Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 11.6. 1992
 
 
Usnesení RaMěst č.378/92/A z 11.6. 1992
Prodej a pronájem nemovitostí (bod 1 - 10)
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o prodeji a pronájmu nemovitostí a nebytových prostor a
s c h v a l u j e:

1) pronájem komunikačních prostor přízemí č.p. 5069 - 71 Písečná ul.
R. Hlavešovi a T. Benešovi

2) pronájem společných prostor v ul. Cihlářská č.p. 4O36 Haně Bartkové na zřízení soukr. kadeřnictví

3) pronájem nebytových prostor - 2 byty v Husově ulici čp.2216 firmě
REMONT CAR a P+V.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Václavu Kopřivovi, řediteli PBH
----------------------------------
projednat s oběma firmami rozdělení nebytových prostor s tím, že smlouva bude na obě firmy. Podrobnosti zakotvit do nájemní smlouvy.

4) pronájem dvou místností ve Školní ulici čp. 1O86 p. Homolovi.

5) pronájem nadzemního podlaží čp.95O ul. Beethovenova p. Burketovi.

6) prodej nemovitosti čp. 1145 ul. Dukelská firmě FRAMI.
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
prodej nemovitosti schválit.

7) žádost p. Andrta - opravy v objektu Severka
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s umořením nájemného formou prokazatelně vynaložené částky na opravu, která bude předem odsouhlasena PBH Chomutov a
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, ved. odb. SMM
---------------------------------
předložit odhad finanční částky na opravu včetně závislosti na délce nájemní doby.

Dále
u k l á d á
p. Václavu Kopřivovi, řediteli PBH
----------------------------------
vypsat výběrové řízení na celkovou opravu objektu Severka a výsledek výběrového řízení dát na vědomí městské radě.

8) projednala žádost Z. Dokonalové o pronájem kočárkárny v čp. 4565
ul. 17. listopadu ke zřízení prodejny knih, časopisů a galanterie a
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, ved. odb. SMM
---------------------------------
zveřejnit bez záměru.

9) pronájem zahradní parcely č. 5258/2 o rozloze 188 m2 manželům Roubínkovým

10)projednala žádost POLST spol. s r.o. Mgr. J. Polanský o odprodej
parcely č. 43 o výměře 400 m2 a
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, ved. odb. SMM
---------------------------------
zveřejnit se záměrem.


 
 
Usnesení RaMěst č.378/92/B z 11.6. 1992
Prodej a pronájem nemovitostí (bod 11 - 21)
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o prodeji a pronájmu nemovitostí a nebytových prostor a
s c h v a l u j e:
11) pronájem části pozemku č. 6125/137 v k.ú. Chomutov 1 FIT CLUBU DIALOG

12) projednala žádost T. Kubáta o pronájem nebytových prostor čp. 1918
ul. Smetanova a
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, ved. odb. SMM
---------------------------------
zveřejnit.

13) pronájem nebyt. prostoru č.p. 3190/26 ul. Čelakovského ing. J. Ezrovi

14) Obecně závaznou vyhlášku o cenové regulaci nebytových prostor
s dodatkem ing. Hlaváčkové a JUDr. Koníčka (upřesnit maximální výši stanovenou vyhláškou č.585 a do článku 1 zařadit
ul. Zborovskou ohraničenou ul. Palackou a ul. Čelakovskou)

15) výpověď UVĚ v objektu č.p.3997 ul. Palacká a
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, ved. odb. SMM
---------------------------------
nebytové prostory nabídnout k pronájmu a zveřejnit bez záměru

16) návrh seznamu odprodeje domů ve III. etapě s vyjímkou návrhu pod pořadovým číslem 13 a 34. Seznam domů k prodeji s vyjímkou uvedených domů bude předložen ke schválení městskému zastupitelstvu.

17) Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
privatizační projekt Potravin Ústí nad Labem závod Chomutov do příštího jednání městské rady a
u k l á d á
ing. Miroslavu Táborskému, zástupci starosty
--------------------------------------------
zajistit stanovisko k privat. projektu Potravin závod Chomutov a zjistit stanovisko OPK k privatizaci jednotlivých provozoven.
termín: 18.6.1992

18) projednala žádost ing. O. Moravce o pronájem cca 15 m2 na pozemku
č. 3256 k.ú. Chomutov I. k rozšíření stávající malé vodní elektrárny a
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, ved. odb. SMM
---------------------------------
zveřejnit pronájem se záměrem.

19) projednala žádost p. Vrány o pronájem průchozího prostoru mezi domy č.p. 4662 a 4556 v ul. 17. listopadu
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, ved. odb. SMM
---------------------------------
zveřejnit se záměrem zřízení papírnictví.

20) projednala žádost p. Čmelíka o pronájem nebytových prostor č.p.3417 ul. Fügnerova (1+2) a
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, ved. odb. SMM
---------------------------------
zveřejnit se záměrem pro rychlé občerstvení.

21) pronájem Městských lázní na základě došlých žádostí firmě AQUA spol. s r.o.


 
 
Usnesení RaMěst č.379/92/A z 11.6. 1992
Umístění provozoven (bod 1 - 20)
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  r o z h o d l a
o umístění provozoven v obci dle § 45 a § l5 zák. ČNR 367/9O Sb. kromě bodu 19 a včetně bodu 45 z dodatku:

1. Prodejna "Buňka" : občerstvení, cukrovinky, nápoje v ul. E. Krásnohorské 2872
podnikatel: Hana Fahselová, Kamenná 5lO6, Chomutov

2. Potápěčská stanice "Ohře" : kancelář, sklady, Bezručova 42l9 podnikatel: Petr Andrt, Čermákova 4392, Chomutov

3. Kancelář firmy Š + M : administrativní a ekonomická činnost,
podnikatel: Václav Štěpánek, Přemyslova 437O, Chomutov

4. Osobní taxislužba, Příkopy 396
podnikatel: Vladislav Martinovský, Kundratická 4596/94, Chomutov

5. Provozovna EKO-FLUID : dodavatelsko-investorská a projektová činnost, Moravská 49
podnikatel: ing.Milan Drábek, Moravská 49, Chomutov

6. Kancelář firmy GEO-CIHLÁŘ, Palackého 4O9O
podnikatel: ing. Ladislav Cihář, Bezručova 4266, Chomutov

7. Provozovna MANDL : mandlování prádla, prodej prostředků určených k praní a ošetřování prádla, Šafaříkova 2399/39
podnikatel: Stanislava Švecová, Šafaříkova 2399/39, Chomutov

8. Sklad materiálu v garáži č. lO7 Březenecká : sklad stav. materiálu
podnikatel: Jiří Čáp, Březenecká 4459, Chomutov
Karel Novotný, Jiráskova 4l43, Chomutov
Vladimír Prokop, U Sauny l533, Chomutov

9. Golden M - Řeznictví : prodej masa, useznin, potravánářské výroby, Březenecká 4699
podnikatel: Milena Slabová, Na Borku l6l4, Jirkov

10) Golden M - Sklo, porcelán : prodej skla, porcelánu, kosmetiky,
Jakoubka ze stříbra lOOO
podnikatel - MIlena Slabová, Na Borku l6l4, Jirkov

11) KASRO spol. s.r.p. : prodejna hraček, elektro, spotřební zboží, Zahradní 53O5
podnikatel: KASRO spol. s r.o., Lázeňská 558, Kadaň

12) SPORT-PROFESS : staveb. montážní práce, speciál. a pozem. stavitelství, výškové práce a obchodní činnost, pořadatelská, poradenská a zprostředkovatelská činnosti v oblasti horských sportů, průvodcovská činnost
podnikatel: Stanislav Zeman, Husova 83, Chomutov

13) Opravna obuvi, 28. října lO/65
podnikatel: Silvester Fulier, 28. října lO/65, Chomutov

14) Provozovna TITL - drobné záměčnické práce, pomoc. tesařské práce, Lipská 58
podnikatel: František Titl, Lipská 58/2l97, Chomutov

15) Prodejna nábytku, byt. doplňků, klenot, Zahradní 53O5
podnikatel: Petr Wang, Švermova 3l6, Chomutov

16) Provozovna - sklad : kožené výrobky, visací zámky, šampony, garáž č. l34 v areálu Bezručova II
podnikatel: Jiřina Nováková, Bezručova 4247, Chomutov

17) Keramická dílna, Palachova 279l/l
podnikatel: Vojtěch Návrat, Palachova 279l/l, Chomutov

18) Skladovací prostor na potravinářské zboží, Dvořákova 4233
podnikatel: Helena Toronicová, Dvořákova 4233, Chomutov

20) Soukromé učiliště stavební, Školní l274
podnikatel: Helena Pačesová, Podebradská 3, Karlovy Vary


 
 
Usnesení RaMěst č.379/92/B z 11.6. 1992
Umístění provozoven (bod 21 - 45)
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a r  o z h o d l a
o umístění provozoven v obci dle § 45 a § l5 zák. ČNR 367/9O Sb. kromě bodu 19 a včetně bodu 45 z dodatku:

21) AUTOCAR - půjčovna automobilů a přívěsů, Hraničářská 3255/26
podnikatel: Rudolf Mach, Hraničářská 3255/26, Chomutov

22) Benzínová čerpací stanice - Černovická : benzin, autosoučástky, maziva, oleje, drobné zboží
podnikatel: Milada Neprašová, Kundratická 448l, Chomutov

23) Kancelář - malý sklad: výpočetní a kancelářská technika, školení, poradenství, servis
podnikatel: DATACOM, spol. s r.o., Tolstého 738, Chomutov

24) Autoopravárenské dílny KROKUZ : autoopravárenství, montáž ROA pro invalidy celé ČSFR, prodej nových Favoritů
podnikatel: Jan Kroupar, Kmochova 2357/5, Chomutov
Jacek Kuzma, Kundratická 4596, Chomutov

25) Mandl - prádelna: mandlování a praní prádla, Čechova 39l8
podnikatel: Zdeňka Bubeníková, Smetanova l745, Chomutov

26) Kancelář : řídící, projekční a administrativní činnost, Kundratická 4596/l2
podnikatel: Irena Zajacová, Osvobození lll5, Jirkov

27) Provozovna : obrábění kovů, zámečnické práce, výroba a prodej, truhlářské práce instalatérské práce, řídící práce v oboru elektro
podnikatel: Josef Fibír, Tomáše ze Štítného l4, Chomutov

28) Domácí potřeby - elektro: prodej domácích potřeb a elektro
podnikatel: firma Steiner, Mládežnická l624, Chomutov

29) Provozovna - garáž: výroba zámečnických výrobků
podnikatel: ing. Miroslav Chmel, Lipská 2459, Chomutov

30) Provozovna: truhlářství, dřevozpracování, ALešova 44l4
podnikatel: Michal Jadlovský, Alešova 44l4 Chomutov

31) Provozovna : opravy startérů a alternátorů, Hraničářská 45O6,
podnikatel: Antonín Urban, Hraničářská 45O6, Chomutov

32) Sklad velkoobchodu potravin: skladování potravinářského zboží, Kamenná 5lll, stavba CO
podnikatel: obch. spo. PROX spol. s r.o., zast. Vlastimil Prokop a Jiří Mazánek

33) Regena v. o. s. : provozování zařízení sloužících regeneraci a rekondici
podnikatel: Jiří Vopička, jednatel obch. spol. Regena v. o. s.,
Černovická 29Ol, Chomutov

34) Středisko pro ženy - prodej textilu a galanterie, ing. Meisnera 1/1133
podnikatel: Okresní výbor Českého svazu žen, ing. Meisnera 1/1133

35) Zubní laboratoř : stomatologická protetika, zdravotní středisko VT
podnikatel: Miloslava Hornová, Na Moráni 3l42, Chomutov

36) Nákladní autodoprava - ČSD - železniční stanice, prostranství u budovy A
podnikatel: Jan Demeter, V Alejích 3565, Chomutov

37) Dílna : montáž, údržba, oprava elektrických zařízení, výšková práce s použitím horolezecké techniky
podnikatel: Lumír Zeman, Kmochova 7, Chomutov

38) Občerstvení - stánek, lesopark
podnikatel: Josef Fára, Pionýrů l696, Jirkov45) Kancelář společnosti s ručením omezeným "Kabelové televizní rozvody Chomutov - Jirkov"
administrativní zajišťování projekce - náměstí 1.máje 4, CV
provozuje: zřizují
podnikatel: MÚ Chomutov
MÚ Jirkov
SBD Chomutov
firma ABC
AGAREX spol. s r.o.
firma Klíma


 
 
Usnesení RaMěst č.380/92  z 11.6. 1992
Privatizační projekt s.p. ČAD Chomutov
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu "Privatizační projekt" státního podniku Česká automobilová doprava Chomutov a
u k l á d á
p. Karlu Mrázkovi, starostovi
-----------------------------
ing. Miroslavu Táborskému, zástupci starosty
--------------------------------------------
ing. Jaroslavu Štěpánkovi, vedoucímu EO
---------------------------------------
ing. arch. Jaroslavu Pachnerovi, vedoucímu ÚMA
----------------------------------------------
ing. Bohumilu Bociánovi, členu městské rady
-------------------------------------------
vypracovat přípravu stanoviska zakladatele k projektu privatizace ČAD Chomutov a dále tuto skupinu zmocňuje k zadání odborného posouzení konzultační firmou.
Termín: do jednání MR 16.7.1992


 
 
Usnesení RaMěst č.381/92  z 11.6. 1992
Zdravotnictví ve městě - vývoj zdravotního pojištění, výstavba, služby
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o zdravotnictví ve městě Chomutov a
u k l á d á
pí. Blábolilové Evě, vedoucí odboru SVaZ,
-----------------------------------------
aby předložila zprávu o zdravotnictví ve městě do jednání MZ dne 25.6.1992.

Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
p. Karla Mrázka, starostu
-------------------------
projednáním otázky privatizace objektů zdrav. středisek Písečná, Březenecká, Husova a Havlíčkova s lékaři na veřejném setkání.Účast zajistí MUDr. Karásek. Starosta je oprávněn jednat v intencích, které
mu byly doporučeny městskou radou. Výsledek jednání předloží městskému zastupitelstvu městská rada k projednání tak, aby mohlo
být stanovisko městské rady zapracováno do jednání městského zastupitelstva.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, ved. odb. SMM
---------------------------------
vybrat ze třech navržených etap odprodeje domů na rok 1992 deset objektů vhodných pro lékařskou činnost.
termín: do jednání MR 18.6.1992


 
 
Usnesení RaMěst č.382/92  z 11.6. 1992
Žádosti občanů o uzavření nájemních smluv na byty v majetku města
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu, bere ji na vědomí,
s c h v a l u j e
ji a
u k l á d á
p. René Ďatkovi, vedoucímu OHsB
-------------------------------
- uzavřít NS na konkrétní byty pro opravu svépomocí se žadateli dle
bodu 1/ zápisu bytové komise ze dne 22.5. t.r.
- uzavřít NS se žadateli mimo pořadník dle bodu 2/ téhož zápisu a zároveň uzavřít nájemní smlouvy se žadateli o náhradní byty dle bodu
3/ zápisu bytové komise
- uzavřít NS na dobu určitou, zatím na jeden rok s tím, že smlouva bude v případě, že v dalším roce nedojde k zahájení modernizace domu, prodloužena o další rok.


 
 
Usnesení RaMěst č.383/92  z 11.6. 1992
Žádost vojenského útvaru 4341 Chomutov o zpětné předání obyt. domů
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
ji a
d o p o r u č u j e MZ
uvedené domy č.p. 4280, 4281 a 4283 v ul. V. Nezvala předat Ministerstvu obrany a dům č.p. 4656 v sídl. Zadní Vinohrady Ministerstvu obrany odprodat za smluvní cenu.


 
 
Usnesení RaMěst č.384/92  z 11.6. 1992
Plnění usn. č. 331/92 ze 14.5.1992 - půdní vestavby na nám. dr. Beneše
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informaci a
u k l á d á
p. René Ďatkovi, vedoucímu OHsB
-------------------------------
uzavřít s budoucímu spoluúčastníky realizace půdních vestaveb bytů v objektech modernizovaných v MBF na nám. dr. Beneše smlouvy o uzavření budoucí smlouvy podle Obchodního zákoníku.


 
 
Usnesení RaMěst č.385/92  z 11.6. 1992
Připravenost rekreačních zařízení a objektů na sezónu roku 1992
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o přípravě rekreační sezóny 1992 a
b e r e   j i  n a  v ě d o m í.
 
 
Usnesení RaMěst č.386/92  z 11.6. 1992
Výběrové řízení na výměnu a doplňování písků v pískovištích
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a na základě výsledků výběrového řízení
u r č u j e
za dodavatele prací TSmCh Chomutov, na základě kalkulace cen, které jsou nižší než u firem NEDVĚD Chomutov a WORLD INVEST Chomutov s tím, že TSmCh budou používat písek z pískovny v Údlicích, jak bylo doporučeno analýzou Důlního průzkumu a bezpečnosti Paskov.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Miroslavu Bilincovi, ved. odb. MHDO
----------------------------------------
aby písemně vyrozuměl obě firmy o výsledku výběrového řízení.
termín:do 30.6.1992


 
 
Usnesení RaMěst č.387/92  z 11.6. 1992
"Trolejbusová doprava Chomutov -Jirkov"
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu , bere ji na vědomí a
p o v ě ř u j e
ing. Petra Chytru, ved. StÚ
---------------------------
řízením předrealizační a realizační fáze stavby "Trolejbusová doprava Chomutov - Jirkov" dle obsahu důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.388/92  z 11.6. 1992
Žádost MUDr. Bártíka
--------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Heleně Ulrichové, tajemnici Městského úřadu
------------------------------------------------
zajistit objednání a vypracování statutu a stanov pro angloamerickou knihovnu v Chomutově u JUDr. Koníčka.

 
 
Usnesení RaMěst č.389/92  z 11.6. 1992
Žádost o zřízení Casina v budově Armabetonu
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a, s o u h l a s í 
a dále
p o v ě ř u j e
p.Karla Mrázka, starostu města
------------------------------
dalším jednáním s firmou.

 
 
Usnesení RaMěst č.390/92  z 11.6. 1992
Výsledky konkursu na místa ředitelů škol
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b y l a  s e z n á m e n a
s výsledky konkursu na místa ředitelů 3. a 12. ZŠ a
b e r e  j e   n a   v ě d o m í.


 
 
Usnesení RaMěst č.391/92  z 11.6. 1992
Privatizace lékárenské služby
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p ř e d á v á
privatizační projekt lékárenské služby
pí. Evě Blábolilové, ved. SVaZ
--------------------------------
v součinnosti s p.Josefem Štayrem, ved. odb. SMM
-------------------------------------------------
k vypracování stanoviska.


 
 
Usnesení RaMěst č.392/92  z 11.6. 1992
Žádost DNT
----------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost DNT a
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, ved. odb. SMM
---------------------------------
zveřejnit objekt Pěšina B. Němcové č.p. 1776 se záměrem.
termín zveřejnění: okamžitě

Dále
Městská rada v Chomutově
n a v r h u j e  MZ
tento objekt odprodat budoucí a.s. DNT.


 
 
Usnesení RaMěst č.393/92  z 11.6. 1992
Žádost p. St. Týra
------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, ved. odb. SMM
---------------------------------
prověřit postup při odprodeji objektu č.p. 1450 ul. Zborovská a vypracovat návrh odpovědi na dopis JUDr. Lajčíka, právního zástupce
St. Týra termín: do jednání MR 18.6.1992


 
 
Usnesení RaMěst č.394/92  z 11.6. 1992
Dopis p. Petráče
----------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
dopis p. Petráče ve věci objektu č.p. 1133 ul. Meisnerova
u k l á d á
p. Václavu Kopřivovi, řediteli PBH
----------------------------------
prošetřit a zdůvodnit stanovisko ve věci vyjmutí tohoto domu z 3. etapy prodeje domů.
termín: do jednání MR 18.6.1992


 
 
Usnesení RaMěst č.395/92  z 11.6. 1992
Kamencové jezero
----------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Stanislavě Černé, ved. OŽP
-------------------------------
prověřit ekologickou situaci a chování návštěvníků v areálu KJ, navrhnout opatření a předložit do jednání MR 18.6.1992, které se uskuteční v prostoru KJ.


 
 
Usnesení RaMěst č.396/92  z 11.6. 1992
Zeleň ve městě
--------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Stanislavě Černé, ved. OŽP
-------------------------------
ing. Petru Chytrovi, ved. StÚ
-----------------------------
prověřit zmíněnou situaci a přijmout opatření na zajištění dostatečné vláhy pro zeleň.


 
 
Usnesení RaMěst č.397/92  z 11.6. 1992
I. a II. mlýn
-------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Stanislavě Černé, ved. OŽP
-------------------------------
prověřit situaci ohledně vypouštění odpadních vod do Chomutovky v prostoru II. mlýna.
Dále
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, ved. odb. SMM
---------------------------------
předložit informaci o dostavbě areálu I. mlýn.


 
 
Usnesení RaMěst č.398/92  z 11.6. 1992
Změna ve vyhlášce o chovu drobného hosp. zvířectva
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n a v r h u j e  MZ
provést změnu ve vyhlášce o chovu drobného hospodářského zvířectva, konkr. v článku 6, kde místo odboru MHDO bude uveden OŽP a Městská policie a
p ř e d k l á d á
tento návrh do jednání MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.399/92  z 11.6. 1992
Jednání se zástupci TJ Sokol
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
p. Karla Mrázka, starostu
-------------------------
jednáním na OPK o vyjmutí objektu restaurace "Kaplička" z malé
privatizace.
U k l á d á
p.Štayrovi, ved. odb. SMM
-------------------------
připravit způsob převodu předmětného objektu na TJ Sokol.
termín: do jednání MR dne 16.7.92

a p.Mikovcové, ved.OŠaK
-----------------------
navrhnout způsob zabezpečení činnosti TJ Lokomotiva a veškeré návrhy předložit do jednání MR 16.7.1992


 
 
Usnesení RaMěst č.400/92  z 11.6. 1992
Výběrové řízení na "ZK VTŽ"
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
výsledek výb. řízení na pronájem a provoz "ZK VTŽ" a
s o u h l a s í
s pronájmem pro firmu Rossbach.
P o v ě ř u j e
p. Karla Mrázka, starostu
-------------------------
podepsáním smlouvy s firmou Rossbach o provozování "ZK VTŽ".


 
 
Usnesení RaMěst č.401/92  z 11.6. 1992
Zpráva o kontrolní činnosti
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o kontrolní činnosti za rok 1991, bere ji na vědomí a
p ř e d k l á d á
ji do jednání městského zastupitelstva.


 
 
Usnesení RaMěst č.402/92  z 11.6. 1992
Žádost Policie ČR
-----------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost Policie ČR,
p ř e d á v á ji
p. Josefu Štayrovi, ved. odb. SMM
---------------------------------
a
u k l á d á
mu vytipovat vhodné objekty dle žádosti.

 
 
Usnesení RaMěst č.403/92  z 11.6. 1992
Žádost o rozpočtovou změnu pro městskou policii na rok 1992
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost o rozpočtovou změnu pro MP na rok 1992 ve výši 561.500,- Kčs a
d o p o r u č u j e  MZ
rozpočtovou změnu v uvedené výši schválit.