Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 12.2. 2001
 
 
Usnesení RaMěst č.077/01  z 12.2. 2001
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení


 
 
Usnesení RaMěst č.078/01  z 12.2. 2001
Péče o válečné hroby
--------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.079/01  z 12.2. 2001
Uzavření provozu MŠ v Chomutově Kamenný vrch 5307 k 31. 7. 2001
---------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
uzavřít provoz Mateřské školy v Chomutově, Kamenný vrch 5307 k 31. 7. 2001.


 
 
Usnesení RaMěst č.080/01  z 12.2. 2001
Změna složení Rady školy při ZŠ v Chomutově, 17. listopadu
----------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento materiál.


 
 
Usnesení RaMěst č.081/01  z 12.2. 2001
Hodnocení činnosti OSVaZ za rok 2000
------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu o hodnocení činnosti OSVaZ za rok 2000


 
 
Usnesení RaMěst č.082/01  z 12.2. 2001
Informativní zpráva kontrolního výboru
--------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a   b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.083/01  z 12.2. 2001
Harmonogram komplexního blokového čištění města Chomutova na r. 2001
---------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložený harmonogram blokového čištěné na ok 2001 a
u k l á d á
1) p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
-------------------------------
- zajistit KBČ a úkoly s tím spojené dle zpracovaného časového harmonogramu
- zajistit blokové čištění dle připomínek v zápisu

2) p. Olišarovi, řediteli MěPo
------------------------------
- zajistit účast příslušníků Městské policie při KBČ
- vést přesnou evidenci odtažených vozidel ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR Chomutov

3) ing. Kortusové, vedoucí ODaS
-------------------------------
- projednat odtah vozidel s firmou zajišťující odtahovou službu, včetně zajištění parkovací plochy pro odtažená vozidla
- informovat občany prostřednictvím místního tisku, úřední desky a výlepové plochy.


 
 
Usnesení RaMěst č.084/01  z 12.2. 2001
Program prevence kriminality na rok 2001
----------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit "Program prevence kriminality na rok 2001" s úpravami dle zápisu.


 
 
Usnesení RaMěst č.085/01  z 12.2. 2001
Zabezpečení požární ochrany města - návrh na úpravu smluv
---------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit návrhy smluv s úpravami dle zápisu.


 
 
Usnesení RaMěst č.086/01  z 12.2. 2001
Žádost o dotaci na ples DPCHJ, a.s.
-----------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
příspěvek na pořádání plesu v částce 10.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.087/01  z 12.2. 2001
Stížnost manželů Hejcmanových
-----------------------------
Rada města Chomutova
u k l á d á
p. Jeřábkovi, místostarostovi
-----------------------------------
napsat omluvný dopis manželům Hejcmanovým s vysvětlením celé situace.


 
 
Usnesení RaMěst č.088/01  z 12.2. 2001
Využití dotace Ministerstva kultury ČR z programu regenerace městských památkových zón na rok 2001
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
použití dotace z programu regenerace městských památkových zón pro rok 2001 na opravu fasády objektu čp. 104 na Husově náměstí v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.089/01  z 12.2. 2001
Postup při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/1994 Sb.
----------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
t r v á
na svém usnesení č. 489/00 z 2. 10. 2000 a
d o p o r u č u j e  ZM
vzít na vědomí postup při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/1994 Sb.


 
 
Usnesení RaMěst č.090/01  z 12.2. 2001
Odměny ředitelům organizací
---------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí roku 2000 a řediteli Městských lesů za 2. pololetí roku 2000 dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.091/01  z 12.2. 2001
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu "Flora" čp. 5306 Písečná, CV o celk. vým. 130,24 m2 Renatě Biermanslové, bytem Droužkovice, Jana Švermy 154, za účelem zřízení pánského, dámského a dětského kadeřnictví na dobu neurčitou, za cenu 400,- Kč/m2/rok.


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e s c h v a l u j e
snížení nájemného za pronájem NP v domě čp. 37 na Husově nám. ing. Ladislavu Marešovi o 500,- Kč měsíčně z důvodu rekonstrukce Husova nám.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu "zdravotního střediska" čp. 4804 Březenecká, CV o celk. vým. 32,68 m2 + společně užívané prostory chodby a soc. zařízení p. Aleši Perlíkovi, bytem Kadaň, Na Podlesí 1474, za cenu 500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou, za účelem zřízení prodejny a půjčovny video kazet a DVD.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu "Flora" čp. 5306 sídl. Písečná, CV o celk. vým. 80,66 m2 p. Zdeně Jelínkové, bytem CV, Růžová 5220, za cenu 500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny drogerie, za podmínky, že nová nájemkyně uhradí před podpisem NS své dluhy vůči spol. Dospra s.r.o. CV

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem NP v bývalé hydroforové stanice E 8 v ul. Bezručova, CV p. Jaroslavu Sláničkovi, bytem CV, za Zborovskou 3612, za cenu 1.000,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou, za účelem vybudování rychlého občerstvení.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem NP v krytu CO - C 31 kamenná, CV, o celk. vým. 666 m2 p. Janu Machačovi, bytem Údlice, Jiráskova 161 za cenu 260,- Kč/m2/rok (tzn. 173.160,- Kč/rok), na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny nábytku.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 1472 o vým. 394 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada, firmě ABC Chomutov, spol. s r.o. za účelem zřízení odstavné plochy za cenu 50,- Kč/m2/rok, tj. 19.700,- Kč/rok s účinností od 1. 1. 2001 na dobu 3 let, tj. do 31. 12. 2003.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej domu čp. 950 na st. pč. 3103 o vým. 385 m2 a ppč. 3037/3 o vým. 68 m2 v Beethovenově ul. v k.ú. CV I do společného jmění manželů Pavla a Hany Burketových, oba bytem CV, Beethovenova 950, za kupní cenu dohodnutou, tj. 1.967.790,- Kč.


9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej domu čp. 3444 na st. pč. 3583 o vým. 201 m2 v Edisonově ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví manž. Přemysla a Stanislavy Ondráčkových, manž. Josefa a Marie Peřinových, manž. Karla a Vladimíry Grossmannových, manž. Bohumila a Jitky Pajdlových a sl. Jitky Brabcové, všichni bytem CV, Edisonova 3444 za kupní cenu dohodnutou, tj. 811.806,- Kč.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit snížení cena za prodej pozemků a trvat na svém usn. č. 098/00/13 ze dne 27. 9 2000, tj. prodej za cenu 350,- Kč/m2.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej ppč. 3726/2 o vým. 108 m2 v k.ú. CV I do vlastnictví manž. Pavla a Dagmar Šustrových, bytem CV, Spořická 1802 za cenu 150,- Kč/m2.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p o v ě ř u j e
p. Tůmu, místostarostu
----------------------
postupovat při jednání ohledně Kaštanky dle vyjádření ředitele PZOO MVDr. Rabase.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (pronájem NP v přízemí čp. 4184 Havlíčkova ul.) k prošetření právníkem MěÚ JUDr. Kallistou.
T: příští jednání RM

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
revokovat usnesení č. 079/96/5 ze dne 26. 6. 1996 a schválit prodej domu čp. 1080 na st. pč. 2600 o vým. 326 a zahrady pč. 2601 o vým. 93 m2 v ul. 28. října v k.ú. CV I v souladu s pravidly pro prodej nemovitostí, tj. formou veřejné (dobrovolné) dražby.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (problematika prodeje domů na bytové jednotky) k dopracování OMP.
 
 
Usnesení RaMěst č.092/01  z 12.2. 2001
Veřejné VŘ - areál Kyjice
-------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit směnu areálu Kyjice, tj. p.č. 153 - 1025 m2, p.č. 155 - 9 m2, p.č. 156 - 241 m2, p.č. 157 - 194 m2, pč. 158 - 269 m2, p.č. 83/1 - 6576 m2 včetně staveb ve vlastnictví města Chomutov za pozemky p.č. 4166/3 a 4167/3 ve vlastnictví žadatele s obálkou č. 2 tj. ATS - STAVEBNÍ STROJE s.r.o., odštěpný závod, Areál Obalovny SSŽ, Černovice u Chomutova, s tím, že cena bude stanovena po projednání s žadatelem.


 
 
Usnesení RaMěst č.093/01  z 12.2. 2001
Veřejné VŘ - pronájem NP v přízemí domu čp. 711 a 107 v ul. Jak. ze Stříbra, CV o vým. 398 m2
----------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem NP v přízemí domu čp. 711 a 107 v ul. Jak. ze Stříbra o vým. 398 m2 společnosti ELBEN s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem - Krásné Březno, U studánky 1, zastoupené jednatelem p. Miloslavem Králem, bytem Ústí nad Labem, Jizerská 2916, na dobu neurčitou, za nájemné u prodejních prostor 370,-Kč/m2/rok (tj. při výměře 184 m2 68.080,- Kč ročně) a za skladové a ostatní plochy 280,-Kč/m2/rok (tj. při výměře 214 m2 59.920,-Kč ročně).
Podmínkou NS bude, že se nájemce zaváže respektovat při zásobování instalované dopravní značení.


 
 
Usnesení RaMěst č.094/01  z 12.2. 2001
Prodej bytů z majetku města
---------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej bytů dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.095/01  z 12.2. 2001
Prodej bytů z majetku města - dodatek č. 1
------------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej bytů dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.096/01  z 12.2. 2001
Problematika balkonů
--------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o stavu balkonů a
u k l á d á
domovním správám
----------------
provést fyzickou kontrolu všech dotčených balkonů s tím, že kde bude zjištěn havarijní stav, uvědomit nájemce bytu o stavu a vydat zákaz vstupu na balkon a snížení holého nájemného o 5 %.