Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 11.12. 1992
 
 
Usnesení RaMěst č.730/92  z 11.12. 1992
Upřesnění usnesení č. 637/92 MěstRa 5.11.92
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
j m e n u j e
do funkce ředitele MÚSS na základě výsledků výběrového řízení ze dne 21. 10. 92 p. Milana Doležala k datu 1. 1. 1993
a u k l á d á
p.Blábolilové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
-------------------------------------------------------------
vystavit jmenovací dekret.


 
 
Usnesení RaMěst č.731/92  z 11.12. 1992
Jmenování ing. Cakla do funkce vedoucího odboru vnitřní správy
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh tajemnice a
j m e n u j e
dle §45, písm. d) Zákona o obcích ing.Cakla Petra do funkce vedoucího oboru vnitřní správy Městského úřadu Chomutov a
s t a n o v í
mu plat ve výši 8.324,- Kčs, vše s účinností od 1.1.1993.


 
 
Usnesení RaMěst č.732/92  z 11.12. 1992
Návrh na výplatu odměn členům MZ
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
1) rozpočtovou změnu z doplňkových zdrojů ve výši 69.040,- Kčs na výplatu
odměn členům městského zastupitelstva a členům komisí za rok 1992

2) odměny členům městského zastupitelstva a komisí dle přílohy


 
 
Usnesení RaMěst č.733/92  z 11.12. 1992
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Pronájem prostor po bývalé školní družině - Písečná čp. 5306 firmě KKS.
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
rozhodnutí do jednání MZ a
u k l á d á
p.Štayrovi, vedoucímu odboru SMM
--------------------------------
upřesnit záměry firmy.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Dodatek k obstaravatelské smlouvě s PBH Chomutov
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s výpovědí obstaravatelské smlouvy s PBH v termínu 31. 12. 1992 a
u k l á d á
p.Štayrovi, vedoucímu odboru SMM
--------------------------------
připravit změnu případně novou obstaravatelskou smlouvu.
Termín: 31. 1. 1993 
 
Usnesení RaMěst č.734/92  z 11.12. 1992
Žádost firmy Zlaťák
-------------------
Městská rada Chomutov
p r o j e d n a l a  a  z v e ř e j ň u j e
pronájem pozemku za účelem výstavby provizorní čerpací stanice a
u k l á d á
vedoucímu stavebního úřadu, ing.Chytrovi
----------------------------------------
stanovit podmínky výběrového řízení
Termín: MR 14.1.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.735/92  z 11.12. 1992
Firma Rossbach - žádost o ručení
--------------------------------
Městská rada Chomutov
p r o j e d n a l a
žádost a
d o p o r u č u j e
ji MZ ke schválení.


 
 
Usnesení RaMěst č.736/92  z 11.12. 1992
Pronájem pozemků v k.ú. Chomutov I
----------------------------------
Městská rada Chomutov
na základě kladného vyjádření stavebního úřadu při výběru staveniště
u k l á d á
p.Štayrovi, vedoucímu odboru SMM
--------------------------------
z v e ř e j n i t  pozemky:
p.č. 2701/1 díl 1 o výměře 3461 m2, kultura louka
p.č. 2701/1 díl 2 o výměře 2071 m2, kultura ostatní plocha
p.č. 2701/2 o výměře 2305 m2, kultura louka
p.č. 1300/1 o výměře 2521 m2, kultura ostatní plocha
se záměrem zřízení obchodního centra.

 
 
Usnesení RaMěst č.737/92  z 11.12. 1992
Společný podnik tepelného hospodářství
--------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s e  d o h o d l y,
že platí záměr ustavení společného podniku tepelného hospodářství, který by nebyl součástí I. SZT Komořany.


 
 
Usnesení RaMěst č.738/92  z 11.12. 1992
Trolejbusová doprava
--------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s e  d o h o d l y,
že bude potvrzena smlouva o sdružení finančních prostředků na financování přípravy tolejbusové dopravy ve smyslu protinávrhu MÚ Jirkov.

Městské rady Chomutova a Jirkova
p o v ě ř u j í
ing. Táborského, zastupujícího starostu města CV
------------------------------------------------
prověřením privatizačních projektů ČAD - DP Chomutov, zda byly zaslány na Min. privatizace tak, jak byly projednány v MR Chomutov.

Městské rady Chomutova a Jirkova
s e  d o h o d l y
na tom, že do dozorčí rady bude jmenován jeden zástupce města Jirkov. Tímto zástupcem bude ing. Leitner, zástupce starosty města Jirkov.


 
 
Usnesení RaMěst č.739/92  z 11.12. 1992
Obecně závazná vyhláška MZ Jirkov k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Jirkov
------------------------------------------------------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s o u h l a s í
s postupem MZ Jirkov při schválení OZV řešící pořádek a bezpečnost ve městě a
d o p o r u č u j í   MZ Jirkov
potvrdit na mimořádném zasedání MZ Jirkov její platnost.


 
 
Usnesení RaMěst č.740/92  z 11.12. 1992
Regionální televize + kabelová televize
---------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b y l y  s e z n á m e n y
se současným stavem přípravy kabelové TV a přednesenou zprávu
b e r o u  n a  v ě d o m í.

Městské rady Chomutova a Jirkova
b y l y  s e z n á m e n y
se stavem regionálního vysílání a se skutečností, že 1. 1. 1993 vypovídá ředitelství České televize pronájem vysílače.

Městské rady Chomutova a Jirkova
p o v ě ř u j í
ing. Táborského, zastupujícího starostu
---------------------------------------
projednat a uzavřít po právní stránce otázku nájemní smlouvy s Českou televizí a firmou KOMES.
T: 31. 12. 92


 
 
Usnesení RaMěst č.741/92  z 11.12. 1992
Problematika správy městských lesů
----------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b y l y  i n f o r m o v á n y
o způsobu organizace lesního hospodářství v obou městech a přednesenou zprávu
b e r o u  n a  v ě d o m í.

D o p o r u č u j í,
aby nadále probíhalo předávání zkušeností na úrovni vedoucích lesních správ obou měst.


 
 
Usnesení RaMěst č.742/92  z 11.12. 1992
Upřesnění hranic katastru měst Chomutov a Jirkov
------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s e  d o h o d l y,
že k problematice se vrátí koncem 1. čtvrtletí 1993 po vyjasnění otázky restitucí.


 
 
Usnesení RaMěst č.743/92  z 11.12. 1992
Reklamní firma AWK-DPW
----------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y  a  s c h v a l u j í
uzavření smlouvy s firmou AWK-DPW a
p o v ě ř u j í
Mgr. Kačicovou, právničku MÚ Chomutov
-------------------------------------
promítnout připomínky JUDr. KOníčka a ing. Táborského z dnešního jednání do návrhu smlouvy
a dále
p o v ě ř u j í
statutární zástupce měst Chomutova a Jirkova
--------------------------------------------
podpisem smluv s firmou AWK-DPW po podpisu smlouvy s firmou BILLBOARD.