Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 10.4. 1996
 
 
Usnesení RaMěst č.196/96  z 10.4. 1996
Náhradník na studijní cestu do Holandska
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
p. Ottu Hercíka jako náhradníka na studijní cestu do Holandska organizovanou SESO ve dnech 21. - 28. 4. 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.197/96  z 10.4. 1996
Kontrola plnění usn. č. 670/95
------------------------------
Městská rada v Chomutově
k o n s t a t u j e
nesplnění usn. č. 670/95 v bodě č. 2 a
u k l á d á
p. Mikovcové, vedoucí OŠaK
--------------------------
zajistit do 15. 5. 1996 splnění tohoto bodu usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.198/96  z 10.4. 1996
Kontrola plnění usn. č. 133/96/7
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS s p. Antonínem Hurníkem, bytem CV, Blatenská 4893 a p. Danielem Hurníkem, bytem CV, Stavbařská 4530 na pronájem NP v čp. 3745 Kadaňská ul. v CV s platností od 22. 3. 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.199/96  z 10.4. 1996
Kontrola plnění usn. č. 76/96 (malometrážní prodejny Zahradní)
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento materiál s tím, že záležitost bude projednána se všemi zúčastněnými stranami.
Zúčastněné firmy předloží k jednání MR výpis z obchodního rejstříku o stavu svých společností.


 
 
Usnesení RaMěst č.200/96  z 10.4. 1996
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (body z 3. 4.)
s c h v a l u j e
pronájem NP o celk. vým. 97,83 m2 v 1. a 2. poschodí domu čp. 571 - stravovna důchodců na Blatenské ul. v CV Římskokatolické farnosti - děkanství v Chomutově na nám. 1. máje čp. 2 za symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok pro účely dispečinku Charitní ošetřovatelské služby v rodinách a pro Křesťanské středisko mládeže včetně vyučování náboženství na dobu neurčitou s tím, že alikvotní část provozních nákladů bude řešena včetně jejich smluvních začlenění s ředitelem MÚSS Chomutov
a současně
r e v o k u j e
své usn. č. 56/96/5 ze dne 7. 2. 1996.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
s o u h l a s í
s úhradou částky ve výši 514.692,40 Kč za prokazatelně provedené investice v domě čp. 18 Nerudova ul. v CV spol. s r.o. AGREKOS, Wolkerova čp. 891/10 a
u k l á d á
ing. Müllerovi, vedoucímu OE (garant)
-------------------------------------
JUDr. Rovenskému, právníkovi města
----------------------------------
projednat se spol. s r.o. AGREKOS splátkový kalendář úhrady.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
s c h v a l u j e
pronájem NP o celk. vým. 1.397 m2 - restaurace, býv. učiliště a bufetu v domě čp. 4170 "Jitřenka" v Jiráskově ul. v CV p. Jiřímu Vojtěchovi, bytem CV, Lužická 1701 s nájemným ve výši 500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem rozšíření stávající samoobslužné prodejny potravin a obnovení restaurace a bufetu včetně vybudování prodejny řeznictví a mraz. skladu.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
s c h v a l u j e
pronájem NP - prodejny potravin o vým. 101,10 m2 v přízemí domu čp. 1006 v ul. Vršovců v CV p. Margaretě Voříškové, bytem CV, Gutenbergova 11 s ročním nájemným ve výši 99.000,- Kč na dobu neurčitou za účelem prodeje potravinářského a lahůdkářského zboží s podmínkou, že ke dni uzavření NS uhradí celkový dluh stávajícího nájemce tj. nájemné městu CV a za služby spol. s r.o. Teplo Chomutov.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4. )
s c h v a l u j e
pronájem NP o celk. vým. 68 m2 v 1. poschodí domu čp. 957 v ul. Nerudova, Chomutov p. Zbyškovi Krotkému, bytem CV, Tom. ze Štítného 4212 za roční nájemné ve výši 60.000,- Kč na dobu neurčitou za účelem zřízení kanceláří.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
n e s c h v a l u j e
pronájem na dobu určitou 5-ti let (NP - prodejna "VERA" v přízemí domu čp. 4456 na Březenecké ul. v CV - p. Josef Mašín).

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
o d k l á d á
tento bod (uzavření NS na NP o vým. 1.131,36 m2 v objektu "LUNA" čp. 4426 ul. Jiráskova v CV) a
u k l á d á
p. Voříškovi, vedoucímu odd. kontroly
-------------------------------------
prověřit uhrazení částek za služby a nájemné nájemci objektu LUNA za období let 1992 - 1994.

Revokováno usn. č. 200/97/12 ze dne 5.5.1997
9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
r e v o k u j e
své usn. č. 378/92 ze dne 11. 6. 1992 a
s c h v a l u j e
pronájem volných ploch pod domem čp. 5070 na sídl. Písečná, CV p. Jordákovi, bytem CV, Borová 5141 a
s c h v a l u j e
přidělit zbylé volné plochy pod domy čp. 5071 a 5069 na sídl. Písečná, CV p. Novotnému, bytem Údlice, Lázeňská 102 za účelem vestavby provozoven, za cenu 150,- Kč/m2/rok na dobu určitou 20 let s podmínkou, že vestavby budou realizovány a zprovozněny do 31. 12. 1996. Podmínky z usn. MR. č. 474/95 zůstávají v platnosti.

Revokováno usn. č. 647/99/1d ze dne 6.12.1999

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
s c h v al u j e
uzavření nové NS s firmou C PLUS Zlín na NP v objektu čp. 1113 v ul. 28. října, CV o vým. 78 m2 v ceně 500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem provozování skladu obuvi.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
s c h v a l u j e
umístění světelného reklamního stojanu p. Milanu Krškovi - firma RESPA se sídlem SNP 12, Ústí n. Labem na p.č. 237/2 v k.ú. CV I na dobu 5 let za částku 15.000,- Kč/rok. Částka bude každoročně valorizována. Podmínkou je, že nedojde ke kolizi s jinými smlouvami.


12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na ubytovnu v Křižíkově ul. čp. 1873 v CV Plynostavu spol. s.r.o. CV o vel. 96 m2 na dobu neurčitou za cenu 9.600,- Kč/rok.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
s c h v a l u j e
prodloužení pronájmu p.č. 4694/2 o vým. 13 512 m2 a p.č. 4700/3 o vým. 179 m2 v k.ú. CV I na dobu 5-ti let za nájemné 1,- Kč/m2 pro Český zahrádkářský svaz, zákl. organizace, Zadní Vinohrady a zároveň
s o u h l a s í
s rozšířením zahrádkářské kolonie o p.č. 4707/5 o vým. 4 091 m2 v k.ú. CV I.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
s c h v a l u j e
pronájem p.č. 5215/3 v k.ú. CV I o vým. 537 m2 mgr. Petru Andrtovi, bytem CV, Barákova 1539 a
s o u h l a s í
s uzavřením NS na dobu 10-ti let za nájmené 50,- Kč/m2 za účelem vybudování manipulační a parkovací plochy k objektu čp. 4968 s tím, že nájemce provede položení zámkové dlažby na vlastní náklady.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
n e s c h v a l u j e
žádost p. Miroslava Baloga, bytem CV, Březenecká 4750 o pronájem části p.č. 2565 v k.ú. CV II o vým. 60 m2 za účelem vybudování parkoviště.


16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
s c h v a l u j e
pronájem p.č. 3269 v k.ú. CV II o vým. 1413 m2 k zahrádkářským účelům p. Josefu Markesovi, bytem CV, Bezručova 2294 a
s o u h l a s í 
s uzavřením NS na dobu neurčitou za nájemné 1,- Kč/m2/rok.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části p.č. 2439 v k.ú. CV I na dobu 10-ti let majitelům domu čp. 1169 a 1149 v Beethovenově ul. za účelem vybudování příjezdové komunikace, která bude realizována za těchto podmínek:
- povrch z polovegetačních tvárnic nebo zámkové dlažby
- průjezd cca 10 vozidel denně
- oddělení komunikace od školních ploch zábradlím vysokým min. 120 cm a živým plotem, který bude bránit šíření příp. hluku a prachu
- ve sjezdu silniční obruby budou sníženy max. + 4 cm od stávající nivelety vozovky, oboustranně v délce 1 m do stávající výšky obrub
- bude zachován plynulý podélný profil stávajícího chodníku
- zřízení vjezdu nutno odsouhlasit zástupcem Policie ČR DI
- stavbou nebude poškozováno a znečišťtováno zařízení v naší správě
- při realizaci bude zachována bezpečnost pěšího a silničního provozu

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
s uzavřením NS na část pozemku č. 1676 o vým. 112 m2 v k.ú. CV I s vlastníky p. Bertou a Mir. Krátkých a to za 3 roky zpětně a do doby majetkoprávního vypořádání za cenu 18,- Kč/m2/rok tj. 7.896,- Kč (od 1. 5. 92 do 31. 3. 96).
Další nájemné bude splatné vždy čtvrtletně do 15. dne měsíce následujího a to do doby majetkoprávního vyřešení.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit uzavření smluv o zpětném převodu vlastnictví pozemků pod garážemi na město.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 3. 4.)
b e r e  n a  v ě d o m í
plnění usn. MR č. 22/96/10.


1/I.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 10. 4.)
s c h v a l u j e
uzavření nové NS s firmou PRO Svit - tř. Tom. Bati, Zlín v objektu čp. 5305 na sídl. Zahradní v CV o vým. 324,41 m2 za cenu 450,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem provozování obchodní kanceláře, skladu a prodejny obuvi, kožené galanterie, punčoch a doplňkového zboží.
Navržená cena bude hrazena z prodejních a kancelářských ploch, ze skladových a výrobních ploch bude hrazeno 70 % a z ostatních ploch (WC, chodby a pod.) 50 %.


2/I.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 10. 4.)
s c h v a l u j e
uzavření nové NS s p. Emilem Mňahončákem, bytem CV, Kamenný Vrch 5280 na změnu užívání dosud pronajatých NP v ul. Blatenská 4092, CV na provozování vinárny o vým. 172 m2 za cenu 500,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

3/I.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 10. 4.)
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování sloupových hodin s otočnou reklamou firmě TECHNOPORT ČR se sídlem v Kladně, Stará ul. 89 na parcelách č.: 2720, 308/3 a 274 za cenu 7.000,- Kč/ rok za každé instalované hodiny na dobu určitou 5 let. Podmínkou je, že nedojde ke kolizi s jinými smlouvami.

4/I.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 10. 4.)
s c h v a l u j e
umístění 3 ks reklamních poutačů firmě BHC - Media spol. s r.o. na oplocení areálu MŠ - ulice B. Němcové, CV (p.č. 216 v k.ú. CV I) a na štítu obytného domu čp. 5099 Školní pěšina Chomutov v ceně 1.000,- Kč/m2/rok na dobu určitou 3 let.

5/I.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 10. 4.)
s c h v a l u j e
uzavření nové NS s p. Miroslavem Olmerem, bytem CV, Lipská 2099 na NP v přízemí domu čp. 933 ul. Škroupova CV o vým. 69 m2 k provozování provozovny malířství na dobu neurčitou, za cenu 400,- Kč/m2/rok (280,- a 200,- Kč/m2/rok).

6/I.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 10. 4.)
r e v o k u j e
své usn. č. 56/96/8 ze dne 7. 2. 1996 a
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP v objektu čp. 5306 na sídl. Písečná v CV o celk. vým. 886,18 m2 s mgr. Petrem Andrtem, bytem CV, Barákova 1539/10 na dobu neurčitou za cenu 400,- (280,- a 200,-) Kč/m2/rok za účelem provozování prodejny potravin.

7/I.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 10. 4.)
s c h v a l u j e
uzavření NS na pronájem p.č. 4305/13, 4305/20, 4305/21, 4305/22 se společností Svět koberců s.r.o. se sídlem v Karlových Varech, Jáchymova 80, na dobu 10-ti let se sazbou za roční pronájem za zastavěné pozemky ve výši 200,- Kč/m2 a za ostatní plochy 50,- Kč/m2.
8/I.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 10. 4.)
s c h v a l u j e
pronájem části p.č. 4519/6 v k.ú. CV I o vým. 3 200 m2 za účelem provozování cvičiště psů státní policie, MěPo a kynologického klubu Krásnoočko p. Josefu Prášilovi, bytem CV, Dukelská 1265 a
s o u h l a s í
s uzavřením NS na dobu neurčitou za nájemné 3,- Kč/m2/rok.

9/I.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově (bod z 10. 4.)
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  n a  v ě d o m í
majetkoprávní vypořádání pozemků část 3160/1, 2301, 3161 a 3172/1 v k.ú. CV II, které jsou dědictvím p. Anežky Novákové formou notářského zápisu dle § 585 OZ a
d o p o r u č u j e  MZ
uznat vlasnictví p. Anežky Novákové k pozemkům v k.ú. CV II dle zpracovaného geometrického plánu.


 
 
Usnesení RaMěst č.201/96  z 10.4. 1996
Rozšíření nástupní plochy centrální zastávky MHD ul. Palackého v CV
-------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s podmínkami nájmu a následné koupě pozemku části parcely č. 2587/2 souvisejícího s realizací rozšíření nástupní plochy vystavené majitelem Povodí Ohře a.s. Chomutov a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-------------------------------
koordinovat realizaci dolní části centrální zastávky s realizací generální opravy primerního horkovodního potrubí.


 
 
Usnesení RaMěst č.202/96  z 10.4. 1996
Obnova náměstí 1. máje
----------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
znění předložené smlouvy o dílo na zhotovení projektových prací - Obnova náměstí 1. máje a
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
-----------------------------
podpisem této smlouvy.

 
 
Usnesení RaMěst č.203/96  z 10.4. 1996
Problematika vlastnictví býv. Svazarmu CV - část cvičiště autoškoly
-------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OSMM
---------------------------
pokračovat dále v majetkoprávním vyrovnání.


 
 
Usnesení RaMěst č.204/96  z 10.4. 1996
Rozbor hospodaření za rok 1995
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
rozbor hospodaření za rok 1995,
b e r e  n a  v ě d o m í
že zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 1995 bude předložena dodatečně,
s c h v a l u j e
výsledky hospodaření za rok 1995 včetně navržených opatření a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit výsledky hospodaření za r. 1995 včetně příloh.


 
 
Usnesení RaMěst č.205/96  z 10.4. 1996
Návrh rozpočtové změny č. 16
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 79 § 01 pol. 2123 o částku 124.360,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 719 odd. 32 § 10 pol. 5201 o částku 124.360,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.206/96  z 10.4. 1996
Rozdělení finančních prostředků sportovním a společenským organizacím
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit poskytnutí finančních prostředků podle přiložené zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.207/96  z 10.4. 1996
Zápis do 1. tříd ZŠ a do MŠ v CV
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informativní zprávu. 
 
Usnesení RaMěst č.208/96  z 10.4. 1996
Měsíčník Život a kultura města CV
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.209/96  z 10.4. 1996
Nájemní smlouva na pronájem hřiště ZŠ Chomutov, Heyrovského ul.
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
t r v á
na svém usnesení č. 18/96 ze dne 17. 1. 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.210/96  z 10.4. 1996
Návrhy vycházející z bytové komise dle zápisu z 29. 3. 1996
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s o u h l a s í
1) s řešením žádostí občanů dle bodů 1) - 5) zápisu BK s výjimkou bodu
č. 4.2., který se vrací zpět BK k projednání
2) s revokací usnesení č. 672/95 ze dne 8. 11. 1995 dle bodu 1.12.
zápisu BK


 
 
Usnesení RaMěst č.211/96  z 10.4. 1996
Prošetření přijetí pracovnic na odbor bytového hospodářství
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Voříškovi, vedoucímu odd. kontroly
--------------------------------------
prošetřit způsob přijetí pracovnic na OBH v měsíci březnu a dubnu 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.212/96  z 10.4. 1996
Organizační zabezpečení jednání MZ dne 17.4.
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.213/96  z 10.4. 1996
Návrh na vyřazení movitých věcí v majetku města
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu likvidační komise a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit návrh likvidační komise na vyřazení movitých věcí v majetku města.


 
 
Usnesení RaMěst č.214/96  z 10.4. 1996
Vyřízení stížnosti na způsob užívání NP v č.p. 3938 ul. Kosmonautů
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu odd. kontroly a na jejím základě
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
oznámit nájemkyni p. Fišerové, že pokračování nájemního vztahu v NP suterénu č.p. 3938 ul. Kosmonautů bude schváleno za následujících podmínek:
- bude potvrzena nová NS na správný způsob užívání NP, s výší
nájemného uvedeného v NS s platností od 1. 1. 1996
- nájemkyně provede úpravu vstupních mříží tak, aby nebyli ostatní
nájemníci rušení hlukem v termínu do 30. 4. 1996
- nájemkyně upraví uzavírací dobu na 21,30 hod. tak, aby v žádném
případě nebyli nájemníci bytů rušení v době nočního klidu
- budou prováděny kontroly orgánů města včetně MěPo k dodržování
pořádku i zavírací doby - v případě opakovaných zjištění nedodržení
pořádku nebo překročení prodejní doby bude nájemní vztah ukončen.


 
 
Usnesení RaMěst č.215/96  z 10.4. 1996
Návrh na schválení změn v úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na schválení změn v úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče a
s c h v a l u j e
změny v úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče dle Sbírky zákonů č. 66/1996, vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne
13. 3. 1996, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů s účinností ode dne 1. 4. 1996 v plném znění jak jsou v návrhu uvedeny.


 
 
Usnesení RaMěst č.216/96  z 10.4. 1996
Návrh odměn předsedům komisí MěRa
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny předsedům komisí v navržené výši dle důvodové zprávy.

 
 
Usnesení RaMěst č.217/96  z 10.4. 1996
Návrh mimořádných odměn vedoucím odborů MěÚ
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
návrh tajemníka MěÚ na poskytnutí odměn vedoucím odborů MěÚ za úspěšné splnění mimořádných úkolů v prvním čtvrtletí r. 1996 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a
u k l á d á
ing. Halašovi, tajemníkovi MěÚ
------------------------------
zajistit realizaci schválených návrhů.
Tento návrh je v souladu s nařízením vlády ČR č. 253, § 10, odst. 9.


 
 
Usnesení RaMěst č.218/96  z 10.4. 1996
Návrh mimořádných odměn tajemníkovi a řediteli MěPo
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
poskytnutí mimořádné odměny ing. Pavlu Halašovi, tajemníkovi MěÚ a p. Josefu Olišarovi, řediteli MěPO za úspěšné splnění mimořádných pracovních úkolů v prvním čtvrtletí 1996 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a
u k l á d á
ing. Halašovi, tajemníkovi MěÚ
------------------------------
zajistit realizaci schválených návrhů.


 
 
Usnesení RaMěst č.219/96  z 10.4. 1996
Úprava nájemného z bytu dle vyhl. MF č. 176/93 Sb. ve znění vyhl. MF
--------------------------------------------------------------------

Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a a  s c h v a l u j e
výši maximálního koeficientu každoročního růstu nájemného v závislosti na velikosti obce - K 1,11.


 
 
Usnesení RaMěst č.220/96  z 10.4. 1996
Zabezpečení voleb
-----------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.