Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 10.11. 1997
 
 
Usnesení RaMěst č.540/97  z 10.11. 1997
Žádost o prominutí penalizace - p. Kovářová
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost o prominutí penalizace p. Kovářové a
d o p o r u č u j e MZ
schválit prominutí penále ve výši 13.200,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.541/97  z 10.11. 1997
Revokace usn. MR č. 429/97 - bod 6.1. - ze dne 8. 9. 1997
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r e v o k u j e
usn. MěRa č. 429/97 - bod 6.1. - ze dne 8.9.1997 a
s c h v a l u j e
poskytnutí bytu o vel. 1+3 manželům Vojtěchu a Jolaně Redaiových.


 
 
Usnesení RaMěst č.542/97  z 10.11. 1997
Bytová záležitost sl. Malotínové
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
postup dle bodu 2 důvodové zprávy s úpravou dle zápisu MR.
(Revokováno usn. č. 646/97 ze dne 8.12.1997)

 
 
Usnesení RaMěst č.543/97  z 10.11. 1997
Žádost ing. Táborského o změnu splátkového kalendáře
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
žádost ing. Miroslava Táborského o změnu splátkového kalendáře a
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
-----------------------------
podpisem exekučního výměru.
T: ihned

 
 
Usnesení RaMěst č.544/97  z 10.11. 1997
Záležitost p. Berkyové (usn. č. 505/97)
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
intenzivně hledat a nabídnout rodině Berkyových méně nákladný náhradní byt a v tomto náhradním bytě MěRa souhlasí s připojením na elektrickou rozvodnou síť.

 
 
Usnesení RaMěst č.545/97  z 10.11. 1997
Zpráva o činnosti Městské policie za 3. čtvrtletí 1997
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zprávu o činnosti Městské policie v Chomutově za 3. čtvrtletí roku 1997.


 
 
Usnesení RaMěst č.546/97  z 10.11. 1997
Rekonstrukce dřevin v sídlištní zeleni v zimním období
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaÚP
---------------------------------
1) informovat veřejnost o nutném kácení stromů ve městě v důsledku
výstavby trolejbusové trati
2) zajistit zhotovení pasportizace veřejné zeleně ve spolupráci s OSMM
a TSmCh.
T: 31. 3. 1998


 
 
Usnesení RaMěst č.547/97  z 10.11. 1997
Žádost o revokaci usnesení MěRa č. 304/97
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r e v o k u j e
své usn. č. 304/97 ze dne 9. 6. 1997 a
d o p o r u č u j e TSmCh
vyplatit motivační odměnu 100,- Kč za 1 kus dodaného neporušeného chladícího zařízení za podmínek uvedených v důvodové zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.548/97  z 10.11. 1997
Žádost o revokaci usn. MR č. 480/97 a usn. MZ č. 075/97
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaÚP
---------------------------------
zpracovat zprávu pro MZ s variantními návrhy na další postup:
1) vymáhat škodu soudní cestou s tím, že podkladem bude neprodleně zadaná zpráva soudního znalce z oboru dřevo
2) upustit od vymáhání na základě doporučení právníků
U obou variant stanovit předpokládané finační výnosy a rizika města s tím, že ve zprávě bude doporučení MR navrhující variantu č. 2.


 
 
Usnesení RaMěst č.549/97  z 10.11. 1997
Rozpočtová změna č. 77
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovu změnu:
- zvýšení příjmů orj. 17 odd§ 3313 (MěSK), položka 2122 o částku 357.060,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 17 odd§ 3319 (KaSS), položka 2122 o částku 584.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 17 odd§ 3313 (MěSK), položka 5330 (příspěvek na činnost) o částku 357.060,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 17 odd§ 3319 (KaSS), položka 5330 (příspěvek na činnost) o částku 584.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.550/97  z 10.11. 1997
Rozpočtová změna č. 84
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e MZ
schválit rozpočtovu změnu:
- snížení výdajů orj. 1 (OE) odd§ 6409, položka 5901 (rezerva) o částku 3.284.281,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 18 odd§ 3612, položka 5213, org. 005 (s.r.o. Teplo) o částku 3.284.281,- Kč 
 
Usnesení RaMěst č.551/97  z 10.11. 1997
Správa majetku s.p. ČAD - DP Chomutov
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
p o v ě ř u j e
p. Pavlise, ředitele DPCHJ a.s.
-------------------------------
spravováním majetku Města Chomutova ve státním podniku Česká automobilová doprava a Dopravní podnik do doby ukončení činnosti tohoto s.p.


 
 
Usnesení RaMěst č.552/97  z 10.11. 1997
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
jako navrhovatele územního řízení pro umístění potravinového stánku na ppč. 5748/1 v k.ú. CV I p. Fajglovou Editu, bytem CV, Písečná 5014.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS na pronájem ppč. 5885/91 o vým. 20 m2 k umístění novinového stánku za pronájem 20.000,- Kč/rok pro p. Jana Fuku, bytem CV, Krokova 4553 na dobu 3 let.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění odprodeje ppč. 3239 o vým. 368 m2 (zastavěná plocha - čp. 3354), ppč. 3241/1 o vým. 6205 m2, ppč. 3241/2 o vým. 202 m2, ppč. 3241/3 o vým. 244 m2, ppč. 3241/4 o vým. 243 m2, ppč. 3241/5 o vým. 41 m2, ppč. 3241/6 o vým. 77 m2, ppč. 3241/7 o vým. 97 m2 (všechno zastavěné plochy), ppč. 3242 o vým. 743 m2 (zastavěná plocha - občanská vyb.), ppč. 3243 o vým. 618 m2 (zastavěná plocha - ost. stav. objekt) včetně staveb, které se nacházejí v areálu na uvedených pozemcích. Všechny pozemky jsou v k.ú. CV I.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 558/3, která byla dle GP oddělena od ppč. 558/1 v k.ú. CV I vedené v KN jako ostatní plochy - manipulační plocha.
5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
revokovat usn. č. 068/97/24 ze dne 27. 8. 1997 a schválit odprodej ppč. 1948/10 o vým. 610 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV II manželům Reiterovým, bytem CV, Lipská 67 za cenu 65.000,- Kč (t.j. cena dle znal. posudku 100,- Kč/m2 + vypracování GP a ZP).

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru města odprodat část ppč. 4073/17 o vým. cca 5 m2 v k.ú. CV I do vlastnictví manželů Gärtnerových, bytem CV, Kyjická 4635 za účelem zajištění vjezdu k čerpací stanici.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
schválit úplatný převod čp. 4804 v k.ú. CV I za účetní hodnotu ve výši 5.152.000,- Kč na Město Chomutov z Fondu národního majetku a schválit dohodu k uzavření kupní smlouvy o povinnosti uhradit kupujícím 10 % z účetní hodnoty majetku ve výši 515.200,- Kč do 90 dnů ode dne podpisu této dohody na účet prodávajícího.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit prodej domu čp. 2325 s p.č. 440 (st. pl.) o vým. 287 m2 a p.č. 439 (zahrada) o vým. 169 m2 v Blatenské ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví p. Anny Brábníkové (vdova) a manželů Miloslava a Hany Porubských, všichni bytem CV, Blatenská 2325 za kupní cenu dohodnutou, t.j. 542.790,- Kč.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit prodej domu čp. 3194 s p.č. 2902 (st. pl.) o vým. 300 m2 a p.č. 2901 (zahrada) o vým. 251 m2 v Čechově ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví p. Libuše Pelikánové (rozvedená), manželů Miroslava a Libuše Bartošových, p. Ireny Fialové (rozvedená), p. Romany Turkové (svobodná) a p. Štěpána Podlahy (vdovec), všichni bytem CV, Čechova 3194 za kupní cenu dohodnutou, t.j. 505.817,- Kč.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit prodej domu čp. 5323 s p.č. 3201/4 (st. pl.) o vým. 265 m2 v ul. E. Krásnohorské v k.ú. CV II do spoluvlastnictví manželů Dany a Jaroslava Jurdových, oba bytem CV, E. Krásnohorské 5323 za kupní cenu odhadní, t.j. 855.180,- Kč.


11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
nevyhovět žádosti manželů Reslerových o prominutí sjednané smluvní pokuty v souvislosti s nesplněnými podmínkami, k nimž se tito zavázali v kupní smlouvě na dům čp. 1207 na Žižkově nám. v k.ú. CV I, ale trvat na zaplacení této smluvní pokuty ve výši 20 % kupní ceny, t.j. ve výši 240.000,- Kč.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e d o p o r u č u j e MZ
vyhovět žádosti manželů Zichových o dodatečné zrušení smluvního břemene zachování práva nájmu k bytu pro p. Josefa Hájka na dobu 5-ti let v domě čp. 4896 v Blatenské ul. v k.ú. CV I.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (prominutí ročního nájemného Chomutovskému soukromému gymnáziu s.r.o., Husovo nám.)

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
prověřit a posoudit rozsah nezbytně nutných oprav nutných k užívání NP v přízemí domu čp. 1052 Riegrova ul. v CV za účelem uvedeným v úvodu tohoto bodu a
t r v á
na uzavření NS s p. Petrem Proškem dle platného vzoru pro uzavírání NS na pronájem NP včetně všech dodatků k NS schválených MR a ve smyslu usn. MR č. 380/97 ze dne 4. 8. 1997.
V případě prodeje domu čp. 1052 v Riegrově ul. v souvislosti s případným umořováním proinvestovaných finančních prostředků z nájemného bude postupováno dle písemné dohody mezi Městem a p. Petrem Proškem, bytem CV, Lidická 2176, která by řešila způsob finančního vypořádání případných investic - zhodnocení majetku města.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
změnu obchodního jména u nájemce NP v přízemí části domu čp. 4447, domě čp. 4448 a 4449 na Palackého ul. v CV formou zpracování dodatku k NS následovně:
obchodní jméno: ACTION CZ, spol. s r.o. se sídlem v CV,
Legionářská 4571
IČO: 25 02 57 91

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
a) pronájem NP v přízemí panelového domu čp. 5044 ul. Písečná, CV, o
celk. vým. 19 m2 p. Šárce Fialové, bytem CV, Kostnická 4071, k provozování prodejny pro drobné chovatele, na dobu neurčitou, za cenu 250,- Kč/m2/rok
b) pronájem NP v přízemí panelového domu čp. 5291 ul. Hutnická, CV o
celk. vým. 11,56 m2 p. Lence Hynešové, bytem CV, Hutnická 5291 užívané jako dílna pro pletenou módu - STELLA, na dobu neurčitou, za cenu 200,- Kč/m2/rok.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
a) pronájem NP ve II. poschodí domu čp. 1059 ul. Škroupova, CV o celk.
vým. 32,03 m2 spol. MTN s r.o., se sídlem CV, Blatenská 1211, zastoupenou jednatelem ing. Janem Kalousem, bytem CV, Palackého 3950, za účelem zřízení kanceláře pro jeho společnost, za roční nájemné ve výši 16.015,- Kč (t.j. 500,- Kč/m2/rok), na dobu neurčitou
b) pronájem NP ve II. poschodí domu čp. 1059 ul. Škroupova, CV o celk.
vým. 83,55 m2 pro mgr. Richarda Růžičku, bytem Karlovy Vary, Vítězná 547/75, za účelem zřízení počítačového centra pro mládež, na dobu neurčitou, za cenu ročního nájmu ve výši 24.000,- Kč (t.j. 286,- Kč/m2/rok).

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit prodej 4 ks montovaných garáží Městu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše, zastoupené starostou ing. Filipem Škapou pro Sbor dobrovolných hasičů, ul. Kostelní 23 Jirkov ke garážování požární techniky za celkovou cenu 38.000,- Kč (t.j. 2 garáže po 12.000,- Kč za 1 ks a 2 garáže po 7.000,- Kč za 1 ks).
Dodatek:

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
a) s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu čp. 5309 Kamenná, CV o celk. vým. 156 m2 p. Jaromíru Císařovi, bytem CV, 17. listopadu 4788 k provozování herny a baru, na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 96.000,- Kč (tzn. cca 615,- Kč/m2/rok).
b) s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu čp. 5309 Kamenná, CV o celk. vým. 23 m2 p. Petru Točínovi, bytem CV, Kamenný vrch 5274 k provozování baru a herny, na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 10.120,- Kč (tzn. 440,- Kč/m2/rok).

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 237/2 před obchodním domem IK pro umístění stánku s rychlým občerstvením.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
revokovat usn. č. 081/97/63 ze dne 24. 9. 1997 a schválit uzavření kupní smlouvy (dle zásad prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů schválených MZ usn. č. 098/97/3 ze dne 29. 10. 1997) na ppč. 195 a ppč. 196, obě vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV II k přístavbě rodinného domu s manželi Ivetou Vrbickou a Vladislavem Vrbickým, bytem Jirkov, K. Marxe 1676, za smluvní cenu 37.200,- Kč.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
revokovat své usn. č. 018/97/3 ze dne 26. 3. 1997 a schválit znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o darování nemovitostí spec. v čl. 2.1 a 2.2 smlouvy (viz příloha č. 2 této zprávy), po úpravě dle zápisu ze schůze MR dne 10.11.1997

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
schválit majetkoprávní vypořádání pozemků duplicitně zapsaných v KN u KÚ v Chomutově jako vlastnictví:
1) Města Chomutov
2) Burešové Anny, Sýkorové Růženy a Bureše Lubomíra (dědicové), a to notářským zápisem, kterým uznají dědicové vlastnictví města k parcelám dle PK dnes sloučených do parc. KN č. 3439, 3448, 3449, 3450 a město uzná vlastnictví dědiců k poz. dle PK dnes sloučených do parcel KN č. 3172/183, 3472 a 3479 vše v k.ú. CV II.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
schválit prodej domů čp. 1085 a 3315 Školní ul., 1052 Riegrova ul., 131 Puchmayerova ul., 2870 a 2160 Husova ul., 890 Raisova ul., 3102 Bezručova ul. ve veřejné aukci.


 
 
Usnesení RaMěst č.553/97  z 10.11. 1997
VŘ - pronájem NP v objektu čp. 5309 na sídl. Kamenná, CV
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu čp. 5309 na sídl. Kamenná, CV o celk. vým. 70 m2 p. Josefu Remšíkovi, bytem CV, Cihlářská 4044 za účelem provozování stravovacího zařízení, za cenu 30.100,- Kč/rok (tzn. 430,- Kč/m2/rok), na dobu neurčitou.
V nájemní smlouvě bude zakotven požadavek OHaS.


 
 
Usnesení RaMěst č.554/97  z 10.11. 1997
VŘ - pronájem NP v čp. 4426 (Luna) ul. Jiráskova, CV (potraviny)
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
vypsat nové VŘ na pronájem NP v objektu LUNA čp. 4426 ul. Jiráskova, Chomutov se stanovením min. sazby nájemného za m2/rok - 350,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.555/97  z 10.11. 1997
VŘ - pronájem NP v čp. 5333 ul. Lipská, CV + bet. plocha pč. 26,27,28
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
vypsat nové výběrové řízení na pronájem NP v objektu čp. 5333 ul. Lipská, Chomutov za stejných podmínek.


 
 
Usnesení RaMěst č.556/97  z 10.11. 1997
VŘ - pronájem NP v čp. 4094 ul. Tolstého, CV - "Zimní stadion"
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu čp. 4094 ul. Tolstého, Chomutov o celkové výměře 27,70 m2 PKLH spol. s.r.o. se sídlem Tolstého 738, Chomutov, zastoupenou jednateli: Františkem Brandou, bytem CV, 17.listopadu 4566 a ing. Vojtěchem Čihařem, bytem CV, Březenecká 4689/617 za účelem zřízení občerstvení pro hokejová družstva a pro veřejná bruslení, za cenu ročního nájmu 20.000,- Kč/rok (tzn. 1.667,- Kč/měsíc - t.j. cca 714,- Kč/m2/rok), na dobu neurčitou. V nájemní smlouvě bude zakotven požadavek OHaS.


 
 
Usnesení RaMěst č.557/97  z 10.11. 1997
Oznámení výsledků hodnocení na zadání veřejných zakázek
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
vyhodnocení nejvýhodnější nabídky:
1) rekonstrukce části střešní krytiny a hromosvodu radnice č.p. 1
- firma PEXTRA Chomutov
2) rekonstrukce zadního traktu č.p. 99, 155
- firma Tostav Chomutov
3) s c h v a l u j e
realizaci komplexního zateplení č.p. 3984 - 3986,
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
----------------------------
podpisem dodatku smlouvy s ČEA a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
vyzvat dle § 50 z.č. 199/1994 Sb. firmu 1. Krušnohorská realitní kancelář s.r.o. k podání nabídky


 
 
Usnesení RaMěst č.558/97  z 10.11. 1997
VŘ - Rekonstrukce balkon. zábradlí I. etapa
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele na veřejnou zakázku "Rekonstrukce balkon. zábradlí ul. Sluneční, Palackého a Zborovská, Chomutov" dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.559/97  z 10.11. 1997
Kontrola plnění unesení
-----------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
kontrolu plnění usnesení č. 417/97, 465/1997, 535/97, 476/97, 404/97, 535/97, 291/97 a
u k l á d á
p. Mikovcové, vedoucí OŠaK
---------------------------
u usn. č. 465/97 zpracovat zprávu do MR dne 1. 12. 1997.


 
 
Usnesení RaMěst č.560/97  z 10.11. 1997
Organizační zabezpečení jednání MZ dne 26. 11. 1997
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a 
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.561/97  z 10.11. 1997
Rozpočtová změna č. 82
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů orj. 16 odd. 53 § 21 na položce 6123 - investice o částku 10.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 16 odd. 53 § 21 na položce 5137 - drobný hmotný majetek o částku 10.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.562/97  z 10.11. 1997
OZV o zpoplatnění obecného užívání vymez. míst. komunikací na území CV
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu k OZV o zpoplatnění obecného užívání vymezených místních komunikací na území města Chomutova a
s c h v a l u j e
OZV o zpoplatnění obecného užívání vymezených místních komunikací na území města Chomutova v předloženém znění, s datem vyhlášení dne
10. 11. 1997 s účinností od 10. 11. 1997.


 
 
Usnesení RaMěst č.563/97  z 10.11. 1997
Pracovní cesta do Kazachstánu v listopadu 1997
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
účast starosty města na pracovní cestě zástupců severočeského a západočeského regionu do Kazachstánu v době 21. - 3O. 11.1997 organizované a hrazené f. NELSON MB s.r.o. za účelem navázání a rozšíření obchodních vztahů s oblastmi naftařských oblastí Kazachstánu.


 
 
Usnesení RaMěst č.564/97  z 10.11. 1997
Pracovní cesta do SRN
---------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pracovní cestu do Spolkové republiky Německo pro p. Jaroslava Říhu, zástupce starosty města ve dnech 1. - 2. 12. 1997 na pozvání firmy Mitteldeutsche Energieversorgung Aktiengesselschaft.


 
 
Usnesení RaMěst č.565/97  z 10.11. 1997
Prezentace města v časopise Český dialog
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
prezentaci města v časopise Český dialog.