Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 11.5. 1998
 
 
Usnesení RaMěst č.263/98  z 11.5. 1998
Organizační zabezpečení jednání MZ dne 27. 5. 1998
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a 
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.264/98  z 11.5. 1998
Informativní zpráva o stavu ovzduší za období 1997 - 1998
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
OŽPaÚP
------
- sledovat vliv dopravy a spalování zemního plynu pro účely vytápění na vzrůst emisí NOx do ovzduší na území města
- věnovat pozornost schvalování stavební dokumentace z hlediska vlivu na životní prostředí.
T: trvale


 
 
Usnesení RaMěst č.265/98  z 11.5. 1998
Prodej lipového dřeva k sochařským účelům
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
- prodej 5 m3 dřeva PZOO za symbolickou cenu 1,- Kč/m3
- prodej 10 m3 dřeva Městu Jirkov za navrženou cenu dle důvodové zprávy a
u k l á d á
PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaÚP
---------------------------------
prodat zbytek dřeva aukcí nejvhodnějšímu zájemci.


 
 
Usnesení RaMěst č.266/98  z 11.5. 1998
Vyjádření ke komerčně obchodnímu centru Chomutov - Černovická
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e m á
připomínek k předloženému návrhu projektu komerčně obchodního centra Chomutov - Černovická a
d o p o r u č u j e
zřízení zastávky MHD při komunikaci v rámci realizace akce. 
 
Usnesení RaMěst č.267/98  z 11.5. 1998
Nájemní smlouva - Okresní výbor pro mentálně postižené
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
nájemní smlouvu s Okresním výborem pro mentálně postižené v Chomutově s tím, že smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.


 
 
Usnesení RaMěst č.268/98  z 11.5. 1998
Pověření k zastupování Města
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
p. Jiřího Voříška, tajemníka MěÚ
--------------------------------
k zastupování Města Chomutova na valné hromadě a.s. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, která se bude konat dne 12. 5. 1998.


 
 
Usnesení RaMěst č.269/98  z 11.5. 1998
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 3172/5 o vým. cca 31 m2 vedené v KN jako ost. plocha - manip. plocha v k. ú. CV II.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit majetkoprávní vypořádání ppč. 431/6 v k.ú. CV II s vlastníkem p. V. Štrumlem vykoupením do vlastnictví města za smluvní cenu 22.000,- Kč.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru majetkoprávního vypořádání pozemků ve vlastnictví p. R. Růžičky a to ppč. 74/17, 75/10, 258/21 - 25 v k.ú. CV II a to buď formou
a) vykoupení, b) zřízení věcného břemene za úplatu, c) směny pozemků.
(Revokováno usnesením č. 606/98/24 ze dne 9.11.1998)

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 3110/2 o vým. 226 m2 vedené v KN jako zahrada, v k. ú. CV II.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 4907/2 o vým. 21 m2 vedené v KN jako zastavěná plocha, v k. ú. CV I.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
neschválit odprodej části ppč. 1634/1 o vým. cca 800 m2 vedené v KN jako zahrada, v k. ú. CV II do vlastnictví manželů Josefa a Renaty Rindošových, bytem CV, Kosmova 4173 a manželů Vlastimila a Ivety Rindošových, bytem CV, Pod břízami 5229.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
neschválit odprodej ideálních polovin ppč. 5236/1 vedené v KN jako zahrada a ppč. 5236/2 vedené v KN jako zahrada, obě v k. ú. CV I p. Pavlu Bartošovi a schválit zveřejnění směny ideálních polovin tak, aby ppč. 5236/2 o vým. 468 m2 vedená v KN jako zahrada zůstala ve vlastnictví p. Pavla Bartoše, bytem CV, 17.listopadu 4615 a ppč. 5236/1 o vým. 470 m2 vedená v KN jako zahrada zůstala ve vlastnictví Města Chomutova.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 933/1 o vým. 2401 m2 vedené v KN jako zahrada a ppč. 933/2 o vým. 72 m2 vedené v KN jako zahrada, obě v k. ú. CV I.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 855 o vým. 271 m2 vedené v KN jako zahrada, v k. ú. CV I.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 1246 o vým. cca 75 m2 vedené v KN jako zahrada, v k. ú. CV II.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na odprodej ppč. 4331/7 o vým. 2407 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako orná půda, firmě HOPPE s.r.o., sídlem Chomutov, Pražská 5377.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit odprodej ppč. 4701/30 o vým. 35 m2, vedené v KN jako ostatní plocha - staveniště mgr. Josefu Moulemu, bytem Chomutov, V. Nezvala 4284 za cenu smluvní 9.000,- Kč.
13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit odprodej ppč. 4701/29 o vým. 18 m2, vedené v KN jako ostatní plocha - staveniště manželům Milanovi a Zdeňce Lukáčovým, bytem CV, V. Nezvala 4280 za cenu 4.500,- Kč (t.j. cena odhadní + cena za vypracování GP a znal. posudku).

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění odprodeje pozemků p.č. 2333/3 a 4 v k.ú. Chomutov o výměře 526 a 448 m2 vlastníkům nemovitosti č.p. 1409 Na Bělidle a
u k l á d á
OSMM
----
prověřit možnost výstavby RD na pozemku p.č. 2333/1 v k.ú. Chomutov 1.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 5310/27 o vým. 405 m2 vedené v KN jako zahrada a částí ppč. 5312/35 o vým. 20 m2, vedené v KN jako zahrada a ppč. 5312/37 o vým. 90 m2, vedené v KN jako ostatní plochy, všechny v k.ú. CV I, p. Haně Stehlíkové, bytem CV, Blatenská 4907, k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 515,- Kč/rok, na dobu neurčitou.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 3238 o vým. 547 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako zahrada, p. Haně Kaplanové, bytem CV, Komenského 4433, k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 547,- Kč/rok na dobu neurčitou.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem poz. parcel vedených v KN jako zastavěné plochy, v k.ú. CV I, majitelům garáží (dle následujícího seznamu), za cenu 20,- Kč/m2/rok, s účinností od 1. 1. 1998 na dobu neurčitou:
p.č.        adresa, bydliště              m2
----------------------------------------------------------------------
3808  František Přílepek, CV, 17. listopadu 4776       20
3810  Valentin a Anna Molnárovi, CV, Komenského 3944     22
3811  Miluše Bohuňovská, CV, Kadaňská 3573          22
3812  Josef Chybych, CV, Fügnerova 3736           23
3813  Radoslav Novotný, CV, Na vyhlídce 4157         21
3814  Miluše Bohuňovská, CV, Kadaňská 3573          23
3824  Jan Sedlář, CV, Kostnická 4072             22
3825  Jindřich a Jana Knoblochovi, CV, Jirkovská 5002    22
3826  Tibor a Eva Szabó, CV, Dřínovská 4593         22
3827  Jan a Marcela Opluštilovi, CV, M. Kopeckého 4894    22
3829  Ladislav a Věra Folkmanovi, Jirkov, Mostecká 1500   23
3830  Ing. Luděk a Pavla Bechyňovi, CV, Palackého 4262    2118.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
stanoviska příslušných odborů MěÚ,
n e s c h v a l u j e
pronájem žádné z částí parcel v uvedeném prostoru a
u k l á d á
OSMM
----
seznámit žadatele s usnesením MR a doporučit žadateli obrátit se s žádostí o pronájem pozemku na společnost Armabeton.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 4122 o vým. 36 m2 v k.ú. CV II, vedené v KN jako ostatní plochy, p. Františkovi Jirgalovi, bytem CV, Černovická 4424, k užívání jako odstavnou plochu pro osobní automobil u RD za cenu 10,- Kč/m2/rok, tj. 360,- Kč/rok na dobu neurčitou.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS s p. Danielou Vláškovou, bytem CV, Kmochova 2476 na pronájem ppč. 2038 o vým. 1840 m2 v k.ú. CV II, k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 1.840,- Kč/rok na dobu určitou do 30. 9. 1999
a dále
u k l á d á
OSMM
----
provést majetkoprávní šetření a výběr staveniště za účelem prodeje této poz. parcely k výstavbě RD.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 855 o vým. 271 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako zahrada, p. Evě Čížkové, bytem CV, Kyjická 4635 k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 271,- Kč/rok na dobu neurčitou.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
dlouhodobý pronájem části ppč. 2616 v k.ú. CV I o vým. 410 m2 manželům MUDr. Naděždě Lánské a ing. Janu Šmídovi, bytem CV, K. Světlé 3632.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usn. č. 209/98/3 ze dne 6. 4. 1998 a
s c h v a l u j e
prodloužení pronájmu části ppč. 3511/5 o vým. 9 m2 v k.ú. CV I, manž. Jaroslavu a Evě Solařovým, bytem CV, Spořická 3808, k umístění prodejního stánku novin a časopisů za roční nájemné 21.700,- Kč na dobu neurčitou.


24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v přízemí panelového domu čp. 4482 v ul. Kundratická, CV o celk. vým. 19,80 m2 pro Tělovýchovnou jednotu Baník Březenecká Chomutov, pošt. přihrádka č. 10, CV zastoupenou předsedou ing. Vlastimilem Hasíkem, na dobu neurčitou, za účelem užívání NP jako skladových prostor za cenu ročního nájmu 3.762,- Kč (tzn. 190,- Kč/m2/rok).

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost p. Milana Bendla, bytem CV, Zahradní 5179 (nájemce NP v objektu čp. 4092 - Severka - ul. Blatenská, CV) o snížení nájemného za pronájem NP a
n e s c h v a l u j e ji a
u k l á d á
OSMM
----
provést umoření nájmu dle schválených pravidel města při zhodnocení majetku.

26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
spol. s r.o. ELIS PLUS s.r.o. se sídlem v CV, Nádražní ul. odklad úhrady nájemného z NP - specializované prodejny v přízemí čp. 3150 na Zborovské ul. v CV na dobu 1 měsíce.

27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
p. Jiřímu Škarkovi, bytem CV, Dobrovského 4830, nájemci NP elektroservis v domě čp. 3962 na Palackého ul. v CV prominutí valorizace ročního nájemného, které činí za rok 1997 8,5 %

28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP o celk. vým. 198,94 m2 v 1. a 2. poschodí domu čp. 1072 v ul. 28. října v CV p. Robertu Kallistovi - nahrávací studio RECKORD, bytem CV, Bezručova čp. 4199 za nabídnuté roční nájemné ve výši 60.000,- Kč za účelem výroby audiovizuálních děl a zprostředkování obchodní činnosti na dobu neurčitou s tím, že si žadatel zajistí u stavebně správního odboru MěÚ CV změnu využití.

29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem boční zdi domu č. p. 4090 v ul. Palackého, Chomutov k reklamním účelům firmě R. B. K. Výškové práce, Reklama, Obchod se sídlem Kříže 715, Most za částku 25 000,- Kč ročně na dobu určitou 3 let s platností ode dne podpisu smlouvy a dále umístění 1 ks reklamního poutače o velikosti 5,1 x 2,4 m firmě NORDEKO - reklamní agentura se sídlem Moskevská 1/14, Most na boční zdi domu č. p. 4090 ul. Palackého, Chomutov za částku 20 000,- Kč ročně dobu 3 let s platností ode dne podpisu nájemní smlouvy.
Dodatek č. 1.
-------------

30.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (odprodej ideální poloviny ppč. 1262, 1263, 1264, 1265/1 v k.ú. CV II - výměra ideální poloviny 1048 m2) a
u k l á d á
OSMM
----
jednat s majitelem druhé ideální poloviny o odprodeji ve prospěch města.
(Revokováno usnesením č. 364/98 ze dne 13.7.1998)

31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
revokovat usn. č. 030/98/8 ze dne 25. 3. 1998, jímž byl schválen prodej domu čp. 1642 se st. pč. 1464 o vým. 176 m2 a zahradou pč. 1465 o vým. 495 m2 ve Škroupově ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví manž. Petru a Marii Uxovým, manž. Zdeňku a Aleně Urbánkovým a ing. Luboši Schlichtsovi, všichni bytem CV, Škroupova 1642 za kupní cenu dohodnutou, tj. 621.495,- Kč a dále
d o p o r u č u j e MZ
schválit prodej domu čp. 1642 se st. pč. 1464 o vým. 176 m2 a zahradou pč. 1465 o vým. 495 m2 ve Škroupově ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví manž. Petru a Marii Uxovým a manž. Zdeňku a Aleně Urbánkovým, všichni bytem CV, Škroupova 1642 za kupní cenu dohodnutou,
704.361,- Kč.

32.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
návrh společnosti STAVO Kadaň s.r.o. na vzájemný zápočet pohledávek.

33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zřízení bezúplatného věcného břemene na umístění horkovodu na části ppč. 3175 vedené v KN jako ost. plocha v k.ú. CV I pro První SZT a.s. Komořany s tím, že v první fázi bude sepsána Smlouva o budoucí smlouvě.

34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
umoření nákladů v nájemném firmě Action DC - Roman Pol spol. s r.o., Legionářská 4571, CV ve výši 997.280,- Kč za provedení stavebních úprav v NP v čp. 4449, ul. Palackého, CV. 
 
Usnesení RaMěst č.270/98  z 11.5. 1998
Vyhodnocení VŘ - rekonstrukce střech ul. Smetanova 1745, 1747 - 48
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r o z h o d l a
o výběru zhotovitelů na veřejné zakázky "Rekonstrukce střech ul. Smetanova čp. 1745, 1747 a 1748 Chomutov" dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OSMM
---------------------------
podpisem smluv o dílo na podkladě vyhodnocení komise pro posouzení a vyhodnocení nejvýhodnějších nabídek:
čp. 1745 - Fa EMRITER v.o.s., Jiráskova 4210, CV
čp. 1747 - Fa Stavební izolace s.r.o., Plynárenská 31, Ústí n.L.
čp. 1748 - Fa Dalibor Vopat, Červenohrádecká 352, Jirkov


 
 
Usnesení RaMěst č.271/98  z 11.5. 1998
Problematika VŘ na rekonstrukci 12 b.j. čp. 3403-04 Kadaňská ul., CV
--------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
r u š í
na základě stanoviska Úřadu pro hospodářskou soutěž výběrové řízení na rekonstrukci 12 b.j. v čp. 3403 a 3404 Kadaňská ul., CV a
u k l á d á
OSMM
----
náhodným výběrem zvolit 10 stavebních firem z Chomutova, které budou vyzvány k účasti na VŘ.
T: ihned


 
 
Usnesení RaMěst č.272/98  z 11.5. 1998
Smlouva na rekonstrukci a modernizaci chladicího zařízení ZS
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
text smlouvy na dokončení rekonstrukce a modernizace chladicího zařízení Zimního stadionu Chomutov - II. etapa.


 
 
Usnesení RaMěst č.273/98  z 11.5. 1998
Návrh na odpis dlužné částky - Anna Kalausová
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
odepsání dlužné částky ve výši 321.211,97 Kč p. Anny Kalausové dle důvodové zprávy.
 
 
Usnesení RaMěst č.274/98  z 11.5. 1998
Návrh na odpis - Weuro Grafik GmbH, SRN
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
odepsání dlužné částky za nájem firmy Weuro Grafik GmbH, SRN ve výši 233.749,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.275/98  z 11.5. 1998
Žádosti o Státní občanství ČR
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informace o vydání souhlasu s poskytnutím státního občanství u těchto žadatelů:
Emilia Krajčová, nar. 6. 3. 1915, Trenčín
Jindřich Šándor, nar. 12. 9. 1980, Chomutov
Nataša Redaiová, roz. Šantorová, nar. 13. 1. 1973, Duchcov
Ján Bilý, nar. 10. 3. 1960, Sobrance
Petr Fellner, nar. 18. 1. 1954, Karlovy Vary
Ištok Ján, nar. 2. 7. 1955, Námestovo - SR
Ladislav Makula, nar. 25. 5. 1977, Michalovce - SR


 
 
Usnesení RaMěst č.276/98  z 11.5. 1998
Bytová záležitost p. Běly Štorchové
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
poskytnutí přístřeší p. Běle Štorchové formou bytu o vel. 1+1 na adrese CV, Skalková 5216, č. b. 11, a to do doby konečného vyřešení její bytové situace:


 
 
Usnesení RaMěst č.277/98  z 11.5. 1998
Poskytnutí fin. prostředků na expertizu - stížnost p. Bališe
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod do jednání příští MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.278/98  z 11.5. 1998
Účast města CV v projektu rekvalifikace pracovníků
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
partnerství a účast města v projektu "TERCIER" navržený firmou ASISTA s.r.o. Most financováním z fondu EU PALMIF.
 
 
Usnesení RaMěst č.279/98  z 11.5. 1998
Žádosti o fin. podporu - KLH Chomutov, p. Rampachová-Valdová
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
finanční dar výtvarnici paní Rampachové-Valdové ve výši 5.000,- Kč na zajištění výstavy jejích prací v Chomutově a
d o p o r u č u j e MZ
schválit finanční příspěvek 20.000,- Kč KLH Chomutov na organizaci mezizemského utkání Čechy - Morava ve dnech 19. - 21. 6. 1998 v CV.


 
 
Usnesení RaMěst č.280/98  z 11.5. 1998
Petice občanů města
-------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e n a v ě d o m í
petici občanů - obyvatel rodinných domů na Zadních Vinohradech v Chomutově.