Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 9.12. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.100/02-N z 9.12. 2002
Jmenování předsedů a členů komisí rady města
--------------------------------------------
Rada města Chomutova
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve smyslu § 102 písm. h)
j m e n u j e
- předsedou bytové komise p. Irenu Wachtfeidlovou
- předsedou likvidační komise Mgr. Miloše Zelenku
- předsedou komise pro podporu občanských aktivit p. Jindřicha Stádníka
- předsedou komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Pavla Markvarta
a dále
j m e n u j e
- do bytové komise tyto členy: p. Josef Jeřábek, p. Jaroslav Valeš, p. Jiří Pěnkava, p. Beneš Vraný, p. Jan Šipoš, p. František Šindelář
a jako tajemníka komise ustanovuje p. Jaroslavu Pučálkovou
- do likvidační komise tyto členy: ing. Oldřiška Prokopová, p. Tomáš Pořický, p. Karel Hüttl, p. Miloš Jordák
a jako tajemníka komise ustanovuje p. Věru Kurialovou
- do komise pro podporu občanských aktivit tyto členy: JUDr. Jiří Polanský, Ing. Stanislav Lesák, Ing. Vojtěch Čihař, p. Milan Slabihoud, MUDr. Jiří Binter, MUDr. Miroslav Šofr, PhDr. Miloslava Mertová, p. Jaroslav Říha, p. Stanislav Aubrecht, Mgr. Jan Mareš
a jako tajemníka komise ustanovuje p. Dagmar Mikovcovou
- do komise výchovy a vzdělávání tyto členy: Mgr. Miloš Zelenka, PaedDr. Jiří Roth, Ing. Jana Gallová, p. Marie Grimlová, Mgr. Hana Horská, Mgr. Karel Poláček, PaedDr. Soňa Valušková, p. Irena Wachtfeidlová
a jako tajemníka komise ustanovuje p. Zuzanu Horákovou. 
 
Usnesení RaMěst č.101/02-N z 9.12. 2002
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova podporovaným sportům
------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit změnu v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova podporovaným sportům, a to v čl. VII, odst. 4: termín do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, nahradit termínem 31. 1. následujícího roku po roce poskytnutí dotace.

 
 
Usnesení RaMěst č.62/02-N z 9.12. 2002
Kontrola plnění usnesení + Dodatek č. 1
---------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.63/02-N z 9.12. 2002
Jmenovací dekret a platební výměr ředitelky MŠ CV, Zahradní 5185
----------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,
j m e n u j e
paní Irenu Kopeckou ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov, Zahradní 5185, s účinností od 1. 1. 2003
a
u r č u j e
plat a jeho složky paní Ireně Kopecké, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov, Zahradní 5185, v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., v platném znění, a nařízením vlády č. 251/1992 Sb., v platném znění, platovým dekretem, který tvoří přílohu č. 2 zápisu.


 
 
Usnesení RaMěst č.64/02-N z 9.12. 2002
Dodatky ke zřizovacím listinám školských zařízení
-------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit
- dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Pomocná škola Chomutov, Palachova 4881, dle důvodové zprávy
- dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov, Zahradní 5185, dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.65/02-N z 9.12. 2002
Žádost zaměstnanců MěPo
-----------------------
Rada města Chomutova
b e r e   n a   v ě d o m í
žádost zaměstnanců Městské policie Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.66/02-N z 9.12. 2002
Pověření k zastupování Města Chomutova při podávání žalob
---------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
pověřit p. Irenu Wachtfeidlovou, místostarostku města, zastupováním Města Chomutova při podávání žalob, souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku Města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.67/02-N z 9.12. 2002
Udělení pravomoci starostovi města
----------------------------------
Rada města Chomutova
u d ě l u j e
ing. Ivaně Řápkové, starostce města, pravomoc rozhodovat na základě případných žádostí pořadatelů o převzetí záštity nad kulturními, společenskými a sportovními akcemi.


 
 
Usnesení RaMěst č.68/02-N z 9.12. 2002
Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům města Chomutova
-------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města takto: Cestovní náhrady budou poskytovány ve výši a za podmínek stanovených směrnicí k poskytování cestovních náhrad na MěÚ Chomutov platnou od 1. května 2002 se změnou dle zápisu.


 
 
Usnesení RaMěst č.69/02-N z 9.12. 2002
Regenerace panelových sídlišť
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o regeneraci panelových sídlišť a
u k l á d á
ORaIM
-----
svolat pracovní schůzku všech zastupitelů k projednání konceptu regenerace panelových sídlišť před projednáním v radě města a zastupitelstvu města.
 
 
Usnesení RaMěst č.70/02-N z 9.12. 2002
Postup obnovy dětských hřišť v Chomutově
----------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento materiál a
u k l á d á
ORaIM
-----
zapracovat plán rekonstrukce dětských hřišť do plánu investičních akcí na rok 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.71/02-N z 9.12. 2002
Grantové schéma na podporu odstraňování povodňových škod v Ústeckém kraji
--------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit předloženou smlouvu a pověřit starostku města ing. Řápkovou jejím podpisem.


 
 
Usnesení RaMěst č.72/02-N z 9.12. 2002
Bezbariérový byt
----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
přidělení bezbariérového bytu p. Mikešové Aloisii, bytem Chomutov, Kostnická 4070.


 
 
Usnesení RaMěst č.73/02-N z 9.12. 2002
Rozpočtová změna č. 110
-----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu č. 110 dle důvodové zprávy:
- zvýšení výdajů Orj. 04 (OSVaZ) odd.§ 4179 pol. 5410 o částku 10.000.000,- Kč - ÚZ 98072
- zvýšení příjmů Orj. 01 (OE), pol. 4111 o částku 10.000.000,- Kč.
 
 
Usnesení RaMěst č.74/02-N z 9.12. 2002
Rozpočtová změna č. 102
-----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZM
schválit
- zvýšení příjmů org. jedn. 01 odd.§ 3111 pol. 2321 Přijaté neinvestiční dary o částku 15.000,- Kč
a
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd.§ 3111 org. 323 pol. 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk o částku 15.000,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.75/02-N z 9.12. 2002
Rozpočtová změna č. 103
-----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZM
schválit
- zvýšení příjmů org. jedn. 07 odd.§ 3111 pol. 2322 Přijaté pojistné náhrady o částku 18.098,- Kč
- zvýšení příjmů org. jedn. 07 odd.§ 3113 pol. 2322 Přijaté pojistné náhrady o částku 29.148,- Kč
a
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd.§ 3111 org. 381 pol. 5171 Opravy a udržování o částku 13.099,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd.§ 3111 pol. 5171 Opravy a udržování o částku 4.999,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd.§ 3113 org. 305 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 29.148,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.76/02-N z 9.12. 2002
Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu Základní školy Chomutov, Zahradní 5265, společnosti InfoTel, s.r.o. pracoviště Jirkov, Mládežnická 1646, za účelem rozšíření výložníku pro parabolické antény stávající stanice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu Základní školy Chomutov, Zahradní 5265, o celkové výměře 20 m2 InfoTel, spol. s r.o., za účelem rozšíření výložníku pro parabolické antény stávající stanice za cenu 500,- Kč/m2 na rok.

 
 
Usnesení RaMěst č.77/02-N z 9.12. 2002
Rozpočtová změna č. 99
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu č. 99:
- zvýšení příjmů org. jedn. 01, položka 4111 - neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o částku 1.000.000,- Kč - ÚZ 98187
- zvýšení výdajů org. jedn. 09, oddíl § 6115 o částku 1.000.000,- Kč - ÚZ 98187, z toho položky:
5112 - Ostatní osobní výdaje - 654.100,00 Kč
5137 - Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek - 20.492,60 Kč
5139 - Nákup materiálu j.n. - 176.534,72 Kč
5163 - Služby peněžních ústavů - 30.282,00 Kč
5169 - Nákup služeb j.n. - 17.760,10 Kč
5173 - Cestovné - 9.766,18 Kč
5175 - Pohoštění - 91.064,40 Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.78/02-N z 9.12. 2002
Rozpočtová změna č. 100
-----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu č. 100:
- zvýšení příjmů org. jedn. 01, položka 4111 - neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o částku 167.664,- Kč - ÚZ 98071
- zvýšení výdajů org. jedn. 09, oddíl § 6114 o částku 167.664,- Kč - ÚZ 98071, z toho položky:
5137 - Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek - 16.816,10 Kč
5139 - Nákup materiálu j.n. - 150.847,90 Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.79/02-N z 9.12. 2002
Užití znaku města
-----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
bezúplatné užití znaku města na pohárech, pamětních listech a na propagačních materiálech 12. ročníku přehlídky zájmově umělecké činnosti dětí s nařízenou ústavní výchovou nazvané "Nejmilejší koncert 2003". 
 
Usnesení RaMěst č.80/02-N z 9.12. 2002
Členství Města Chomutova v Českém institutu interních auditorů
--------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit členství Města Chomutova v Českém institutu interních auditorů.


 
 
Usnesení RaMěst č.81/02-N z 9.12. 2002
Žádosti o udělení výjimky: Pořádání hudební produkce v době nočního klidu dle OZV č. 6/2001
--------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.82/02-N z 9.12. 2002
Smlouvy o pronájmu hrobových míst
---------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
uzavření smluv o nájmu hrobového místa v měsících říjnu a listopadu 2002, dle předloženého seznamu.


 
 
Usnesení RaMěst č.83/02-N z 9.12. 2002
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou ESV spol. s r.o., Liberec, zajišťující úhrady škod z exhalací na lesních porostech Městských lesů, Chomutov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností ESV spol. s r.o., Liberec, v předloženém znění a
p o v ě ř u j e
starostku města
---------------
k podpisu tohoto dodatku.


 
 
Usnesení RaMěst č.84/02-N z 9.12. 2002
Návrh pořadníku na I. pololetí 2003
-----------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
pořadník na I. pololetí 2003 se změnou uvedenou v zápisu.


 
 
Usnesení RaMěst č.85/02-N z 9.12. 2002
Žádost o náhradu nákladů - Mgr. Petr Herink
-------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
náhradu nákladů Mgr. Petru Herinkovi. 
 
Usnesení RaMěst č.86/02-N z 9.12. 2002
Žádost o schválení výměny bytů
------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
výměnu bytů mezi Antonínem Hezoučkým, bytem CV, Palackého 3666, a Martinou Kučerovou, bytem CV, Jirkovská 5009, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 
Usnesení RaMěst č.87/02-N z 9.12. 2002
Bytová záležitost p. Martina Cicu
---------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
poskytnutí bytu o vel. 1+1, IV. kategorie, č.b. 9 na adrese Chomutov, Dukelská čp. 1622, p. Martinu Cicuovi a Růženě Gorolové. 
 
Usnesení RaMěst č.88/02-N z 9.12. 2002
Žádost o prominutí penále - Ing. Brovdyová Taťjana
--------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
t r v á
na svém usn. č. 448/02, bod 3.13. ze dne 7. 10. 2002 ve věci neprominutí penále.

 
 
Usnesení RaMěst č.89/02-N z 9.12. 2002
Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2002
-----------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál,
s c h v a l u j e
výsledky hospodaření za období leden - září 2002 a
u k l á d á
ing. Petru Chytrovi, pověřenému vedením ORaIM
---------------------------------------------
nejpozději do 15. 12. 2002 zařadit do evidence majetku všechny dokončené a zkolaudované investiční akce. 
 
Usnesení RaMěst č.90/02-N z 9.12. 2002
Návrh rozpočtové změny č. 107
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu č. 107:
- zvýšení výdajů orj. 31, odd§ 1031 (Mě lesy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 28.645,- Kč - ÚZ 29013
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), položka 4116 (ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu) o částku 28.645,- Kč - ÚZ 29013. 
 
Usnesení RaMěst č.91/02-N z 9.12. 2002
Návrh rozpočtové změny č. 108
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu č. 108:
- zvýšení příjmů orj. 31, položka 4132 (převody z ostatních vlastních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů) o částku 200.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 3392 (SKZ s.r.o.), položka 6202 (nákup majetkových podílů) o částku 200.000,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.92/02-N z 9.12. 2002
Návrh rozpočtové změny č. 109
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu č. 109:
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠaK), položka 4116 (ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu) o částku 368.600,- Kč - ÚZ 33150
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠaK), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) - ÚZ 33150
odd§ 3113 (ZŠ)
org. 302 (2.ZŠ) o částku 72.300,- Kč
org. 303 (3.ZŠ) o částku 35.900,- Kč
org. 304 (4.ZŠ) o částku 28.100,- Kč
org. 305 (5.ZŠ) o částku 17.600,- Kč
org. 306 (6.ZŠ) o částku 59.800,- Kč
org. 307 (7.ZŠ) o částku 35.900,- Kč
org. 309 (9.ZŠ) o částku 32.300,- Kč
org. 312 (12.ZŠ) o částku 125.800,- Kč
org. 313 (13.ZŠ) o částku 56.600,- Kč

odd§ 3114 - speciální školy (zvláštní)
org. 317 (1.Zvl.Š) o částku 17.800,- Kč
org. 318 (2.Zvl.Š) o částku 17.800,- Kč

odd§ 3231 - Základní umělecká škola
org. 319 o částku 13.600,- Kč

odd§ 3141 - školní jídelny
org. 304 (4. ZŠ) o částku 11.000,- Kč
org. 317 (1.Zvl.Š) o částku 20.700,- Kč

- snížení výdajů orj. 07, odd§ 3113 (ZŠ)
org. 308 (8.ZŠ) o částku 35.900,- Kč

odd§ 3141 - školní jídelny
org. 302 (2.ZŠ) o částku 8.900,- Kč
org. 306 (6.ZŠ) o částku 27.500,- Kč
org. 312 (12.ZŠ) o částku 45.400,- Kč

odd§ 3143 - školní družiny
org. 302 (2.ZŠ) o částku 27.500,- Kč
org. 312 (12.ZŠ) o částku 48.100,- Kč
org. 317 (1.Zvl.Š) o částku 55.100,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠaK), položka 4116 (ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu) o částku 12.500,- Kč - ÚZ 33245

- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠaK), odd§ 3299, org. 313 (13.ZŠ), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 12.500,- Kč - ÚZ 33245. 
 
Usnesení RaMěst č.93/02-N z 9.12. 2002
Rozpočtová změna č. 111
-----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu č. 111:
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠaK), položka 4116 (ostatní neinvestiční dotace přijaté ze Státního rozpočtu) o částku 90.300,- Kč - ÚZ 33150
- zvýšení výdajů orj. 07, položka 5136 (učební pomůcky) - ÚZ 33150
odd§ 3115 (Internátní MŠ), org. 320 o částku 3.600,- Kč

odd§ 3111 (MŠ)
org. 322 MŠ ul. Blatenská o částku 6.400,- Kč
org. 323 MŠ ul. Prokopova o částku 3.800,- Kč
org. 324 ul. Třebízského o částku 2.000,- Kč
org. 326 ul. B. Němcové o částku 2.900,- Kč
org. 328 ul. Palackého o částku 6.100,- Kč
org. 330 ul. Dostojevského o částku 4.800,- Kč
org. 332 ul. Šafaříkova o částku 8.300,- Kč
org. 334 ul. Dřínovská o částku 6.400,- Kč
org. 335 ul. Kundratická o částku 5.200,- Kč
org. 337 ul. Písečná o částku 6.200,- Kč
org. 338 ul. 17. listopadu o částku 6.100,- Kč
org. 384 ul. Zahradní o částku 6.100,- Kč
org. 333 ul. Školní pěšina o částku 5.600,- Kč
org. 393 ul. Růžová o částku 5.900,- Kč

odd§ 3114 (speciální - zvláštní školy)
org. 381 ul. Palachova o částku 10.000,- Kč
org. 316 Nemocnice s poliklinikou o částku 900,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.94/02-N z 9.12. 2002
Rozpočtová změna č. 112
-----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu č. 112:
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), pol. 4131 (převod z vlastních fondů hospodářské činnosti) o částku 30.480,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5111 (aparát), org. 1 o částku 22.578,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5122 (zdrav. pojišt.), o částku 2.032,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), odd§ 6171, pol. 5121 (soc. pojišt.), o částku 5.870,- Kč.
 
 
Usnesení RaMěst č.95/02-N z 9.12. 2002
Odpis nedobytné pohledávky
--------------------------
Rada města Chomutova
o d e p i s u j e
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pohledávku p. Viktora Fedáka na přeplatku dávky sociální péče panu ve výši 2.459,- Kč z důvodu zastavení dědického řízení soudem. 
 
Usnesení RaMěst č.96/02-N z 9.12. 2002
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
b e r e  j i  n a  v ě d o m í
a
s c h v a l u j e
rozšíření předmětu nájmu nájemní smlouvy na/144/OMP/2002/Ře o stánek občerstvení v hodnotě 69.600,- Kč.


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej Dopravnímu podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. autobusu CVA 02-40 za 34.800,- Kč a autobusu CVA 13-35 za 62.800,- Kč.


3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit výkup pozemků: p.č. 4173/4 - výměra 2.017 m2 a p.č. 4167/5 - výměra 2.990 m2, celkem 5.007 m2 v k.ú. CV II od Obce Spořice, se sídlem Lipová 201, Spořice, za cenu dle uzavřené budoucí smlouvy 70,- Kč/m2, tj. celkem 350.490,- Kč.


4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej pozemku: p.č. 3593/7 o výměře 673 m2 za cenu 47.110,- Kč do spoluvlastnictví spoluvlastníkům domu:
- manž. Ivo a Leona Šístkovi, bytem Jirkov, Na Borku 1601, 1/2
- manž. Josef Pittner, bytem CV, Zadní Vinohrady 4665, a Olga Pittnerová, bytem Údlice, Kamenná cesta 322, 1/2.


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej pozemku: p.č. 3593/10 o výměře 363 m2 za cenu 25.410,- Kč do spoluvlastnictví spoluvlastníkům domu:
- Miroslav Hradecký, bytem Chomutov, Haškova 3439, 1/3
- Ing. Radek Novotný, bytem Chomutov, Březenecká 4473, 1/3
- Mgr. Lydie Šťastná, bytem Chomutov, Tomáše ze Štítného 4213, 1/3.


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy s vlastníkem pozemku p.č. 1630 o výměře 2.243 m2 v k.ú. Chomutov I, a to Českými drahami, státní organizace, na dobu určitou 5 let s účinností od 1. 6. 2003 do 31. 5. 2008, za nájemné ve výši 10,- Kč/m2, tj. 22.430,- Kč ročně.


7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 3213/2 o výměře 85 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví p. ing. Radka Novotného, bytem Chomutov, Čechova 1958/40, za cenu 12.750,- Kč (tj. 150,- Kč/m2).


8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (odprodej p.p.č. 5287/1 o výměře 328 m2, p.p.č. 5286/1 o výměře 177 m2 a p.p.č. 5286/2 o výměře 27 m2, všechny v k.ú. Chomutov I, a p.p.č. 5291/1 o výměře 911 m2 v k.ú. Chomutov I).


9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit vydání souhlasu k odprodeji pozemku č. 2274 v k.ú. Chomutov II další osobě, a to za podmínek zachování předkupního práva pro Město Chomutov a podmínky výstavby RD do 10 let.10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit uzavření smlouvy o vyplacení dotace pro tato společenství a tyto částky:
101) SVJ Čechova 3917-3918         63.979,- Kč    10%
103) SVJ Spořická 3808-3809         56.105,- Kč    10%
104) SVJ Čechova 3916             53.568,- Kč    10%
105) SVJ Zahradní 5169-5170-5171   143.212,- Kč    10%
107) SVJ Školní pěšina 5094-5095     91.694,- Kč    10%
108) SVJ Spořická 3806-3807         30.418,- Kč    10%
109) SVJ Haškova 3801             29.663,- Kč    10%
110) SVJ Palackého 4058           120.646,- Kč    10%
111) SVJ Karla Buriana 4644         120.520,- Kč    20%
112) SVJ Zadní Vinohrady 4656-4657  101.197,- Kč    10%
113) SVJ Karla Buriana 4645-4646     83.972,- Kč    10%.


11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
pověřit
- podpisem smluv na prodej bytových jednotek místostarostku p. Irenu Wachtfeidlovou
- podpisem smluv na prodej bytových jednotek vyhotovených v měsíci prosinci 2002 místostarostu p. Jaroslava Říhu.


12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 37 Husovo náměstí o výměře 42 m2 p. Heleně Hollomotzové, bytem Bílina, Za Chlumem 779/7, za účelem provozování služeb cestovní kanceláře TERNO TOUR a služeb autobusové dopravy, na dobu neurčitou, za nájemné 4.300,- Kč/m2/rok.


13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usnesení č. 505/02/11 ze dne 14. 10. 2002, týkající se převedení nájmu NP garáže v domě čp. 3852/3 ulice Mjr. Šulce a
s c h v a l u j e
převedení nájmu NP garáže v domě čp. 3852/3 ulice Mjr. Šulce o výměře 17 m2 na p. Jiřího Tykala, bytem Chomutov, Mjr. Šulce 3852, za nájemné 470,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu, tuto
b e r e  n a  v ě d o m í
a
s c h v a l u j e
bezplatný převod příjezdové komunikace k č.p. 433 na p.p.č. 431/1 Chomutov II ve výši 69.405,- Kč na Město Chomutov a po zaúčtování bude o tuto částku navýšena zřizovací listina Technických služeb města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.97/02-N z 9.12. 2002
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb, Písečná 5062
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit
dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace tak, jak je v návrhu uvedeno. 
 
Usnesení RaMěst č.98/02-N z 9.12. 2002
Delegace zástupců Města Chomutova na valné hromady obchodních společností (dle ust. § 84 odst. 2 písm. g zákona o obcích) a návrhy na odvolání zástupců z ostatních orgánů obchodních společností a návrhy zástupců do ostatních orgánů obchodních spo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu starostky města a
d o p o r u č u j e  ZM
1) delegovat na jednání valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., konané dne ... zástupce Města Chomutova, a to p. Alexandra Nováka
2) navrhnout odvolání těchto zástupců Města Chomutova z představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., a to p. Josefa Jeřábka
3) navrhnout odvolání těchto zástupců Města Chomutova z dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., a to ing. Ladislava Drlého, Ing. Josefa Hassmanna, CSc. a p. Ireny Soldánové
4) navrhnout tyto zástupce Města Chomutova do představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., a to ing. Jana Řeháka
5) navrhnout tyto zástupce Města Chomutova do dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., a to p. Jindřicha Stádníka, p. Stanislava Aubrechta, p. Jaroslava Říhu
6) delegovat na jednání valné hromady obchodní společnosti Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. konané dne ... zástupce Města Chomutova, a to ing. Ivanu Řápkovou
7) navrhnout tyto zástupce Města Chomutova do dozorčí rady obchodní společnosti Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o., a to JUDr. Jiřího Polanského, ing. Stanislava Lesáka, p. Jaroslava Říhu
8) navrhnout odvolání těchto zástupců Města Chomutova z dozorčí rady obchodní společnosti Teplo Chomutov, s.r.o., a to p. Ladislava Tůmy, ing. Pavla Nuslauera
9) navrhnout tyto zástupce Města Chomutova do dozorčí rady obchodní společnosti Teplo Chomutov, s.r.o., a to Mgr. Pavla Markvarta, ing. Stanislava Lesáka
10) navrhnout odvolání těchto zástupců Města Chomutova z dozorčí rady obchodní společnosti Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., a to p. Ireny Soldánové, ing. Josefa Hassmanna, CSc.
11) navrhnout tyto zástupce Města Chomutova do dozorčí rady obchodní společnosti Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., a to ing. Jana Řeháka, p. Irenu Wachtfeidlovou
12) navrhnout odvolání těchto zástupců Města Chomutova z představenstva obchodní společnosti Skládka Tušimice, a.s., a to p. Josefa Jeřábka
13) navrhnout tyto zástupce Města Chomutova do představenstva obchodní společnosti Skládka Tušimice, a.s., a to p. Jaroslava Říhu.
 
 
Usnesení RaMěst č.99/02-N z 9.12. 2002
Likvidační komise při PBH, s.p. v likvidaci
-------------------------------------------
Rada města Chomutova
r o z h o d l a
s platností od 30. 11. 2002 o odvolání likvidační komise PBH, s.p. v likvidaci ustanovené usn. MR č. 385/99 ze dne 9. 8. 1999 ve složení: MUDr. Jiří Binter, p. Irena Soldánová, p. Ladislav Tůma a Mgr. Josef Moule
a současně
r o z h o d l a
o jmenování nové komise ve složení: p. Alexandr Novák, p. Jindřich Stádník, p. Irena Wachtfeidlová a p. Jaroslav Říha.