Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 9.11. 1998
 
 
Usnesení RaMěst č.594/98  z 9.11. 1998
Kontrola plnění usn. č. 539/98
------------------------------
Městská rada v Chomutově
m ě n í
účel 32 byt. jedn. nižší kategorie v lokalitě Na Moráni, Chomutov na běžné bytové jednotky přidělované dle pravidel Města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.595/98  z 9.11. 1998
Návrh rozpočtu na rok 1999
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
první návrh rozpočtu na rok 1999 a
u k l á d á
OE (garant) a OSMM
------------------
zapracovat připomínky dle zápisu ze schůze MR a předložit druhý návrh rozpočtu nové MěRa s termínem do 30. 11. 1998.


 
 
Usnesení RaMěst č.596/98  z 9.11. 1998
Rozpočtová změna č. 78
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení výdajů orj. 4 (OSVaZ), položka 5410 o částku 3.727.000,- Kč - ÚZ 39872
- zvýšení příjmů orj. 1 (OE), položka 4111 o částku 3.727.000,- Kč - ÚZ 39872


 
 
Usnesení RaMěst č.597/98  z 9.11. 1998
Rozpočtová změna č. 79
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u je
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů orj. 17, odd§ 3741, položka 6351 o částku 1.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 2, odd§ 3741, položka 6121, org. 9805 o částku 1.000.000,- Kč
 
 
Usnesení RaMěst č.598/98  z 9.11. 1998
Rozpočtová změna č. 80
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení výdajů orj. 16, odd§ 5321, položka 5132 o částku 26.000,- Kč
 zvýšení výdajů orj. 16, odd§ 5321, položka 5139 o částku 23.000,- Kč
 zvýšení výdajů orj. 16, odd§ 5321, položka 5171 o částku 6.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 1, položka 4112 o částku 55.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.599/98  z 9.11. 1998
Rozpočtová změna č. 81
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit:
1) rozpočtovou změnu:
  - zvýšení příjmů orj. O1, odd§ 3419, položka 2321 o částku 500.000,- Kč
  - snížení výdajů orj. O1, odd§ 6310, položka 5141 o částku 300.000,- Kč
  - zvýšení výdajů orj. 01, odd§ 3419, položka 5229 o částku 800.000,- Kč
2) finanční dar Basketbalovému klubu Chomutov ve výši 800.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.600/98  z 9.11. 1998
Poskytnutí fin. příspěvku Pedagogicko - psychologické poradně v CV
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
s c h v a l u j e
finanční příspěvek Pedagogicko - psychologické poradně Chomutov ve výši 5.000,- Kč na pořádání 7. ročníku abilympiády pro postižené děti.


 
 
Usnesení RaMěst č.601/98  z 9.11. 1998
Výměna bytů mezi p. Jánošíkovou a p. Herclíkem
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
výměnu bytů mezi p. Jánošíkovou Miroslavou a p. Herclíkem Jiřím, oba bytem CV, Bezručova 4202 s tím, že p. Herclík předem podepíše uznání dluhu vůči Městu a splátkový kalendář.

 
 
Usnesení RaMěst č.602/98  z 9.11. 1998
Bytová záležitost p. Kerulové Alžběty
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
zaevidování žádosti o nájem bytu p. Kerulové Alžběty, trvale bytem CV, Adámkova 4948 s tím, že žádost bude řešena dle pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.603/98  z 9.11. 1998
Problematika bytu p. Šebkové
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost p. Ilony Šebkové a na základě důvodů v žádosti uvedených
s c h v a l u j e
ponechání její žádosti ze dne 3. 1. 1994 v pořadníku na II. pol. 1998.


 
 
Usnesení RaMěst č.604/98  z 9.11. 1998
Bytová záležitost p. Pospíšilové
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
řešení bytové otázky p. Pospíšilové dle platných Pravidel pro poskytování bytů v majetku Města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.605/98  z 9.11. 1998
Bytová záležitost p. Oberleutnerové
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
řešení bytové otázky p. Oberleutnerové dle platných Pravidel pro poskytování bytů v majetku Města Chomutova.

REVOKOVÁNO usn. č. 359/99 ze dne 12. 7. 1999 (bod 4.17.)


 
 
Usnesení RaMěst č.606/98  z 9.11. 1998
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem:
- části ppč. 4578 o vým. 120 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako ostatní plochy, p. Emilu Rážovi, bytem CV, Pražská 1884
- ppč. 4566 o vým. 364 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada, p. Antonínu Shrbenému, bytem CV, Pražská 1734
- ppč. 4557 o vým. 464 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada, p. Vojtěchu Kubátovi, bytem CV, Pražská 3133
- ppč. 4564 o vým. 475 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada, p. Martině Svobodové, bytem CV, Pražská 3135
všechny k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou. Pozemky budou využity pouze k zemědělským účelům a nebude na nich povolena výstavba chatek, kůlen apod.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
prodloužení doby pronájmu části ppč. 3953/2 o vým. 403 m2 v k.ú. CV II, vedené v KN jako pastvina, p. Stanislavu Riliahovi, bytem CV, M. Kopeckého 4826, za účelem zřízení včelařského místa, na dobu určitou do 31. 12. 2003.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 5885/78 o vým. 8 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako ost. plochy p. Petru Kohoutovi, bytem CV, Pod břízami 5232, za účelem umístění novinového stánku, za roční nájemné 21.700,- Kč, na dobu 2 let.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 195 o vým. 20 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako ost. plochy, p. Aleně Müllerové, bytem CV, Dřínovská 4557, za účelem zřízení odstavného místa pro motorové vozidlo, za cenu 10,- Kč/m2/rok, tj. 200,- Kč/rok na dobu neurčitou.

REVOKOVÁNO usn. č. 547/99/26 ze dne 1. 11. 1999

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 564/2 o vým. 23 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zast. plocha, p. Janu Fišákovi, bytem CV, Kamenná 5104, za cenu 20,- Kč/m2/rok, tj. 460,- Kč/rok, na dobu neurčitou a pč. 564/3 o vým. 20 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zastavěná plocha, p. Václavu Procházkovi, bytem CV, Stavbařská 4518, za cenu 20,- Kč/m2/rok, tj. 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 231/1 v k.ú. CV I vedené v KN jako ostatní plochy, p. Kristině Dorinské, bytem CV, Hornická 2920 za účelem rozšíření soukromého pozemku.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 2539 vedené v KN jako zahrada a ppč. 2544 vedené v KN jako zastavěná plocha, obě v k.ú. CV I, za účelem vybudování příjezdu k zadnímu traktu domu čp. 1081 v ul. Vršovců, CV


8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 266 až 274 v k.ú. CV I, p. Květoslavě Hoškové, bytem CV, Zahradní 5198, za účelem vybudování malometrážní budovy.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS mezi Městem Chomutov a firmou Český okruh, pobočka Ústí nad Labem, Hrnčířská 64/4 v zastoupení p. Aleše Puce, zmocněnce, na pronájem reklamní plochy objektu čp. 5134 ul. Kamenná, CV, k umístění 2 ks reklamních panelů o vel. 5090 x 2480 mm na dobu neurčitou, za 24.000,- Kč za oba panely ročně.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS s firmou TWINSET se sídlem J. Průchy 1682, Most v zastoupení p. Vlastimila Šantory, na pronájem ppč. 2686/2 v ul. Lipská, CV 1 ks reklamního nosiče na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 12.000,- Kč/rok.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
firmě v.o.s. Blesk se sídlem CV, Vršovců 989 pronájem NP - 2 kanceláří - o vým. 37 m2 v přízemí domu čp. 985 v téže ulici za nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou, a to se zpětnou platností ode dne 1. 9. 1998.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
p. Ludmile Nikolovové, bytem CV, Beethovenova 3890 pronájem býv. kočárkárny o vým. 19 m2 v témž domě za roční nájemné ve výši 3.800,- Kč za účelem skladování nábytku pro její dceru do doby přidělení bytu, a to na dobu neurčitou.13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění se záměrem pronájmu části MŠ v čp. 3838 ul. Boženy Němcové, CV, pro Severočeské doly a.s. a
u k l á d á
OSMM
----
v době zveřejnění vypracovat návrh NS.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit bezúplatný převod ppč. 209/7, 4697/1, 4698/5, 4760/2, 4767/12, 5404/34, 5433/1, 5772/72 v k.ú. CV I a ppč. 2336, 2416/1, 3141/1, 3157/9, 3163, 3219/4, 3689/2, 263/2 v k.ú. CV II do vlastnictví Města Chomutov od OkÚ Chomutov.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit uzavření darovacích smluv mezi Městem Chomutov a Správou a údržbou silnic, Pražská 6, CV v zastoupení p. Jaromíra Šrámka - ředitele, o převodu nemovitostí pozemkových parcel dle důvodové zprávy.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit směnu ppč. 2564/8 ve vlastnictví manž. Pallayových za část pozemku (v šíři garáže na ppč. 2564/9, tj. cca 36 m2) ve vlastnictví Města Chomutov, vše v k.ú. CV I.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej jednotlivých pozemků oddělených z ppč. 493/1 v k.ú. CV I těmto účastníkům druhé etapy VŘ za ceny jimi nabídnuté:
1) Jitka Hájková, bytem CV, Blatenská 4018
  - nabídka 25.100,- Kč
2) Chomutovská stavební společnost s.r.o., sídlem CV, Chelčického 255
  - nabídka 27.200,- Kč
3) SQUADRA s.r.o., sídlem CV, Kostnická 4088
  - nabídka 27.100,- Kč
4) QARK s.r.o., sídlem CV, Na Bělidle 851
  - nabídka 27.500,- Kč
5) EURO - TRUST s.r.o., sídlem CV, Chelčického 255/5
  - nabídka 27.300,- Kč
6) Manž. Zdeňka a Lumír Rausovi, bytem CV, Arbesova 4745
  - nabídka 21.000,- Kč

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat usn. č. 110/98/7 ze dne 30. 9. 1998 a schválit odprodej ppč. 2333/3 o vým. 526 m2 do spoluvlastnictví p. Zdeňku Mrkáčkovi a p. Sylvě Krejčířové za cenu 26.300,- Kč a odprodej ppč. 2333/4 o vým. 448 m2 manž. Evě a Michalovi Jančiovým za cenu 22.400,- Kč, všichni vlastníci nemovitosti čp. 1409 Na Bělidle a bytem tamtéž s tím,
že prodej manž. Jančiovým bude uskutečněn formou smlouvy o budoucí smlouvě, Před jejím uzavřením bude zaplaceno 10.000,- Kč, zbytek kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč po dobu 1 roku. Poté bude uzavřena smlouva kupní.


REVOKOVÁNO usn. č. 026/99/30 ze dne 11. 1. 1999

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e d o p o r u č u j e  MZ
schválit odkoupení domu čp. 1207 se st. pč. 172 o vým. 188 m2 na Žižkově nám. v k.ú. CV I od manželů Reslerových za nabídnutou kupní cenu cca 2.800.000,- Kč.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit převod ppč. 1015/3 o vým. 19 m2 za 2.090,- Kč (tj. 110,- Kč/m2) na současné vlastníky domu čp. 3574 v Guttenbergově ul. v k.ú. CV I, tj. na manž. ing. Jana a JUDr. Ivanu Chábovi, manž. Václava a Miladu Schlichtsovi, p. Evu Válovou a manž. Václava a Alenu Pulákovi s podmínkou, že tito umožní zřízení věcného břemene průjezdu a průchodu do garáže č. 256 v domě čp. 3568 ve Zborovské ul. v k.ú. CV I pro současného vlastníka, tj. Město Chomutov, úplatně za částku 2.090,- Kč.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit úplatný převod inv. č. 710099 kabelová přípojka kV 22, inv. č. 710119 transformační stanice na ppč. 608/1 a inv. č. 710074 technická část TS na Severočeskou energetiku, a.s., Děčín.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS na pronájem NP - olejárna v ul. Dolní, CV mezi p. Karlem Novákem a Dopravním podnikem CV, za stejných podmínek s platností od 1. 12. 1998.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
nájemcům NP v objektu čp. 4804 na sídl. Březenecká, CV snížení částky za provedení běžné údržby v NP pro jednotlivé případy na 3.000,- Kč, odpuštění valorizace nájemného za rok 1998 a uzavření NS na dobu určitou 15-ti let.
Ostatní požadavky nájemců MR neschvaluje.


24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
- své usn. č. 584/98/20 ze dne 2. 11. 1998
- své usn. č. 269/98/3 ze dne 11. 5. 1998 a
d o p o r u č u j e  MZ
- zamítnout žádost p. Rudolfa Růžičky na majetkoprávní vypořádání pozemků dle důvodové zprávy
- uložit právnímu oddělení MěÚ podání určovací žaloby u soudu.

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit výjimku z pravidel pro prodej nemovitostí z majetku Města Chomutov schválených usn. MZ č. 002/97/10 ze dne 29. 1. 1997, týkající se předkupního práva na prodej objektu uživateli bytu s uzavřenou NS do 31. 12. 1994, a to pro p. Gerharda Georga, bytem CV, Rooseweltova 2266
a dále
schválit prodej domu čp. 2266 s pč. 397 (st. pl.) o vým. 250 m2 a pč. 396 (zahrada) o vým. 315 m2 v Rooseweltově ul. v k.ú. CV II do spoluvlastnictví p. Ladislava Krále a p. Gerharda Georga, oba bytem CV, Rooseweltova 2266 za kupní cenu dohodnutou, tj. 607.349,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.607/98  z 9.11. 1998
VŘ - rekonstrukce rozvodů vody čp. 3677 - 3682 ul. Kadaňská, CV
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele na veřejnou zakázku "Rekonstrukce rozvodů studené vody ul. Kadaňská čp. 3677, 3678, 3679, 3680, 3681 a 3682, Chomutov" dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OSMM
---------------------------
podpisem smlouvy o dílo na podkladě vyhodnocení komise pro posouzení a vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou stavbu.


 
 
Usnesení RaMěst č.608/98  z 9.11. 1998
Organizační zabezpečení MZ dne 30. 11. 1998
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.
 
 
Usnesení RaMěst č.609/98  z 9.11. 1998
VŘ - telekomunikační ústředna MěÚ
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
výsledek VŘ, kterým byla vybrána firma SIEMENS s.r.o., Římská 4, Praha 4, jako nejvýhodnější nabídka a
p o v ě ř u j e
p. Kubičárovou, vedoucí OVIS
----------------------------
zajištěním realizace telekomunikačního systému MěÚ.


 
 
Usnesení RaMěst č.610/98  z 9.11. 1998
Dodatek ke smlouvě TSmCh - psí útulek
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu ve věci zpracování dodatku ke smlouvě mezi provozovatelem psího útulku v CV (TSmCh) a zajišťovatelem provozu psího útulku v CV (MVDr. Marek Halounek) a
s c h v a l u j e
změnu textu v čl. IV, odst. 1, písm. d) - poslední věta z:
- "maximálně však za 45 psů za jeden den" na "maximálně však za 50 psů za jeden den".


 
 
Usnesení RaMěst č.611/98  z 9.11. 1998
Smlouva o spolupráci s týdeníkem Nástup
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o spolupráci dle § 51 Obč. zákoníka mezi Městem Chomutov a Novinami Chomutovska s.r.o. a
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
----------------------------
jejím podpisem.


 
 
Usnesení RaMěst č.612/98  z 9.11. 1998
Návrh projektu ECOS/Ouverture
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
s c h v a l u j e
přihlášení Města Chomutova k projektu ECOS/Ouverture - strategie přechodných pracovních opatření pro občany se sociálními problémy v oblastech východní, jižní a střední Evropy.
 
 
Usnesení RaMěst č.613/98  z 9.11. 1998
Úprava paušální částky neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit zvýšení stávající částky 500,- Kč na 1 žáka na 1.000,- Kč na 1 žáka plnícího povinnou školní docházku v základních školách na území Města CV s trvalým bydlištěm v obci, která nemá na svém území základní školu.


 
 
Usnesení RaMěst č.614/98  z 9.11. 1998
Žádost o pronájem areálu hřiště u 8. ZŠ, CV
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost Sportovního klubu Národní házené CV o pronájem školního hřiště a přilehlých sportovišť na 8. ZŠ v Chomutově a
s o u h l a s í
se zveřejněním se záměrem.


 
 
Usnesení RaMěst č.615/98  z 9.11. 1998
Problematika interpelace p. Karlíčkové ohledně firmy AQUA s.r.o.
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
ve spolupráci s právním oddělením a OE MěÚ písemně odpovědět p. Martě Karlíčkové na její interpelaci.
T: ihned