Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 10.6. 1993
 
 
Usnesení RaMěst č.348/93  z 10.6. 1993
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
převod NS na parcelu č. 1626 v k.ú. Chomutov I o výměře 905 m2 z p. Neuymaera na p. Gubíka, Bezručova 4202, Chomutov

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
zveřejnění odprodeje části stavební parcely č. 4188/1 o výměře 670 m2 se záměrem pro pana Nazarčíka

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej části parcely č. 119 o výměře cca 50 m2 firmě Dyršmíd

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej pozemku č. 2802 v k.ú. Chomutov I o výměře 92 m2 p. S. Gutmannovi, Stavbařská 4521, Chomutov a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
-----------------------------------------------------------
stanovit návrh kupní ceny do jednání MZ


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
pronájem části parcely č. 1471 o výměře cca 629 m2 firmě ABC a s pronájmem části parcely č. 1471 o výměře cca 546 m2 p. J. Šnáblovi s tím, že zůstane zachován průjezd do zadních domů. Přesná výměra bude upřesněna po zhotovení geometrického plánu.

Městská rada
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
--------------------------------------------------------------------------------------------------
předložit do příštího jednání MR návrh nájemného


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e m á  n á m i t e k
proti pronájmu části pozemku č. 5885/48 v k.ú. CV I Kamenná o výměře cca 30 m2, který je majetkem PBH pí. M. Karchňákové, Široké Třebice, k výstavbě malometrážní prodejny

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s o u h l a s í
s pronájmem nebo zřízením věcného břemene k parcelám č. 661/1,2,3, 659/1, 681/1 v k.ú. CV I


8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
se zveřejněním pronájmu parcely č. 4343 o výměře 442 m2


9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
odprodej parcely č. 2764 o výměře 124 m2 v k.ú. CV II za cenu 150,- Kč/m2 ing. A. Holečkovi, Palachova 2651, Chomutov


10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
odprodej části pozemku č. 4353 o výměře 8 m2 v k.ú. CV I za cenu 150,- Kč/m2 p. M. Škárkovi, Dobrovského 4830, Chomutov


11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
odprodej parcely č. 147/2 o výměře 234 m2 v k.ú. CV II za cenu 150,- Kč/m2 p. F. Hrdličkovi, Kostnická 2343/41, Chomutov


12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
cenu nájmu za pozemek o velikosti 30 x 30 m ve výši 1.200 Kč za rok P. Najmanovi, Luční 4616, Chomutov

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
uzavření NS s pí. S. Břešťanovou, Holešická 4740, Chomutov na pronájem pozemku č. 4801/9 o výměře 70 m2 za podmínek, které pí. Břešťanová navrhuje. Pokud se pí. Břeštanová rozhodne NS nepodepsat, nebude další pronájem tohoto pozemku uskutečňován

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s o u h l a s í
s prodejem ani pronájmem pozemku č. 5250/2 o výměře 54 m2 p. V. Srbeckému, Na Lucině 4318, Chomutov na základě stanoviska StÚ


15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu pozemku č. 1942/10 o výměře cca 50 m2 se záměrem výstavby malometrážní prodejny

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s o u h l a s í
s přidělením náhradních pozemků č. 2099, 2100, 2101 a 2102 v ul. Lipská pí. Revické B. a doporučuje jí, vytipovat si náhradní pozemky odpovídající stejné hodnotě vzhledem k pozemkům, které jsou předmětem restituce


17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
nákup pozemků č. 3207/ 44 - 53 o celkové výměře 3.399 m2 od pí. A. Kopecké za cenu 150,- Kč/m2 a doporučuje pí. Kopecké odprodej těchto pozemků přímo uživatelům


18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
o d k l á d á 
projednání pronájmu parcely č. 3222/3 o výměře 1 357 m2 a
u k l á d á
ing. Piklovi, ved. StÚ
----------------------
doložit vyjádření stanoviska všech sousedů k záměru zřízení zahradní restaurace


19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
bezplatný převod pozemku č. 5885/57 v k.ú. Chomutov o výměře 1089 m2 z majetku a.s. ČEZ, Jungmannova 29, Praha 1 - Nové Město na město


20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje garáží č. 213, 214, 215, 217 včetně zastavěných pozemků č. 5662, 5664, 5663 a 5665 se záměrem prodeje stávajícím uživatelům a
u k l á d á
odboru kontroly
----------------
prověřit prodej sousední garáže za 2.000,- Kčs


21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
pronájem NP v I. patře ve staré radnici po okresním štábu CO Nadaci F.J.Gerstnera společně s dobrovolným sborem hasičů


22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
pronájem NP v ul. Smetanova 1918 p. S. Pánkovi, Zengerova 4120, Chomutov za účelem zřízení pěstírny akvarijních rybek s tím, že bude předloženo stanovisko hygienika

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
pronájem NP v domě č.p. 10 na nám. 1. máje ve 2. patře domu o celkové ploše 107 m2 p. Součkovi

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
s přidělením bytů IV. kategorie 1+1 a 1+2 v ul. Školní čp. 1086 p.Homolovi, Šafaříkova 2850, Chomutov za účelem bydlení s tím, že přenechá městu, po opravě bytové jednotky, vlastní byt I. kategorie 1+3 ul. Šafaříkova

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
převedení NS na NP v restauraci LUNA z PVT na Svaz tělesně postižených

26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e d o p o r u č u j e  MZ
schválit slevu na cenu nemovitosti pro p. J. Klímu, Beethovenova 3887, Chomutov

27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e d o p o r u č u j e MZ
zvýšení slevy, která byla již poskytnuta p. Kekelovi J., Kadaňská 3738, Chomutov


28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozdělení platby za nemovitost pí. Snozové E., Ruská 78/16, Chomutov a to tak, že 1. splátka bude činit 60% nyní tzn. do 30. 6. 1993 a druhá splátky ve výši 40% po roce

29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
umoření nájemného na dům čp. 13 nám 1. máje ing. M. Falešníkovi, U Hačky 4719, Chomutov ve výši 31.565,- Kč tvorbou nákladů na opravy uvedené v žádosti za předpokladu, že bude nejdříve uhrazena zbývající část dluhu

30.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
od nájemného odečíst částku 24.641,- Kč, kterou p. Homola prokazatelně vynaložil na opravu objektu v ul. Školní 1086, Chomutov

31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
projednala návrh komplexního využití lokality Bezručova údolí a budovy I. mlýna v Chomutově a
d o p o r u č u j e  MZ
neodprodávat I. mlýn p. Fialovi, který o odprodej požádal a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
------------------------------------------------------------
projednat s ředitelem PKZOO výpověď z nájemní smlouvy p. Fialovi v rámci podmínek stanovených touto smlouvou a
s c h v a l u j e
návrh využití lokality Bezručovo údolí a budovy I. mlýna tak, jak jej Městské lesy navrhují a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
-----------------------------------------------------------
MVDr. Rabasovi, řediteli PKZOO
------------------------------
p. Tuháčkovi, řediteli Městských lesů
--------------------------------------
připravit návrh na převod budovy ze správy PKZOO do správy Městských lesů

32.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ:
- čp. 1310 ul. Škroupova - odprodej domu za cenu 349.700,- Kč

- čp. 3331 ul. Školní - prodej realizovat formou nabídky stávajícím
uživatelům bytových jednotek, v případě nezájmu ponechat dům v majetku města

- čp. 42/2 ul. Mostecká - prodej realizovat formou nabídky stávajícímu uživateli za smluvní cenu

- čp. 3150 ul. Zborovská - ponechat v majetku města

- čp. 663 ul. Na příkopech - odprodat stávajícímu uživateli za smluvní cenu

- čp. 3197 ul. V přírodě - nabídnout odprodej stávajícím uživatelům do spoluvlastnictví, v případě nezájmu ponechat v majetku města

- čp. 3743 ul. Kadaňská - ponechat dům v majetku města

- čp. 2459 ul. Lipská - ponechat dům v majetku města

- čp. 2294 ul. Bezručova - ponechat dům v majetku města

- čp. 2211 ul. Lidická - ponechat dům v majetku města

- čp. 3719 ul. Fibichova - zařadit do prodeje se stejným způsobem řešení jako při prodeji Okálů

- čp. 1033 ul. 28. října - ponechat dům v majetku města

- čp. 1176 ul. Vršovců - odprodej dle podmínek stanovených pro prodej domů

- čp. 1847 ul. Pionýrů - odprodej do spoluvlastnictví, v případě nezájmu ponechat v majetku města

- čp. 819 ul. Riegrova - odprodej dle podmínek stanovených pro prodej domů

- čp. 1339 ul. Na Moráni - odprodej stávajícím uživatelům za sníženou smluvní cenu, v případě nezájmu ponechat v majetku města

- čp. 1363 ul. Na Moráni - odprodej stávajícím uživatelům podle podmínek stanovených k odprodeji, v případě nezájmu ponechat v majetku města

- čp. 3125 ul. Zborovská - odprodej do spoluvlastnictví, v případě nezájmu ponechat v majetku města

- čp. 3315 ul. Školní - odprodej do spoluvlastnictví, v případě nezájmu ponechat v majetku města

- čp. 1524 ul. Zborovská - odprodej do spoluvlastnictví, v případě nezájmu ponechat v majetku města

- čp. 3115 ul. Čechova - odprodej do spoluvlastnictví, v případě nezájmu ponechat v majetku města


Městská rada
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s majetkem města
--------------------------------------------------------
předložit tyto domy do jednání MZ 17.6.1993

33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
-----------------------------------------------------------
zveřejnit výběrové řízení na vypracování záměru realizace opravy domu čp. 1623 v ul. Dukelská pro nepřizpůsobivé občany (návrh na řešení včetně fin. nákladů). Podrobné podmínky výběrového řízení stanovit společně s pí. Wottawovou. Výsledky výběrového řízení a konečný návrh předložit do jednání MR dne 12. 8. 1993.


34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
pronájem části půdního prostoru za účelem zřízení bytu v domě čp. 1510 ul. Zborovská p. A. Hájkovi za podmínek navrhovaných komisí SMM


35.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
----------------------------------------------------------
požádat OÚ o převedení majetku příspěvkových organizací na město a zjistit majetkoprávní vztah města ke stávající budově KaSSu vystavěné v rámci KBV

36.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
odprodej zastavěné plochy č. 3511/9 pod objektem Smíchovské pivnice p. M. Košťálkovi, M. Kopeckého 4816, Chomutov a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
zveřejnit se záměrem


37.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
o d k l á d á
žádost o sepsání smlouvy o budoucí smlouvě s RNDr. Pacákovou a MUDr. Novákem až do doby schválení formy privatizace NsP Chomutov38.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
se zveřejněním pronájmu pozemku č. 2861/2 a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
-----------------------------------------------------------
připravit návrh ceny za pronájem tohoto pozemku a vyjasnit majetkoprávní vztahy k části pozemku zastavěného garážemi


39.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
-----------------------------------------------------------
přehodnotit návrh výše nájemného pozemku č. 4342 a předložit do dalšího jednání MR


 
 
Usnesení RaMěst č.349/93  z 10.6. 1993
Doplňující návrh k privatizačnímu projektu NsP Chomutov
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
projednat a schválit doplnění základního privatizačního projektu NsP v Chomutově o projednaný a předložený dodatek.


 
 
Usnesení RaMěst č.350/93  z 10.6. 1993
Kontrola plnění usnesení MR č. 278/93
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Bilincovi, ved. MHDO
-------------------------
okamžitě dopracovat provozní dobu tržiště na Husově náměstí, pokud není v tržním řádu uvedena.


 
 
Usnesení RaMěst č.351/93  z 10.6. 1993
Kontrola plnění usnesení MR č. 314/93
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
z p r o š ť u j e
Mgr. Kačicovou, právničku MÚ úkolu vyplývajícího z usnesení MR č. 314/93 z kapacitních důvodů a
p o n e c h á v á
tento úkol plně v kompetenci JUDr. Koníčka.
Pracovníci kontrolního odboru budou JUDr. Koníčkovi k dispozici.


 
 
Usnesení RaMěst č.352/93  z 10.6. 1993
Kontrola plnění usnesení MR č. 303/93 - připravit seznam obytných domů
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Kopřivovi, řediteli PBH
--------------------------
zpracovat seznam konkrétních žadatelů o konkrétní domy v opraveném
termínu do 31.7.93 kompletně v celém rozsahu a předat předsedovi komise SMM p. Kořenovi.


 
 
Usnesení RaMěst č.353/93  z 10.6. 1993
Kontrola plnění usnesení MR č. 303/93 - zásady prodeje panelových domů
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
k o n s t a t u j e,
že část usnesení MR č. 303/93, týkající se zásad prodeje panelových domů je nesplněna a
u k l á d á
p. Kopřivovi, řediteli PBH
--------------------------
svolat do týdne pracovní skupinu k vypracování návrhu zásad prodeje panelových domů. Nesplnění úkolu se promítne ve stanovení odměn řediteli PBH.


 
 
Usnesení RaMěst č.354/93  z 10.6. 1993
Kontrola plnění usnesení MR č. 29O/93 - určení nájemného
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zvýšit čistý nájem NP o 100% na částku ve výši 3.670,- Kč měsíčně pro p. Burketa, Beethovenova čp. 950, Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.355/93  z 10.6. 1993
Kontrola plnění usnesení MR. č. 303/93 - bývalé zahradnictví
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
-----------------------------------------------------------
zveřejnit výběrové řízení a obeslat dosud přihlášené zájemce.


 
 
Usnesení RaMěst č.356/93  z 10.6. 1993
Výběrové řízení - NTL plynovod Nové Spořice
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o dodavateli stavební akce "NTL plynovod - Nové Spořice", kterým je Vodohospodářská společnost s.r.o. Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.357/93  z 10.6. 1993
Rekonstrukce střechy na Městských lázní
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, ved. TIO
-----------------------
za spoluúčasti nájemce Městských lázní a p. Janovského, člena MR
----------------------------------------------------------------
připravit návrh rozpočtu na opravu střechy Městských lázní a postupu opravy. 
 
Usnesení RaMěst č.358/93  z 10.6. 1993
Revokace části usnesení č. 334/93 ze dne 3.6.1993
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
část usnesení MR č. 334/93 a
s t a n o v u j e
kompetence stavební komise takto:
- do 300 tis. Kč na podkladě výběrového řízení - vedoucí jednotlivých odborů a organizací
- nad 300 tis. Kč městská rada na základě doporučení stavební komise


 
 
Usnesení RaMěst č.359/93  z 10.6. 1993
Výběrové řízení na dodavatele oprav obrusných vrstev silnic I/7 a I/13
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
s tím, aby:
1) Dodavatelem oprav u:
a) nástřiků udržovacích nátěrů ramen I/13 a I/7 se zahrnutím provedení i bodové výspravy byla firma BALTOM
b) oprav podélných deformací I/7 Pražská byla firma SAB
c) oprav podélných deformací, příčných deformací, mrazových trhlin silnice I/13 byla firma SAB
d) oprav podélných deformací silnice I/7 Vodárna byla firma SAB
e) vyrovnání nerovností a opotřebovaného povrchu křižovatky ul. Palackého - Lipská - Zborovská - Wolkerova byla firma SAB

2) Věcný rozsah a výše finančního krytí na akci oprav silnice I/7 Vodárna byl upřesněn až po jednání komise k výběrovému řízení na rekonstrukci ulice Politických vězňů, které proběhne po 21. 6. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.360/93  z 10.6. 1993
Odvolání ředitele MP
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
situaci v městské policii v Chomutově a na základě jednání s oběma stranami
r o z h o d l a
takto:
1) o d v o l á v á
ing. Jaroslava Vostrého z funkce ředitele MP s platností od 11.6.1993

2) p o v ě ř u j e
p. Lidinského Jana
------------------
řízením Městské policie v Chomutově s účinností od 11.6.1993

3) u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MěÚ
-----------------------------
vypsat neodkladně výběrové řízení na obsazení funkce ředitele MP ve městě Chomutově

4) u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MěÚ
-----------------------------
navrhnout složení komise pro výběrové řízení na funkci velitele MP
termín 24. 6. 1993

5) p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
----------------------------
vypracováním zprávy pro sdělovací prostředky o důvodech odvolání ředitele MP.


 
 
Usnesení RaMěst č.361/93  z 10.6. 1993
Uzavření nájemních smluv
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a   v ě d om í
předloženou zprávu vč. zápisu z bytové komise a
s c h v a l u j e  ji.

Zároveň
u k l á d á
pí. A. Wottawové, vedoucí oddělení hospodaření s byty
-----------------------------------------------------
- uzavřít nájemní smlouvy na konkrétní byty pro opravu svépomocí se žadateli dle bodu 1) zápisu bytové komise
- uzavřít nájemní smlouvy se žadateli, kteří požadují výměnu bytu
(menší či větší) a svůj stávající byt dají městu k dispozici dle bodu 2) zápisu bytové komise
- uzavřít nájemní smlouvy se žadateli o přidělení náhradních bytů dle
bodu 3) zápisu bytové komise
- uzavřít nájemní smlouvy se žadateli o byty mimo pořadník dle bodu 4)
zápisu bytové komise


 
 
Usnesení RaMěst č.362/93  z 10.6. 1993
Návrh na uzavření nájemních smluv na zřízení bytů do půdních prostor
--------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
Mgr. Kačicové, právničce MěÚ
----------------------------
odborně prověřit smlouvy o budoucí smlouvě a smlouvy o finanční spoluúčasti ve smyslu možnosti změny znění těchto smluv.
Termín: jednání MR 24.6.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.363/93  z 10.6. 1993
Odvolání ředitele PBH
---------------------
Městská rada v Chomutově
na základě výsledků šetření kontrolní komise
o d v o l á v á
pana Václava Kopřivu
--------------------
z funkce ředitele st. podniku PBH Chomutov k 30. 6. 1993 a
p o v ě ř u j e
p.Františka Kotíka, dosavadního provoznětechnického náměstka
-------------------------------------------------------------
řízením st. podniku PBH Chomutov s účinností od 1. 7. 1993.


 
 
Usnesení RaMěst č.364/93  z 10.6. 1993
Doplatek prémií ředitele PBH Chomutov p. Kopřivy za rok 1992
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
na základě zjištěných nedostatků a neplnění uložených úkolů
s n i ž u j e
doplatek roční prémie za rok 1992 pro pana V. Kopřivu, ředitele st.p. PBH Chomutov o 3 tis. Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.365/93  z 10.6. 1993
Návrh smlouvy na pronájem parcel fy SHELL CS.
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
znění nájemních smluv na pronájem parcel firmě SHELL CS. ve znění předložených ve variantě z 1. 6.1993 s těmito úpravami:
- výše nájemného bude 100,- Kč za m2
- nájemné bude každoročně valorizováno podle úředního indexu nárůstu cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem
- čl. III. bude ve variantě b)
- čl. IV. bod 1 a) bude 35OO,- Kč
- čl. IV. bod 1 b) druhý odstavec bude celý vyškrtnut
- čl. V. bude znít: Chomutov souhlasí s navrženým rozsahem výstavby a rozvojem čerpací stanice specifikovaným v čl. II. a souhlasí s provozem čerpací stanice v jakoukoliv denní a noční dobu stejně jako o nedělích a svátcích.
- čl.X. se celý vypouští

Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
----------------------------
podpisem těchto smluv.
 
 
Usnesení RaMěst č.366/93  z 10.6. 1993
Zvýšení úhrady za pobyt v ústavech sociální péče pro dospělé občany
-------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost o odsouhlasení zvýšené úhrady za pobyt v ústavech sociální péče pro dospělé občany a
u k l á d á
p. E. Blábolilové, vedoucí odboru SVaZ
--------------------------------------
zajistit realizaci citované vyhlášky přes ředitele MÚSS Chomutov p. Doležala s účinností od 1. 3. 1993.


 
 
Usnesení RaMěst č.367/93  z 10.6. 1993
Jmenování a schválení dobrovolného velitele, preventisty a vedoucího školícího a informačního střediska požární ochrany
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
1) velitele dobrovolné jednotky PO města p. Jana Křepelku
2) preventistu města p. Zdeňku Janů
3) vedoucího školícího a informačního střediska PO ing. Miroslava Janíka
a dále
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
--------------------------------
- vybavit schválené funkce jmenovacími dekrety pro plnění úkolů PO města
- schváleným pracovníkům urychleně zpracovat harmonogram plnění úkolů PO města a seznámit je se závěry prověrky OS Sboru PO z ledna 1993
z m o c ň u j e
p. Františka Kunu, vedoucího úseku PO města
---------------------------------------------
ke konzultacím jednotlivých záměrů a požadavků úseků PO města.


 
 
Usnesení RaMěst č.368/93  z 10.6. 1993
Konkurzní řízení pro ředitele škol s právní subjektivitou zřizované městem Chomutovem na základě výjimky MŠ ČR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   s c h v a l u j e
- uspořádání konkurzního řízení na funkci ředitele Základní umělecké školy v Chomutově dle návrhu Školského úřadu v Chomutově
- jako zástupce města - předsedu konkurzní komise
p. Františka Ptáčka, člena městské rady
---------------------------------------
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
potvrdit ve funkcích ředitelů 1. Zvláštní školy - p. Jiřího Kadluse a 2. Zvláštní školy - p. Beranovou Marii


 
 
Usnesení RaMěst č.369/93  z 10.6. 1993
Návrh na opatření k žádosti města MOGILEVA
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
- žádost města Mogileva o poskytnutí humanitární pomoci ve formě ozdravného pobytu dětí
- opatření k poskytnutí humanitární pomoci včetně finančních prostředků,
s c h v a l u j e
- podíl na finanční úhradě ve výši 3O.2OO Kč pro ozdravný pobyt 42 nemocných dětí z černobylské oblasti v ŠvP Volyně
- pokud ostatní města nepřispějí v navrhované výši, uhradí město Chomutov chybějící částku do výše 70.560 Kč.
a dále
u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MěÚ
-----------------------------
informovat starostu města Mogileva o přístupu a finanční pomoci města Chomutova a dalších čtyř měst v rámci okresu, včetně zabezpečení této humanitární akce po stránce finanční a organizační v celém jejím průběhu až do konce.

 
 
Usnesení RaMěst č.370/93  z 10.6. 1993
Prodej KPDS
-----------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
stavebnímu úřadu
---------------
ve správním řízení přidělit čp. pro rozestavěný objekt kulturního domu v Chomutově tak, aby nebyly porušeny platné legislativní předpisy.

 
 
Usnesení RaMěst č.371/93  z 10.6. 1993
KPDS - projektová dokumentace
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s odkoupením projektové dokumentace od Projektového atelieru Plzeň s tím, že kupní cena ve výši 666.666,- Kč, za kterou budou projekty nakoupeny, bude odečtena od pohledávky, kterou mají vůči městu Chomutov Severočeské stavební závody v likvidaci formou vzájemného vypořádání pohledávek.

 
 
Usnesení RaMěst č.372/93  z 10.6. 1993
Zajištění stavebního materiálu na stavbě KPDS Chomutov
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu TIO
----------------------------
zajistit stavební materiál na stavbě KPDS Chomutov do doby převzetí novým majitelem.


 
 
Usnesení RaMěst č.373/93  z 10.6. 1993
Dopis pí. Joštové
-----------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
dopis pí. Joštové a
b e r e  jej   n a  v ě d o m í.

 
 
Usnesení RaMěst č.374/93  z 10.6. 1993
Zastoupení města ve správní radě splečnosti vlastníků a.s. SČVaK
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
r u š í
pověření p. Martina Šobáně, člena MZ jako zástupce města ve správní radě společnosti vlastníků SČVaK a.s. Teplice a
p o v ě ř u j e
ing. Věru Hlaváčkovou, zástupkyni starosty
------------------------------------------
zastupováním města Chomutova ve správní radě společnosti vlastníků SČVaK a.s. Teplice.