Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 10.2. 2003
 
 
Usnesení RaMěst č.051/03  z 10.2. 2003
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.052/03  z 10.2. 2003
Organizační řád MěÚ Chomutov- revokováno usn. č. 321/03 z 16. 6. 2003
---------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
organizační strukturu jednotlivých odborů,
s t a n o v u j e
limit zaměstnanců MěÚ dle této organizační struktury na 316 s účinností od 1. 3. 2003 a
u k l á d á
tajemníkovi MěÚ
---------------
stanovit jako přílohu organizačního řádu funkční náplně odborů, samostatných oddělení a městské policie.


 
 
Usnesení RaMěst č.053/03  z 10.2. 2003
Program prevence kriminality na rok 2003
----------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit "Program prevence kriminality na rok 2003" dle důvodové zprávy, vyjma bodů 8, 9, a 11.


 
 
Usnesení RaMěst č.054/03  z 10.2. 2003
Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chomutov a obcemi ve věci projednávání přestupků
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit návrh veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění. 
 
Usnesení RaMěst č.055/03  z 10.2. 2003
Smlouvy o pronájmu hrobových míst
---------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
uzavření smluv o nájmu hrobového místa v měsíci prosinci 2002 a lednu 2003, dle předloženého seznamu. 
 
Usnesení RaMěst č.056/03  z 10.2. 2003
Informativní zpráva o stavu veřejné zeleně
------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou informativní zprávu a
b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení stavu veřejné zeleně za rok 2002. 
 
Usnesení RaMěst č.057/03  z 10.2. 2003
Vyhodnocení smluvního vztahu se společností ESV spol. s r.o., Liberec
----------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
další spolupráci se společností ESV spol. s r.o., Liberec. 
 
Usnesení RaMěst č.058/03  z 10.2. 2003
Žádosti o udělení výjimek z ustanovení OZV č. 6/2001 - pořádání hudebních produkcí v době nočního klidu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložené žádosti o udělení výjimky dle č. 4 OZV č. 6/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudební produkce a
s c h v a l u j e
udělení výjimek pro žadatele uvedené v důvodové zprávě pod pořadovým číslem: 1/03, 2/03 a 3/03 na dobu 1 roku.

 
 
Usnesení RaMěst č.059/03  z 10.2. 2003
Pilotní projekt společnosti EKO-KOM na třídění odpadů ve městě - rozšíření sběru o nápojové kartony (tetra-paky)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
rozšířit sběr o nápojové kartony, vlastní třídění provádět společně v odpadní nádobě na plasty a
u k l á d á
1) řediteli TSmCh
-----------------
- zajistit sběr nápojových kartonů společně s plasty a jejich odvoz k dotřídění na firmu R.Holding
- zajistit ve spolupráci se společností EKO-KOM nalepení samolepek na separované kontejnery na plasty
- uzavřít dodatek ke smlouvě na nápojové kartony s firmou R.Holding
2) ved. OŽPaS
-------------
- informovat místní tisk o záměru obce třídit nápojové kartony
- zajistit distribuci letáků na třídění nápojových kartonů do domácností.


 
 
Usnesení RaMěst č.060/03  z 10.2. 2003
Návrh postupu při výpočtu poplatku z prodlení a jeho soudní vymáhání
---------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
OBH
---
dopracovat materiál ve spolupráci s vedoucí OSČ, ing. Bocianovou.


 
 
Usnesení RaMěst č.061/03  z 10.2. 2003
Nájemné v bytech v majetku Města Chomutova
------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
při uzavírání nových nájemních smluv na byty v majetku Města Chomutova stanovit výši nájemného dle opravené důvodové zprávy a
u k l á d á
p. Skalické, ved. OBH
---------------------
postupovat při uzavírání nájemních smluv v souladu s usnesením rady města, a to s okamžitou platností.

 
 
Usnesení RaMěst č.062/03  z 10.2. 2003
Plnění usnesení č. 378/02 - odměny dle Smluv o dílo
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
předložený návrh odměn jednotlivým správcům bytového fondu za plnění předmětu Smluv o dílo, uzavřených dne 4. 7. 2002, a to pro měsíce leden - březen 2003, a upravený text dodatku v této záležitosti,
u k l á d á
p. Skalické, ved. OBH
---------------------
v měsíci dubnu 2003 přehodnotit výši odměn v návaznosti na další postup privatizace bytového fondu a
p o v ě ř u j e
ing. Ivanu Řápkovou, starostu města
-----------------------------------
podpisem dodatků ke Smlouvám o dílo dle přílohy č. 1.


 
 
Usnesení RaMěst č.063/03  z 10.2. 2003
Náhradní ubytování pro obyvatele domu čp. 3435, ul. Pionýrů
-----------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
- poskytnutí náhradního ubytování pro rodinu Holubové Moniky náhradním bytem na Dukelské 1622 a Holuba Štefana náhradním bytem na Dukelské 1622, a to po dobu oprav domu Pionýrů čp. 3435,
- ponechání rodiny Redaiové Boženy na ubytovně Grégrova čp. 3754 po dobu oprav
z důvodu požáru domu Pionýrů čp. 3435 dne 9. 2. 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.064/03  z 10.2. 2003
Odměna řediteli příspěvkové organizace PZOO - IV. čtvrtletí roku 2002
----------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
vyplacení odměny pověřenému řediteli příspěvkové organizace PZOO za IV. čtvrtletí roku 2002 dle přílohy č. 2.


 
 
Usnesení RaMěst č.065/03  z 10.2. 2003
Odměny řediteli příspěvkových organizací TSmCh a MěLe
-----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
vyplacení odměny pověřeným ředitelům příspěvkových organizací města dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.066/03  z 10.2. 2003
Odměny řediteli příspěvkové organizace města MÚSS
-------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
vyplacení odměny pověřenému řediteli Městského ústavu sociálních služeb Chomutov dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.067/03  z 10.2. 2003
Organizační zabezpečení jednání Zastupitelstva města Chomutova, které se bude konat dne 24. 2. 2003
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
organizační zabezpečení jednání ZM dne 24. 2. 2003. 
 
Usnesení RaMěst č.068/03  z 10.2. 2003
Obchodní veřejná soutěž: "Městská skládka Jihozápadní pole, ul. Pražská, Chomutov, uzavření rekultivace"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky: "Městská skládka Jihozápadní pole, ul. Pražská, Chomutov, uzavření rekultivace", a to společnosti:
Skanska CZ a.s., Divize Pozemní stavitelství Čechy
Štěchovická 2266, 100 36 Praha 10 - Strašnice. 
 
Usnesení RaMěst č.069/03  z 10.2. 2003
Informativní zpráva o finančním krytí dostavby DPS - "Merkur"
-------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
ing. Chytrovi, ved. ORaIM
-------------------------
dopracovat zprávu dle připomínek dle zápisu do jednání RM dne 3. 3. 2003.
 
 
Usnesení RaMěst č.070/03  z 10.2. 2003
Žádost o schválení ceny Tepelné energie a užitkové vody na rok 2003
--------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
zástupcům v dozorčí radě
------------------------
projednat cenu s jednatelem společnosti TEPLO Chomutov, s.r.o. 
 
Usnesení RaMěst č.071/03  z 10.2. 2003
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (částečná revokace usnesení č. 500/00 ze dne 2. 10. 2000, odstavec 1).


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (uzavření smlouvy o vyplacení dotace pro SVJ).


3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
požadavek Finančního úřadu v Chomutově a
u k l á d á
OSMM
----
předání požadovaných údajů.


4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 1472/1 o výměře 338 m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví firmy "ABC Chomutov spol. s r.o." se sídlem Chomutov, Škroupova 1059, za cenu 130,- Kč/m2, tj. 43.940,- Kč, a poz. parcely č. 1472/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví manž. Urbánkových za cenu 130,- Kč/m2, tj. 6.500,- Kč, a dále neschválit odprodej pozemkové parcely p.č. 1472 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví společnosti FINANCE KAPITAL spol. s r.o.


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit směnu p.č. 5378/2 o výměře 368 m2 v k.ú. CV I ve vlastnictví p. E. Olišarové, p. R. Paikrtové, p. J. Olišara a p. V. Olišara za p.č. 5378/1 o výměře 398 m2 ve vlastnictví Města Chomutov v k.ú. CV I s tím, že bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch Města Chomutov na stožáry veřejného osvětlení.


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s t a h u j e
tento bod (splátkový kalendář na dlužné nájemné a služby v NP čp. 4804 Březenecká, CV).


7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
posunutí hrazení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu LUNA čp. 4426 ul. Jiráskova, Chomutov, nájemkyni p. Libuši Chroustové od 1. 2. 2003.


8.
Prodej a pronájem nemovitostí REVOKOVÁNO
----------------------------------------
Rada města Chomutova
p o v ě ř u j e
starostku města
---------------
k vedení jednání se starosty měst a předložení návrhu nájemních
smluv na pronájem kontaktních míst.

Revokováno:
- usn. č. 077/03 z 3. 3. 2003

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej nebytových prostor v panelových domech a v souladu s informacemi uvedenými v přiložené tabulce a v souladu se schválenými podmínkami prodeje nebytových prostor v panelových domech z majetku města Chomutov.


10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- bod stažen


11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o mí
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.072/03  z 10.2. 2003
Prodej bytů z majetku města
---------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit
- prodej bytů dle důvodové zprávy

- usnesení o prodeji č. 143/01 ze dne 6. 8. 2001 pro:
4202/47 Hatašová Alena, Chomutov, Bezručova 4202, spol. podíl 445/38844, cena bytu 32.855, cena pozem. 414, výměra bytu 52.4/4442.1 změnit z důvodů přechodu nájemní smlouvy takto:
4202/47 Karičková Lenka, Chomutov, Bezručova 4002, spol. podíl 445/38844, cena bytu 32.855, cena pozem. 414, výměra bytu 52.4/4442.1

- usnesení o prodeji č. 158/02 ze dne 28. 8. 2002 pro:
4440/8 Gorolová Zdeňka, Chomutov, Komenského 4440, spol. podíl 638/13185, cena bytu 39.957, cena pozem. 1.353, výměra bytu 70.1/1419.3 doplnit z důvodů rozšíření nájemní smlouvy takto:
4440/8 Gábor Milan, Gorolová Zdeňka, Chomutov, Komenského 4440, spol. podíl 638/13185, cena bytu 39.957, cena pozem. 1.353, výměra bytu 70.1/1419.3

- usnesení o prodeji č. 049/02 ze dne 27. 3. 2002 pro:
3916/1 Pekárek Zdeněk, Pekárková Anna, Chomutov, Čechova 3916, spol. podíl 516/9707, cena bytu 29.484, ceny pozem. 1.128, výměra bytu 54.6/1045.8 změnit z důvodu chybného označení čísla jednotky takto:
3916/3 Pekárek Zdeněk, Pekárková Anna, Chomutov, Čechova 3916, spol. podíl 516/9707, cena bytu 29.484, ceny pozem. 1.128, výměra bytu 54.6/1045.8. 
 
Usnesení RaMěst č.073/03  z 10.2. 2003
VVŘ - pronájem NP v objektu LUNA čp. 4426 Jiráskova, Chomutov, o výměře 192,93 m2
----------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
n e v y b r a l a
žádného z přihlášených uchazečů,
r u š í
veřejné výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v čp. 4426 Jiráskova, Chomutov, o výměře 192,93 m2.


 
 
Usnesení RaMěst č.074/03  z 10.2. 2003
VVŘ - přímý prodej objektu č.p. 1090 v Čelakovského ulici včetně stavební parcely č. 939 o výměře 536 m2 v k.ú. Chomutov I
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
n e v y b r a l a
žádného z přihlášených uchazečů a
d o p o r u č u j e  ZM
zrušit veřejné výběrové řízení a objekt zařadit do dražby s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku a minimální cenou 719.000,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.075/03  z 10.2. 2003
Jmenování členů do Správní a Dozorčí rady OP VZP
------------------------------------------------
Rada města Chomutova
n a v r h u j e
do Správní rady OP VZP
-----------------------
ing. Jana Řeháka, p. Jindřicha Stádníka, p. Karla Rovenského, p. Irenu Wachtfeidlovou, Ing. Stanislava Lesáka
a dále
n a v r h u j e
do Dozorčí rady OP VZP
----------------------
Mgr. Miloše Zelenku, ing. Bohumila Bociana, JUDr. Jiřího Polanského.