Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 11.9. 2000
 
 
Usnesení RaMěst č.444/00  z 11.9. 2000
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.445/00  z 11.9. 2000
Zhodnocení činnosti správců bytového fondu za I. pololetí 2000
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
- nadále sledovat čerpání finančních prostředků poskytnutých na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu
- v rámci kontrolní činnosti sledovat plnění mandátních smluv správci bytového fondu


 
 
Usnesení RaMěst č.446/00  z 11.9. 2000
Informativní zpráva o dopr. značení na nám. 1. máje - II. etapa
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  n a   v ě d o m í
nové řešení dopravního režimu v horní části nám. 1. máje v souvislosti s II. etapou rekonstrukce.


 
 
Usnesení RaMěst č.447/00  z 11.9. 2000
Organizační řád Městské policie Chomutov
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
organizační řád MěPo,
u k l á d á
řediteli MěPo
-------------
vydat tento organizační řád MěPo jako organizačně řídící dokumentaci a
p o v ě ř u j e
p. Nováka, starostu města
-------------------------
jeho schválením.


 
 
Usnesení RaMěst č.448/00  z 11.9. 2000
Dopis p. Kononové
-----------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis p. Kononové a
k o n s t a t u j e,
že v řešení případu neshledala ze strany orgánů města pochybení.


 
 
Usnesení RaMěst č.449/00  z 11.9. 2000
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej ppč. 3260/6 o vým. 66 m2, 3260/4 o vým. 72 m2, 4170/2 o vým. 84 m2 v k.ú. CV I za cenu 34.740,- Kč Severočeským plynárnám a.s. Ústí n/L.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronájmu areálu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru prodeje areálu Kyjice (pč. 153 - 1025 m2, pč. 155 - 92 m2, pč. 156 - 241 m2, pč. 157 - 194 m2, pč. 158 - 269 m2, pč. 83/1 - 6576 m2) včetně staveb.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej domu čp. 33 se st. pč. 36 o vým. 350 m2 a zahradou pč. 5 o vým. 987 m2 v k.ú. Hora Sv. Šebestiána do společného jmění manželů Miroslava a Růženy Kovaříkových, oba bytem Hora Sv. Šebestiána čp. 33 za kupní cenu dohodnutou 322.500,- Kč.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí - REVVOKOVÁNO usn. č. 516/00/11!!!
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS s vlastníkem ppč. 599/4 a 600/5 v k.ú. Otvice p. Zíkovou za cenu 5,- Kč/m2/rok, tj. 36.520,- Kč s platností od 5. 5. 2000 (splatnost dle důvodové zprávy) na dobu neurčitou s předkupním právem pro Město.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 1729/1 o vým. 485 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako ostatní plochy p. Janu Procházkovi, bytem CV, Tomáše ze Štítného 4007, za účelem obnovení a provozování stávajícího hřiště za cenu 50,- Kč/rok, s účinností od 1. 10. 2000 na dobu 5 let, tj. do 1. 10. 2005.6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 2616 p vým. 7 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako ostatní plochy ing. Jiřímu Šmídovi, bytem CV, K. Světlé 3632, za cenu 100,- Kč/m2/rok, tj. 700,- Kč/rok, s účinností od 1. 9. 2000 na dobu neurčitou.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 4226/1 až 4226/58, 4233/1, 4233/3, 4234/1 a 4234/3 až 4234/33, vše v k.ú. CV I, o celk. vým. 48953 m2 k zahrádkářským účelům ČSZ Chomutov, ZO "Rudá záře", za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 48.953,- Kč/rok, s účinností od 1. 10. 2000 na dobu určitou, do 1. 10. 2005.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
umoření nákladů podle předloženého rozpočtu v NP přízemí domu čp. 711 a 107 v ul. Jakoubka ze Stříbra a
u k l á d á
ing. Šťastnému, vedoucímu OMP
-----------------------------
projednat rozsah prací nezbytně nutných a zhodnocujících nemovitosti.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
odpojení dodávky tepla do NP v objektu "LUNA" čp. 4426 ul. Jiráskova, CV o celk. vým. 192,93 m2 p. Eugenu Naďalovi za podmínek:
- před odpojením dodávky tepla nájemce písemně sdělí pronajimateli náhradní řešení vytápění NP
- odpojení tepla provede odborná firma za přítomnosti zástupce dodavatele Tepla spol. s r.o. CV
- u přepojení na plynové ohřívání bude zpracován projekt a na StÚ bude podána žádost o stavební povolení
- při ukončení nájmu bude ÚT a TUV uvedeno do původního nebo dohodnutého stavu
- veškeré náklady spojené se změnou vytápění si zajistí nájemce sám na vlastní náklad.
10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
užívání NP v čp. 5306 Písečná, CV po dobu od vrácení NP do doby rozhodnutí MR o novém nájemci p. Věře Kopecké, bytem Jirkov, Na Borku 1616 za těchto podmínek:
- provozovnu převezme fyzicky po jejím vrácení předchozím uživatelem od správce objektu - spol. DOSPRA s.r.o. na základě předávacího protokolu
- nájemné za pronájem NP je povinna p. Kopecká hradit od převzetí NP ve výši 463,- Kč/m2/rok (jedná se o výši nájemného předchozího uživatele NP) na účet pronajimatele, který jí sdělí správce objektu
- služby spojené s užíváním NP je p. Kopecká povinna uhradit ve výši, kterou taktéž stanoví správce objektu v plném rozsahu.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
nájemci p. Miloši Šedivému - GREYLAND, M. Kopeckého 4824, CV snížení nájemného za pronájem NP v čp. 5251 Pod Břízami, CV pavilonu A, B, C o celk. vým. 1388,21 m2 (bývalá MŠ) z částky 730.000,- Kč/rok (tzn. 525,85 Kč/m2/rok) na částku 650.000,- Kč/rok s platností od 1. 9. 2000.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 043/00 ze dne 7. 2. 2000 a
s c h v a l u j e
snížení nájemného p. Blance Kubištové za měsíc říjen, listopad, prosinec 1999 a za měsíc leden, únor 2000 o částku 75.000,- Kč/měsíčně za podmínky, že p. Kubištová podepíše dodatek k NS týkající se navýšení nájemného o valorizovanou částku a uhradí dluhy vůči Městu, včetně částek, které vzniknou podepsáním dodatku.
Pokud závazky nebudou vyrovnány do 31. 12. 2000
u k l á d á
OMP
---
vypovědět nájemní smlouvu.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
tento podnět (problematika měst. divadla) v souladu s důvodovou zprávou.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
navržený postup řešení střešních nástaveb dle důvodové zprávy a
s c h v a l u j e
záměr zveřejnění pronájmu střechy panelových objektů čp. 4118 - 4121 v Zengerově ulici firmě Lamalco s.r.o. za účelem výstavby bytových nástaveb.


 
 
Usnesení RaMěst č.450/00  z 11.9. 2000
Harmonogram zajištění provozu Městského divadla v Chomutově
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
harmonogram zajištění Městského divadla v Chomutově dle důvodové zprávy se změnami uvedenými v zápisu a
p o v ě ř u j e
ing. Rudolfa Kozáka
-------------------
vedením Městského divadla v Chomutově do 31. 1. 2001.


 
 
Usnesení RaMěst č.451/00  z 11.9. 2000
Problematika sportovní haly - Březenecká čp. 4704
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod do jednání MR 18. 9. 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.452/00  z 11.9. 2000
Organizační zabezpečení jednání MZ dne 27. 9. 2000
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
organizační zabezpečení jednání MěZa dne 27. 9. 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.453/00  z 11.9. 2000
Návrh odměn členům MěRa za III. čtvrtletí 2000
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny v navržené výši dle alternativy č. 1.


 
 
Usnesení RaMěst č.454/00  z 11.9. 2000
Návrh odměn uvolněným funkcionářům obecního zastupitelstva
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádné odměny uvolněným funkcionářům MZ ve výši uvedené v důvodové zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.455/00  z 11.9. 2000
Návrh odměn vedoucím odborů MěÚ
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádné odměny vedoucím odborů MěÚ ve výši uvedené v důvodové zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.456/00  z 11.9. 2000
Návrh odměn tajemnici a řediteli MěPo
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádné odměny tajemnici MěÚ a řediteli MěPo ve výši uvedené v důvodové zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.457/00  z 11.9. 2000
Úprava platu ředitele organizace
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod do jednání MR dne 18. 9. 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.458/00  z 11.9. 2000
Výběr zhotovitele - rekonstrukce domu čp. 1622 v ul. Dukelské (projekt. dokumentace)
-------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele projektové dokumentace - rekonstrukce a zaměření domu čp. 1622 v Dukelské ul. - dle důvodové zprávy firmou SM-INVEST, Blatenská 2306, 430 03 Chomutov


 
 
Usnesení RaMěst č.459/00  z 11.9. 2000
VŘ - Městský park Chomutov - dětské hřiště
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.460/00  z 11.9. 2000
VŘ - Výměna lodž. zábradlí čp. 5069-5071 Písečná, CV
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OTIS
-----------------------------
zajistit realizaci výměny lodžiového zábradlí byt. domu čp. 5069-5071 Písečná f. BM-Beca Miroslav, Jirkov 
 
Usnesení RaMěst č.461/00  z 11.9. 2000
VŘ veřejných zakázek - Nezbytné opravy budou MÚSS
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod


 
 
Usnesení RaMěst č.462/00  z 11.9. 2000
VŘ - rekonstrukce terasy u nádrže pro tuleně v PZOO Chomutov - II. etapa
-------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky: "Rekonstrukce terasy u nádrže pro tuleně v PZOO Chomutov - II. etapa" dle důvodové zprávy, kterým bude firma: František Kindl - SVP, 431 56 Vysoká Pec.


 
 
Usnesení RaMěst č.463/00  z 11.9. 2000
VŘ - oprava a přeložení žulového obkladu okrasných zídek a opěrek u objektu KaSS Zahradní
------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Oprava okrasných zídek KaSS Chomutov" dle důvodové zprávy firmou Umělecko-řemeslné práce kamenické, Zdeněk Buk, Louny.


 
 
Usnesení RaMěst č.464/00  z 11.9. 2000
Rozpočtová změna č. 32
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů "Rekonstrukce ul. Přemyslova"
org. jedn. 17, odd. 22 § 12, položka 5171, org. 2004 o částku 1.900.000,- Kč
- zvýšení výdajů "Rekonstrukce hřiště 8. ZŠ ul. Školní"
org. jedn. 17, odd. 34 § 29, položka 6121, org. 2033 o částku 1.900.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.465/00  z 11.9. 2000
Obnova nám. 1. máje - II. etapa (Dodatek - Odvodnění)
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
s uzavřením "Dodatku ke Smlouvě o dílo na investiční akci "Obnova nám. 1. máje II. etapa - odvodnění"", kterým je firma Vodohospodářská stavební společnost s.r.o. Chomutov.

 
 
Usnesení RaMěst č.466/00  z 11.9. 2000
Dopis pana Albrechta
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost p. Alberchta a
o d k l á d á
své rozhodnutí do doby uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku.


 
 
Usnesení RaMěst č.467/00  z 11.9. 2000
Žádost realitní kanceláře Sever o použití znaku města
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
žádost realitní kanceláře Sever.


 
 
Usnesení RaMěst č.468/00  z 11.9. 2000
Dopis SK Chomutov NH a SK Chomutov S-R-O s.r.o.
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.469/00  z 11.9. 2000
Návrh na úpravu náhrad za omezení užívání části silničního pozemku v případech havárií malého rozsahu pro SČVaK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e,
aby TSmCh vůči SČVaK postupovaly dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.470/00  z 11.9. 2000
VŘ - samostatný okruh elektroinstalace pro výpočetní techniku
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
rozhodnutí komise o výběru nejvhodnějšího uchazeče, kterým se stala firma NOEL - plus, s.r.o., Dukelská 1585/12, Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.471/00  z 11.9. 2000
Provozování kolotočů u Delvity
------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis p. Lehkého, Mgr. Müllera, ing. Humla a zprávu OHES Chomutov,
t r v á
na usnesení č. 293/00 ze dne 12. 6. 2000 a
p o v ě ř u j e
p. Jeřábka, zástupce starosty
-----------------------------
zjistit, zda nenastala skutečnost ke zrušení smlouvy s firmou PAREX.