Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 10.8. 1998
 
 
Usnesení RaMěst č.390/98  z 10.8. 1998
Problematika usn. č. 383/98/5
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 383/98/5 ze dne 20. 7. 1998 a
n e d o p o r u č u j e  MZ
vyhovět žádosti o odprodej části ppč. 85/1 v k.ú. Pohraniční o vým. cca 2500 m2.


 
 
Usnesení RaMěst č.391/98  z 10.8. 1998
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  n a  v ě d o m í
způsob plnění usnesení kromě usn. č. 341/98, které odkládá.


 
 
Usnesení RaMěst č.392/98  z 10.8. 1998
Změny v úhradách za pobyt v ÚSP, stravování a úkony PS a v DPD Písečná
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh změn v úhradách za pobyt v ÚSP, stravování a úkony PS a služby poskytované v DPD Písečná a
s c h v a l u j e
variantu C/3.2.


 
 
Usnesení RaMěst č.393/98  z 10.8. 1998
Mimořádná odměna řediteli MÚSS za II. čtvrtletí 1998
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu řediteli MÚSS p. Doležalovi v navrhované výši. 
 
Usnesení RaMěst č.394/98  z 10.8. 1998
Návrhy vycházející z jednání BK ze dne 23. 7. 1998
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze 23. 7. 1998 kromě:
- bodu č. 6.20., kde schvaluje prodloužení NS na dobu určitou 1 roku z důvodu uhrazení dlužné částky a
o d k l á d á
projednání "Pravidel pro pronajímání bytů v rekonstruovaných domech v majetku Města CV".

REVOKOVÁNO usn. č. 530/98 ze dne 12. 10. 1998 (bod 6.6.)


 
 
Usnesení RaMěst č.395/98  z 10.8. 1998
Poskytnutí bytů osobám s přiznaným statutem uprchlíka
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
- poskytnutí bytu o vel. 1+2 na adrese CV, Beethovenova čp. 3893, č.b. 4 p. Sofii Kösztnerové mimo pořadník
- poskytnutí bytu o vel. 1+1 na adrese CV, Mostecká čp. 3578, č.b. 1 p. Rahimi Shafiullahovi
- nevyčerpané fin. prostředky poskytnuté MF na integraci uprchlíků
použít na opravu 2 dlouhodobě neužívaných bytů a zbytek na ostatní opravy BF s podmínkou předložení vyúčtování fin. prostředků.

REVOKOVÁNO usn. č. 435/98 ze dne 24. 8. 1998


 
 
Usnesení RaMěst č.396/98  z 10.8. 1998
Návrh p. Josefa Mašína na správu bytového fondu
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
vyzvat p. Mašína k předložení konkrétnějších informací ohledně jeho záměru.


 
 
Usnesení RaMěst č.397/98  z 10.8. 1998
Zajištění ubytování pro členy Nadace AGORA EUROPE
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zajištění ubytování členů Nadace AGORA EUROPE přístřeším - formou bytu o vel. 0+1 dle důvodové zprávy.

REVOKOVÁNO usn. č. 434/98 ze dne 24. 8. 1998

 
 
Usnesení RaMěst č.398/98  z 10.8. 1998
Mimořádné odměny ředitelům PO
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
mimořádné odměny ředitelům KaSS a MSK ve výši uvedené v zápise MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.399/98  z 10.8. 1998
Umoření nájemného - firma LUKO Chomutov
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
umoření nájemného ve výši 64.800,- Kč firmě LUKO Chomutov, Dřínovská ul. čp. 4606.


 
 
Usnesení RaMěst č.400/98  z 10.8. 1998
Instalace reklamních hodin - informace
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s o u h l a s í
s osvobozením od poplatkové povinnosti z pronájmu a
u k l á d á
p. Gothardové, vedoucí OHaS
----------------------------
uzavřít s firmou Hubáček smlouvu o dílo.


 
 
Usnesení RaMěst č.401/98  z 10.8. 1998
Změny dopravního systému MHD
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předložený materiál ke změnám dopravního systému MHD,
s c h v a l u j e
změny dopravního systému MHD ve městě Chomutově s účinností od 31. 8. 1998 s výjimkou výše jízdného na lince č. 15, kde schvaluje jízdné 3,- Kč a
u k l á d á
p. Pavlisovi, řediteli DPCHJ a.s.
---------------------------------
- předložit žádosti o vydání licencí na OHaS MěÚ Chomutov
T: 12. 8. 98
- provést plošné zveřejnění změn v dopravním systému MHD vč. jízdních řádů a tras všech linek s využitím místního tisku, formou letáčků v autobusech a na zastávkách MHD
T: 20. 8. 98


 
 
Usnesení RaMěst č.402/98  z 10.8. 1998
Mimořádné odměny ředitele TSmCh za II. čtvrtletí 1998
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu řediteli TSmCh ve výši uvedené v zápise MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.403/98  z 10.8. 1998
Rozpočtová změna č. 39
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), položka 1349 (ostatní poplatky a daně z vybraných činností j.n.) o částku 165.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 05 (OHaS), odd.§ 3741 (veter. péče), položka 5169 (nákup služeb) o částku 165.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.404/98  z 10.8. 1998
Opatření v ul. Beethovenova - 8. ZŠ
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
1) TSmCh
  -----
  řešit dopravní situaci před 8. ZŠ přednostně instalací světelného zařízení  
  v r. 1998 a pokračovat u dalších ZŠ postupně z rozpočtu r. 1999
2) OE
  --
  zajistit finanční krytí v roce 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.405/98  z 10.8. 1998
Zpráva o plnění úkolů MěPo za 1. pololetí 1998
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o plnění úkolů MěPo za 1. pol. 1998,
k o n s t a t u j e,
že stanovené úkoly byly MěPo splněny a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit předloženou zprávu.

 
 
Usnesení RaMěst č.406/98  z 10.8. 1998
Rozpočtová změna č. 50 - Humanitární pomoc obcím postiženým povodní
-------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 3639 (komunální služby a územní rozvoj), položka 6130 (pozemky) o částku 200.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01, odd§ 5229 (záležitosti nouzových opatření) položka 5321 (neinvestiční transfery obcím) o částku 200.000,- Kč
do jedné nebo více obcí Východních Čech postižených povodněmi


 
 
Usnesení RaMěst č.407/98  z 10.8. 1998
Rozpočtová změna č. 37
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 07, odd§ 3113, org. 307, položka 2122 o částku 200.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07, odd§ 3113, org. 307, položka 5331 o částku 200.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.408/98  z 10.8. 1998
Rozpočtová změna č. 41
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 1, položka 1349 o částku 117.948,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 1, odd§ 4316, položka 5192 o částku 117.948,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.409/98  z 10.8. 1998
Změny ve Zřizovací listině TSmCh
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit přeřazení pohřební služby, vazárny a prodej v rámci pohřebních a hřbitovních služeb z hospodářské činnosti TSmCh do základních - hlavních činností TSmCh.


 
 
Usnesení RaMěst č.410/98  z 10.8. 1998
Zvýšení limitu mzdových prostředků KaSS
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
zvýšení limitu mzdových prostředků KaSS Chomutov o 7.500,- Kč pro rok 1998.


 
 
Usnesení RaMěst č.411/98  z 10.8. 1998
Rozpočtová změna č. 45
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 01, položka 1122 o částku 68.237.900,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01, odd§ 6409, položka 5362 o částku 68.237.900,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.412/98  z 10.8. 1998
Rozpočtová změna č. 46
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení výdajů orj. 18, odd§ 2221, položka 5213 o částku 500.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 01, odd§ 6409, položka 2329 o částku 500.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.413/98  z 10.8. 1998
Rozpočtová změna č. 34
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- navýšení příjmů orj. 1, pol. 4116 o částku 3.212.992,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 17, odd. 1031, pol. 5331 o částku 3.212.992,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.414/98  z 10.8. 1998
Návrh smlouvy o dílo na zpracování ÚP - památková zóna
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
návrh smlouvy o dílo č. 12/98 na zhotovení regulačního plánu MPZ Chomutov zpracovaném v souladu s ustanoveními zák. č. 50/76 Sb. ve znění zák. č. 83/1998 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/98 "O územně plánovacích podkladech a o územně plánovací dokumentaci".


 
 
Usnesení RaMěst č.415/98  z 10.8. 1998
Odměny ředitelům MěLe a PZOO
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny ředitelům MěLe a PZOO ve výši uvedené v zápise MR.

 
 
Usnesení RaMěst č.416/98  z 10.8. 1998
Rozpočtová změna č. 43
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- navýšení příjmů orj. 1, pol. 4216 ÚZ 32917 o částku 1.123.792,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 17, odd. 1031, pol. 6351 ÚZ 32917 o částku 1.123.792,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.417/98  z 10.8. 1998
Revokace usn. č. 673/97
-----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r e v o k u j e
usn. č. 673/97 ze dne 15. 12. 1997 písm. a), druhá odrážka, v tomto smyslu:
"MR bere na vědomí cenu pro fyzické osoby za svoz, třídění a zneškodnění domovního odpadu ve výši 18,- Kč vyměřenou OŽPaÚP podle cenového výměru".


 
 
Usnesení RaMěst č.418/98  z 10.8. 1998
Rozpočtová změna č. 36
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jedn. 01, položka 4111, o částku 830.000,- Kč - ÚZ 39871
- zvýšení výdajů org. jedn. 09, odd§ 6114, o částku 830.000,- Kč - ÚZ 39871


 
 
Usnesení RaMěst č.419/98  z 10.8. 1998
Organizační zabezpečení MZ 26. 8. 98
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.420/98  z 10.8. 1998
Změna člena bytové komise
-------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod a
v y ž a d u j e
stanovisko člena BK, který má být odvolán. 
 
Usnesení RaMěst č.421/98  z 10.8. 1998
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu čp. 5030 - bývalé MŠ na sídl. Písečná, CV v 1PP o vým. 350,60 m2 od 15. 8. 1998, pronájem v 1NP o vým. 454,62 m2 od 1. 9. 1998 a pronájem v 2NP o vým. 455,29 m2 od 1. 11. 1998 ing. Romanu Paušovi - DAFIKO, bytem Vysoká Pec, Fučíkova 209 za účelem zřízení výroby a skladování pochoutek pro domácí zvířata a výstražných tabulek, skladování chovatelských potřeb na dobu neurčitou, za cenu ročního nájmu 252.102,- Kč (tj. 200,- Kč/m2/rok).

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu čp. 5341 "KaSS" na sídl. Zahradní, CV o vým. 50,8 m2 p. Tuyen Le Huy, bytem CV, Písečná 5061, za účelem zřízení skladových prostor pro textil a obuv, na dobu neurčitou, za cenu ročního nájmu 25.000,- Kč (tj. cca 492,- Kč/m2/rok).

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
se zpětnou platností od 1. 7. 1998 pronájem NP v přízemí panelového domu čp. 4098 ul. Jiráskova, CV o vým. 2,5 m2 p. Marii Frantové, bytem tamtéž za účelem uskladnění kompotů, zeleniny, ovoce, brambor atd., za cenu 200,- Kč/m2/rok (tj. 500,- Kč/rok) na dobu neurčitou.
Ostatní podmínky sjednané ve stávající NS zůstanou stejné.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
se zpětnou platností od 1. 6. 1998 pronájem NP v objektu "Severka" čp. 4092 ul. Blatenská, CV o celk. vým. 43 m2 p. Ivě Svobodové, bytem Jirkov, SNP 1633 za účelem provozování prodejny pečiva a potravin, za cenu 17.853,- Kč/rok (tzn. cca 415,- Kč/m2/rok), na dobu neurčitou.
Ostatní podmínky sjednané ve stávající NS zůstanou stejné.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
se zpětnou platností od 1. 7. 1998 pronájem NP v objektu "Flora" čp. 5306 na sídl. Písečná, CV o vým. 123,75 m2 p. Vladimíru Endrštovi, bytem CV, Přemyslova 3757 za účelem provozování prodeje elektra a domácích potřeb, na dobu neurčitou, za cenu 76.838,- Kč/rok (tzn. cca 620,- Kč/m2/rok).
Ostatní podmínky sjednané ve stávající NS zůstanou stejné.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 3986/1 o vým. 2000 m2 v k.ú. CV II, vedené v KN jako ost. plochy, Kynologické organizaci "Černý Vrch" v CV, zast. předsedou p. Josefem Jánošem, bytem CV, Blanická 7, za účelem vybudování a provozování cvičiště pro psy, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 2.000,- Kč/rok na dobu neurčitou a
u k l á d á
PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaÚP
----------------------------------
projednat s kynologickou organizací Černý vrch způsob úhrady nákladů na likvidaci černé skládky.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 2546 o vým. 308 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako zahrada, p. Robertu Kallistovi, bytem CV, Bezručova 4199, k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 308,- Kč/rok na dobu neurčitou.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 3751/1 o vým. 87 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako ost. plochy p. Martině Nagyové, bytem CV, Spořická 3808, k zahrádkář. účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 87,- Kč/rok, na dobu neurčitou.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na pronájem části ppč. 118/2 v k.ú. Pohraniční o vým. 64 m2 ing. Josefu Bednářovi, bytem CV, Čechova 1963 za účelem umístění směnárny, za cenu 500,- Kč/m2/rok, tj. 32.000,- Kč/rok s účinností od 1. 7. 1998 na dobu 3 let.
Nájemné bude každoročně valorizováno. Pan Bednář před podpisem této NS uhradí dluh ve výši 5.824,- Kč.
MR dále 
n e s c h v a l u j e
žádost p. Bednáře o prominutí nájemného za období uzavření hraničního přechodu.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usn. č. 209/98/6 ze dne 6. 4. 1998 v části ceny pronájmu a
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 2009/1 o vým. 1330 m2 v k.ú. CV I, za cenu 35,- Kč/m2/rok za část o vým. 200 m2 užívanou pro parkování vozidel a za část o vým. 1130 m2, užívanou jako okrasná zeleň, 1,- Kč/m2/rok, tj. celkem 8.130,- Kč/rok.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 1680/1 o vým. 207 m2 v k.ú. CV II, vedené v KN jako zahrada, manž. Otovi a Květuši Kozákovým, bytem CV, Blanická 3510, k zahrád. účelům, za cenu 1,-Kč/m2/rok, tj. 207,- Kč/rok, na dobu neurčitou.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
pronájem ppč. 2459 v prostoru pod domem čp. 3961 pro výstavbu vzorkové prodejny pro firmu České pekařství Jirkov.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru majetkoprávního vypořádání s manž. Břichnáčovými formou směnné smlouvy, a to pč. 3216/2 za část pč. 3232/3 ve vlastnictví Města, vše v k.ú. CV I.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej ppč. 1709 o vým. 1279 m2 v k.ú. CV II do vlastnictví p. Pavla Umlaufa, bytem CV, Bezručova 4238.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
zrušit VŘ na prodej ppč. 153 (zast. plocha - 1025 m2), 155 (zast. plocha - 92 m2), 156 (zast. plocha - 241 m2), 157 (zast. plocha - 194 m2), 158 (zast. plocha - 269 m2), 83/1 (ost. plocha - 26576 m2) v k.ú. Kyjice a
schválit vyhlášení nového VŘ na prodej celého areálu, tj. ppč. 153 (zast. plocha - 1025 m2), 155 (zast. plocha - 92 m2), 156 (zast. plocha - 241 m2), 157 (zast. plocha - 194 m2), 158 (zast. plocha - 269 m2), 83/1 (ost. plocha - 26576 m2) v k.ú. Kyjice včetně staveb se základní minimální cenou dle tržního odhadu ve výši 3.500.000,- Kč

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat usn. č. 021/96/13 - zpětné vykoupení pč. 4504/2 o vým. 41 m2 a pč. 4504/3 o vým. 146 m2 od manželů Josefa a Jaroslavy Prášilových, bytem CV, Dukelská 1265, za 44 % odhadní ceny, za účelem zajištění řádného přístupu do Zahrádkářské kolonie Jitřenka a
schválit zpětné vykoupení pč. 4504/2 o vým. 41 m2 a pč. 4504/3 o vým. 194 m2 od manželů Josefa a Jaroslavy Prášilových, bytem CV, Dukelská 1265, za cenu 17.328,20 Kč, za účelem zajištění řádného přístupu do Zahrádkářské kolonie Jitřenka.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 5297 o vým. 753 m2 a ppč. 5298 o vým. 121 m2, obě v k.ú. CV I, dle podmínek pro prodej pozemků na výstavbu rodinných domů, p. Romanu Vaiglovi, bytem CV, Pod lesem 4618, za cenu nabídnutou 611.800,- Kč (tj. 700,- Kč/m2).
V případě, že kupující od smlouvy odstoupí, MR doporučuje MZ schválit odprodej předmětných pozemků náhradníkovi, který nabídl druhou nejvyšší cenu, sl. Miloslavě Vaiglové, bytem CV, Borová 5146 za cenu nabídnutou 437.000,- Kč (tj. 500,- Kč/m2).


18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 1652 o vým. cca 65 m2 v k.ú. CV II) a
u k l á d á
p. Gothardové, vedoucí OHaS
---------------------------
provést šetření s cílem zjistit nepotřebnost předmětné komunikace.
T: do 15. 9. 98

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 1242 o vým. 163 m2 v k.ú. CV I.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 5310/22 o vým. cca 5 m2 v k.ú. CV I vlastníkovi domu čp. 4926.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje st. pč. 2995 o vým. 230 m2 v k.ú. CV I vlastníkům domu čp. 1212.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 5404/37 vedené v KN jako zastavěná plocha - občanská vybavenost a částí ppč. 4865/1 vedené v KN jako ost. plocha v k.ú. CV I, sloužících jako přístupové a příjezdové rampy a schodiště.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění věcného břemene v objektech dle důvodové zprávy na trvalé umístění krytů civilní obrany v těchto objektech a trpění přístupu a provozu krytů civilní obrany ve prospěch státu.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
odprodej vývěsní skříňky v ul. Vršovců České spořitelně a.s. Chomutov za 300,- Kč.

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 2485 o vým. 2124 m2 v k.ú. CV II do vlastnictví současným uživatelům.


26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat část usn. č. 059/98/4 ze dne 27. 5. 1998, kterou byl schválen prodej domu čp. 1430 s pč. 1497 (st. pl.) o vým 121 m2 a pč. 1496 (zahrada) o vým. 325 m2 v Kollárově ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví slečny Renaty Šarlingerové a p. Zdeňky Švarcové, obě bytem CV, Kollárova 1430 za kupní cenu dohodnutou, tj. 721.376,- Kč a
ponechat část usn. č. 059/98/4 ze dne 27. 5. 1998, jíž byla schválena výjimka z pravidel pro prodej nemovitostí z majetku Města Chomutov schválených usn. MZ č. 002/97/10 ze dne 29. 1. 1997, týkající se předkupního práva na prodej objektu uživateli bytu s uzavřenou NS do 31. 12. 1994, a to pro sl. Renatu Šarlingerovou, bytem CV, Kollárova 1430
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej domu čp. 1430 s pč. 1494 (st. pl.) o vým 123 m2 a pč. 1495 (zahrada) o vým. 326 m2 v Kollárově ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví slečny Renaty Šarlingerové a p. Zdeňky Švarcové, obě bytem CV, Kollárova 1430 za kupní cenu dohodnutou, tj. 719.999,- Kč.

27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění a následný odprodej domu čp. 1745 se st. pč. 3046 o vým. 308 m2 ve Smetanově ul. v k.ú. CV I v souladu s pravidly pro prodej nemovitostí z majetku Města CV.

28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění a následný odprodej domu čp. 3436 se st. pč. 3589 o vým. 171 m2 v ul. Pionýrů v k.ú. CV I v souladu s pravidly pro prodej nemovitostí z majetku Města CV.

29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
nájemcům NP - specializovaná prodejna s hokejovou výzbrojí a výstrojí a rychlého občerstvení v objektu Zimního stadionu v Chomutově, Tolstého čp. 4094 p. Miluši Vítkové, Moravská 2721/15 a Romanu Laukovi, Jezerní 23, oba bytem v CV, umoření proinvestovaných nákladů v nájemném ve výši 27.290,- Kč.

30.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu (žádost p. Marie Caltové o pronájem NP objektu čp. 132 nám. 1. máje, CV).

31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP - býv. prádelny o vým. 10,70 m2 v domě čp. 1747 ve Smetanově ul. v CV p. Věře Baričiákové, bytem tamtéž, za účelem zřízení provozovny šití a opravy oděvů za nabídnuté roční nájemné ve výši 3.000,- Kč na dobu neurčitou.
Žadatelka si zajistí u OSS MěÚ Chomutov změnu využití.

32.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
spol. s r.o. ROSSMANN se sídlem v Praze, Úvalská čp. 737 rozšíření sortimentu zboží v NP - prodejna drogerie a kosmetiky v domě čp. 3995 na Palackého ul. v CV o sběrnu fotografií a doplňkový sortiment (papírové výrobky, potravinářské zboží, galanterie, textil apod.)
a dále
n e s c h v a l u j e
témuž nájemci prominutí nájemného včetně záloh na služby za požadované období od března do července letošního roku.

33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 4492 o vým. 952 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako ostatní plochy p. Vladimíru Matuškovi, bytem CV, Zahradní 5186, k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 952,- Kč/rok, na dobu neurčitou.

34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
stavební úpravy (stavbu dřevěné terasy) v NP domu čp. 89 na nám. 1. máje, CV s tím, že finance spojené s realizací stavby bude hradit nájemce, s kterým uzavře pronajímatel dohodu o umoření investic - 5ti letém bezplatném užívání dřevěné terasy.


 
 
Usnesení RaMěst č.422/98  z 10.8. 1998
VŘ - pronájem NP v objektu "FLORA" - Písečná čp. 5306, CV
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu "Flora" čp. 5306 sídl. Písečná, CV o celk. vým. 46,37 m2 p. Janu Bašovi, bytem CV, Písečná 5022, k provozování prodejny s vybraným vínem + pohostinské činnosti, na dobu neurčitou, za cenu ročního nájmu 23.185,- Kč (tzn. 500,- Kč/m2/rok).
Úhrada proinvestované částky ve výši 60.158,- Kč bude umořena v nájemném a bude splácena formou splátkového kalendáře (tzn. 12x 5.000,- Kč a 1x 5.158,- Kč za měsíc).


 
 
Usnesení RaMěst č.423/98  z 10.8. 1998
VŘ - provedení geol. průzkumu - obytný dům Dostojevského čp. 3927, CV
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
zajistit provedení geologického průzkumu dle důvodové zprávy a uzavřít smlouvu o dílo s firmou Geoindustria a.s. divize Proboštov u Teplic. 
 
Usnesení RaMěst č.424/98  z 10.8. 1998
VŘ - rekonstrukce 12-ti bytových jednotek domu č. 3403 - 3404
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele na veřejnou zakázku "Rekonstrukce 12-ti b.j. bytového domu čp. 3403 a 3404 ul. Kadaňská, CV" dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OSMM
---------------------------
podpisem smlouvy o dílo na podkladě podmínek VŘ na výše uvedenou stavbu.


 
 
Usnesení RaMěst č.425/98  z 10.8. 1998
VŘ - "Oprava kanalizačních přípojek ulice Kadaňská a okolí"
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu
a r o z h o d l a
o výběru zhotovitele na veřejnou zakázku "Oprava kanalizačních přípojek ulice Kadaňská a okolí, Chomutov" dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OSMM
---------------------------
podpisem smlouvy o dílo na podkladě podmínek VŘ na výše uvedenou stavbu.


 
 
Usnesení RaMěst č.426/98  z 10.8. 1998
OZV -
-----
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit úpravy v obecně závazné vyhlášce dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.427/98  z 10.8. 1998
Nabídka mediálních prostředků ke spolupráci
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Březovské, vedoucí odd. Servis pro MZ
----------------------------------------
a) projednat podmínky spolupráce s místními médii v rozsahu omezeném Strategickým plánem ekonomického rozvoje měst Chomutova a Jirkova bod 1.2.
b) předložit návrh smluv o spolupráci městské radě s cílem zahájení pravidelných informačních bloků 1. 9. 1998.


 
 
Usnesení RaMěst č.428/98  z 10.8. 1998
Rozbor počtu volebních obvodů
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený rozbor,
s t a n o v u j e
pro komunální volby 1998 v Chomutově Chomutov jako jeden volební obvod 
a
b e r e  n a  v ě d o m í
potřebné počty podpisů voličů na peticích podle přílohy zákona č. 152/1994 Sb. § 25 odst. 3
a) pro nezávislé kandidáty ( 1% nejméně 1000) : 1 000
b) pro sdružení nezávislých kandidátů (7%) : 3 672


 
 
Usnesení RaMěst č.429/98  z 10.8. 1998
Pojmenování nové ulice u sídliště Zahradní
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o pojmenování nové ulice,
s c h v a l u j e
na návrh obyvatel této ulice název "Jasmínová" a
u k l á d á
ing. Bocianové, vedoucí OVESI
-----------------------------
provést označení ulice včetně všech potřebných administrativních opatření.


 
 
Usnesení RaMěst č.430/98  z 10.8. 1998
Navýšení počtu zaměstnanců pro OSMM
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
navýšení počtu zaměstnanců MěÚ v Chomutově o jednoho pracovníka pro Odbor správy majetku města (správce areálu Cihlářská).