Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 10.5. 1995
 
 
Usnesení RaMěst č.270/95   z 10.5. 1995
Zkušební provoz tržnice na Husově nám.
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
TSmCh zkušební provoz tržního místa na Husově nám. v Chomutově od 12.5. 1995 do konce měsíce května r. 1995.


 
 
Usnesení RaMěst č.271/95   z 10.5. 1995
Problematika firmy Chance a.s.
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost firmy Chance a.s.,
o d m í t á
účast zástupců této společnosti v jednání MR a
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
-----------------------------
p. Říhu, zástupce starosty
---------------------------
jednáním s touto společností o podmínkách provozu sázkové kanceláře ve městě CV s tím, že podmínkou souhlasu města bude smluvní závazek o sponzorském daru této společnosti městu CV ve výši 100 - 120.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.272/95   z 10.5. 1995
Přizvání p. Tesárkové do jednání MR
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
v y h o v u j e
žádosti p. Tesárkové přijetí do jednání MR pod podmínkou, že před jednáním prokáže splacení dluhu podle splátkového kalendáře.


 
 
Usnesení RaMěst č.273/95   z 10.5. 1995
VŘ na vedoucího OSS
-------------------
Městská rada v Chomutově
p r o v e d l a
VŘ na obsazení místa vedoucího OSS a ze zúčastněných uchazečů na návrh tajemníka MěÚ
j m e n u j e
do této funkce ing. Milana Pikla. 
 
Usnesení RaMěst č.274/95   z 10.5. 1995
VŘ na vedoucího OŽPaÚP
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o v e d l a
VŘ na obsazení místa vedoucího OŽPaÚP a ze zúčastněných uchazečů na návrh tajemníka MěÚ
j m e n u j e
do této funkce ing. Milana Blumu dnem nástupu do pracovního poměru.

Revokováno usn.č. 281/95 ze 17.5.1995.


 
 
Usnesení RaMěst č.275/95   z 10.5. 1995
VŘ na vedoucího OHaS
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o v e d l a
VŘ na obsazení místa vedoucího OHaS a ze zúčastněných uchazečů
n e v y b r a l a
nikoho.


 
 
Usnesení RaMěst č.276/95   z 10.5. 1995
VŘ na ředitele MěPo
-------------------
Městská rada v Chomutově
p r o v e d l a
VŘ na obsazení místa ředitele MěPo a ze zúčastněných uchazečů na návrh starosty města
j m e n u j e
do této funkce p. Josefa Olišara dnem nástupu do pracovního poměru.


 
 
Usnesení RaMěst č.277/95   z 10.5. 1995
Výběrová komise na výstavbu ČSPH "Dopravní závod"
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
j m e n u j e
výběrovou komisi na výstavbu ČSPH "Dopravní závod" ve složení:
- ing. Bocian, ing. Drlý, ing. Müller, ing. Chytra, p. Pavlis a
s v o l á v á
jednání výběrové komise na 11. 5. 1995 od 10,00 hodin.