 5212
   - Speciální mateřskou školu a speciální základní školu při nemocnici Chomutov, Kochova 1185
s účinností ke dni 31. 12. 2002

b) záměr zřídit příspěvkovou organizaci obce Předškolní zařízení Chomutov, Zahradní 5185, s účinností od 1. 1. 2003, příspěvková organizace převezme veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušeným organizačním složkám:
   - Mateřskou školu Chomutov, Alešova 2451
   - Mateřskou školu Chomutov, Blatenská 4879
   - Mateřskou školu Chomutov, Prokopova 3389
   - Mateřskou školu Chomutov, Třebízského 3084
   - Mateřskou školu Chomutov, B. Němcové 3838
   - Mateřskou školu Chomutov, Palackého 4057
   - Mateřskou školu Chomutov, Dostojevského 4154
   - Mateřskou školu Chomutov, Šafaříkova 4334, 4335
   - Mateřskou školu Chomutov, Dřínovská 4606
   - Mateřskou školu Chomutov, Kundratická 4622, 4623
   - Mateřskou školu Chomutov, Písečná 5072
   - Mateřskou školu Chomutov, 17. listopadu 4708
   - Mateřskou školu Chomutov, Zahradní 5185
   - Mateřskou školu Chomutov, Školní pěšina 5212
   - Mateřskou školu Chomutov, Růžová 5212

c) záměr zřídit příspěvkovou organizaci obce Pomocná škola Chomutov, Palachova 4881, s účinností od 1. 1. 2003, příspěvková organizace převezme veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušené organizační složce Mateřská škola a pomocná škola Chomutov, Palachova 4881

d) záměr zřídit příspěvkovou organizaci obce Speciální základní škola při nemocnici Chomutov, Kochova 1185, s účinností od 1. 1. 2003, příspěvková organizace převezme veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušené organizační složce Speciální mateřská škola a speciální základní škola při nemocnici Chomutov, Kochova 1185

- pověřit starostu odesláním žádosti odboru školství Krajského úřadu Ústeckého kraje, která tvoří přílohu č. 1 zápisu.

Rada města Chomutova
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,
r o z h o d l a
požádat odbor školství Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu s odvoláním paní:
Jindřišky Šustové, Ireny Kopecké, Arnoštky Kšírové, Aleny Ammerové, Michaely Pajerové, Daniely Hoznourkové, Zuzany Fafkové, Bc. Jaroslavy Škvorové, Bc. Blanky Oborníkové, Miluše Hovorkové, Jitky Prontekerové, Marie Gregorové, Jany Pěkné, Aleny Majákové a Marie Svobodové z funkce ředitelek organizačních složek obce v souvislosti se záměrem zrušení organizačních složek obce k 31. 12. 2002

a

p o v ě ř u j e
starostu města
--------------
odesláním žádosti v termínu 10. 9. 2002. 
 
Usnesení RaMěst č.415/02  z 9.9. 2002
Rozbor hospodaření za I. pololetí 2002
--------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál,
u k l á d á
ing. Petru Chytrovi, ved. ORaIM
-------------------------------
připravit rozpočtovou změnu, která by upravila rozpočet investičních akcí dle skutečného čerpání finančních prostředků
a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit výsledky hospodaření za I. pololetí 2002. 
 
Usnesení RaMěst č.416/02  z 9.9. 2002
Rozpočtová změna č. 56
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), odd§ 6310, položka 2142 (příjmy z podílů na zisku a dividend) o částku 50.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 2140 (vnitřní obchod, služby a turismus), položka 5222 (neinvest. dotace občanským sdružením) o částku 50.000,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.417/02  z 9.9. 2002
Rozpočtová změna č. 42
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit následující rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů orj. 05 (odbor životního prostředí a služeb) odd 37 § 41 (ochrana druhů a stanovišť - veterinární péče), položka 5169 (nákup služeb) o částku 30.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 05 (odbor životního prostředí a služeb) odd 61 § 71 (činnost místní správy), položka 5166 (konzultační, poradenské a právní služby - odborné posudky) o částku 30.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.418/02  z 9.9. 2002
Rozpočtová změna č. 43
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e   ZM
schválit následující rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 05 (odbor životního prostředí, dopravy a služeb) položka 4113 (neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů) o částku 154.961,- Kč ÚZ - 90104
- zvýšení výdajů orj. 05 (odbor životního prostředí, dopravy a služeb)
odd 37 § 45 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), položka 5169 (nákup služeb) o částku 100.000,- Kč - ÚZ 90104
odd 37 § 45 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), položka 5169 (nákup služeb) org. 1 - zelený fond o částku 54.961,- Kč - ÚZ 90104.


 
 
Usnesení RaMěst č.419/02  z 9.9. 2002
KOVOŠROT Děčín, a.s. - smlouva o spolupráci
-------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o spolupráci se společností KOVOŠROT Děčín, a.s., v předloženém znění a
p o v ě ř u j e
a) starostu města
-----------------
k jejímu podpisu

b) OŽPDaS
---------
k sumarizaci statistických dat od této společnosti.


 
 
Usnesení RaMěst č.420/02  z 9.9. 2002
Žádost o udělení výjimky: Pořádání hudební produkce v době nočního klidu dle OZV č. 6/2001
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
5 předložených žádostí o výjimky dle čl. 4, OZV č. 6/2001, o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí,
s c h v a l u j e
udělení výjimek s platností ode dne schválení na 1 rok pro žadatele uvedené v seznamu v důvodové zprávě pod pořadovým číslem 52, 53, 54, 55 a na 6 měsíců pro žadatele pod pořadovým číslem 56 a
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o zahájení řízení se čtyřmi provozovateli za porušení obecně závazného předpisu obce (OZV č. 6).


 
 
Usnesení RaMěst č.421/02  z 9.9. 2002
Organizační zabezpečení jednání Zastupitelstva města Chomutova, které se bude konat dne 25. 9. 2002
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
organizační zabezpečení jednání ZM dne 25. 9. 2002.


 
 
Usnesení RaMěst č.422/02  z 9.9. 2002
Legalizace nájmu bytu
---------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
legalizaci nájmu bytu v ul. Vršovců 996, Chomutov, pro p. Pavlu Janoštíkovou.


 
 
Usnesení RaMěst č.423/02  z 9.9. 2002
Žádost o souhlas pro použití znaku města
----------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
použití znaku města v kartografickém titulu Městský atlas čísel popisných měst Chomutova a Jirkova a obcí Spořice a Otvice pro GEODÉZII ČS a.s. dle přílohy. 
 
Usnesení RaMěst č.424/02  z 9.9. 2002
Studie rekreačního využití Bezručova údolí
------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu, předloženou zprávu o veřejném projednání Studie rekreačního využití Bezručova údolí a návrh rozhodnutí o podaných námitkách, návrh regulativů, návrh programu péče a návštěvního řádu,
u k l á d á
ORaIM, OŽPDaS, MěLe a TSmCh
---------------------------
připravit program péče o Bezručovo údolí včetně financování
a
d o p o r u č u j e  ZM
- schválit zásady dalšího rozvoje Bezručova údolí tak, jak jsou uvedeny v předložené zprávě včetně důvodové zprávy, rozhodnutí o podaných námitkách, programu péče a návštěvního řádu
- uložit starostovi města Chomutova Alexandru Novákovi, aby zajistil u zpracovatele studie úpravy v souladu s projednanými připomínkami. 
 
Usnesení RaMěst č.425/02  z 9.9. 2002
Poskytnutí příspěvku 250.000,- Kč na vznik nové bytové jednotky z prostředků Fondu rozvoje města Chomutova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit poskytnutí příspěvku 250.000,- Kč na vznik nové bytové jednotky z prostředků Fondu rozvoje města Chomutova:
- Václavu a Evě Jetenským, bytem Zengerova 4125, 430 03 Chomutov, na výstavbu rodinného domu na p.p.č. 1262 k.ú. Chomutov II
- Františku Hoffmannovi, bytem Rooseveltova 4194, 430 03 Chomutov, na výstavbu rodinného domu na p.p.č. 3211/29 k.ú. Chomutov II
- ing. Lubomíru a JUDr. Martě Klenovským, bytem Vršovců 991/14, 430 01 Chomutov, na výstavbu rodinného domu na p.p.č. 3201/14 a 3201/15 k.ú. Chomutov II.


 
 
Usnesení RaMěst č.426/02  z 9.9. 2002
Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města Chomutova
-------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit půjčky z FRM 40 žadatelům v celkové výši 4.042.985,- Kč dle přílohy č. 1.


 
 
Usnesení RaMěst č.427/02  z 9.9. 2002
Rozpočtová změna č. 53
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit
1) rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů org. jedn. 09 (OVIS), odd§ 6171, položka 5137/Drobný hmotný majetek o částku 70.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 09 (OVIS), odd§ 6171, položka 6122/Stroje, přístroje, zařízení, majetek o částku 70.000,- Kč
2) změnu účelovosti použití investičních výdajů dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.428/02  z 9.9. 2002
Poskytnutí bytu pro uprchlíky soukromou osobou
----------------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit poskytnutí bytu na adrese Chomutov, Jirkovská 5023, č.b. 4 o vel. 1+1, pro ubytování uprchlíků, nabídnutého p. Jolanou Šebelíkovou, trvale bytem Praha 1, Hellichova 394/7.


 
 
Usnesení RaMěst č.429/02  z 9.9. 2002
Zpráva o průběhu likvidace PBH Chomutov s.p. v likvidaci
--------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o průběhu likvidace PBH Chomutov, s.p. v likvidaci,
s c h v a l u j e
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2001 na účet neuhrazené ztráty minulých let a na účet nerozděleného zisku dle důvodové zprávy
a dále
s c h v a l u j e
použití nerozděleného zisku z minulých let (zisk roku 1994 a 1995) na úhradu ztráty minulých let (ztráta roku 1999 a 2000).


 
 
Usnesení RaMěst č.430/02  z 9.9. 2002
Odměna členům likvidační komise PBH Chomutov s.p. v likvidaci
-------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
odměnu členům likvidační komise PBH Chomutov s.p. v likvidaci ve výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.431/02  z 9.9. 2002
Rozpočtová změna č. 50
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), odd§ 6310, položka 2142 (příjmy z podílů na zisku a dividend) o částku 108.990,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 21 (tiskové oddělení), odd§ 3349, položka 2111 (příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej novin) o částku 103.030,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 21 (tiskové oddělení), odd§ 3349, položka 5169 (nákup služeb j.n.) o částku 212.020,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.432/02  z 9.9. 2002
Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování digitálně technické mapy města Chomutova
-------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
s c h v a l u j e
doporučení výběrové komise, na zpracování digitálně technické mapy města Chomutova. 
 
Usnesení RaMěst č.433/02  z 9.9. 2002
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
u k l á d á
ORaIM, OMP a řediteli MěLe
--------------------------
seznámit se se záměrem firmy PROVENTI a.s. a neprodleně zahájit ve spolupráci s Rais Engineering Services s.r.o. zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na výstavbu větrných elektráren na pozemcích města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.434/02  z 9.9. 2002
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
trvat na usn. č. 070/02/1 ve věci neschválení zveřejnění záměru prodeje p.č. 4435/3, 4435/4, 4435/5 v katastrálním území Chomutov I.


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře na dobu 16 měsíců s ing. Romanem Paušem DAFIKO na dlužnou částku za pronájem nebytových prostor v objektu čp. 5030 Písečná, Chomutov, a
u k l á d á
OMP
---
vypracovat splátkový kalendář na dlužnou částku.


3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- bod stažen


4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru prodeje č.p. 89 na náměstí 1. máje v k.ú. Chomutov I s tím, že v první fázi bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Po přesídlení TS bude uzavřena kupní smlouva a doplacen zbytek kupní ceny
a dále
n e d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru koupě objektu č.p. 567 na Pražské ulici v k.ú. Chomutov I.5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
bezplatné užívání části prostoru Kamencového jezera v rámci akce "Evropský den první pomoci", konané dne 14. 9. 2002, pořádané Českým červeným křížem.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e d o p o r u č u j e  ZM
schválit žádost firmy Potápěčská stanice v.o.s. o zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 2327/1 a 2328/1, v k.ú. CV II, a
d o p o r u č u j e  ZM
trvat na původním stavebním záměru firmy, tj. výstavba rodinných domků na těchto pozemcích.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
žádost p. MUDr. Kolenčíkové Elišky, bytem Chomutov, Fügnerova 3740/3,
b e r e  j i  n a  v ě d o m í
a jelikož se jedná o prostor společných částí domu (nikoli o užívaný zrekolaudovaný nebytový prostor), žádosti
n e v y h o v u j e.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje objektu č.p. 1090 se st.p.č. 939 v ulici Čelakovského v k.ú. Chomutov I formou veřejného výběrového řízení.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e d o p o r u č u j e  ZM
vzít na vědomí zájem firmy Amadeus s.r.o. a schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 4801/1, 56, 57, 58, 93, 94, 96, 159, 4849, 4865/1 včetně staveb č.p. 4606 a 4876.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
vzít na vědomí zájem firmy PROVENTI a.s., Vršovců 1176, Chomutov, o prodej pozemku v průmyslové zóně a schválit nabídku pozemku v nově připravované zóně Nové Spořice.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
u k l á d á
OMP a OPR
---------
zpracovat návrh odpovědi spol. Ekofluid s tím, že neshledává požadavky ing. Drábka za oprávněné.


 
 
Usnesení RaMěst č.435/02  z 9.9. 2002
Prodej bytů z majetku města
---------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit:
1) prodej bytů dle důvodové zprávy

2) prodloužení lhůty prodeje o 3 měsíce dle důvodové zprávy pro kupující: Romana Rabase, Křepkovi Václava a Annu

3) prodloužení lhůty prodeje o 4 měsíce dle důvodové zprávy pro kupující: Korbelovi Jiřího a Alenu

4) prodloužení lhůty prodeje o 5 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Krpálka Tomáše, Virágovou Magdalenu

5) prodloužení lhůty prodeje o 6 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Poustku Zdeňka

6) prodloužení lhůty prodeje o 8 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Kubíka Jana

7) prodloužení lhůty prodeje o 9 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Šedivého Václava a Blanku

8) prodloužení lhůty prodeje o 11 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Procházkovou Věru, Linharta Josefa. 
 
Usnesení RaMěst č.436/02  z 9.9. 2002
Vyhodnocení ankety "Osobnost města Chomutova"
---------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
vedení města
------------
přijmout 10 vyhodnocených dle ankety na Slavnostní setkání se starostou na radnici.


 
 
Usnesení RaMěst č.437/02  z 9.9. 2002
Žádost Sportklubu
-----------------
Rada města Chomutova
p o d p o r u j e
kandidaturu Sport Clubu 1999 a Snoska Oberviesenthal na mistrovství světa juniorů ve Snowboardingu 2004. 
 
Usnesení RaMěst č.438/02  z 9.9. 2002
Pomoc postiženým povodněmi
--------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit poskytnutí peněžních prostředků vybraných v souvislosti s povodněmi v srpnu 2002 obci Černěves na Roudnicku s tím, že zastupitelstvo obce bude informovat Město Chomutov o způsobu využití těchto prostředků.