Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 10.7. 1996
 
 
Usnesení RaMěst č.365/96  z 10.7. 1996
Kontrola plnění usnesení
------------------------
1) plnění usn. č. 171/96/2
-----------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
prověření možnosti parkování vozidel ve středu města a realizaci o d k l á d á.

2) plnění usn. č. 240/96
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu o prošetření nákladů na opravy bytů uprchlíkům.

3) plnění usn. č. 272/96
---------------------
Městská rada v Chomutově
t r v á
na svém usn. č. 272/96 z 22. 5. 1996.

4) plnění usn. č. 291/96
---------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu "Prověření akce výměna na rozvodech vody v domech čp. 4199 a 4200 ul. Bezručova v Chomutově".

5) plnění usn. č. 308/96
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o je d n a l a
předloženou zprávu (pronájem p.č. 5885/86 p. Rautnerovi) a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
------------------------------
předložit návrh smlouvy do jednání MR 14. 8. 1996.
 
 
Usnesení RaMěst č.366/96  z 10.7. 1996
Problematika Městského divadla
------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
řešení problematiky nájmu Městského divadla do jednání MR 14. 8. 96 a dále
u k l á d á
Oddělení kontroly
-----------------
prověřit současný stav užívání Městského divadla včetně nájemních smluv.


 
 
Usnesení RaMěst č.367/96  z 10.7. 1996
1.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o zhodnocování majetku města Chomutov,
s o u h l a s í
s navrženými formami umořování nájemného a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
předložit konkrétní znění textu, který bude obsahem všech NS.

2.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
p. Holubičkové Zdeňce, bytem CV, Písečná 5044, nájemci NP v objektu "FLORA" čp. 5306 na sídl. Písečná, CV, umoření z nájemného za zhodnocení majetku města Chomutov ve výši max. 80 % tak, že každoroční odpočet nepřesáhne 1/2 smluvního nájmu (tj. částku 54.000,- Kč).

3.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu čp. 4808 ul. Březenecká, CV o vým. 243,68 m2 (místnosti č. 3 - 21) firmě Wekus sd., Weber - Kučera, Heyrovského 4113, CV za účelem podnikání v oboru zřízení vzorkové prodejny koberců a ostatních podlahových krytin, nábytku, textilních doplňků do interiéru, za cenu 400,- (280,- a 200,-) Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

4.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod pronájmu NP v objektu "LUNA" čp. 4426 ul. Jiráskova, CV o vým. 100,49 m2 na p. Gabrielu Langovou, bytem CV, Šafaříkova 4203 za účelem provozování prodejny potravin, na dobu neurčitou za cenu 700,- (490,- a 350,-) Kč/m2/rok.5.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
zařadit do prodeje dům čp. 708/5 v ul. Lipská, CV s částí ppč. 2714 o vým. 1 608 m2 (zastavěná plocha - občanská vybavenost), 2715 o vým. 223 m2 (zahrada) v k.ú. CV I ve veřejné aukci s vyvolávací cenou ve výši ceny odhadní.

6.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (nájemní smlouvy s p. Andrtem) a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM (garant)
--------------------------------------
komisi SMM
----------
vypracovat systém a pravidla pro stanovení budoucích pronájmů u vydražených prodejen s ohledem na velikost nebytových prostor, druh podnikání a pod.
T: 11. 9. 96

7.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
zveřejnit záměr města na pronájem NP lékárny 040304 v Chomutově, Edinsonova ul. čp. 1185 se záměrem na zachování lékárny.
T: ihned

Revokováno usn. č. 596/96 ze dne 6.11.1996


8.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS s p. ing. Pavlem Boudou, nájemcem NP v ul. 28. října 1092, CV o celk. vým. 42 m2 za částku 32.800,- Kč ročního nájmu na dobu neurčitou.

9.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na NP o celk. vým. 125,77 m2 v přízemí objektu čp. 1078 v ul. 28. října v CV za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok pro prodejnu a kancelář, 70 % za skladové prostory (tj. částka 560,- Kč/m2/rok) a 50 % za ostatní prostory (soc. zařízení, výloha - tj. částka 400,- Kč/m2/rok) firmě HAKR - p. Karel Mašek - Polní ul., Kadaň na dobu určitou do 1. 7. 1997.
NP je využíván jako prodejna hraček.

10.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
přidělení volného NP v ul. 28. října čp. 1072 v CV o velikosti 115 m2 p. Ludmile Peremské, bytem Nezabylice 48, za účelem zřízení ZOO - prodejny pro drobné chovatele na dobu neurčitou za cenu 700,- Kč/m2/rok.

11.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
změnu v NS (pronájem domu čp. 15 na nám. 1. máje) a
t r v á
na svém usn. č. 56/96/4 z 12. 6. 1996.

Revokováno usn. č. 522/96/4 ze dne 2.10.1996

12.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na pronájem NP - prodejny knih o celk. vým. 37 m2 v přízemí domu čp. 941 ul. Jak. ze Stříbra v CV p. Libuši Štíbrové, bytem CV, 17. listopadu 4563 za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok u prodejny s výměrou 20 m2 a 500,- Kč/m2/rok u skladu s vým. 17 m2 na dobu neurčitou za účelem provozování prodejny knih.

13.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
umoření investičních prostředků za dodávku a montáž plynových kotlíků včetně potřebných plynovodních rozvodů v NP v čp. 85 na nám. 1. máje v CV, stávajícími nájemci za podmínek dle důvodové zprávy a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
předložit do příští MR výši nájemného na 1 m2 v těchto NP.

14.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
OSMM
----
dále jednat s VÚ 4341 a na podkladě uvolnění jedné z variant předložené zprávy zpětně předložit k odsouhlasení MR.

15.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
návrh textu darovací smlouvy SPŠ Chomutov dle přílohy důvodové zprávy, u k l á d á
OSMM
----
vypracovat souběžně návrh smlouvy na dobu 99 let za symbolické nájemné 1,- Kč a obě tyto smlouvy projednat v MR za účasti ředitele Školského úřadu v CV, zástupce SPŠ a zástupce Ministerstva školství ČR.


16.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu (podnájem pozemků - firma LIANA s.r.o.),
u k l á d á
OSMM
----
doplnit do smlouvy sankce při neplnění kap. XI bod 1 a 3
a dále
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
----------------------------
podpisem dodatku o přistoupení k podnájemní smlouvě.

17.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem p.č. 1746 o vým. 1 463 m2 v k.ú. CV I k zahrádkářským účelům p. Jitce Peterkové, bytem CV, Mostecká 1174, na dobu neurčitou za nájmené 1,- Kč/m2/rok.

18.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
pronájem části p.č. 411/20 v k.ú. CV I o vým. 8 m2 za účelem vybudování přístupového chodníku k budované prodejně v domě čp. 4640 v ul. Karla Buriana v CV.

19.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
na základě vyjádření příslušných odborů pronájem části p.č. 109 v k.ú. CV II o vým. 66 m2 za účelem zřízení parkoviště pro firmu MBN a
u k l á d á
OSMM
----
prověřit možnost vybudování parkovacích míst na p.č. 100/1 v k.ú. CV II dle návrhu TSmCh.

20.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronájmu části p.č. 2565 v k.ú. CV II o vým. cca 60 m2 za účelem zřízení 3 parkovacích míst.

21.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem volného NP v ul. Palackého 4446, CV (býv. prodejna "ODĚVY") o velikosti 270,8 m2 na dobu neurčitou p. Dagmar Hauerové, bytem Jirkov, Obránců míru 828 za nájemné ve výši 540.000,- Kč/rok
a současně
s c h v a l u j e
jako náhradníka p. Rajnyše - firma PRONA Louny.22.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (převzetí dluhu p. Bohdaneckého p. Hoffmannem) a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
vyvolat nové jednání za přítomnosti zástupce Masokombinátu Klatovy a p. Hoffmanna.

23.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
hodnocení nabídek soutěže na veřejnou zakázku "Rozšíření nástupní plochy centrální zastávky MHD, část A, Palackého ul. Chomutov" a
p o t v r z u j e
vítězem soutěže firmu vybranou komisí dne 8. 7. 1996.
Rozšíření nástupní plochy o část B, prodloužení komunikačního zálivu u výjezdu ze zastávky a zastřešení bude realizováno až po GO horkovodu v dotčeném území. 
 
Usnesení RaMěst č.368/96  z 10.7. 1996
Pronájem nemovitostí ČAD-DP
---------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
OSMM
----
zpracovat nový návrh do jednání příští MR. 
 
Usnesení RaMěst č.369/96  z 10.7. 1996
Rozpočtová změna č. 52 (uzavření skládky JZ pole)
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 741 odd. 77 § 77 položka 5406 o částku 800.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 702 odd. 47 § 06 položka 5101 ÚZ 011 o částku 800.000,- Kč,
dále
r o z h o d l a
o sazbě 40,- Kč (+ poplatek za ukládání technologické zeminy na skládce) a
u k l á d á
všem vedoucím odborů MěÚ
-------------------------
organizacím řízeným Městem
--------------------------
uplatňovat při správních řízeních (územní a stavební řízení) požadavek ukládat výkopové zeminy na skládku TSmCh a dále
d o p o r u č u j e MZ
schválit čerpání finančních prostředků z prostředků poukázaných Dolu Hlubina s.p. na rekultivační práce.


 
 
Usnesení RaMěst č.370/96  z 10.7. 1996
Vyhodnocení VŘ - kotelna v objektu čp. 2000 Na Vyhlídce v Chomutově
-------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele na veřejnou zakázku "Rekonstrukce kotelny na pevná paliva v objektu čp. 2000 Na Vyhlídce Chomutov" dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OSMM
---------------------------
podpisem smlouvy o dílo na podkladě podmínek VŘ.

 
 
Usnesení RaMěst č.371/96  z 10.7. 1996
Problematika Městských lesů v Chomutově
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d v o l á v á
p. Ervína Tuháčka s okamžitou platností dnem 10. 7. 1996 z funkce ředitele Městských lesů Chomutov,
u k l á d á
Oddělení kontroly a Kontrolní komisi
------------------------------------
provést kontrolu chodu a hospodaření Městských lesů CV,
p o v ě ř u j e
p. Petra Markese vedením Městských lesů Chomutov s účinností ode dne 11. 7. 1996
a dále
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
----------------------------
vypsat výběrové řízení na obsazení funkce ředitele MěLe.
T: ihned


 
 
Usnesení RaMěst č.372/96  z 10.7. 1996
Návrhy vycházející z jednání BK 28. 6. 1996
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s o u h l a s í
- s řešením žádostí občanů o přednostní řešení dle bodu 2) zápisu BK
- s řešením žádostí občanů o poskytnutí jiného bytu s následným vrácením stávajícího bytu dle bodu 3) zápisu BK
- s řešením žádostí občanů o výměnu bytu dle bodu 4) zápisu BK
- s řešením žádostí občanů dle bodu 5) zápisu BK, kromě bodu 5.2, který odkládá a ukládá BK znovu projednat
a dále
s c h v a l u j e
přednostní přidělení bytu 1+2 II. kat. manželům Redaiovým z důvodu havarijního stavu bytu v domě čp. 3064 ul. Školní v CV.


 
 
Usnesení RaMěst č.373/96  z 10.7. 1996
Cese smlouvy o správě a užívání majetku na DPCHJ a.s.
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na správu a užívání majetku Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova a.s. s tím, že
- čl. I bude upraven ve finančním vyjádření na základě provedených fyzických inventarizací k 30. 6. 1996
- čl. II bod 7 bude upraven dle důvodové zprávy
a dále
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM (garant)
--------------------------------------
ing. Müllerovi, vedoucímu OE
---------------------------
p. Pavlisovi, řediteli DPCHJ a.s.
---------------------------------
zpracovat základní návrh nakládání s majetkem bývalého ČAD - DP s.p.


 
 
Usnesení RaMěst č.374/96  z 10.7. 1996
Smlouva o výpůjčce a správě majetku (majetek realizovaný akcí "Trolejbusová doprava CV-JI - 1. stavba")
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
----------------------------
podpisem smlouvy o výpůjčce a správě majetku s tím, že smlouva nabývá účinnosti dnem 1. 7. 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.375/96  z 10.7. 1996
Návrh příspěvku městským lázním
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Müllerovi, vedoucímu OE
----------------------------
zajistit provoz Městských lázní s tím, že zajistí proplácení nezbytných faktur proto, aby nedošlo ke škodám z důvodu zastavení provozu lázní.


 
 
Usnesení RaMěst č.376/96  z 10.7. 1996
Dopis firmy AQUA s.r.o.
-----------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis firmy AQUA s.r.o.

 
 
Usnesení RaMěst č.377/96  z 10.7. 1996
Rozpočtová změna č. 53
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení výdajů kap. 709 odd. 10 § 09 pol. 5314 o částku 450.000,- Kč
- snížení výdajů kap. 741 odd. 77 § 77 pol. 5406 ÚZ 011 o částku 450.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.378/96  z 10.7. 1996
Rozpočtová změna č. 54
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 72 § 01 položka 2204 o částku 56.984,- Kč
- lzvýšení výdajů kap. 741 odd. 61 § 03 položka 5406 o částku 56.984,- Kč - ÚZ 010


 
 
Usnesení RaMěst č.379/96  z 10.7. 1996
Rozpočtová změna č. 55
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 71 § 21 položka 2401 o částku 820.507,90 Kč - ÚZ 071
- zvýšení výdajů kap. 719 odd. 61 § 02 o částku 820.507,90 Kč - ÚZ 071


 
 
Usnesení RaMěst č.380/96  z 10.7. 1996
Rozpočtová změna č. 56
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení příjmů kap. 714 odd. 40 § 11 pol. 1591 o částku 600.000,- Kč
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 71 § 27 pol. 2403 o částku 600.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.381/96  z 10.7. 1996
Rozpočtová změna č. 57
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 741 odd. 77 § 77 položka 5406 o částku 130.400,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 739 odd. 45 § 20 položka 5909 org. 002 o částku 130.400,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.382/96  z 10.7. 1996
Rozpočtová změna č. 59
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 741 odd. 77 § 77 pol. 5406 o částku 200.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 719 odd. 61 § 02 org. 0019, pol. 5101 o částku 200.000,- Kč - ÚZ 012


 
 
Usnesení RaMěst č.383/96  z 10.7. 1996
Rozpočtová změna č. 60
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 741 odd. 77 § 77 položka 5406 o částku 308.915,33 Kč
- zvýšení výdajů kap. 739 odd. 45 § 20 položka 5909 org. 002 o částku 308.915,33 Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.384/96  z 10.7. 1996
Rozpočtová změna č. 61
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 741/77-77/5406 o částku 650.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 714/40-02/5902 ÚZ 011 o částku 650.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.385/96  z 10.7. 1996
Rozpočtová změna č. 65
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 741 odd. 77 § 77 pol. 5406 o částku 85.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 739 odd. 45 § 20 pol. 5909 org. 003 o částku 85.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.386/96  z 10.7. 1996
Rozpočtová změna č. 66
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 79 § 01 pol. 2121 o částku 750.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 719 odd. 61 § 02 org. 019 o částku 750.000,- Kč - ÚZ 011 
 
Usnesení RaMěst č.387/96  z 10.7. 1996
Rozpočtová změna č. 49
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 79 § 01 pol. 2135 o částku 25.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 714 odd. 40 § 01 o částku 20.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.388/96  z 10.7. 1996
Náklady na měsíčník Život a kultura
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
bezplatnou distribuci veřejnosti a
u k l á d á
zástupcům města v představenstvu DPCHJ a.s.
-------------------------------------------
prosadit poskytování dat k vydávání Jízdních řádů MHD pouze měsíčníku Život a kultura města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.389/96  z 10.7. 1996
Provoz městských knihoven
-------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.390/96  z 10.7. 1996
Město jako spolupořadatel HIPPIÁDY 96, prominutí popl. ze vstupného
-------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s o u h l a s í
aby Město Chomutov bylo spolupořadatelem této kulturní akce - HIPPIÁDA 96 a
s c h v a l u j e
prominutí poplatků ze vstupného na tuto akci s tím, že předkladatel žádosti doloží předpokládané náklady a pořadatelské zajištění na akci předem a nejpozději do 10 dnů skutečné vyúčtování celé akce (náklady - honoráře skupin doložené fakturou a smlouvou, výnosy - vstupné + sponzorské finance).

 
 
Usnesení RaMěst č.391/96  z 10.7. 1996
Uvolnění členů komise ŽP z práce v komisi
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise životního prostředí a
s c h v a l u j e
uvolnění ing. Stanislavy Černé a p. Jiřího Krále z komise ŽP.


 
 
Usnesení RaMěst č.392/96  z 10.7. 1996
Pronájem kantýny MěÚ
--------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.393/96  z 10.7. 1996
Poskytnutí mimořádné jednorázové odměny starostovi a jeho zástupci
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o s k y t u j e
dle § 45 písmene n), zák. ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích v úplném znění, mimořádnou jednorázovou odměnu starostovi a jeho zástupci za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů města v 2. čtvrtletí r. 1996 dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.394/96  z 10.7. 1996
Mimořádné odměny vedoucím odborů a řediteli MěPo
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
poskytnutí odměn vedoucím odborů MěÚ a řediteli MěPo za úspěšné splnění mimořádných pracovních úkolů ve 2. čtvrtletí roku 1996 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a
u k l á d á
p. Voříškovi, tajemníkovi MěÚ
-----------------------------
zajistit realizaci schválených návrhů.


 
 
Usnesení RaMěst č.395/96  z 10.7. 1996
Stanovení příplatků - tajemník, vedoucí OSVaZ
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
r o z h o d l a
na návrh starosty o osobním příplatku a příplatku za vedení nově jmenovanému tajemníkovi MěÚ p. Jiřímu Voříškovi dle důvodové zprávy a o osobním příplatku, příplatku za vedení a zvláštním příplatku nově jmenované vedoucí OSVaZ p. Evě Innemannové dle důvodové zprávy
a dále
u k l á d á
PaM oddělení
------------
vystavit jmenovaným platový výměr s účinností od 1. 7. 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.396/96  z 10.7. 1996
Žádost ZUŠ o mimořádnou finanční výpomoc
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
příspěvek ve výši 85.000,- Kč ZUŠ na nákup koncertního klavíru za podmínky, že druhá část, tj. 85.000,- Kč bude doložena ze strany ZUŠ.


 
 
Usnesení RaMěst č.397/96  z 10.7. 1996
Kabelová televize
-----------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o jednání s firmou INTERCABLE s.r.o. a
o d k l á d á
materiál do jednání MR 14. 8. 1996.